Menettely : 2008/2631(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B6-0521/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0521/2008

Keskustelut :

PV 08/10/2008 - 22

Äänestykset :

PV 09/10/2008 - 7.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0471

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 90kWORD 54k
7. lokakuuta 2008
PE413.310
PE413.313
PE413.315
PE413.320
 
B6‑0521/2008}
B6‑0524/2008}
B6‑0525/2008}
B6‑0529/2008} RC1
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
   Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-DE-ryhmän puolesta
   Erika Mann PSE-ryhmän puolesta
   Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu ja Ignasi Guardans Cambó ALDE-ryhmän puolesta
   Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
   UEN (B6‑0521/2008)
   PPE-DE (B6‑0524/2008)
   ALDE (B6‑0525/2008)
   PSE (B6‑0529/2008)
WTO:n Dohan kehityskierroksen keskeyttämisestä ja Dohan kehitysohjelman tulevaisuudesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma WTO:n Dohan kehityskierroksen keskeyttämisestä ja Dohan kehitysohjelman tulevaisuudesta 

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) 14. marraskuuta 2001 antaman Dohan ministerikokouksen julkilausuman,

–   ottaa huomioon Dohan kehitysohjelmasta aiemmin antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon WTO:ta käsitelleen vuoden 2008 vuotuisen parlamentaarisen kokouksen päätösasiakirjan, joka hyväksyttiin yksimielisesti Genevessä 12. syykuuta 2008,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että WTO:n ministerineuvottelut Dohan kierroksen päättämiseksi keskeytyivät heinäkuun 2008 lopulla,

B.  ottaa huomioon, että neuvottelut keskeytyivät Genevessä heinäkuussa 2008; toteaa, että tietyissä asioissa saavutettiin jonkin verran edistystä, mutta muita, yksityiskohtaisten sääntöjen tekemisen kannalta tärkeitä asioita ei käsitelty sopimusluonnoksessa,

C.  katsoo, että kehitysmaiden ja erityisesti vähiten kehittyneiden maiden edut sekä kaikkien WTO:n jäsenten sitoutuminen niin kutsuttuun kehityskierrokseen olisi pidettävä neuvottelujen keskipisteessä,

D.  katsoo, että Dohan kierroksen päättämisen epäonnistuminen lisäisi nykyistä maailmanlaajuista taloudellista epävarmuutta ja johtaisi kahdenvälisiin ja alueellisiin kauppasopimuksiin,

1.  on vakavasti pettynyt siihen, että WTO:n ministerikokoukset päätyivät pattitilanteeseen viime heinäkuussa, ja on huolissaan tilanteesta;

2.  toistaa olevansa täysin sitoutunut kauppapolitiikkaa koskevaan monenkeskiseen lähestymistapaan ja WTO:hon, joka pystyy varmistamaan kansainvälisen kaupan kannalta tasapainoisen lopputuloksen vuosituhannen kehitystavoitteiden täydellisen noudattamisen avulla;

3.  on vakuuttunut siitä, että nykyisessä talous- ja rahoituskriisin leimaamassa tilanteessa Dohan kierroksen onnistunut päätökseen saattaminen voisi olla vakauttava tekijä;

4.  katsoo, että mitä tahansa Dohan kehitysohjelman etenemisen suhteen tapahtuukin, WTO:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen on johdonmukaisesti ja kiireellisesti käsiteltävä uusia globaaleja haasteita, joissa on kauppaan liittyvä ulottuvuus, kuten elintarvikkeiden saatavuutta, energiaa, kaupan tukea sekä ilmastonmuutosta;

5.  on täysin tietoinen tämän yksittäisen hankkeen vaikeuksista; tunnustaa neuvotteluissa tähän mennessä saavutetun edistyksen, joka voi tarjota tärkeän ja vakaan perustan pyrittäessä seuraavassa kokouksessa jatkamaan Dohan kierrosta ja saavuttamaan onnistunut lopputulos;

6.  kehottaa, että EU, Yhdysvallat ja uudet talousmahdit G20-ryhmässä ottavat vastuunsa nykyisistä neuvotteluista, että ne kunnioittaisivat täysin kehityskierroksen henkeä ja että ne pyrkisivät sopimuksen saavuttamiseen mahdollisimman nopeasti; korostaa jälleen kerran, että tärkeää tehdä ero kehitysmaiden ja kehittyvien maiden välille;

7.  kehottaa Intiaa ja Yhdysvaltoja löytämään poliittisen ratkaisun erityissuojalausekkeen soveltamisehtoihin, jotta varmistetaan kaupan ja elintarviketurvanäkökohtien oikeudenmukainen tasapaino ja mahdollistetaan Dohan kehitysohjelmaa koskevien neuvotteluiden jatkaminen Genevessä muista avoimista kysymyksistä;

8.  kehottaa kehittyneitä ja edistyneempiä kehitysmaita seuraamaan Euroopan unionin "Kaikki paitsi aseet" ‑aloitetta, jolla taataan täysin tulli- ja kiintiövapaa markkinoillepääsy vähiten kehittyneille maille; korostaa myös "tukea kauppaa vastaan" -aloitteen merkitystä;

9.  katsoo, että kehitysmaiden ja erityisesti vähiten kehittyneiden maiden tarpeet on asetettava etualalle Dohan kehitysohjelmaan liittyvissä neuvotteluissa niin, että kehitys on etusijalla kaikissa kysymyksissä;

10.  katsoo Dohan kehitysohjelman ongelmien korostavan tarvetta käsitellä kierroksen jälkeen pikaisesti kysymystä WTO:n uudistamisesta sen tehokkuuden ja avoimuuden parantamiseksi, ja sen demokraattisen oikeutuksen, vastuunalaisuuden, avoimuuden ja osallisuuden integroimiseksi osaksi globaalin hallinnon laajempaa rakennetta; katsoo, että parlamenttien jäsenten olisi harjoitettava entistäkin tiukempaa ja tehokkaampaa kansainvälisen kaupan valvontaa;

11.  toistaa jälleen kohdennetun teknisen avun sekä valmiuksien kehittämisen tarpeen, jotta kehitysmaita voidaan auttaa sitoutumaan tehokkaasti Dohan kehitysohjelman tavoitteisiin;

12.  pyytää komissiota ja neuvostoa tekemään Lissabonin sopimuksen hengen mukaisen sopimuksen, jolla varmistetaan Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen EU:n kansainvälisiin kauppaneuvotteluihin;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja WTO:n pääjohtajalle.

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2008Oikeudellinen huomautus