Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B6-0163/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0163/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Hyväksytyt tekstit :


YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 89kWORD 56k
30. maaliskuuta 2009
PE423.030
PE423.041
PE423.042
PE423.043
PE423.044
PE423.045
 
B6‑0163/2009}
B6‑0172/2009}
B6‑0173/2009}
B6‑0174/2009}
B6‑0175/2009}
B6‑0176/2009} RC1
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta
   Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta
   Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta
   Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta
   Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta
   Jens Holm ja Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
   PSE (B6‑0163/2009)
   PPE-DE (B6‑0172/2009)
   GUE/NGL (B6‑0173/2009)
   Verts/ALE (B6‑0174/2009)
   ALDE (B6‑0175/2009)
   UEN (B6‑0176/2009)
arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta 

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Maailman ilmatieteen järjestön ja Kansainvälisen tiedeneuvoston yhteisenä aloitteena käynnistetyn kansainvälisen polaarivuoden, jolla pyritään saamaan parempia havaintoja maapallon napa-alueista ja ymmärtämään niitä paremmin,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan unionista ja arktisesta alueesta (KOM(2008)0763),

–  ottaa huomioon Brysselissä 5. maaliskuuta 2009 pidetyn arktisten alueiden muutosta käsitelleen konferenssin,

–  ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman arktisten alueiden hallinnasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että arktisten alueiden suojelusta ei ole mitään monenvälisiä normeja tai säännöksiä, sillä alueista ei koskaan odotettu tulevan liikennöintikelpoista vesitietä eikä varsinkaan kaupallisen hyödyntämisen kohteita,

B.  ottaa huomioon, että meriliikenne arktisilla vesillä on lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosina, mikä johtuu kasvaneesta mielenkiinnosta avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja kaasunporausta kohtaan ja lisääntyneestä risteilyalusliikenteestä sekä Luoteisväylän tarjoamista tulevaisuudennäkymistä,

C.  ottaa huomioon, että arktisilla alueilla saattaa olla noin 20 prosenttia maapallon vielä löytämättömistä öljy- ja kaasuvaroista, ja on huolissaan siitä, mitä näiden varojen kaupallinen hyödyntäminen merkitsee arktisten alueiden ainutlaatuiselle ympäristölle,

D.  ottaa huomioon, että arktisten alueiden ilmasto-olot ovat jo muuttuneet niin, että esimerkiksi inuiitit eivät enää voi käyttää perinteisiä metsästystapoja, sillä jää on liian ohutta heidän kelkoilleen, ja alueen luonnonvaraiset eläimet, esimerkiksi jääkarhut, mursut ja ketut, ovat vaarassa menettää suuren osan elinympäristöstään,

E.  katsoo, että arktisten alueiden kuuluminen useaan eri lainkäyttövaltaan saattaa johtaa mittaviin selkkauksiin, kun eri maat haluavat suojella jopa sotilaallisin keinoin sitä, mitä he pitävät kansallisena etunaan,

F.  toteaa, että alueiden geopoliittinen neutraloiminen mahdollistaisi napa-alueiden lähellä elävien kansojen yhteistyön lisäämisen,

G.  ottaa huomioon, että EU- ja ETA-maat muodostavat yli puolet Arktisen neuvoston jäsenmäärästä,

1.  kehottaa neuvostoa ja komissiota käynnistämään kansainväliset neuvottelut, jotta saadaan tehtyä jo voimassa olevan Etelämannerta koskevan sopimuksen kaltainen kansainvälinen sopimus arktisten alueiden suojelusta ja jotta arktisista alueista tulisi rauhan ja yhteistyön vyöhyke, jolla harjoitetaan pelkästään rauhanomaista toimintaa ja josta ei käydä suvereniteettikiistoja;

2.  korostaa, että on pyrittävä estämään sotilaallisen läsnäolon voimistuminen arktisilla alueilla ja kehittämään niiden turvallisuusyhteistyötä, jotta arktisille alueille ei synny turhia jännitteitä ja jotta niiden mahdollisuuksia tulevana energiantoimitusalueena voidaan kehittää täyteen mittaansa ympäristön kestävän kehityksen sallimissa rajoissa;

3.  kehottaa komissiota ja neuvostoa saamaan aikaan sopimuksen, jolla keskeytetään arktisten alueiden geologisten luonnonvarojen hyväksikäyttö 50 vuoden ajaksi uusia tieteellisiä tutkimuksia odotettaessa;

4.  kehottaa komissiota varmistamaan, että merenkulun turvallisuutta koskevia kansainvälisiä määräyksiä vahvistetaan etenkin erityisen herkillä alueilla tekemällä tarvittavia tarkistuksia Kansainvälisen merenkulkujärjestön säännöksiin ja pyrkimällä luomaan arktisilla alueilla navigointia koskevan säännöstön ja kehottaa huolehtimaan Pohjoisen jäämeren hinaus- ja pelastuspalveluista sekä onnettomuuksien ja katastrofien käsittelystä kansainvälisen viranomaisen valvonnassa;

5.  kehottaa komissiota käynnistämään neuvottelut Venäjän viranomaisten kanssa merenkulun vapauden ja kulkuoikeuden turvaamiseksi ja erityisesti maksuilla, pakollisilla palveluilla ja säännöillä ja määräyksillä luotavien syrjivien käytäntöjen estämiseksi, jotta voidaan varmistaa uusien laivareittien kannattavuus ja ekologinen kestävyys;

6.  kehottaa neuvostoa ottamaan arktiset alueet EU:n ja Venäjän tulevan huippukokouksen esityslistalle;

7.  on syvästi huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista alueen alkuperäisväestön elämään, kun otetaan huomioon sekä ympäristö yleensä (jääpeitteen ja ikiroudan sulaminen, merenpinnan kohoaminen ja tulvat) että luonnollinen elinympäristö (jääpeitteen vetäytyminen aiheuttaa ongelmia jääkarhujen ruokailutottumuksille), ja korostaa, että kaikki arktisen alueen kansat ja kansakunnat on otettava täysimääräisesti mukaan kansainvälisellä tasolla mahdollisesti tehtäviin asiaa koskeviin päätöksiin ja otettava niissä huomioon;

8.  muistuttaa, että arktisten alueiden jääpeitteen muutokset vaikuttavat maailmanlaajuisesti merenpintaan, rannikkokaupunkeihin ja alaviin alueisiin ja että ikiroudan sulaminen vapauttaa valtavasti jäätynyttä hiiltä, josta osa vapautuu metaanina, mikä voimistaa maailmanlaajuista kasvihuoneilmiötä; kehottaa siksi komissiota ja neuvostoa pitämään mielessä, että arktisiin alueisiin on niiden ilmastovaikutusten ja ainutlaatuisen luonnonympäristön vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota, kun EU laatii kantaansa Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 pidettävää ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sopimuspuolten 15. konferenssia varten;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden, Norjan, Islannin, Venäjän, Kanadan ja Yhdysvaltain hallituksille sekä alueellisille yhteistyötoimijoille.

Päivitetty viimeksi: 31. maaliskuuta 2009Oikeudellinen huomautus