Postup : 2008/2617(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0356/2008

Predkladané texty :

RC-B6-0356/2008

Rozpravy :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 12.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0367

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 101kWORD 70k
9. júla 2008
PE410.733v01-00}
PE410.737v01-00}
PE410.738v01-00}
PE410.741v01-00}
PE410.742v01-00}
PE410.743v01-00} RC1
 
B6‑0356/2008}
B6‑0360/2008}
B6‑0361/2008}
B6‑0364/2008}
B6‑0365/2008}
B6‑0366/2008} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   Charles Tannock, Thomas Mann, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola v mene skupiny PPE-DE
   Pasqualina Napoletano a Robert Evans v mene skupiny PSE
   Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE
   Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc a Mieczysław Edmund Janowski v mene skupiny UEN
   Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE
   Roberto Musacchio v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   UEN (B6‑0356/2008)
   Verts/ALE (B6‑0360/2008)
   ALDE (B6‑0361/2008)
   GUE/NGL (B6‑0364/2008)
   PPE-DE (B6‑0365/2008)
   PSE (B6‑0366/2008)
o Bangladéši

Uznesenie Európskeho parlamentu o Bangladéši 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši, najmä zo 16. novembra 2006 a 4. septembra 2007,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskym spoločenstvom a Bangladéšskou ľudovou republikou,

–  so zreteľom na výnimočný stav, ktorý vyhlásila dočasná vláda Bangladéša 11. januára 2007,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ má dobré a dlhodobé vzťahy s Bangladéšom, ktorých súčasťou je aj dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji,

B.  keďže 11. januára 2007, počas násilia, ktoré vypuklo v nadväznosti na voľby, dočasná vláda Bangladéša vyhlásila výnimočný stav a krátko na to prijala predpisy o právomociach počas výnimočného stavu, ktorými získala armáda a polovojenské jednotky rovnaké právomoci zatýkať osoby ako polícia; keďže volebná pozorovateľská misia EÚ následne pozastavila svoju činnosť 22. januára 2007,

C.  keďže nastolenie predpisov o právomociach počas výnimočného stavu sprevádzalo odobratie viacerých občianskych práv zaručených bangladéšskou ústavou, a keďže bolo predĺžené aj uplatňovanie trestu smrti,

D.   keďže pozastavenie platnosti týchto práv spôsobilo, že apelačné oddelenie najvyššieho súdu vynieslo v ostatnom čase početné rozsudky, ktoré vážne narušujú individuálne práva a zásadu zákonnosti,

E.   keďže podľa predpisov o právomociach počas výnimočného stavu bol 11. júna 2008 prijatý bez vyjadrenia verejnosti nový dekrét o boji proti terorizmu, ktorý je v rozpore so základnými slobodami a právom na spravodlivý proces a ustanovuje až príliš všeobecné vymedzenie pojmu teroristický akt, ktoré v súčasnosti zahŕňa aj majetkové trestné činy a útoky voči jednotlivcom; keďže uvedené vymedzenie pojmu je v rozpore s odporúčaniami OSN; keďže nový dekrét o boji proti terorizmu prispieva k vytvoreniu atmosféry strachu v bangladéšskej spoločnosti; keďže organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami a združenia právnikov vyjadrili znepokojenie nad tým, že dekrét sa zneužije na politickú perzekúciu,

F.   keďže podľa medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa ľudskými právami ako Human Rights Watch a Amnesty international sa počet osôb, ktoré boli údajne zatknuté, od začiatku platnosti výnimočného stavu zvýšil na viac ako 300 000, a väčšina z nich bola následne prepustená; keďže právo žiadať prepustenie na kauciu je podľa predpisov o právomociach počas výnimočného stavu zakázané, a pokračujúca vlna masového zatýkania môže vyvinúť silný tlak na väzenský systém,

G.   keďže veľká časť zatknutých osôb bola údajne ťažko mučená a keďže bangladéšska národná organizácia pre ľudské práva Odhikar informovala o rastúcom počte prípadov popráv bez súdneho konania,

H.  keďže Európsky parlament dlhodobo vyzýva na moratórium na trest smrti vo všetkých krajinách a za každých okolností,

I.  vítajúc nedávne uvoľnenie zákazu politickej činnosti a dohodu o začatí rokovaní o plánovaných celoštátnych parlamentných voľbách v decembri medzi vládou a Ligou Awami a keďže sa na tomto procese majú zúčastniť aj iné strany,

J.   keďže počas novej vlny masového zatýkania bolo od 28. mája 2008 zatknutých viac než 12 000 osôb vrátane straníckych aktivistov pôsobiacich na miestnej úrovni; keďže vláda odmieta názory, že zatknutia sú motivované politicky, a tvrdí, že ide o súčasť plánovanej akcie proti zločincom,

K.   keďže, citujúc potrebu zostaviť úplný zoznamu voličov, dočasná vláda doposiaľ ignorovala výzvy politických strán, organizácií občianskej spoločnosti a volebnej Komisie, ktorý žiadali o pripravenie pôdy pre uskutočnenie volieb v čo najskoršom termíne a splnenie termínu stanoveného na 21. decembra 2008,

L.   keďže ťažká situácia, ktorej čelí obyvateľstvo Bangladéša, je dôsledkom toho, že ceny základných potravín ako napríklad ryže sa počas predchádzajúcich mesiacov zvýšili o tretinu a viac a keďže výdavky na potraviny predstavovali už v minulosti, pred cenovou explóziou, vyše 60 % rozpočtu veľkej časti obyvateľstva,

M.   keďže demokraticky zvolená vláda by uľahčila riešenie dôsledkov zmeny klímy; keďže hrozí, že až štvrtina územia Bangladéša skončí natrvalo pod hladinou mora v dôsledku zvyšujúcej sa hladiny morskej vody v Bengálskom zálive; keďže klimatológovia varujú, že do roku 2050 môže byť v Bangladéši 20 až 25 miliónov klimatických utečencov,

1.  vyzýva bangladéšsku vládu na zrušenie výnimočného stavu, ktoré je najdôležitejším krokom potrebným na prípravu ďalších parlamentných volieb v krajine a na uskutočnenie volieb do miestnych rád v auguste 2008;

2.   vyzýva bangladéšsku vládu na zabezpečenie toho, aby jej nový dekrét o boji proti terorizmu vyhovoval medzinárodne uznávaným právnym normám boja proti terorizmu, napríklad tým, ktoré odporúča osobitný spravodajca OSN pre boj proti terorizmu a ľudské práva;

3.   vyzýva bangladéšsku vládu na zrušenie trestu smrti;

4.  vyzýva bangladéšsku vládu na okamžité ukončenie nedávnej vlny masového a svojvoľného zatýkania a prenasledovania politických odporcov alebo novinárov počas výnimočného stavu, a je znepokojený správami o mučení, ktoré mali páchať orgány moci; vyzýva vládu na zabezpečenie základných práv na riadny proces pre všetkých zadržiavaných a na zaručenie spravodlivého procesu pre obvinených; naliehavo žiada orgány, aby tieto tisíce osôb buď obvinili na základe dôveryhodných dôkazov, alebo ich prepustili;

5.   blahoželá dočasnej vláde k pokroku v príprave na parlamentné voľby a k dôležitému pokroku pri reforme volebného procesu a vypracúvaní presného volebného registra bangladéšskymi orgánmi; žiada vládu o zabezpečenie toho, aby mohli príslušníci etnických a náboženských menšín v Bangladéši voliť slobodne; je znepokojený cenzúrou tlače a vyzýva na zabezpečenie slobody bangladéšskej tlače počas predvolebného obdobia;

6.  víta prepustenie bývalého predsedu vlády Sheikha Hasinu z humanitárnych dôvodov;

7.  vyzýva Európsku komisiu a Radu, aby zohrávali proaktívnejšiu úlohu a naliehali na bangladéšsku vládu, že je potrebné čo najrýchlejšie a v plnom rozsahu zrušiť výnimočný stav a všetky právne normy prijaté v nadväznosti naň;

8.  žiada o uskutočnenie slobodných a spravodlivých volieb v súlade s medzinárodnými normami a za účasti všetkých strán; žiada o obnovenie činnosti volebnej pozorovacej misii EÚ ihneď ako to bude realizovateľné a účelné; žiada misie členských štátov EÚ a delegáciu Komisie v Bangladéši o pozorné monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv a politickej situácie v Bangladéši;

9.  žiada o stiahnutie ozbrojených síl z ich účasti na politickom procese;

10.  žiada bangladéšsku vládu, aby poskytla čo najširší priestor širokej mobilizácii všetkých odvetví spoločnosti, environmentálnych a iných mimovládnych organizácií, novinárov a vedcov, aby sa tak umožnilo pripraviť krajinu na nastávajúce katastrofy v dôsledku zmeny klímy, a považuje výnimočný stav za závažnú prekážku brániacu dosiahnutiu tohto cieľa;

11.   domnieva sa, že samit G8 nesie mimoriadnu zodpovednosť za zabránenie budúcemu urýchleniu zmeny klímy a katastrof ohrozujúcich životy miliónov ľudí v Bangladéši a inde prijatím účinných a ďalekosiahlych opatrení na zníženie emisií CO2;

12.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom SAARC a bangladéšskej vláde.

Posledná úprava: 9. júla 2008Právne oznámenie