Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0420/2008

Texte depuse :

RC-B6-0420/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/09/2008 - 10.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 195kWORD 153k
23 septembrie 2008
PE410.822
PE413.292
PE413.303
 
B6‑0420/2008}
B6‑0439/2008}
B6‑0448/2008} RC1
depusă, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul de procedură, de
   Hartmut Nassauer și Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE
   Silvana Koch-Mehrin și Diana Wallis, în numele Grupului ALDE
   Brian Crowley și Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
   PPE-DE (B6‑0420/2008)
   UEN (B6‑0439/2008)
   ALDE (B6‑0448/2008)
referitoare la Programul legislativ și de lucru al Comisiei pentru 2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Programul legislativ și de lucru al Comisiei pentru 2009 

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei privind Strategia politică anuală pentru 2009 (COM (2008)0072),

–  având în vedere punerea în aplicare a prezentului Program legislativ și de lucru pentru 2008 (COM(2007)0640),

–   având în vedere rezoluția Parlamentului European din 24 aprilie 2008 privind Comunicarea Comisiei cu privire la Strategia politică anuală pentru 2009,

–  având în vedere contribuțiile comisiilor Parlamentului, transmise Comisiei de către Conferința președinților,

–  având în vedere articolul 33 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât ar trebui disponibilizate resurse financiare adecvate pentru a corespunde priorităților politice ale Programului legislativ și de lucru;

B.  întrucât dialogul structurat cu Comisia reprezintă o etapă interinstituțională importantă, atât pentru punerea în aplicare a actualului Program legislativ și de lucru pentru 2008, cât și pentru elaborarea și adoptarea Programului legislativ și de lucru pentru 2009;

C.  întrucât, prin urmare, este vital ca dialogul structurat să se realizeze în timp util, pentru a permite concentrarea eforturilor asupra definirii obiectivelor strategice esențiale ale UE pentru anii următori;

D.  întrucât politicile publice europene pot avea și trebuie să aibă o influență reală care să ajute cetățenii să anticipeze și să reacționeze la o societate aflată în schimbare rapidă;

E.  întrucât în 2009 are loc aniversarea a 20 de ani de la căderea Cortinei de fier în Europa, iar această realizare a oferit condițiile pentru o integrare fără precedent a Europei și merită fără îndoială să fie rămână în amintire la nivel european, punându-se un accent deosebit pe importanța sa fundamentală pentru istoria europeană, având la bază politica europeană de respectare a drepturilor omului și de democratizare,

Priorități intersectoriale

1.  remarcă faptul că 24 de state membre au ratificat deja Tratatul de la Lisabona; subliniază că este foarte important ca procesul de ratificare al tratatului să fie continuat de restul statelor membre; sprijină, prin urmare, cu fermitate decizia Consiliului European de continuarea procesului de ratificare, în ciuda respingerii tratatului de către cetățenii irlandezi la 12 iunie 2008; își exprimă convingerea că Tratatul de la Lisabona oferă instrumentele necesare pentru a da mai multă forță Europei și pentru a asigura un viitor european mai bun pentru toți europenii;

Strategia de la Lisabona

2.  reiterează sprijinul deplin și angajamentul politic pentru o Strategie de la Lisabona orientată spre realizarea de reforme și concentrată pe crearea de creștere economică și de locuri de muncă; subliniază necesitatea politică de a plasa cetățeanul în centrul preocupărilor sale și, în consecință, de a elabora politici în beneficiul acestuia;

3.  consideră că este esențială realizarea obiectivelor Strategiei de la Lisabona într-o manieră coerentă cu schimbările demografice și climatice, în special în ceea ce privește negocierile internaționale care urmează;

4.  este de părere că stabilitatea economică și monetară reprezintă o condiție prealabilă a unor reforme de succes;

O bună guvernare, o mai bună reglementare și o mai bună legiferare

5.  are convingerea fermă că 2009 este anul în care trebuie să fie implementate și puse în practică politicile UE în întreaga Uniune;

6.  invită Comisia să realizeze, în colaborare strânsă cu statele membre, transpunerea și punerea în aplicare la nivel maxim a legislației europene, acordând prioritate directivelor tehnice și altor directive cu impact important, precum directiva privind serviciile sau directiva privind creditul de consum, în tabloul de bord al pieței interne; consideră, în legătură cu acest fapt, că programul pentru o mai bună reglementare, și în mod deosebit punerea în aplicare, monitorizarea și raportarea corecte în ceea ce privește legislația comunitară, ar trebui să constituie o prioritate, mai ales având în vedere sarcina principală a Comisiei de a ajuta statele membre să îndeplinească acest obiectiv;

7.  îndeamnă Comisia să reducă sarcinile administrative și de reglementare, își reiterează sprijinul pentru realizarea obiectivului de a reduce cu 25% sarcinile administrative până în 2012 și solicită rezultate palpabile; consideră acest obiectiv o prioritate de prim ordin, în special pentru IMM-uri, și o contribuție esențială la realizarea obiectivelor Strategiei de la Lisabona;

8.  consideră că ar trebui efectuate de către Comisie evaluări de impact stricte și verificate independent, înainte de a înainta propuneri de noi directive;

Comitologie

9.  solicită Comisiei să prezinte Parlamentului propuneri legislative care să completeze adaptarea actuală în materie de comitologie și invită Comisia să se pună de acord cu toate instituțiile;

Aspecte bugetare

10.  își exprimă obiecțiile puternice cu privire la tendința constantă a Comisiei și a Consiliului de a propune noi priorități politice fără a lua în considerare inflexibilitatea actualului cadru financiar multianual pentru perioada 2007-2013, precum și profunda îngrijorare față de constrângerile care împiedică oferirea unor soluții eficiente pentru noile priorități și menținerea politicilor existente, având în vedere disponibilitatea limitată a creditelor pentru anul 2009;

11.  în urma procesului de consultare publică, așteaptă, până cel târziu în decembrie 2009, propunerea Comisiei cu privire la revizuirea intermediară a bugetului, așa cum se menționează în Acordul interinstituțional din 2006, și consideră că aceasta reprezintă o oportunitate de a remedia carențele constatate în anumite domenii de acțiune majore în cea de-a doua parte a cadrului financiar multianual; așteaptă o abordare inovatoare și orientată spre viitor, care va permite UE să facă față mai bine provocărilor, cu un buget care funcționează ca un instrument și nu ca un obstacol;

12.  invită Comisa să colaboreze cu statele membre în vederea îmbunătățirii calității declarațiilor naționale privind finanțarea acordată de UE (după cum prevede AII și Regulamentul financiar), inclusiv eventuala verificare a acestor declarații de către curțile de conturi ale statelor membre sau de către Curtea de Conturi Europeană și solicită elaborarea unui raport anticipat referitor la aceste eforturi pentru a crea un instrument informativ util destinat Parlamentului; invită Comisia să-i prezinte o propunere privind riscul de eroare acceptabil în diferite sectoare de cheltuieli;

13.  invită Comisia să-și continue eforturile de a micșora obligațiile administrative impuse actorilor publici și privați; solicită Comisiei să prezinte tabele de performanță referitoare la rezultatele obținute și să indice măsurile care urmează a fi luate în viitor în acest domeniu;

14.  se așteaptă la progrese semnificative în punerea în aplicare a planului de acțiune pentru fondurile structurale și a noului sistem de raportare cu privire la neregularități și recuperări, progrese considerate drept un element fundamental pentru descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2007;

O Europă care comunică

15.  susține cultura subsidiarității ca element politic fundamental, care ar trebui să stea la baza unei campanii de comunicare inițiate de Comisie pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în Europa;

16.  invită Comisia să pună cetățeanul în centrul proiectului european; îndeamnă Comisia să-și axeze în continuare eforturile pe elaborarea unei politici eficiente de comunicare, pentru a le oferi cetățenilor mijloace de a înțelege mai bine Uniunea Europeană, în mod deosebit în anul în care au loc alegeri europene; reamintește Comisiei că s-a angajat, în contextul propunerii de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001(1) privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, să asigure o transparență mai mare și accesul la documente și solicită realizarea de progrese rapide în ceea ce privește alte aspecte legate de transparență, cum ar fi beneficiarii fondurilor UE;

Creștere economică și locuri de muncă

17.  îndeamnă Comisia să includă printre prioritățile sale politice intensificarea creșterii economice, a prosperității și a competitivității Uniunii Europene;

18.  are convingerea fermă că fără o creștere economică durabilă și prosperitate nu există progres social; consideră în continuare că statele membre trebuie să-și asume propriile responsabilități și competențe, în conformitate cu principiul subsidiarității; solicită Comisiei să prezinte o comunicare care să evalueze punerea în aplicare de către statele membre a directivei privind coordonarea sistemelor de asigurări sociale din statele membre;

19.  sprijină eforturile Comisiei pentru reducerea sărăciei pentru următoarea etapă a strategiei UE privind integrarea socială și protecția socială;

Uniunea Economică și Monetară

20.  invită Comisia să prezinte o propunere legislativă privind constituirea unui regim european al investițiilor private care ar permite schimburile transfrontaliere de produse de investiții între investitorii profesionali;

21.  consideră, în contextul tulburărilor actuale de pe piața financiară, că principalele priorități sunt cele legate de măsurile de combatere a deficiențelor pe care le-a evidențiat actuala criză financiară:

   cadrul de supraveghere și urmărirea rezultatelor procesului Lamfalussy;
   inițiative de consolidare a actualului cadru UE de supraveghere, a cadrului Lamfalussy și a cooperării dintre autoritățile de supraveghere ale UE (comitete de nivelul 3) și autoritățile de supraveghere din țări terțe (în special din SUA), în special în ceea ce privește stabilitatea financiară,
   o inițiativă pentru evaluarea riscurilor pe care le presupun fondurile speculative pentru stabilitatea financiară și măsuri concrete pentru reglementarea agențiilor de rating,

   –   inițierea măsurilor necesare pentru o mai bună reprezentare a zonei Euro în cadrul forumurilor financiare internaționale (G7, FMI, Banca Mondială),

   o inițiativă de reformare a normelor existente în domeniul sistemelor de garantare a depozitelor din UE, pentru a se ține seama de aspectele transfrontaliere, de structurile de grup și de consolidarea din cadrul sectorului, în special îmbunătățirea nivelului de acoperire, a rapidității de recuperare și a siguranței juridice în cazul prestării de servicii transfrontaliere sau al grupurilor transfrontaliere;

IMM-uri

22.  solicită Comisiei să înainteze propuneri pentru a facilita accesul IMM-urilor la piețele flexibile ale forței de muncă, acest lucru fiind o cerință esențială pentru afaceri; subliniază importanța încurajării spiritului antreprenorial și al eliminării obstacolelor birocratice transfrontaliere; solicită un acces mai ușor și la costuri rezonabile al IMM-urilor la standardele europene, la stimulente fiscale și la o mai bună finanțare;

Politica energetică

23.  solicită Comisiei să verifice starea de evoluție a instituirii, în statele membre, a rețelelor energetice transeuropene; reamintește Comisiei că proiectele selectate contribuie la realizarea pieței interne a energiei și la îmbunătățirea siguranței aprovizionării în UE;

24.  invită Comisia să furnizeze, în cel mai scurt timp posibil, o analiză cât mai serioasă și mai obiectivă a posibilelor implicații economice și sociale ale fluctuațiilor prețurilor la energie;

Proprietatea intelectuală

25.  își exprimă convingerea fermă cu privire la faptul că ideile creative care se concretizează sub forma unor invenții și inovații contribuie la garantarea puterii economice și a progresului tehnologic al Europei; recunoaște, prin urmare, necesitatea unui nivel corespunzător de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel european și internațional;

Inovarea și cercetarea

26.  își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a prezenta în permanență rapoarte privind rezultatele intermediare și finale ale proiectelor finanțate de actualele programe cadru de cercetare și dezvoltare; invită Comisia să inițieze punerea în aplicare operațională a Institutului European de Inovare și Tehnologie, care ar trebui să contribuie la depășirea decalajului existent în materie de inovare între UE și principalii săi concurenți, prin intermediul unei cercetări și al unui învățământ strategice;

Piața internă și justiția civilă

27.  subliniază faptul că trebuie evidențiată importanța recunoașterii reciproce, combinată cu o armonizare focalizată în piața internă, precum o monitorizare mai sistematică și integrată a piețelor de bunuri și servicii fundamentale, în scopul identificării problemelor existente; ia act de importanța adoptării din timp a directivei privind produsele pentru construcții, care constituie o oportunitate provocatoare pentru garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne în sectorul respectiv;

28.  reiterează solicitarea adresată Comisiei de a actualiza Directiva privind tractoarele agricole și forestiere, care va lua în considerare cele mai recente evoluții din acest sector și va reduce sarcina birocratică;

29.  solicită propuneri legislative concrete privind Actul autentic european, tutela adulților și portalul E-justice;

30.  solicită din nou propuneri referitoare la statutul asociației europene și al societății mutuale europene;

31.  așteaptă progrese importante în domeniul cadrului comun de referință privind dreptul contractual;

Politica în domeniul transporturilor

32.  îndeamnă la realizarea unui acord referitor la cadrul celui de-al treilea pachet privind siguranța maritimă înaintea încheierii prezentului mandat legislativ;

33.  solicită insistent punerea în funcțiune a rețelelor transeuropene ca instrumente necesare în vederea îmbunătățirii interoperabilității și interconectării între rețelele naționale; solicită Comisiei să prezinte rapoarte periodice cu privire la proiectele strategice, progresele și finanțarea acestora;

34.  îndeamnă Comisia să elaboreze și să propună, precum și, dacă este posibil, să reexamineze și să pună în aplicare o politică cuprinzătoare privind drepturile pasagerilor, care să cuprindă toate categoriile de pasageri, de la cei care călătoresc pe calea aerului la cei care efectuează călătorii lungi cu autocarul;

35.  salută prioritățile fundamentale stabilite de Comisie cu privire la sectorul transporturilor și, în special, acțiunile prevăzute pentru aplicarea sistemelor de gestionare a traficului, precum SESAR (Programul de cercetare privind gestionarea traficului aerian în spațiul unic aerian european) și ERTMS (Sistemul de gestionare a traficului feroviar european), care vor contribui la o politică europeană mai sigură și mai eficientă în domeniul transporturilor;

Politica de protecție a consumatorilor

36.  consideră că noile acțiuni întreprinse de Comisie ar trebui să țină seama mai mult de capacitatea cetățenilor de a fi responsabili și suficient de maturi pentru a putea face alegeri individuale; își exprimă convingerea fermă că modelul unei societăți europene deschise este mai bun decât cel al unei societăți europene bazate pe dependență;

37.  consideră că revizuirea acquis-ului privind protecția consumatorilor ar trebui să consolideze și mai mult încrederea consumatorilor în piața unică și, prin urmare, sprijină accesul ușor și efectiv la justiție, în special prin intermediul soluționării extrajudiciare a litigiilor, susținută, în ultimă instanță, prin remedii judiciare; evidențiază faptul că se pot realiza multe prin îmbunătățirea mecanismelor de recurs existente și prin consolidarea cooperării dintre statele membre;

38.  consideră că Comisia trebuie să evalueze cu atenție chestiunea despăgubirii consumatorilor, abordând problemele menționate în cadrul Raportului Lehtinen, inclusiv problema temeiului juridic și să prezinte, dacă este cazul, o soluție coerentă la nivel european, inclusiv posibilitatea consumatorilor de a întreprinde acțiuni colective;

39.  îndeamnă Comisia să monitorizeze în mod riguros implementarea și punerea în practică a directivelor-cheie, ca, de exemplu, Directiva privind serviciile, Codul vamal modernizat, precum și noile directive referitoare la acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor (Directiva privind regimul de utilizare pe durată limitată, Directiva privind creditul de consum);

Schimbările climatice și o Europă durabilă

Schimbările climatice

40.  solicită Comisiei, în contextul desfășurării negocierilor din cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice, să pregătească în continuare terenul pentru un acord global ambițios în materie de climă, în cadrul COP15, care va avea loc la Copenhaga în 2009; consideră că pregătirile ar trebui să includă, de asemenea, promovarea sistemului Uniunii Europene de comercializare a cotelor de emisie (ETS), ca un model pentru comercializarea cotelor de emisie, în vederea conectării, în viitor, a altor sisteme de comercializare a cotelor de emisie cu EU ETS și a promovării unei piețe internaționale competitive a cotelor de emisii de dioxid de carbon; Comisia informează Parlamentul cu privire la stadiul acestor pregătiri;

41.  solicită Comisiei să lanseze procesele necesare vizând luarea pe deplin în considerare a consecințelor schimbărilor climatice asupra tuturor politicilor în vigoare, și să elaboreze în acest temei o strategie în vederea pregătirii eficiente a viitoarei politici a UE în domeniul mediului; subliniază faptul că Uniunea Europeană trebuie să demonstreze în continuare că dezvoltarea și creșterea economică pot fi reconciliate în cadrul unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon; reamintește, de asemenea, nevoia de a garanta faptul că obiectivele referitoare la protecția mediului și la schimbările climatice sunt incluse în toate politicile și programele financiare ale UE;

42.  subliniază nevoia de a proteja biodiversitatea însăși de presiunea activității umane, de poluare, de degradarea solurilor și de schimbările climatice și consideră că este esențial să se integreze biodiversitatea în alte domenii de politici cum ar fi agricultura și utilizarea terenurilor; solicită instituirea la nivel european a unor obiective clare și măsurabile care să permită monitorizarea situației și solicită acțiuni urgente și concrete pentru a atinge obiectivul UE de a opri pierderea biodiversității până în 2010;

43.  consideră că este esențială creșterea cheltuielilor pentru cercetare în domeniul energiei regenerabile, în vederea sporirii capacității Europei de a face față obiectivelor legate de schimbările climatice și a consolidării securității energetice într-un viitor marcat de concurența din ce în ce mai mare pentru combustibili fosili și solicită Comisiei să evalueze posibilitățile de instituire a unei piețe interne eficiente de energie regenerabilă;

Mediu

44.  îndeamnă Comisia să elaboreze în cel mai scurt timp o propunere privind eliminarea exploatării ilegale a lemnului; având în vedere că Uniunea Europeană este atât principalul importator cât și principalul consumator de lemn și unul dintre cei mai importanți actori care oferă ajutor și investitori direcți, trebuie să joace un rol bine definit pentru a elimina exploatarea ilegală a lemnului;

45.  își reiterează sprijinul pentru o strategie comunitară pentru Marea Baltică; salută raportul privind o strategie pentru Marea Baltică în cadrul dimensiunii nordice, invită Comisia să prezinte o strategie comunitară pentru regiunea Mării Baltice și să elaboreze un plan de acțiune comunitar pentru a proteja Marea Neagră de efectele poluării;

46.  invită Comisia să înainteze în cel mai scurt timp propunerea sa privind mecanismul de finanțare pentru a asigura construirea și funcționarea până în 2015 a unui număr de până la 12 centrale demonstrative de producere a energiei în scopuri comerciale, cu captare și stocare a carbonului; consideră că acest lucru reprezintă o prioritate majoră și, prin urmare, invită Comisia să-și prezinte propunerile până la sfârșitul anului 2008;

Dezvoltarea durabilă în Europa

47.  solicită Comisiei, înaintea publicării următorului raport anual privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), să definească repere și criterii clare pentru evaluarea rezultatelor obținute în cazurile în care asistența financiară a fost oferită de FEG;

48.  solicită Comisiei să prezinte o comunicare privind implementarea de către statele membre a Fondului european de ajustare la globalizare, care reprezintă unul din instrumentele principale pentru implementarea strategiei UE privind integrarea și protecția socială și ocuparea forței de muncă;

Agricultură

49.  subliniază importanța continuării reformei politicii agricole comune (PAC); consideră că bilanțul de sănătate este o inițiativă politică importantă a Comisiei, inițiativă care ar trebui să ofere simplificările și adaptările necesare pentru perioada 2009-2013 și reprezintă un important pas înainte către reforma perspectivei financiare a UE; se așteaptă ca acest proces să contribuie la formarea unui sector agricol al UE dinamic și mai bine pregătit pentru a satisface nevoile de securitate alimentară în contextul constrângerilor legate de mediu și de schimbările climatice; solicită luarea în considerarea a rezultatelor Rundei pentru dezvoltare de la Doha;

50.  îndeamnă insistent Comisia să crească resursele alocate mijloacelor de educare, rețelelor de formare profesională și programelor de schimb pentru tinerii fermieri și să consolideze instrumentele politice care vizează tinerii fermieri în cadrul programului de dezvoltare rurală;

Politica din domeniul pescuitului

51.  salută intenția Comisiei de a prezenta în 2009 o propunere de revizuire a organizării comune a piețelor (OCP) în domeniul produselor pescărești și de acvacultură;

52.  deplânge faptul că nu a fost încă prezentată o comunicare a Comisiei privind armonizarea sancțiunilor aplicate în cazul încălcării grave a legislației comunitare în domeniul pescuitului;

53.  își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a acorda finanțare politicii maritime integrate a UE și de a elabora instrumentele legislative necesare pentru implementarea acesteia; subliniază faptul că activitățile pregătitoare legate de politica maritimă nu ar trebui finanțate din resursele prevăzute pentru politica comună din domeniul pescuitului, având în vedere că aceste resurse sunt deja în mare măsură neadecvate; în plus, sprijină pe deplin acțiunile specifice temporare care au ca obiectiv promovarea restructurării flotelor de pescuit ale UE afectate de criza economică;

Politica de coeziune

54.  consideră că, având în vedere revizuirea la jumătatea parcursului a implementării Fondurilor structurale, trebuie garantate, pe viitor, mai multe resurse financiare pentru politica de coeziune, cu scopul de a face față noilor provocări care se anunță și care vor avea un impact teritorial semnificativ; așteaptă cu nerăbdare un număr de comunicări importante în 2009, care vor juca un rol important în cadrul dezbaterilor privind viitoarea reformă a politicii de coeziune;

55.  solicită Comisiei, în urma adoptării Raportului său privind politica de locuințe și politica regională în mai 2007, să realizeze două studii în domeniul locuințelor: un prim studiu care să arate distribuția competențelor și responsabilităților la nivel național, regional și local și care să descrie cadrul juridic în EU27 și un altul referitor la costurile și la cererea de locuințe, precum și la piața imobiliară în general în statele membre;

CETĂȚEANUL PE PRIMUL LOC

Identitate culturală și diversitate

56.  solicită Comisiei să ofere un sprijin mai larg programelor și acțiunilor prin punerea în aplicare a unor proiecte inovatoare în materie de schimburi culturale și educaționale, turism cultural și dezvoltare durabilă, cu participarea deplină a regiunilor și a autorităților locale, asemeni programului Itinerare culturale al Consiliului Europei, și prin încurajarea de noi inițiative al căror obiectiv este evidențierea și promovarea patrimoniului cultural al romilor;

57.  consideră că este esențială asigurarea unei continuări corespunzătoare pentru Anul european al dialogului intercultural și invită Comisia să continue acest dialog; în acest sens, solicită înființarea unui forum european pentru dialog intercultural, care va continua practicile de dialog intercultural în Europa, precum și cu alte culturi și religii din toată lumea; încurajează Comisia să continue promovarea ideii anului european al dialogului intercultural 2008;

58.  subliniază nevoia de a finaliza în mod satisfăcător și rapid procedura în curs de desfășurare de adoptare a programului Erasmus Mundus (2009 – 2013);

Educație

59.  îndeamnă Comisia să înainteze la începutul anului 2009 o comunicare privind dialogul dintre universități și mediul de afaceri, în vederea consolidării competitivității universităților europene, precum și o cartă verde privind industriile culturale și creative, care să propună posibilități de dezvoltare a potențialului industriilor culturale pentru crearea de locuri de muncă și creșterea economică; solicită Comisiei să prezinte o comunicare privind adaptarea sistemelor de învățământ și de formare la noile competențe cerute de piața muncii;

60.  solicită Consiliului și Comisiei să revizuiască calendarul propus pentru adoptarea recomandării Consiliului privind mobilitatea tinerilor voluntari pe teritoriul Europei, cu scopul de a oferi Parlamentului European o perioadă de timp adecvată pentru a-și exprima opinia față de această recomandare;

Sport

61.  solicită angajamente politice, inclusiv un cadru legal, măsuri și acțiuni, în special acțiuni pregătitoare, în vederea demarării procesului de implementare a planului de acțiune „Pierre de Coubertin”;

Sănătate

62.  subliniază că, după cum se prevede în Tratatul de la Amsterdam, studiul de impact întocmit de Comisie ar trebui să țină permanent seama de efectele măsurilor propuse de Comisie asupra sănătății; consideră că acest fapt va contribui la o abordare integrată și la amplificarea sinergiilor dintre politica în domeniul sănătății și celelalte politici UE; consideră că astfel de evaluări ar trebui efectuate în mod independent, în măsura disponibilității specialiștilor; îndeamnă Comisia să definească indicatorii de sănătate pentru a garanta că datele sunt comparabile și utilizabile la nivel comunitar, național și internațional;

63.  reafirmă cu tărie că falsificarea medicamentelor este o amenințare majoră la adresa sănătății și o problemă de mare urgență pe plan european și internațional, care ar trebui tratată ca făcând parte din lupta generală împotriva produselor contrafăcute;

64.  îndeamnă Comisia să prezinte o strategie care să abordeze provocările legate de o populație sănătoasă și în curs de îmbătrânire, pe baza ultimului raport EUROSTAT;

65.  salută faptul că Comisia prezentat în cele din urmă propunerea sa de directivă privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul serviciilor de sănătate transfrontaliere, ceea ce reprezintă un prim pas important spre crearea unui spațiu liber european pentru pacienți;

66.  îndeamnă Comisia să prezinte o modificare legislativă a Directivei 2000/54/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă (Directivele 89/391/CEE și 90/679/CEE), pentru a face față riscurilor care decurg din munca cu ace și cu instrumente medicale ascuțite;

Egalitatea de șansă, abordarea integrată a egalității de gen și drepturile copiilor

67.  salută propunerea Comisiei privind drepturile copiilor și protejarea acestora; îndeamnă Comisia să înainteze o recomandare pentru protejarea copiilor față de conținutul dăunător al unor site-uri de internet; observă faptul că strategia Comisiei în ceea ce privește politica de abordare integrată a egalității de gen are un caracter foarte general; îndeamnă, prin urmare, Comisia să elaboreze de urgență propuneri pentru noile directive așteptate în această toamnă; de asemenea, îndeamnă Comisia să accelereze crearea unui sistem european de alertă pentru copiii dispăruți;

Siguranța cetățenilor

68.  împărtășește opinia conform căreia, pentru a proteja cetățenii, Uniunea Europeană trebuie să lupte împotriva infracționalității și a violenței; în acest sens solicită o activitate mai intensă în ceea ce privește combaterea crimei organizate și în special a infracționalității informatice; solicită ca măsurile de combatere a terorismului să fie definite în mod cuprinzător și îndeamnă Comisia să înainteze o propunere care să protejeze și să promoveze interesele victimelor terorismului și să elaboreze propuneri pentru a asigura un nivel mai ridicat de pregătire pentru amenințări biologice teroriste;

Siguranța alimentară

69.  subliniază nevoia de a îmbunătăți sistemul de etichetare a produselor alimentare, îndeosebi în ceea ce privește țara de origine și/sau locul de proveniență și faptul că acest proces ar trebui însoțit de dispoziții care să aibă ca scop monitorizarea implementării cerințelor respective; își exprimă preocuparea cu privire la faptul că prețurile din ce în ce mai mari pentru produsele alimentare vor oferi din păcate posibilități de fraudă în domeniul alimentar, fapt care face ca cetățenii UE să fie expuși riscurilor și ca producătorii legali de produse alimentare din UE să se confrunte cu o concurență neloială, atât din interior cât și din exterior;

Transpunerea în realitate a politicii comune în domeniul imigrării

Protecția la frontieră

70.  subliniază faptul că accelerarea implementării pe deplin a Sistemului de informații Schengen (SIS II) și a Sistemului de informații privind vizele (SIV) este extrem de importantă; subliniază de asemenea nevoia de consolidare a Frontex, care depinde de un angajament din partea statelor membre de a pune la dispoziție personal și echipamente;

Imigrarea

71.  salută angajamentul Comisiei de a dezvolta o politică comună în domeniul imigrației și subliniază că un „pact european privind politica în domeniul migrației” ar trebui să trateze chestiuni care privesc atât combaterea imigrației ilegale cât și gestionarea imigrației legale;

72.  salută dorința de a finaliza până în 2010 politica europeană comună în domeniului azilului și consideră că este necesar ca aceasta să fie completată cu Directiva CE privind stabilirea în statele membre a unor standarde și proceduri comune; consideră că revizuirea Regulamentului (CE) 343/2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe (Regulamentul Dublin II) reprezintă o prioritate;

Europa ca partener mondial

Politica europeană de vecinătate

73.  invită Comisia să-și revizuiască politica față de Rusia, având în vedere faptul că, în urma condamnării de către UE a acțiunilor militare ale Rusiei împotriva Georgiei, relațiile dintre Rusia și UE au sunt în impas;

74.  invită Comisia să prezinte o evaluare a consecințelor recentului conflict asupra surselor comunitare de energie și să intensifice eforturile de diversificare a formelor și surselor de energie; se așteaptă la un angajament ferm din partea UE și își reafirmă sprijinul pentru conducta Nabucco și consideră că acest proiect ar trebui să constituie o prioritate pentru Uniunea Europeană, beneficiind de sprijinul specific corespunzător din partea bugetului UE; invită Comisia să-și continue eforturile în vederea adoptării unei politici energetice comune veritabile;

75.  consideră că revizuirea strategiei europene pentru securitate ar trebui să abordeze și aspectele securității (aprovizionării) energetice, schimbărilor climatice și securității alimentare;

76.  solicită o revizuire profundă a politicii europene de vecinătate (PEV), în special în ceea ce privește vecinii din est ai UE; așteaptă propuneri din partea Comisiei pentru îmbunătățirea relațiilor cu vecinii din est și își exprimă speranța că revizuirea la jumătatea parcursului a instrumentelor financiare de acțiune externă și o creștere a resurselor financiare vor conferi o valoare adevărată politicii europene de vecinătate, precum și o relevanță sporită pentru țările în cauză;

77.  îndeamnă Comisia să sprijine includerea unei componente parlamentare în politica de vecinătate în zona de est prin înființarea unei Adunări EURO-NEST care să reunească deputați din Parlamentul European și membri ai parlamentelor țărilor vecine din est;

78.  subliniază importanța încheierii în cel mai scurt timp a negocierilor de aderare cu Croația și pentru a da un semnal regiunii mai largi a Balcanilor de vest, inclusiv Kosovo, că viitorul său este alături de UE, cu condiția să îndeplinească condițiile necesare; observă, totuși, că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona este o condiție prealabilă indispensabilă pentru viitoarele extinderi;

79.  salută inițiativa recentă intitulată „Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana”; invită Comisia să joace un rol important în dezvoltarea acestui proces și să asigure legătura corespunzătoare dintre noua inițiativă și acquis-ul de la Barcelona;

Restul lumii

80.  ia act de faptul că în SUA se va instala o nouă administrație după 2009; reamintește importanța crucială a cooperării strânse dintre UE și SUA în domeniile de importanță mondială, precum schimbările climatice și securitatea energetică; solicită Comisiei să considere ca o prioritate de prim rang contactarea de urgență în lunile următoare a noii administrații din SUA, în vederea consolidării parteneriatului transatlantic;

81.  subliniază importanța strategică a soluționării conflictului din Orientul Mijlociu pentru stabilitatea și bunăstarea întregii regiuni mediteraneene; își reiterează apelul pentru ajungerea la o înțelegere între partea israeliană și cea palestiniană; consideră că, în contextul activității diplomatice a Cvartetului, Uniunea Europeană, în calitate de cel mai mare donator de asistență pentru palestinieni, poate juca un rol de importanță majoră în regiune;

82.  reamintește rolul Parlamentului de a garanta că Serviciul european pentru acțiune externă atașat Comisiei Europene „este înființat și funcțional” la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, fiind pregătit, de exemplu, pentru numirea ambasadorilor UE;

83.  îndeamnă Comisia să participe în mod activ și să-și aducă o contribuție semnificativă, vizibilă și coordonată la un rezultat pozitiv al Conferinței de revizuire a TNP din 2010;

84.  invită Comisia să includă, în fiecare document de strategie națională și în alte documente de strategie, o strategie specifică privind drepturile omului și situația democrației, pe care să o poată folosi drept cadru pentru dialogul politic;

85.  invită Comisia să promoveze în cadrul programelor și proiectelor dialogul privind drepturile omului și rezultatele consultărilor, în special în cazul ajutorului pentru dezvoltare și al cooperării tehnice, comerciale și financiare;

86.  invită Comisia să sprijine punerea deplină în aplicare a Tratatului de interzicere a minelor și să sprijine inițiativele de adoptare a unui tratat internațional de interzicere a munițiilor cu dispersie;

Dezvoltare

87.  consideră că PLL ar trebui să sublinieze, de asemenea, rolul UE în dezvoltarea cooperării în lume; subliniază că PLL ar trebui să includă o abordare coerentă și structurală a situației insecurității alimentare, evidențiind nu doar ajutorul alimentar pe termen scurt, ci și necesitatea de a stimula producția agricolă și politica agricolă în țările în curs de dezvoltare;

88.  regretă că Comisia nu face nicio mențiune specifică la planul său de acțiune din 2009 pentru implementarea Strategiei comune UE-Africa, la programul promis Ajutor pentru comerț, la negocierile APE și la impactul schimbărilor climatice asupra țărilor în curs de dezvoltare; reamintește Comisiei că ar trebui să-și mențină și în 2009 ambițiile privind coerența politică pentru dezvoltare și că ultimele cifre APD publicate de OCDE/CAD în 2007 indică o scădere importantă a contribuțiilor statelor membre la APD; consideră că Comisia ar trebui să întocmească un plan pentru redresarea acestei situații în 2009, pentru a garanta că Europa se menține în cursa pentru a ajunge la 0,7% din PIB până în 2015;

89.  consideră că acordurile de parteneriat economic cu țările ACP ar trebui să fie încheiate din timp, iar acordurile provizorii APE ar trebui să se transforme în 2009 în acorduri în toată regula cu toate regiunile ACP; subliniază importanța încheierii negocierilor pentru acordurile de asociere cu America Centrală, Comunitatea andină și Mercosur, pentru a da întregii regiuni a Americii Latine o perspectivă completă a asocierii cu UE;

90.  deplânge profund lipsa coordonării și a coerenței dintre eforturile principalelor state membre pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare pentru noul mileniu, lucru demonstrat de faptul că au rămas în urmă în ceea ce privește angajamentele asumate; subliniază, prin urmare, nevoia de a stabili calendare naționale obligatorii pentru a garanta o creștere a ajutorului real, ca o modalitate de atingere a obiectivelor comune promise;

Comerț

91.  subliniază importanța încheierii cu succes a Agendei pentru dezvoltare de la Doha, care se află în momentul de față într-o fază critică; își exprimă convingerea că eșuarea negocierilor din cadrul OMC ar fi foarte costisitoare; invită Comisia să încerce continuarea negocierilor în vederea unui ajungerii la un acord care ar trebui să promoveze schimburile comerciale și dezvoltarea;

92.  îndeamnă Comisia să pună în aplicare în mod consecvent strategiile de acces pe piață ale UE, în special în ceea ce privește IMM-urile, să asigure o mai bună protecție a proprietății intelectuale și să combată contrafacerea; în acest sens, invită Comisia să încheie în cel mai scurt timp posibil un acord comercial împotriva contrafacerii (ACTA);

93.  invită Comisia să utilizeze toate instrumentele juridice și politice aflate la dispoziția sa pentru a sprijini o relație corectă și echilibrată cu partenerii noștri comerciali în ceea ce privește accesul întreprinderilor europene la achizițiile publice;

94.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

Ultima actualizare: 23 septembrie 2008Notă juridică