Postup : 2008/2624(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0389/2008

Předložené texty :

RC-B6-0389/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0412

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 99kWORD 71k
3. září 2008
PE410.791
PE410.796
PE410.802
PE410.805
PE410.805
PE410.806
 
B6‑0389/2008}
B6‑0394/2008}
B6‑0400/2008}
B6‑0401/2008}
B6‑0403/2008}
B6‑0404/2008} RC1
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
   Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets a Paulo Casaca za skupinu PSE
   Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries a Renate Weber za skupinu ALDE
   Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN
   Angelika Beer, Monica Frassoni a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
   Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
   PSE (B6‑0389/2008)
   PPE-DE (B6‑0394/2008)
   ALDE (B6‑0400/2008)
   GUE/NGL (B6‑0401/2008)
   Verts/ALE (B6‑0403/2008)
   UEN (B6‑0404/2008)
o popravách v Íránu

Usnesení Evropského parlamentu o popravách v Íránu 

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá dřívější usnesení o Íránu, zejména na svá usnesení o lidských právech a konkrétněji na usnesení o popravách mladistvých pachatelů v Íránu přijaté dne 19. června 2008,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví učiněné jménem Evropské unie dne 13. června 2008 o popravě Muhammada Hassanzádeha,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví učiněné jménem Evropské unie dne 18. července 2008, které se týká uplatňování trestu smrti v Íránu,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví učiněné jménem Evropské unie o popravě 29 osob v íránském vězení Evin ze dne 29. července 2008,

–  s ohledem na prohlášení Rady o popravě Rézy Hedžázího oběšením ze dne 25. srpna 2008;

–  s ohledem na prohlášení předsednictva Rady Evropské unie o hrozící popravě Behnúda Šodžáího a Bahmána Sulejmaniana, která se má uskutečnit ve dnech 19. a 28. srpna 2008,

–  s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN, zejména na rezoluci č. 62/168 o stavu lidských práv v Íránské islámské republice ze dne 18. prosince 2007 a na rezoluci č. 62/149 o moratoriu na používání trestu smrti ze dne 18. prosince 2007,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace a Úmluvu o právech dítěte, jichž je Írán smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodních organizací zabývajících se otázkou lidských práv(1) dosáhl počet poprav v Íránu provedených za tento rok minimálně 191, zatímco v roce 2007 bylo v Íránu vykonáno více poprav (317) než kdekoli jinde ve světě kromě Číny, ačkoli je počet obyvatel Íránu osmnáctkrát nižší než v Číně,

B.  vzhledem k tomu, že dne 27. července 2008 bylo ve věznici Evin současně vykonáno 29 poprav,

C.  vzhledem k tomu, že dne 10. června 2008 byl za zločin, který spáchal ve čtrnácti letech, popraven šestnáctiletý íránský Kurd Muhammad Hassanzádeh; vzhledem k tomu, že dne 22. června byli popraveni mladiství delikventi Hassan Mozafárí a Rahman Šahídí a dne 19. srpna byl oběšen 19letý Réza Hedžází za údajnou vraždu, kterou měl spáchat v 15 letech; vzhledem k tomu, že dne 26. srpna byl popraven 19letý Behnam Záre za trestný čin, kterého se dopustil v 15 letech a stal se tak šestým mladistvým delikventem, který byl v Íránu popraven jen v roce 2008,

D.  vzhledem k tomu, že o čase a místě plánované popravy nebyla v rozporu s íránským právem informována ani rodina Záreho či Hedžázího, ani jejich advokát,

E.  vzhledem k tomu, že mladistvým pachatelům Amíru Marolláhímu, Behnúdu Šodžáímu, Muhammadu Fadáímu a Bahmánu Sulejmanianovi bezprostředně hrozí poprava,

F.  vzhledem k tomu, že mezinárodní právo zakazuje popravy mladistvých, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 5 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a v Úmluvě o právech dítěte; vzhledem k tomu, že nehledě na právní závazky Íránu v současné době čeká na vykonání trestu smrti alespoň 130 dětí a mladistvých pachatelů,

G.  vzhledem k tomu, že aktivistům zasazujícím se za práva menšin stále častěji hrozí trest smrti tak jako v případě Jaghúba Mirneháda, etnického Baluče a výkonného ředitele mládežnické organizace Hlas spravedlnosti, který byl popraven dne 4. srpna 2008 poté, co se veřejně postavil proti místním úředníkům a dožadoval se odpovědnosti za jejich špatně vykonávanou práci,

H.  vzhledem k tomu, že jiný bojovník za práva menšin, kurdský učitel Farzád Kamangar, byl bez důkazů odsouzen k trestu smrti na základě obvinění, že se se zbraní v ruce postavil proti státu,

I.  vzhledem k tomu, že doznání je často vymáháno na základě mučení, aniž by měli obžalovaní přístup k právníkům, a rozhodnutí soudu nesplňuje minimální kritéria spravedlivého procesu,

   vzhledem k tomu, že dne 5. srpna 2008 íránská justice oznámila, že se ukamenování už nebude používat jako způsob popravy, což vedlo k tomu, že 10 nejmenovaných žen, kterým hrozila smrt ukamenováním, se tomuto způsobu testu vyhnou,

K.  vzhledem k tomu, že existují důvody k obavám, že členům a bývalým členům íránské opozice, kteří byli umístěni do tábora Ašraf v severním Iráku na základě článku 27 čtvrté Ženevské úmluvy, kde je chrání mezinárodní síly vedené Spojenými státy, hrozí vyhoštění a nucený návrat do Íránu, kde by mohli čelit masivnímu pronásledování, a dokonce i trestu smrti,

1.  je hluboce zarmoucen nedávnými popravami několika mladistvých pachatelů v Íránu, což z něho činí jedinou zemi na světě, kde se tento strašný a nelidský způsob trestu v roce 2008 stále provádí;

2.  poukazuje zvláště na osud Soghry Nadžafpúrové, která strávila téměř celých posledních 19 let svého života čekáním na vykonání trestu smrti za vraždu, která se odehrála, když jí bylo 13 let;

3.  vyzývá předsedu Nejvyššího soudu Íránu ajatolláha Mahmúda Hášimího Šarudího, aby všechny rozsudky smrti vynesené nad mladistvými pachateli soustavně měnil na mírnější, a prosí íránské orgány, aby zastavily zejména chystanou popravu Amíra Marolláhího, Behnúda Šodžáího, Muhammada Fadáího a Bahmána Sulejmaniana;

4.  důrazně odsuzuje rostoucí počet poprav a naléhavě vyzývá íránské orgány, aby zavedly moratorium na trest smrti, který by poté zrušily v souladu s rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů ze dne 18. prosince 2007;

5.  opakovaně vyzývá poslance Madžlisu, aby bezodkladně provedli takovou změnu právních předpisů, která zajistí, aby nebyl popraven nikdo, kdo spáchal zločin ve věku nižším než 18 let, a aby věk právní odpovědnosti zvýšili na úroveň, která odpovídá mezinárodním standardům;

6.   podporuje legislativní úsilí Íránu zavést zvláštní zákonodárný a soudní systém pro mladistvé pachatele a vyzývá poslance Madžlisu, aby učinili opatření se zaměřením na vzdělávání a opětovné začlenění dětských pachatelů do společnosti; vyzývá Komisi, aby podpořila íránské orgány, pokud požádají o mezinárodní spolupráci v této oblasti;

7.  důrazně odsuzuje pronásledování a věznění íránských občanů, kteří se angažují v oblasti obrany lidských práv a kteří vystupují proti trestu smrti, přičemž jsou často obviňováni z „činnosti proti národní bezpečnosti“; vyzývá zejména k bezpodmínečnému propuštění Emadeddína Baghího, Muhammada Sádeka Kabovanda a ke zmírnění rozsudku trestu smrti pro Farzáda Kamangara a nové prošetření jeho případu;

8.  vítá nedávné prohlášení o ukončení poprav ukamenováním; vyjadřuje však znepokojení nad tím, že v reformním návrhu trestního zákoníku, který v současnosti projednává parlament, je kamenování v případě určitých forem cizoložství zachováno, a vyzývá poslance Madžlisu, aby se zasadili za úplný zákaz kamenování;

9.  vyzývá irácké a americké orgány, aby íránské uprchlíky a žadatele o azyl násilím nevracely do Íránu, neboť by jim tam vážně hrozilo pronásledování, a aby spolupracovaly obzvláště s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a jinými subjekty při hledání uspokojivého a dlouhodobého řešení situace osob, které se v současnosti nacházejí v táboře Ašraf;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Íránské islámské republiky, Radě, Komisi, vysokému představiteli pro SZBP, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Výboru OSN pro lidská práva, Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a vládám Spojených států a Iráku.

(1) Amnesty international

Poslední aktualizace: 3. září 2008Právní upozornění