Postup : 2009/2605(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0273/2009

Predkladané texty :

RC-B6-0273/2009

Rozpravy :

PV 07/05/2009 - 13.3
CRE 07/05/2009 - 13.3

Hlasovanie :

PV 07/05/2009 - 14.3
CRE 07/05/2009 - 14.3

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0393

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 101kWORD 64k
6. mája 2009
PE423.189
PE423.197
PE423.199
 
B6‑0273/2009}
B6‑0281/2009}
B6‑0283/2009} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   Fernando Fernández Martín, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pilar Ayuso, Sérgio Marques, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Charles Tannock v mene skupiny PPE-DE
   Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis, Toomas Savi v mene skupiny ALDE
   Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka v mene skupiny UEN
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   PPE-DE (B6‑0273/2009)
   ALDE (B6‑0281/2009)
   UEN (B6‑0283/2009)
o prípade Manuela Rosalesa vo Venezuele

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade Manuela Rosalesa vo Venezuele 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele a najmä na svoje uznesenia z 24. mája 2007 o prípade siete Radio Caracas TV a z 23. októbra 2008 o zákazoch politickej činnosti vo Venezuele,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  so zreteľom na napätú politickú situáciu vo Venezuele, ktorá sa v uplynulom období vyznačovala znepokojivým vývojom smerom k autoritatívnemu režimu vrátane obťažovania, hrozieb, zastrašovania a politického a trestného prenasledovania, ktoré je zamerané na opozíciu a jej demokraticky zvolených primátorov a guvernérov, študentské hnutie a novinárov a zahŕňa zmeny pravidiel demokracie, absolútny nedostatok nezávislosti na strane jednotlivých orgánov štátnej moci a nedostatočný rešpekt voči zákonom a ústave Venezuelskej bolívarovskej republiky,

B.  so zreteľom na prípad bývalého prezidentského kandidáta, bývalého guvernéra štátu Zulia, súčasného demokraticky zvoleného primátora mesta Maracaibo a vodcu opozície Manuela Rosalesa, ktorému sa prezident Chávez opakovane a verejne vyhrážal uväznením a proti ktorému bol napokon nútený začať súdne konanie na základe sťažnosti z roku 2004 týkajúcej sa údajného deficitu vo vyhlásení o príjme počas obdobia, keď bol guvernérom štátu Zulia, čo je prípad, ktorý vykazuje všetky známky politického prenasledovania bez ohľadu na riadne procesné a právne záruky a pri ktorom bol rozsudok vopred stanovený a jasne politicky motivovaný,

C.  keďže v dôsledku tohto politického prenasledovania požiadal Manuel Rosales o politický azyl v susednej Peruánskej republike, ktorý mu peruánske úrady poskytli vzhľadom na politické a humanitárne aspekty tohto prípadu, čo viedlo k tomu, že Venezuela okamžite stiahla svojho veľvyslanca z Peru,

D.  keďže tieto obvinenia majú jasne politicky motivovaný charakter a súdnictvo je vo veľkej miere pod kontrolou výkonnej moci a keďže vláda prijíma nové opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu nezávislosti súdnictva,  a vo Venezuele preto možno len sotva očakávať spravodlivý súdny proces,

E.  keďže generál vo výslužbe Raúl Isaías Baduel, ktorý bol ešte donedávna ministrom obrany prezidenta Cháveza a ktorý sa v súčasnosti pridal k opozícii, bol 2. apríla 2009 zatknutý tajnými vojenskými agentmi pod hrozbou zastrelenia a obvinený zo sprenevery finančných prostriedkov ozbrojených síl počas výkonu funkcie ministra obrany,

F.  keďže vodca opozície a primátor Caracasu Antonio Ledezma, ktorý bol demokraticky zvolený 23. novembra 2008, nemohol zaujať post primátora, pretože bolívarovské skupiny nezákonným spôsobom obsadili priestory mestskej rady v Palacio de Gobierno a ministerstvo vnútra doteraz nevyvinulo žiadne úsilie na ich stiahnutie; keďže prezident Chávez nedávno schválil zákoný priamo ovplyvňujúci právomoci primátora tým, že ustanovuje hierarchicky nadradenú funkciu predsedu administratívy Caracasu s vyššou úradnou mocou, ako má primátor Caracasu, ktorému sa odoberú prakticky všetky právomoci vrátane správy verejných financií, vypracúvania a realizácie rozvojových plánov a dohľadu nad inštitúciami decentralizovanej správy hlavného dištriktu,

G.  keďže primátor Caracasu je okrem toho, že mu boli odobraté prakticky všetky právomoci, aj terčom agresívnej kampane prenasledovania, hrozieb, urážok a zastrašovania priamo vedenej prezidentským úradom republiky,

H.  keďže v marci 2009 bolo na príkaz prezidenta republiky vojensky obsadených mnoho prístavov a letísk nachádzajúcich sa zväčša v regiónoch, kde je pri moci opozícia, a to v dôsledku zákona navracajúceho zodpovednosť za riadenie prístavov a letísk venezuelskej vláde; keďže cieľom tohto opatrenia je finančne obmedziť a hospodársky oklieštiť politických oponentov; keďže podľa článku 164 ods. 10 ústavy Venezuelskej bolívarovskej republiky zodpovedajú za správu prístavov, letísk, ciest a diaľnic výlučne vlády spolkových štátov v spolupráci so štátnymi orgánmi a nie je v žiadnom prípade vo výlučnej zodpovednosti týchto štátnych orgánov,

I.  keďže policajní komisári Ivan Simonovis, Làzaro Forero a Henry Vivas boli spolu s ôsmymi metropolitnými policajnými úradníkmi bezprecedentným politickým rozsudkom, ktorý vyniesla sudkyňa Marjori Calderón, manželka jedného z vysokých funkcionárov strany PSUV, bez najmenšieho spoľahlivého dôkazu odsúdení na 30 rokov väzenia, čo je podľa venezuelského trestného zákonníka najvyššia možná doba trestu, pričom tomuto rozsudku predchádzalo viac ako päť rokov držby v preventívnej väzbe na policajných staniciach bez denného svetla, po ktorých nasledoval najdlhší súdny proces v histórii Venezuely poznačený nekalými praktikami, počas ktorého boli porušované najzákladnejšie práva obvinených; keďže väčšina z 19 zločinov spáchaných 11. apríla 2002, z ktorých za tri boli obvinené osoby bez akéhokoľvek dôkazu uznané za vinné, je stále nepotrestaných, a to aj napriek rozsiahlemu počtu svedeckých výpovedí, televíznych záznamov a písomných dôkazov, ktoré poukazujú na zodpovednosť bolívarovskýých ozbrojencov, ktorých je možné jasne identifikovať,

J.  keďže prezident republiky sa pri viacerých príležitostiach vyjadroval útočne a urážlivo v súvislosti s mnohými zahraničnými verejnými predstaviteľmi a keďže však pritom, keď bol sám terčom kritiky vo vlastnej krajine, reagoval nariadením okamžitého vyhostenia všetkých cudzích štátnych príslušníkov, ktorí si ho dovolili kritizovať, vrátane násilného vyhostenia jedného z poslancov Európskeho parlamentu,

K.  keďže vo februári 2009 prezident Chávez prostredníctvom druhého referenda presadil možnosť neobmedzeného opätovného zvolenia do funkcie prezidenta a na pozície všetkých volených štátnych úradníkov po tom, ako v decembri 2007 neuspel v referende o ústavnej reforme, ktoré obsahovalo rovnaký návrh, čím porušil venezuelskú ústavu, ktorá zakazuje predloženie toho istého návrhu reformy počas jedného parlamentného obdobia,

L.  keďže venezuelské orgány označili prítomnosť oficiálnej delegácie Európskeho parlamentu, ktorá mala navštíviť krajinu v prvom marcovom týždni roku 2009, za nežiaducu po tom, ako návštevu niekoľkokrát bezdôvodne odsunuli na neskôr,

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršovaním situácie a kvality demokracie vo Venezuele, kde v dôsledku koncentrácie moci a rastúceho autoritárstva, ako možno vidieť na príklade prezidenta republiky, vážne hrozí kolaps;

2.  vyjadruje solidaritu so všetkými, ktorí sú vo Venezuele politicky prenasledovaní, ako to v súčasnosti symbolizuje osoba Manuela Rosalesa; víta rozhodnutie peruánskej vlády udeliť Manuelovi Rosalesovi politický azyl; ostro odsudzuje používanie hrozieb a násilia, zneužívanie moci, očierňovanie a využívanie právneho sytému ako politickej zbrane na zastrašovanie a odstraňovanie oponentov;

3.  poukazuje na to, že na základe podmienok Medziamerickej charty OAS musí byť predpokladom pristúpenia k výkonu moci v demokratickom zriadení okrem jasnej zákonnosti pôvodu, ktorá má základ vo volebnom procese a je jeho výsledkom, aj zákonné vykonávanie moci, ktorého základom musí byť dodržiavanie platných predpisov, ústavy, zákona a zásad právneho štátu ako záruka plne fungujúcej demokracie, a keďže to musí nevyhnutne zahŕňať rešpektovanie mierovej a demokratickej politickej opozície, najmä ak bola zvolená a má ľudový mandát;

4.  vyzýva orgány krajiny, najmä prezidenta republiky, aby svoje politické kroky uskutočňovali prostredníctvom dialógu, dodržiavania zásad právneho štátu a ústavnej zákonnosti a tolerancie voči politickým oponentom s cieľom zaistiť, že v politickom živote budú riadne zastúpené rôzne politické smery, ktoré si zvolila a podporuje venezuelská spoločnosť, pričom budú mať náležitý vplyv;

5.  navyše dôrazne vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala medzinárodné dohody, ktoré Venezuela podpísala a ratifikovala, vrátane Amerického dohovoru o ľudských právach, s osobitným dôrazom na ustanovenia o politických právach stanovené v článku 23 ods. 1 a v článkoch 2 a 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

6..  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, parlamentu združenia Mercosur a vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky.

Posledná úprava: 6. mája 2009Právne oznámenie