Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0163/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0163/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 105kWORD 70k
30 Μαρτίου 2009
PE423.030
PE423.041
PE423.042
PE423.043
PE423.044
PE423.045
 
B6‑0163/2009}
B6‑0172/2009}
B6‑0173/2009}
B6‑0174/2009}
B6‑0175/2009}
B6‑0176/2009} RC1
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
   Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
   Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
   Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
   Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
   Jens Holm και Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
   PSE (B6‑0163/2009)
   PPE-DE (B6‑0172/2009)
   GUE/NGL (B6‑0173/2009)
   Verts/ALE (B6‑0174/2009)
   ALDE (B6‑0175/2009)
   UEN (B6‑0176/2009)
σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Πολικό Έτος, μια κοινή πρωτοβουλία του Διεθνούς Μετεωρολογικού Οργανισμού και του Διεθνούς Συμβουλίου Επιστήμης με στόχο την καλύτερη παρατήρηση και κατανόηση των πολικών περιοχών της γης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (763/2008) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αρκτική (COM(2008)0763),

–  έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη για τη "Μετατροπή της Αρκτικής" που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Μαρτίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Αρκτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική δεν προστατεύεται σήμερα από κάποιους συγκεκριμένους πολυμερείς κανόνες και κανονισμούς μεταξύ άλλων και γιατί ουδέποτε αναμενόταν να καταστεί πλωτή θαλάσσια οδός, πολύ δε περισσότερο περιοχή εμπορικής εκμετάλλευσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλοφορία στα ύδατα της Αρκτικής παρουσίασε εκθετική αύξηση κατά τα τελευταία έτη λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για γεωτρήσεις στην ανοιχτή θάλασσα και την ακόμη συχνότερη διέλευση κρουαζιερόπλοιων, όπως επίσης και εξ αιτίας των προοπτικών που προσφέρει το Βορειοδυτικό Πέρασμα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική ενδέχεται να περιέχει το 20% περίπου των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μοναδικό αρκτικό περιβάλλον στην περίπτωση που γίνει εμπορική εκμετάλλευση των αποθεμάτων αυτών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες στην Αρκτική είναι ήδη τόσο μεγάλες ώστε, για παράδειγμα, οι Ινουίτ δεν μπορούν πλέον να κυνηγούν κατά τον παραδοσιακό τρόπο διότι ο πάγος είναι τόσο λεπτός που δεν αντέχει τα έλκηθρά τους, ενώ είδη της άγριας πανίδας όπως οι πολικές αρκούδες, οι θαλάσσιοι ίπποι και οι αλεπούδες κινδυνεύουν να χάσουν μεγάλο μέρος των οικοτόπων τους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη διαφορετικών δικαιοδοσιών στην Αρκτική κινδυνεύει να προκαλέσει σημαντικές διενέξεις μεταξύ χωρών, που επιθυμούν να προστατεύσουν (μεταξύ άλλων και με στρατιωτικά μέσα) αυτά που θεωρούν εθνικά τους συμφέροντα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωπολιτική ουδετεροποίηση της περιοχής θα επέτρεπε την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών που την περιβάλλουν,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα συνδεδεμένα κράτη του ΕΟΧ αποτελούν άνω του ημίσεως των μελών του Αρκτικού Συμβουλίου,

1.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αρχίσουν διεθνείς διαπραγματεύσεις με στόχο την έγκριση μιας διεθνούς συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής, στο πνεύμα της ήδη υπάρχουσας Συνθήκης για την Ανταρκτική, προκειμένου να καταστεί η Αρκτική μια ζώνη ειρήνης και συνεργασίας, μόνο για ειρηνικές δραστηριότητες και χωρίς αντιδικίες σχετικά με την επικυριαρχία·

2.  τονίζει ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να αποφευχθεί η αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική και να αναπτυχθεί η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας στην περιοχή έτσι ώστε να διατηρηθεί η Αρκτική ως περιοχή με χαμηλές εντάσεις και να μπορέσει να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της ως προμηθευτή ενέργειας στο μέλλον σε ένα βιώσιμο περιβαλλοντικό πλαίσιο·

3.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργασθούν για την καθιέρωση ενός μορατόριουμ για την εκμετάλλευση των γεωλογικών πόρων της Αρκτικής για μία 50ετία, εν αναμονή νέων επιστημονικών μελετών,

4.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ενίσχυση των διεθνών κανόνων σε σχέση με την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα ιδιαίτερα ευαίσθητα τμήματα της περιοχής, πραγματοποιώντας τις δέουσες τροποποιήσεις στους κανονισμούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) και να εργαστεί για τη θέσπιση ενός "Πολικού Κώδικα Ναυσιπλοΐας στην Αρκτική" και ζητεί να αναπτυχθούν στον Αρκτικό Ωκεανό, υπό την αιγίδα μιας διεθνούς αρχής, μέσα ρυμούλκησης, διάσωσης και αντιμετώπισης των ατυχημάτων και των καταστροφών·

5.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις ρωσικές αρχές προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και το δικαίωμα διέλευσης και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ακολουθηθούν πρακτικές που εμπεριέχουν διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά τα τέλη, τις υποχρεωτικές υπηρεσίες τους κανόνες και του κανονισμούς εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η περιβαλλοντική αειφορία των νέων οδών ναυσιπλοΐας·

6.  καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει το θέμα της Αρκτικής στην ημερήσια διάταξη της επερχόμενης διάσκεψης κορυφής ΕΕ Ρωσίας·

7.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αειφόρο διαβίωση των αυτόχθονων λαών στην περιοχή, τόσο από πλευράς του γενικού περιβάλλοντος (τήξη των πολικών πάγων και του πέρμαφροστ, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, πλημμύρες) όσο και του φυσικού οικοτόπου (η υποχώρηση των πολικών πάγων δημιουργεί προβλήματα στις διατροφικές συνήθειες των πολικών αρκούδων) και υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε διεθνείς αποφάσεις σχετικά με τα ζητήματα αυτά πρέπει να ληφθούν με την πλήρη συμμετοχή και συνεκτίμηση των απόψεων όλων των λαών και χωρών της Αρκτικής·

8.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι αλλαγές στις παγωμένες ζώνες της Αρκτικής θα έχουν επίπτωση στη στάθμη των θαλασσών σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζοντας τις παράκτιες πόλεις και τις περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο, η δε θερμική υποβάθμιση του πέρμαφροστ θα αποδεσμεύσει μεγάλα αποθέματα παγωμένου άνθρακα, μερικά εκ των οποίων όπως το μεθάνιο, θα αυξήσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε παγκόσμια κλίμακα· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κατανοήσουν ότι η περιοχή της Αρκτικής, λόγω του αντικτύπου της στο παγκόσμιο κλίμα και του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντός της, αξίζει ιδιαίτερη προσοχή κατά την επεξεργασία της θέσης της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή σε πλαίσιο COP 15 του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2009 στην Κοπεγχάγη·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ρωσίας, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στους παράγοντες της περιφερειακής συνεργασίας.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαρτίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου