Διαδικασία : 2008/2616(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0349/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0349/2008

Συζήτηση :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0366

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 108kWORD 78k
9 Ιουλίου 2008
PE410.726v01-00}
PE410.732v01-00}
PE410.736v01-00}
PE410.739v01-00}
PE410.744v01-00}
PE410.745v01-00} RC1
 
B6‑0349/2008}
B6‑0355/2008}
B6‑0359/2008}
B6‑0362/2008}
B6‑0367/2008}
B6‑0368/2008} RC1
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
   James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
   Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Μάριου Ματσάκη, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
   Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
   Jean Lambert, Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
   André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
   ALDE (B6‑0349/2008)
   UEN (B6‑0355/2008)
   Verts/ALE (B6‑0359/2008)
   GUE/NGL (B6‑0362/2008)
   PPE-DE (B6‑0367/2008)
   PSE (B6‑0368/2008)
σχετικά με το Κασμίρ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Κασμίρ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

−  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ad hoc αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τις επισκέψεις της στο Κασμίρ, από 8 έως 11 Δεκεμβρίου 2003 και από 20 έως 24 Ιουνίου 2004,

−  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την ετήσια έκθεσή του για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο για το 2005 και τη σχετική πολιτική της ΕΕ της 18ης Μαΐου 2006,

−  έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά με το Κασμίρ: σημερινή κατάσταση και προοπτικές, της 24ης Μαΐου 2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για την ανακάλυψη εκατοντάδων τάφων χωρίς στοιχεία από το 2006 στο Jammu και το Κασμίρ και ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν βρεθεί οι σοροί τουλάχιστον 940 ατόμων μόνο σε 18 χωριά του διαμερίσματος Uri,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Γονέων Εξαφανισθέντων Ατόμων με έδρα το Srinagar (ΕΓΕΑ) εξέδωσε έκθεση στις 29 Μαρτίου 2008 αναφέροντας την ύπαρξη πολλών ομαδικών τάφων σε τοποθεσίες οι οποίες, λόγω της εγγύτητάς τους με τη Γραμμή Ελέγχου με το Πακιστάν, δεν είναι προσβάσιμες χωρίς ειδική άδεια των δυνάμεων ασφαλείας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι - σύμφωνα με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι οι τάφοι περιέχουν τα λείψανα θυμάτων δολοφονιών, βίαιων εξαφανίσεων, βασανιστηρίων και άλλων κακοποιήσεων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης που συνεχίζεται στο Jammu και το Κασμίρ από το 1989,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπολογισμοί σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που έχουν εξαφανιστεί από το 1989 διαφέρουν σημαντικά, με τις ενώσεων οικογενειών των θυμάτων, να κάνουν λόγο για περισσότερα από 8.000 άτομα ενώ οι κυβερνητικές αρχές ισχυρίζονται ότι είναι λιγότερα από 4.000,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση της κρατικής αστυνομίας του 2006 επιβεβαίωσε τους θανάτους 331 κρατουμένων και 111 βίαιες εξαφανίσεις από το 1989,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να διατυπώνονται κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης της Ινδίας, το Σεπτέμβριο του 2005, να μην ανεχθεί περαιτέρω παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Jammu και στο Κασμίρ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Pervez Imroz, βραβευμένος δικηγόρος που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόεδρος του Συνασπισμού της Κοινωνίας των Πολιτών του Jammu και του Κασμίρ και ιδρυτής της Ένωσης Γονέων Εξαφανισθέντων Ατόμων, επέζησε ένοπλης επίθεσης στις 30 Ιουνίου στο Srinagar από άτομα που εικάζεται ότι ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας και ότι άλλα μέλη του Διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης στο Κασμίρ, που συνεργάστηκαν με την Ένωση Γονέων Εξαφανισθέντων Ατόμων (ΕΓΕΑ) αναφέρεται ότι δέχθηκαν παρενοχλήσεις,

1.  καλεί την κυβέρνηση της Ινδίας να εξασφαλίσει επειγόντως ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες σε όλους τους χώρους όπου υπάρχουν υποψίες για την ύπαρξη ομαδικών τάφων στο Jammu και το Κασμίρ και, ως άμεσο πρώτο βήμα, να φροντίσει για την ασφάλεια των χώρων όπου βρίσκονται οι τάφοι, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα στοιχεία·

2.  καλεί την Επιτροπή να προσφέρει οικονομική και τεχνική βοήθεια στην κυβέρνηση της Ινδίας στο πλαίσιο του Μέσου Σταθερότητας, προκειμένου να διεξαχθεί εκτεταμένη έρευνα και να ληφθούν ενδεχομένως περαιτέρω μέτρα για την επίλυση της σύγκρουσης στο Κασμίρ·

3.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να θίξουν το θέμα αυτό στον επικείμενο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2008·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για την ασφάλεια του Pervez Imroz και άλλων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διερευνούν τους ανώνυμους τάφους και άλλες καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Jammu και το Κασμίρ και καλεί τις ινδικές αρχές να εξασφαλίσουν την προστασία τους και να τους επιτρέψουν να ενεργήσουν χωρίς το φόβο παρενόχλησης και άσκησης βίας· καλεί επειγόντως τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως και με αμερόληπτο τρόπο έρευνα σχετικά με την επίθεση εις βάρος του Imroz Pervez, να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά της και να προσαγάγουν τον υπαίτιο στη δικαιοσύνη·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην ινδική κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές να διερευνήσουν όλες τις καταγγελίες για βίαιες εξαφανίσεις· ζητεί να ανατεθεί σε εισαγγελία αρχή η αρμοδιότητα διερεύνησης όλων των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχει υπόνοια συμμετοχής προσωπικού του στρατού, των υπηρεσιών ασφαλείας ή επιβολής του νόμου, και να δημιουργηθεί ενιαία δημόσια τράπεζα δεδομένων για όλους τους αγνοουμένους και όλες τις σορούς που έχουν ανακαλυφθεί· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν κάθε πιθανή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων της Ινδίας και του Πακιστάν σε σχέση με την έρευνα αυτή·

6.  καλεί τις κρατικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι σε όλες τις κρατήσεις θα πληρούνται οι στοιχειώδεις διεθνείς νομικές προδιαγραφές, θα υπάρχει καλή μεταχείριση, καταχώριση και δίωξη, άμεση πρόσβαση στα μέλη των οικογενειών, σε δικηγόρους και σε ανεξάρτητα δικαστήρια, καθώς και λογοδοσία για κάθε παραβίαση των διαδικασιών αυτών·

7.  καταδικάζει έντονα τις δολοφονίες, τις βίαιες εξαφανίσεις, τα βασανιστήρια, τους βιασμούς και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν στο Jammu και το Κασμίρ από την έναρξη της ένοπλης σύγκρουσης το 1989· επιμένει στην πλήρη αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων·

8.  καλεί όλες τις κυβερνήσεις να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία Όλων των Ατόμων από τη Βίαιη Εξαφάνιση χωρίς επιφυλάξεις, περιλαμβανομένων των δηλώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32, να αναγνωρίσουν την αρμοδιότητα της Επιτροπής Βίαιων Εξαφανίσεων και να κυρώσουν το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης·

9.  ζητεί την παροχή πλήρους πρόσβασης σε αμφότερες τις πλευρές της Γραμμής Ελέγχου για τους Ειδικούς Εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των όρων αναφοράς των Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ, ιδίως του Ειδικού Εισηγητή για τα Βασανιστήρια, την Ετεροδικία, τις Συνοπτικές ή Αυθαίρετες Εκτελέσεις και για την Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Βίαιες ή Εκούσιες Εξαφανίσεις·

10.  επαναλαμβάνει την έκκληση στο Lok Sabha να τροποποιήσει την Πράξη Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να μπορέσει η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να διερευνήσει με ανεξάρτητο τρόπο τις κατηγορίες για καταχρήσεις εκ μέρους μελών των ενόπλων δυνάμεων·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ινδίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του κράτους του Jammu και του Κασμίρ και στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου