Procedūra : 2009/2510(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B6-0038/2009

Pateikti tekstai :

RC-B6-0038/2009

Debatai :

PV 15/01/2009 - 10.3
CRE 15/01/2009 - 10.3

Balsavimas :

PV 15/01/2009 - 11.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0031

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 90kWORD 62k
2009 m. sausio 14 d.
PE416.163
PE416.171
PE416.172
PE416.173
PE416.175
PE416.180
 
B6‑0038/2009}
B6‑0046/2009}
B6‑0047/2009}
B6‑0048/2009}
B6‑0050/2009}
B6‑0055/2009} RC1
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
   Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė ir Tadeusz Zwiefka PPE-DE frakcijos vardu
   Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes ir Thijs Berman PSE frakcijos vardu
   Marios Matsakis, Frédérique Ries ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu
   Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu
   Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu
   Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
   ALDE (B6‑0038/2009)
   PSE (B6‑0046/2009)
   Verts/ALE (B6‑0047/2009)
   PPE-DE (B6‑0048/2009)
   UEN (B6‑0050/2009)
   GUE/NGL (B6‑0055/2009)
dėl spaudos laisvės Kenijoje

Europos Parlamento rezoliucija dėl spaudos laisvės Kenijoje 

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kenijos,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi 2009 m. sausio 2 d., penktadienį, Prezidentas M. Kibaki pritarė pataisytam Kenijos ryšių aktui (2008 m.), kuris pakeitė 1998 m. Kenijos ryšių aktą;

B.   kadangi šiame akte, tokiame koks jis yra, nepaisoma žodžio ir spaudos laisvės principų, išdėstytų Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir pakartotų kituose tarptautiniuose susitarimuose, kuriuos Kenijos vyriausybė pasirašė ir ratifikavo, įskaitant Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją;

C.   kadangi daugiausia problemų kyla dėl dviejų dalių – 88 ir 46; kadangi 88 dalyje informacijos ministrui suteikiama galių įsiveržti į žiniasklaidos atstovų būstines, jei įtariama, kad jie kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, ir išmontuoti jų transliavimo įrangą; kadangi 46 dalyje valstybei suteikiama galių kontroliuoti transliuojamos, elektronine forma publikuojamos ir spausdinamos informacijos turinį;

D.   kadangi remiantis Rytų Afrikos žurnalistų asociacijos (RAŽA) išplatintu spaudos pranešimu, priėmus Ryšių aktą, vyriausybė pradėtų tiesioginę žiniasklaidos cenzūrą;

E.   kadangi Ministras Pirmininkas R. Odinga prisidėjo prie gausios opozicijos, protestuojančios prieš šį įstatymą; kadangi Oranžinio demokratijos judėjimo (angl. ODM) vadovai neseniai sakė kalbas, kuriose pabrėžė, kad Prezidentas nesikonsultavo su Ministru Pirmininku dėl žiniasklaidos įstatymo;

F.  kadangi, Kenijos žmogaus teisių nacionalinės komisijos nuomone, iš to, kad Prezidentas pritarė šiam aktui, matyti, kad didžioji koalicija dirba nevieningai;

G.  kadangi žodžio laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė, kaip nurodyta Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19 straipsnyje;

H.   kadangi demonstracijos, vykusios prieš vienus metus po Kenijos prezidento rinkimų, kuriuose buvo padaryta pažeidimų, peraugo į riaušes ir etninius konfliktus visoje šalyje, buvo nužudyta daugiau nei 1 000 žmonių, o 350 000 liko be pastogės;

1.  apgailestauja, kad Prezidentas M. Kibaki pasirašė pataisytą Kenijos ryšių aktą, nekreipdamas dėmesio į tai, kad buvo pareikšta rimtų abejonių dėl šio įstatymo;

2.   tačiau palankiai vertina tai, kad Prezidentas M. Kibaki sutiko peržiūrėti žiniasklaidos įstatymą ir atsižvelgti į žiniasklaidos atstovų siūlomus šio įstatymo pakeitimus;

3.   primena jo įsipareigojimą gerbti spaudos laisvę ir pagrindines žodžio, informacijos ir asociacijų laisves; pabrėžia, kad pagrindinė piliečių teisė yra prieiga prie informacijos, kuri atspindi nuomonių pliuralizmą;

4.   ragina Kenijos vyriausybę pradėti konsultacijas su suinteresuotomis šalimis, siekiant konsensuso, kaip geriau sureguliuoti ryšių pramonę nepažeidžiant spaudos laisvės; ragina Prezidentą M. Kibaki ir Ministrą Pirmininką R. Odingą dėti visas pastangas, siekiant užtikrinti, kad pataisyta naujo ryšių įstatymo redakcija atitiktų žodžio ir informacijos laisvės principus;

5.   pabrėžia, kad reikia kovoti su nebaudžiamumu Kenijoje ir patraukti atsakomybėn tuos, kurie atsakingi už prieš metus, t. y. po rinkimų vykusias riaušes; ragina sudaryti nepriklausomą komisiją, į kurią įeitų vietos ir tarptautiniai teisės specialistai, kuri vykdytų tyrimą ir pateiktų kaltinimus; pažymi, kad teoriškai Prezidentas M. Kibaki ir Ministras Pirmininkas R. Odinga jau sutarė sudaryti tokią komisiją, bet to nebuvo padaryta;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Kenijos vyriausybei, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams, Rytų Afrikos bendruomenei ir Afrikos Sąjungos Komisijos Pirmininkui ir Vykdomajai Tarybai.

Atnaujinta: 2009 m. sausio 15 d.Teisinis pranešimas