Procedūra : 2009/2748(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0142/2009

Pateikti tekstai :

RC-B7-0142/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2009 - 7.9

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0093

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 123kWORD 76k
23.11.2009
PE428.760v01-00}
PE428.762v01-00}
PE428.763v01-00}
PE428.764v01-00} RC1
 
B7-0142/2009}
B7-0144/2009}
B7-0145/2009}
B7-0146/2009} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

Verts/ALE (B7‑0142/2009)

ALDE (B7‑0144/2009)

PPE (B7‑0145/2009)

S&D (B7‑0146/2009)


dėl kilmės žymėjimo


Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Georgios Papastamkos, Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu
Gianluca Susta, Kader Arif, Francesca Balzani S&D frakcijos vardu
Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu
Carl Schlyter, Michail Tremopoulos Verts/ALE frakcijos vardu
Robert Sturdy ECR frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl kilmės žymėjimo   

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo(1),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje(2),

–   atsižvelgdamas į Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT, 1994 m.) IX straipsnį ir XXIV straipsnio 5 dalį,

–   atsižvelgdamas į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą(3), ir į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas(4),

–   atsižvelgdamas į 1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 918/83, nustatantį Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą(5),

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl Europos MVĮ tarptautinės prekybos vaidmens sustiprinimo,

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl kilmės žymėjimo,

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. gruodžio 11 d. rašytinę deklaraciją dėl tam tikrų iš trečiųjų šalių importuojamų produktų kilmės žymėjimo,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl tam tikrų iš trečiųjų šalių importuojamų prekių kilmės šalies nuorodos (2005/0254 (ACC)),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi šiuo metu ES nėra suderintų kilmės žymėjimo nuostatų ar vienodos praktikos; kadangi tai, kad yra valstybių narių galiojančių teisės aktų neatitikimų, ir tai, kad nėra aiškių Bendrijos šios srities taisyklių, lemia teisinės bazės nevientisumą,

B.  kadangi nacionalinės priemonės dėl privalomo iš kitų valstybių narių importuojamų gaminių kilmės ženklinimo yra draudžiamos, tačiau tokie apribojimai netaikomi iš trečiųjų šalių importuojamų gaminių kilmės ženklinimui,

C. kadangi keletas pagrindinių ES prekybos partnerių, pvz., JAV, Kinija, Japonija ir Kanada, taiko privalomus kilmės ženklinimo reikalavimus,

D. kadangi Lisabonos darbotvarkėje ES pati nustatė tikslą stiprinti ES ekonomiką, inter alia, gerinant ES pramonės konkurencingumą pasaulio ekonomikoje; kadangi konkurencija gali būti laikoma sąžininga tik tada, kai šioje rinkoje veikiama laikantis gamintojams, eksportuotojams ir importuotojams aiškių taisyklių ir kai ji yra pagrįsta bendromis socialinėmis ir aplinkos apsaugos prielaidomis ir vertybėmis,

E.  kadangi taikant kilmės žymėjimo sistemą siekiama sudaryti galimybę ES vartotojams aiškiai žinoti produktų, kuriuos jie perka, kilmės šalį; kadangi tuomet vartotojai galėtų įvertinti gaminius atsižvelgdami į paprastai su ta šalimi, kurioje jie buvo pagaminti, susijusius socialinius, aplinkos apsaugos ir saugumo standartus,

F.  kadangi pasiūlymas nustatyti privalomą kilmės šalies ženklinimo sistemą ES taikomas tik kai kuriems įvežamiems gaminiams, pvz., tekstilei, juvelyriniams dirbiniams, drabužiams, avalynei, baldams, odai, lempoms ir jų instaliacijoms, stiklo dirbiniams, keramikos gaminiams ir rankinėms, nes nuoroda „pagaminta ...“ suteikia galutiniams vartotojams svarbios ir vertingos informacijos renkantis prekę,

G. kadangi yra itin svarbu užtikrinti, kad būtų užtikrintos vienodos prekybos sąlygos su pagrindiniais partneriais, kurie jau taiko kilmės žymėjimą,

H. kadangi 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Taryba ir Europos Parlamentas turės vienodas galias bendrosios prekybos politikos srityje; kadangi ateityje kilmės žymėjimui reglamentuoti bus taikoma Lisabonos sutarties 207 straipsnyje numatyta įprastinė teisėkūros procedūra,

1.  pakartoja, kad siekiant vartotojų apsaugos reikia priimti skaidrias ir nuoseklias prekybos, įskaitant kilmės žymėjimo, taisykles;

2.  ragina Komisiją ir Tarybą imtis visų priemonių siekiant užtikrinti vienodas prekybos sąlygas su tais partneriais, kurie įgyvendino kilmės žymėjimo reikalavimus;

3.  ragina Komisiją ir Tarybą įkurti tinkamus muitinės stebėjimo ir įgyvendinimo mechanizmus;

4.  ragina valstybes nares šiuo klausimu nuosekliai laikytis Bendrijos požiūrio, nes tai padėtų ES vartotojams teikti išsamesnę ir tikslesnę informaciją; mano, kad privalomas kilmės žymėjimas – tai svarbus žingsnis siekiant pateikti išsamesnės informacijos apie gamybai ir perdirbimui taikomus socialinius ir aplinkosaugos standartus;

5.  ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis imtis ryžtingų veiksmų ginant vartotojų teises ir teisėtus lūkesčius, kai yra įrodymų, kad importuotojai ir ne ES gamintojai naudoja klaidinančius ar apgaulingus kilmės ženklus;

6.  mano, kad pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl tam tikrų iš trečiųjų šalių importuojamų tam tikrų prekių privalomo kilmės šalies žymėjimo („kilmės žymėjimo“) yra naudingas siekiant skaidrumo ir tinkamo vartotojų informuotumo tikslų, taip pat siekiant nuoseklių tarptautinės prekybos taisyklių;

7.  mano, kad pagal Lisabonos sutartyje numatytą įprastinę teisėkūros procedūrą Parlamento ir Tarybos konsultacijos ir keitimasis nuomonėmis turėtų oficialiai prasidėti nuo 2009 m. gruodžio 1 d. ir kad bet koks tolesnis atidėliojimas darytų didelę žalą piliečių teisėms, darbo vietoms ES ir laisvos rinkos bei sąžiningos prekybos principams;

8.  ragina Komisiją nekeisti savo pasiūlymo ir jį pakartotinai pateikti Parlamentui pagal Lisabonos sutarties 207 straipsnį iš karto po to, kai Sutartis įsigalios;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šia rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 

 

(1)

OL L 169, 2005 6 30, p. 1.

(2)

OL L 149, 2005 6 11, p. 22.

(3)

OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(4)

OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(5)

OL L 105, 1983 4 23, p. 1.

Atnaujinta: 2010 m. gegužės 20 d.Teisinis pranešimas