Διαδικασία : 2009/2516(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0066/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0066/2009

Συζήτηση :

PV 03/02/2009 - 11
CRE 03/02/2009 - 11

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2009 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0045

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 107kWORD 69k
2 Φεβρουαρίου 2009
PE416.193
PE420.295
PE420.296
 
B6‑0066/2009}
B6‑0069/2009}
B6‑0070/2009} RC1
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
   Urszula Gacek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
   Martin Schulz και Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
   Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato και Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
   Cristiana Muscardini και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
   Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
   Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
   PPE-DE (B6‑0066/2009)
   PSE (B6‑0069/2009)
   ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0070/2009)
σχετικά με τον επαναπατρισμό και την επανεγκατάσταση των κρατουμένων του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον επαναπατρισμό και την επανεγκατάσταση των κρατουμένων του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές πράξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και σχετικά με την απαγόρευση της αυθαίρετης κράτησης, των βίαιων εξαφανίσεων και των βασανιστηρίων, όπως το διεθνές σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και η σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της 10ης Δεκεμβρίου 1984,

–  έχοντας υπόψη τη διατλαντική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ιδίως στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη:

   το ψήφισμά του σχετικά με την κατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο, της 13ης Ιουνίου 2006(1),
   το ψήφισμά του σχετικά με το Γκουαντάναμο, της 16ης Φεβρουαρίου 2006(2),
   τη σύστασή του προς το Συμβούλιο για το δικαίωμα των κρατουμένων του Γκουαντάναμο σε δίκαιη δίκη, της 10ης Μαρτίου 2004(3),
   το ψήφισμά του σχετικά με τους κρατουμένους στον κόλπο του Γκουαντάναμο, της 7ης Φεβρουαρίου 2002(4),
   τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης,
   την έκθεση της Επιτροπής των Η.Ε. για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 15ης Φεβρουαρίου 2006,
   τις δηλώσεις των ειδικών εισηγητών των Η.Ε.,
   τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Επιτροπής των Η.Ε. κατά των βασανιστηρίων, όσον αφορά τις ΗΠΑ,
   τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2009,
   τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 19ης Ιανουαρίου 2009,
   τη δήλωση του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ,
   τις δηλώσεις του Επιτρόπου της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ασφάλεια, καθώς και της προεδρίας της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων (έκθεση Fava)(5) καθώς και τις ενέργειες του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ίδιο θέματος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν, τον Ιανουάριο του 2002, φυλακή υψίστης ασφαλείας στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, όπου κρατούνται ύποπτοι για τρομοκρατία,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι στον Κόλπο του Γκουαντάναμο στερήθηκαν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους, ιδίως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, και υποβλήθηκαν σε σκληρές τεχνικές ανάκρισης, όπως ο «εικονικός πνιγμός», που ισοδυναμούν με βασανιστήρια και σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με σειρά αποφάσεων δικαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου, αναγνωρίστηκαν αποσπασματικά και περιορισμένα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσφυγής στα αμερικανικά πολιτικά δικαστήρια,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει 759 ονόματα πρώην και νυν κρατουμένων στο Γκουαντάναμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 525 κρατούμενοι έχουν αποφυλακισθεί, 5 πέθαναν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους και ότι περίπου 250 κρατούμενοι εξακολουθούν να παραμένουν έγκλειστοι στο Γκουαντάναμο, εκ των οποίων:

   ορισμένοι παραμένουν στο Γκουαντάναμο απλώς και μόνο επειδή δεν υπάρχει καμία χώρα στην οποία να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια· πρόκειται για άνδρες στους οποίους ποτέ δεν απαγγέλθηκαν και δεν πρόκειται να απαγγελθούν κατηγορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για οιοδήποτε έγκλημα,
   για ορισμένους εξετάζεται το ενδεχόμενο δίωξης και δίκης,
   ορισμένοι θεωρούνται δυνητική απειλή, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να ασκήσουν εναντίον τους δίωξη,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση βασανιστηρίων και άλλων παράνομων μεθόδων καθιστά όλα τα συγκεντρωθέντα «αποδεικτικά στοιχεία» μη παραδεκτά σε δικαστική διαδικασία, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατες οι διώξεις και οι καταδίκες για τρομοκρατία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών διατείνονται ότι 61 πρώην κρατούμενοι του Γκουαντάναμο έχουν εμπλακεί στην τρομοκρατία, μετά την αποφυλάκισή τους,

1.  εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα να κλείσει το κέντρο κράτησης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, καθώς και για άλλα σχετικά εκτελεστικά διατάγματα, που σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών προς την κατεύθυνση του σεβασμού των ανθρωπιστικού και του διεθνούς δικαίου· ενθαρρύνει τη νέα κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή·

2.  υπενθυμίζει ότι η κύρια ευθύνη για τη συνολική διαδικασία του κλεισίματος του κέντρου κράτησης του Κόλπου του Γκουαντάναμο και για το μέλλον των κρατουμένων του βαρύνει τις ΗΠΑ· επισημαίνει, εντούτοις, ότι η ευθύνη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων βαρύνει όλες τις δημοκρατικές χώρες, ιδίως δε την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, που αντιπροσωπεύουν από κοινού μία κοινότητα αξιών·

3.  καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξασφαλίσουν ότι οι κρατούμενοι του Γκουαντάναμο απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, με βάση το διεθνές δίκαιο και το συνταγματικό δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών, και:

   ότι κάθε κρατούμενος κατά του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία θα δικαστεί κανονικά και χωρίς καθυστέρηση σε δίκαιη και δημόσια δίκη από αρμόδιο, ανεξάρτητο, αμερόληπτο δικαστήριο και ότι, σε περίπτωση καταδίκης, θα φυλακιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες,
   ότι κάθε κρατούμενος στον οποίο δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και ο οποίος επιλέγει εκουσίως να επαναπατριστεί θα επιστρέψει στην πατρίδα του το συντομότερο και με την ταχύτερη δυνατή διαδικασία,
   ότι κάθε κρατούμενος στον οποίο δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες αλλά ο οποίος δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του διότι διατρέχει πραγματικό κίνδυνο να βασανιστεί ή να διωχθεί στη χώρα του, θα έχει την ευκαιρία να γίνει δεκτός στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχει ανθρωπιστική προστασία στην ηπειρωτική χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και θα αποζημιωθεί·

4.  καλεί τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών το ζητήσει, να συνεργαστούν στην εξεύρεση λύσεων, να είναι έτοιμα να δεχτούν κρατουμένους του Γκουαντάναμο στην ΕΕ ούτως ώστε να συνεισφέρουν στην ενίσχυση του διεθνούς δικαίου και να εξασφαλίσουν, με αυτό τον τρόπο, κατά προτεραιότητα, δίκαιη και ανθρώπινη μεταχείριση για όλους· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση της ειλικρινούς συνεργασίας στις μεταξύ τους διαβουλεύσεις σχετικά με πιθανές επιπτώσεις για τη δημόσια ασφάλεια σε ολόκληρη την ΕΕ·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στο Γενικό Γραμματέα και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον Πρόεδρο και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

.

(1) ΕΕ C 300 E, 9.12.2006, σ. 136.
(2) ΕΕ C 290 E, 29.11.2006, σ. 423.
(3) ΕΕ C 102 E, 28.4.2004, σ. 640.
(4) ΕΕ C 284 E, 21.11.2002, σ. 353.
(5) ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 309.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Φεβρουαρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου