Procedūra : 2008/2618(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B6-0350/2008

Pateikti tekstai :

RC-B6-0350/2008

Debatai :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Balsavimas :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 12.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0368

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 94kWORD 63k
2008 m. liepos 9 d.
PE410.727v01-00}
PE410.734v01-00}
PE410.735v01-00}
PE410.740v01-00}
PE410.746v01-00}
PE410.747v01-00} RC1
 
B6‑0350/2008}
B6‑0357/2008}
B6‑0358/2008}
B6‑0363/2008}
B6‑0369/2008}
B6‑0370/2008} RC1
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
   Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ir Tadeusz Zwiefka PPE-DE frakcijos vardu,
   Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior ir Marianne Mikko PSE frakcijos vardu,
   Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu,
   Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu,
   Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu,
   Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu,
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
   ALDE (B6‑0350/2008)
   UEN (B6‑0357/2008)
   Verts/ALE (B6‑0358/2008)
   GUE/NGL (B6‑0363/2008)
   PPE-DE (B6‑0369/2008)
   PSE (B6‑0370/2008)
dėl mirties bausmės, visų pirma dėl Troy Daviso bylos

Europos Parlamento rezoliucija dėl mirties bausmės, visų pirma dėl Troy Daviso bylos 

Europos Parlamentas,

-  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl mirties bausmės panaikinimo ir būtinybės nedelsiant nustoti vykdyti mirties bausmę tose šalyse, kur ji dar nepanaikinta,

-  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2007 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 62/149 dėl mirties bausmės taikymo pasaulyje,

-  atsižvelgdamas į atnaujintas 2008 m. birželio 5 d. ES gaires dėl mirties bausmės,

A.  atsižvelgdamas į Troy Daviso, kuriam Džordžijos valstijos teismas 1991 m. skyrė mirties bausmę už policininko nužudymą ir kuriam nuosprendis turėtų būti įvykdytas 2008 m. liepos mėn. pabaigoje, bylą,

B.  kadangi, remiantis T. Daviso advokatais, esama daug jo nekaltumo įrodymų, daiktinių įkalčių niekada nebuvo rasta, o septyni liudytojai, liudiję prieš jį, atsiėmė savo parodymus,

C.  kadangi Džordžijos aukščiausiasis teismas 2007 m. rugpjūčio 4 d. nusprendė išnagrinėti naujas aplinkybes, dėl kurių kyla abejonių dėl T. Daviso kaltės,

D.  atsižvelgdamas į Džordžijos aukščiausiojo teismo 2008 m. kovo 17 d. sprendimą nesvarstyti iš naujo Troy Daviso bylos ir į šiam sprendimui nepritarančio vyriausiojo teisėjo nuomonę,

E.  kadangi nuo 1975 m. daugiau kaip 120 asmenų atleista nuo mirties bausmės, nes buvo nekalti,

F.  kadangi JAV mirties bausmės bylose malonė suteikiama kaip patikima paskutinė priemonė, kai teismai negali ar nenori ištaisyti savo padarytų lemtingų klaidų,

G.  kadangi Niudžersis – pirmoji valstija JAV, kurioje, atsižvelgiant į nuolat gresiantį pavojų įvykdyti mirties bausmę neteisėtai nuteistiems asmenims, įstatymu panaikinta mirties bausmė, kuri 1972 m. buvo iš naujo pradėta taikyti Jungtinėse Amerikos Valstijose,

1.  ragina tas valstybes, kuriose taikoma mirties bausmė, imtis būtinų priemonių, kad ji būtų panaikinta;

2.  prašo atsakingų teismų, atsižvelgiant į daugybę įrodymų, dėl kurių gali būti pakeistas nuosprendis, leisti dar kartą svarstyti Troy Daviso bylą ir atitinkamai pakeisti mirties bausmę švelnesniu nuosprendžiu;

3.  skubiai kreipiasi į Džordžijos valstijos malonės suteikimo ir lygtinio paleidimo tarybą prašydamas atšaukti mirties bausmės nuosprendį;

4.  ragina Tarybos Pirmininką ir Europos Komisijos delegaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose skubiai aptarti šį klausimą su JAV valdžios atstovais;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei ir Džordžijos valstijos malonės suteikimo ir lygtinio paleidimo tarybai bei Džordžijos valstijos generaliniam prokurorui.

Atnaujinta: 2008 m. liepos 9 d.Teisinis pranešimas