Процедура : 2008/2640(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0527/2008

Внесени текстове :

RC-B6-0527/2008

Разисквания :

PV 08/10/2008 - 17

Гласувания :

PV 09/10/2008 - 7.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0470

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 127kDOC 85k
7 октомври 2008 г.
PE413.318
PE413.321
PE413.325
PE413.326
PE413.327
 
B6‑0527/2008}
B6‑0530/2008}
B6‑0533/2008}
B6‑0534/2008}
B6‑0535/2008} RC1
внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, от името на групата PPE-DE
   Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Pasqualina Napoletano, Klaus Hänsch, от името на групата PSE
   Janusz Onyszkiewicz, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marian Harkin, от името на групата ALDE
   Elisabeth Schroedter, Milan Horáček,от името на групата Verts/ALE
   Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   PSE (B6‑0527/2008)
   ALDE (B6‑0530/2008)
   PPE-DE (B6‑0533/2008)
   UEN (B6‑0534/2008)
   Verts/ALE (B6‑0535/2008)
относно положението в Беларус след парламентарните избори, проведени на 28 септември 2008 г.

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус след парламентарните избори, проведени на 28 септември 2008 г. 

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно положението в Беларус, и по-специално тази от 22 май 2008 г.,

–  като взе предвид декларацията на Европейската комисия от 21 ноември 2006 г. относно готовността на Европейския съюз да поднови своите отношения с Беларус и с нейния народ в рамките на Европейската политика на добросъседство (ЕПД),

–  като взе предвид декларацията на председателството от името на ЕС във връзка с освобождаването на Сергей Парсюкевич и Андрей Ким,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 15 септември 2008 г. относно Беларус,

–  като взе предвид предварителните резултати от мисията от 29 септември 2008 г. на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за наблюдаване на изборите в Беларус,

–  като взе предвид изявлението на председателството на Съвета на Европейския съюз относно парламентарните избори в Беларус на 30 септември 2008 г.,

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от правилника,

А.  като има предвид, че след като между 16 и 20 август 2008 г. беларуските органи освободиха политическите затворници Александр Козулин, Сергеìй Парсюкеìвич и Андрей Ким, в Беларус понастоящем няма други международно признати политически затворници, които да са лишени от свобода,

Б.  като има предвид, че ЕС отчита освобождаването на политическите затворници като значима стъпка от страна на Беларус в посока приемане на основните ценности на демокрацията, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава и като има предвид, че това беше едно от предусловията за преразглеждане на ограничителните мерки, които понастоящем се прилагат по отношение на някои водещи политически фигури в Беларус, както и за постепенното възобновяване на отношенията с Беларус,

В.  като има предвид, че на 10 юли президентът Лукашенко призова публично за открито и демократично провеждане на изборите и че той отново отправи този призив по време на телевизионно предаване на 29 август, като обеща, че изборите ще бъдат безпрецедентни по отношение на справедливото им провеждане,

Г.  като има предвид, че демократичното провеждане и плуралистичният аспект на парламентарните избори, запланувани за 28 септември, бяха считани от ЕС за още една възможност за Беларус да покаже, че зачита демократичните стойности и европейските стандарти,

Д.  като има предвид, че в този контекст ЕС приветства разполагането на наблюдатели на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/Офиса за демократични институции и човешки права, подчерта значението на осигуряването на ефективен достъп на тези наблюдатели до всички етапи на избирателния процес, в това число до преброяването на гласовете, и подчерта по-специално значението на зачитането на правата на опозицията, едновременно по отношение на участието в изборите и на достъпа до комисиите за наблюдение на изборите и средствата за масово осведомяване,

Е.  като има предвид, че в случай на гладко протичане на изборите ЕС бе подготвен да започне преразглеждането на ограничителните мерки спрямо лидерите на Беларус, както и да предприеме положителни и конкретни мерки, които да доведат до постепенно възстановяване на отношенията с Беларус,

Ж.  като има предвид, че не бяха предприети действия във връзка с искането от страна на Обединените демократични сили правителството да участва в открит диалог относно избирателния процес; като има предвид, че кандидатите на опозицията изразиха загриженост по отношение на справедливото провеждане на изборите, като се позоваха на своята липса на доверие по отношение на процеса на гласоподаване и очакваното провеждане на преброяването на гласовете,

З.  като има предвид, че мисията на ОССЕ за наблюдение на изборите заяви в предварителните си заключения, че независимо от някои незначителни подобрения, изборите от 28 септември, проведени в обстановка на строг контрол, с едва доловима кампания и белязани от липсата на прозрачност при преброяването на гласовете и събирането на резултатите от различните избирателни секции, в края на краищата не отговарят на международно признатите демократични стандарти,

И.  като има предвид, че опозицията, която не спечели нито едно от общо 110 места, заяви, че изборите са фарс, изразявайки опасението, че „флиртът“ на президента Лукашенко с демокрацията е приключил и призова ЕС и САЩ да не признават резултатите от изборите,

Й.  като има предвид, че председателят на беларуската Централна избирателна комисия – Лидия Ярмошина, обяви изборите за „свободни и честни”,

К.  като има предвид, че приблизително 800 поддръжници на опозицията са протестирали в Минск, късно през деня на изборите,

1.  изразява задоволство от факта, че бяха освободени политическите затворници Александр Козулин, Сергеìй Парсюкеìвич и Андрей Ким; продължава да очаква, въпреки това, те да се ползват с всички граждански права, които са гарантирани на гражданите на Беларус от Конституцията на Република Беларус;

2.  изразява съжаление, че очакваният от ЕС значителен напредък за интересите на народа на Беларус по отношение на развитието на демокрацията в Беларус не се осъществи и че независимо от някои незначителни подобрения, парламентарните избори в Беларус в края на краищата не бяха в съответствие с международните стандарти;

3.  счита, че избраният в Беларус парламент е със съмнителна легитимност по отношение на демократичния избор;

4.  изразява загриженост във връзка с факта, че проведеният на 28 септември в Минск митинг на опозицията е окачествен от министерството на вътрешните работи като грубо нарушение на обществения ред, както и във връзка със съобщенията, че информация относно митинга ще бъде изпратена до главната прокуратура за правна оценка; призовава органите на властта на Беларус да зачитат основните права на свобода на събранията и свобода на словото, както е определено от Конституцията на Беларус;

5.  изтъква, че докато ЕС е отбелязал неотдавнашното освобождаване на някои активисти на демократичната опозиция и е хранел надежда за подобрение в организирането на изборите, наблюдаващата се от дълго време неспособност да се организират свободни и честни избори ще бъде допълнителна пречка за Беларус и ще продължава да бъде сериозно предизвикателство за отношенията между Беларус и Европейския съюз;

6.  призовава правителството на Беларус да потвърди своите изявления относно волята да подобри сътрудничеството с ЕС и да създаде по-благоприятни условия за започване на разговори между ЕС и Беларус;

7.  в тази връзка призовава правителството на Беларус да полага усилия с оглед на бъдещото провеждане на истински демократични избори в съответствие с международните демократични стандарти, като въведе промени в изборното законодателство и практика, като:

   a)създаване на честни условия и възможности за всички кандидати да проведат истинска предизборна кампания;
   б)гарантиране, че всички партии, които участват в изборите, са представени в избирателните комисии на всички равнища, по-специално на равнище местни комисии;
   в)гарантиране, че процедурата по гласуване изключва всички съмнения по отношение на възможности за измама в тази връзка;
   г)премахване на системата за ранно гласуване или поне гарантиране, че гласовете, подадени по тази система, са обект на отделна процедура, различна от тази за нормално подадените гласове, и че резултатите от ранното гласуване се записват отделно в избирателните протоколи;

8.  настоятелно призовава правителството на Беларус да зачита правата на човека като:

   a)извърши необходимите промени в Наказателния кодекс на Беларус, като отмени членове 193, 367, 368 и 369 -1, някои от които, и по-специално член 193, са цитирани от „Амнести интернешънъл“ и които често се използват неправомерно като средство за репресия;
   б)се въздържа от заплашване с наказателно преследване на студенти, изключени от университет поради техните граждански убеждения и принудени да продължат своето образование в чужбина, в това число за неотбиване на военната служба в Беларус;
   в)премахне всички пречки пред регистрирането на НПО в Беларус;
   г)подобри отношението към и зачитането на националните малцинства, в това число признаването на легитимно избрания Съюз на поляците, начело на който стои Анжелика Борис, на културата, църквите, образователната система и историческото и материално наследство;

   за да се прекрати самоналожената изолация на Беларус от останалата част на Европа и с цел да се подобрят значително отношенията между ЕС и Беларус;

9.   припомня, че на 21 ноември 2006 г. Европейският съюз изрази своята готовност да възобнови отношенията си с Беларус и с нейния народ в рамките на европейската политика на добросъседство, веднага след като беларуското правителство покаже, че затича демократичните ценности и основните права на беларуския народ;

10.  призовава Съвета и Комисията да продължат да водят диалог с Беларус и да разработят политика по отношение на нея, която да бъде обвързана със строги положителни условия, основаващи се на постепенен подход, характеризиращ се с критерии, срокове, клауза за преразглеждане и подходящи финансови средства;

11.  призовава Съвета и Комисията да обсъдят възможността за избирателно преразглеждане и евентуално прекратяване на съществуващите ограничителни мерки, с цел да се осигурят предимства за обикновените граждани и да се насърчи развитието на свободно общество;

12.  призовава Съвета и Комисията да не отменят забраната за издаване на визи на лица, които са пряко замесени в нарушения на нормите за демократични избори и на правата на човека; отправя искане да се обсъди възможността за частично отменяне за срок от шест месеца на тази санкция за други служители, при условие че през този период бъде изменен преди пълното си прилагане налагащият ограничения Закон за средствата за масово осведомяване, приет в края на юни 2008 г.;

13.  призовава Съвета и Комисията да предприемат допълнителни мерки за улесняване и либерализиране на визовите процедури за беларуски граждани, тъй като подобно действие е от решаващо значение за постигане на главната цел на политиката на ЕС спрямо Беларус, а именно улесняване и активизиране на контактите между хората и демократизиране на тази страна; настойчиво ги призовава в тази връзка да обмислят възможността за понижаване на таксите за издаване на визи за беларуски граждани, влизащи в Шенгенското пространство, което е единственият начин да се предотврати нарастващата изолация на Беларус и на нейните граждани; призовава беларуските органи на управление да преустановят своята практика на издаване на изходни визи за гражданите, по-специално за децата и студентите;

14.  призовава Съвета и Комисията да обсъдят възможността за избирателно прилагане спрямо Беларус на европейската политика на добросъседство и на инструментите в областта на правата на човека и демокрацията, като предоставят по-силна подкрепа на гражданското общество в Беларус и по-специално като увеличат финансовата си подкрепа за независимите средства за масово осведомяване, за неправителствените организации и за беларуските студенти, следващи в чужбина; приветства финансовата подкрепа, оказвана от Комисията на беларуския Европейски хуманитарен университет в изгнание във Вилнюс (Литва); призовава Съвета и Комисията да приканят беларуското правителство в знак на добра воля и на положителна промяна да позволи на Европейския хуманитарен университет в изгнание във Вилнюс да се завърне по законен път в Беларус и да се установи отново в Минск, при подходящи за своето бъдещо развитие условия; призовава Съвета и Комисията да предоставят финансова подкрепа на независимия беларуски телевизионен канал „Белсат”;

15.  призовава Съвета и Комисията да разгледат мерките за подобряване на стопанската обстановка, търговията, инвестициите, енергийната и транспортната инфраструктура и трансграничното сътрудничество между ЕС и Беларус, с цел да се окаже принос за благоденствието и благосъстоянието на беларуските граждани, както и за възможностите те да поддържат контакти и да пътуват безпрепятствено до ЕС;

16.  изразява съжаление във връзка с решението на беларуските органи да откажат неколкократно през последните две години издаването на входни визи за членове на Европейския парламент и на националните парламенти; призовава белоруските органи на управление да не създават допълнителни пречки за посещение на страната от делегацията на Европейския парламент за връзки с Беларус;

17.  приветства волята на беларуския народ да защитава независимостта и териториалната цялост на страната;

18.  приветства подхода, прилаган досега от беларуските органи на управление, въпреки оказвания върху тях огромен натиск, да не признават едностранно обявената независимост на Южна Осетия и на Абхазия;

19.  осъжда факта, че Беларус е единствената страна в Европа, в която все още е в сила смъртното наказание, в разрез с европейските ценности;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите-членки, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на парламентарните асамблеи на ОССЕ и на Съвета на Европа, на секретариата на ОНД и на беларуските органи на управление.

Последно осъвременяване: 8 октомври 2008 г.Правна информация