Procedura : 2009/2632(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0026/2009

Teksty złożone :

RC-B7-0026/2009

Debaty :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Głosowanie :

PV 17/09/2009 - 4.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0019

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 123kWORD 71k
14.9.2009
PE423.210v01-00}
PE428.631v01-00}
PE428.633v01-00}
PE428.634v01-00}
PE428.635v01-00} RC1
 
B7-0026/2009}
B7-0027/2009}
B7-0029/2009}
B7-0030/2009}
B7-0031/2009} RC1

zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:

ALDE (B7‑0026/2009)

PPE (B7‑0027/2009)

S&D (B7‑0029/2009)

Verts/ALE (B7‑0030/2009)

GUE/NGL (B7‑0031/2009)


w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji


Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler, Bogusław Sonik w imieniu grupy politycznej PPE
Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy politycznej S&D
Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford w imieniu grupy politycznej ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel, Sabine Lösing w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji  

Parlament Europejski,

–   uwzględniając międzynarodowe i europejskie zobowiązania związane z ochroną praw człowieka, w tym te zawarte w konwencjach ONZ w sprawie praw człowieka oraz w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także Konwencję ONZ o prawach dziecka,

–   uwzględniając przepisy Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka, a w szczególności art. 6 Traktatu UE, art. 13 Traktatu WE oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 13 Traktatu WE, który brzmi: „bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Traktatu i w granicach kompetencji, które Traktat powierza Wspólnocie, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że UE jest wspólnotą wartości opartych na poszanowaniu praw człowieka, podstawowych wolności, demokracji, praworządności, równości i niedyskryminacji oraz że przyjęto i zaproponowano dyrektywy z myślą o osiągnięciu tego celu, który obejmuje również walkę z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną,

B.  mając na uwadze, że orientacja seksualna wiąże się z prawem jednostki do prywatności, gwarantowanym na mocy międzynarodowych, europejskich i krajowych przepisów prawnych dotyczących praw człowieka, a organy publiczne powinny promować równość i niedyskryminację, natomiast media, organizacje pozarządowe i jednostki powinny mieć gwarancję wolności słowa,

C. mając na uwadze, że dnia 14 lipca 2009 r. litewski parlament zatwierdził poprawki do przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji, które wejdą w życie dnia 1 marca 2010 r. i w których zakazuje się „bezpośredniego rozprzestrzeniania wśród nieletnich […] informacji publicznych promujących stosunki homoseksualne, biseksualne i poligamiczne”, ponieważ mają one „szkodliwy wpływ na rozwój nieletnich”,

D. mając na uwadze, że przepisy te, a w szczególności art. 4, sformułowane są w sposób niejednoznaczny i prawnie niejasny, mogący prowadzić do odmiennych interpretacji,

E.  mając na uwadze, że w następstwie odrzucenia weta prezydent Litwy, projekt przepisów jest obecnie rozpatrywany przez krajowe władze Litwy,

F.  mając na uwadze, że nie jest jasne jakie materiały podlegałyby tym przepisom i czy obejmowałyby one również literaturę, sztukę, prasę, reklamę, muzykę oraz wydarzenia publiczne takie jak przedstawienia teatralne, wystawy czy pokazy,

G.  mając na uwadze, że szwedzkie prezydencja w UE omówiła kwestię tych przepisów z władzami litewskimi, a nowa prezydent Litwy oświadczyła, że podejmie kroki w celu zapewnienia zgodności przepisów z wymogami UE i wymogami międzynarodowymi,

1.  zwraca się do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie przepisów i poprawek do nich w świetle traktatów i przepisów UE;

2.  ponownie zaznacza, jak ważna dla UE jest walka ze wszelkimi formami dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;

3.  potwierdza zawartą w Deklaracji praw dziecka zasadę, według której „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej”;

4.  z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia nowej prezydent Litwy i fakt utworzenia na Litwie grupy roboczej, która zajmie się oceną ewentualnych zmian w przepisach, a także zwraca się do prezydent i władz Litwy o zapewnienie zgodności przepisów krajowych z prawami człowieka i podstawowymi wolnościami zapisanymi w prawie międzynarodowym i europejskim;

5.  odnotowuje, że przepisy prawne o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji zatwierdzone dnia 14 lipca 2009 r. przez litewski parlament nie obowiązują jeszcze i należy je poddać przeglądowi zanim wejdą w życie;

6.  zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do monitorowania tej sprawy;

7.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich i państw kandydujących, a także prezydent i parlamentowi Litwy, Agencji Praw Podstawowych i Radzie Europy.

 

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2010Informacja prawna