Menettely : 2009/2790(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0248/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0248/2009

Keskustelut :

PV 16/12/2009 - 10
CRE 16/12/2009 - 10

Äänestykset :

PV 17/12/2009 - 7.4
CRE 17/12/2009 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0117

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 143kWORD 83k
16.12.2009
PE432.832v01-00}
PE432.834v01-00}
PE432.835v01-00}
PE432.837v01-00}
PE432.838v01-00}
PE432.840v01-00} RC1
 
B7-0248/2009}
B7-0250/2009}
B7-0251/2009}
B7-0253/2009}
B7-0254/2009}
B7-0256/2009} RC1

työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

EFD (B7‑0248/2009)

S&D (B7‑0250/2009)

PPE (B7‑0251/2009)

ALDE (B7‑0253/2009)

Verts/ALE (B7‑0254/2009)

ECR (B7‑0256/2009)


Valko-Venäjästä


Elmar Brok, Jacek Protasiewicz PPE-ryhmän puolesta
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec S&D-ryhmän puolesta
Ivars Godmanis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjästä  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjän tilanteesta ja erityisesti 2. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun kaksi kertaa vuodessa tehtävästä arvioinnista,

–   ottaa huomioon 17. marraskuuta 2009 kokoontuneen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston Valko-Venäjää koskevat päätelmät, joiden mukaisesti presidentti Aljaksandr Lukašenkaa ja tiettyjä Valko-Venäjän virkamiehiä koskeva viisumikiellon soveltamisen keskeytys pidetään voimassa ja rajoittavia toimenpiteiden voimassaoloa jatketaan lokakuuhun 2010 asti,

–   ottaa huomioon itäisestä kumppanuudesta 3. joulukuuta 2008 annetun komission tiedonannon (KOM(2008)0823),

–   ottaa huomioon 19. ja 20. maaliskuuta 2009 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston julkilausuman itäisestä kumppanuudesta ja 7. toukokuuta 2009 Prahassa pidetyn itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon 21. marraskuuta 2006 annetun komission julkilausuman Euroopan unionin valmiudesta luoda uudelleen suhteet Valko-Venäjään ja sen kansaan osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa,

   ottaa huomioon Etyjin puitteissa 29. lokakuuta 2009 annetun EU:n puheenjohtajavaltion julkilausuman kuolemanrangaistuksesta Valko-Venäjällä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että 17. marraskuuta 2009 kokoontuneen neuvoston päätelmissä todetaan, että on avautunut uusia mahdollisuuksia EU:n ja Valko-Venäjän väliseen vuoropuheluun ja tiiviimpään yhteistyöhön ja näin myös pyrkimyksille kannustaa todelliseen edistymiseen demokratiassa ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, ja vahvistetaan neuvoston valmius syventää Euroopan unionin suhteita Valko-Venäjään sitä mukaa kuin tämä edistyy demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden toteuttamisessa, ja auttaa Valko-Venäjää saavuttamaan nämä tavoitteet,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni pitää Valko-Venäjää kumppanina monissa eri kysymyksissä, kuten energiavarmuus, liikenne, kulttuuriyhteistyö, ympäristönsuojelu ja elintarviketurvallisuus,

C. ottaa huomioon, että arvioituaan Valko-Venäjän kehitystä yhteisen kantansa 2009/314/YUTP ehtojen mukaisesti 16. maaliskuuta 2009 tehdyn päätöksen johdosta neuvosto on päättänyt sekä jatkaa tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä että keskeyttää näiden matkustusrajoitusten soveltamisen vuoden 2010 lokakuuhun saakka,

D. ottaa huomioon, että vuoden 2008 lokakuun jälkeen on tapahtunut myönteistä kehitystä, kuten joidenkin poliittisten vankien vapauttaminen ja kahden riippumattoman sanomalehden levittämisen salliminen,

E.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän myönteisen kehityksen johdosta komissio on jo tehostanut Valko-Venäjän kanssa käytävää vuoropuhelua esimerkiksi energian, ympäristönsuojelun, tullin, liikenteen ja elintarviketurvallisuuden alalla,

F.  ottaa huomioon, että neuvosto on sisällyttänyt Valko-Venäjän 20. maaliskuuta 2009 tekemäänsä päätökseen "itäisen kumppanuuden aloitteesta", jonka komissio käynnisti edellä mainitussa 3. joulukuuta 2008 annetussa tiedonannossa yhteistyön tehostamiseksi joidenkin Itä-Euroopan maiden kanssa, ottaa huomioon, että Valko-Venäjän itäisen kumppanuuden aloitteeseen ja sen parlamentaariseen edustajakokoukseen (Euronest) osallistumisen yhtenä tavoitteena on syventää yhteistyötä Valko-Venäjän ja EU:n ja myös niiden kansalaisten välillä,

G. ottaa huomioon, että useiden kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä toiminut kansainvälinen journalistiliitto on todennut Minskiin 20.–24. syyskuuta 2009 tehdystä tiedonkeruumatkasta laatimansa raportin pohjalta, että tiedotusvälineiden vapaus ei ole merkittävästi lisääntynyt Valko-Venäjällä,

H. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä sitoutui tarkastelemaan Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston antamia suosituksia maan vaalilain parantamiseksi niiden saattamiseksi vastaamaan demokraattisia vaaleja koskevia kansainvälisiä standardeja ja neuvottelemaan ehdotetuista muutoksista Etyjin kanssa; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän kansallinen edustajakokous kuitenkin äskettäin hyväksyi vaalilain uudistuksen kuulematta Etyjiä etukäteen,

I.   ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on ainoa eurooppalainen valtio, jossa kuolemanrangaistus on yhä käytössä; ottaa huomioon, että uusia kuolemantuomioita on annettu viime kuukausina,

J.   ottaa huomioon, että Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka totesi 2. marraskuuta 2009, että "suhteet Euroopan unioniin vahvana yhtenäisenä kumppanina ovat yksi perustekijöistä, joilla taataan Valko-Venäjän riippumattomuus ja itsenäisyys sekä taloudellinen, tieteellinen ja tekninen kehitys",

1.  tukee neuvoston päätöstä jatkaa tiettyjä Valko-Venäjän virkamiehiä koskevia rajoittavia toimenpiteitä ja samalla jatkaa tiettyjä Valko-Venäjän virkamiehiä koskevien matkustusrajoitusten soveltamisen keskeyttämistä vuoden 2010 lokakuuhun saakka;

2.  korostaa, että EU:n ja Valko-Venäjän välisen poliittisen vuoropuhelun tehostamisen ja ihmisoikeuksia koskevan vuoropuhelun aloittamisen on johdettava konkreettisiin tuloksiin ja merkittävään edistymiseen demokraattisten uudistusten toteuttamisessa sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisessa;

3.  suhtautuu myönteisesti Valko-Venäjän rakentavaan ja aktiiviseen osallistumiseen itäiseen kumppanuuteen eli aloitteeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa demokratiaa ja oikeusvaltion periaatetta sekä edistää eurooppalaista yhteistyötä; pitää Valko-Venäjän osallistumista itäiseen kumppanuuteen tapana edistää entisestään vuoropuhelua Euroopan unionin kanssa ja syventää lähentymistä, joka perustuu Valko-Venäjän valmiuteen ja sitoutumiseen saavuttaa nämä tavoitteet; pitää myönteisenä sellaista Liettuan, Valko-Venäjän ja Ukrainan kolmenkeskistä yhteistyötä itäisen kumppanuuden puitteissa, jossa etusija annetaan hankkeille, jotka koskevat yhteistä rajavalvontaa, kuljetuksia ja kauttakuljetuksia, yhteistä kulttuurista ja historiallista perintöä, sosiaaliturvaa ja energiavarmuutta;

4.  kehottaa komissiota ehdottamaan yhteistä väliaikaista suunnitelmaa ensisijaisten tavoitteiden asettamiseksi uudistuksille, joihin Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa Valko-Venäjää varten laadituissa toimintasuunnitelmissa kannustetaan, jotta Valko-Venäjän ja EU:n kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen keskeytyksissä oleva ratifiointimenettely voidaan käynnistää uudelleen; katsoo siksi, että vuodesta 1997 lähtien jäädytettynä ollut EU:n ja Valko-Venäjän välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus olisi otettava uudelleen käsiteltäväksi heti kun kaikki poliittiset uudistukset on saatu valmiiksi ja toteutettu;

5.  kehottaa Euroopan investointipankkia sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia harkitsemaan Valko-Venäjälle tarjottavan taloudellisen avun lisäämistä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta siten, että samalla tarkistetaan näiden pankkien toimivaltaa, jotta voidaan kannustaa Valko-Venäjän siirtymistä kohti demokratiaa, moniarvoista yhteiskuntaa ja markkinataloutta; katsoo, että tämän mahdollisen taloudellisen tuen ehdoksi olisi asetettava merkittävä kehitys jäljempänä mainituilla aloilla;

6.  kehottaa neuvostoa ja komissiota harkitsemaan toimenpiteitä, joilla parannetaan liiketoimintaympäristöä, kauppaa, investointeja, energia- ja liikenneinfrastruktuuria sekä rajatylittävää yhteistyötä EU:n ja Valko-Venäjän välillä; panee merkille Valko-Venäjän pyrkimykset rahoitus- ja talouskriisin vaikutusten lieventämiseksi ja talouselämän elvyttämiseksi poistamalla investointien esteitä sekä uudistamalla omistusoikeuksia ja yksityistä sektoria sekä näissä asioissa saavutetut tulokset;

7.  korostaa, että maassa ei ole tehty riittävästi korruption torjumiseksi, avoimuuden lisäämiseksi ja oikeusvaltion periaatteiden lujittamiseksi ja että nämä kaikki ovat ulkomaisten investointien lisäämisen perusedellytyksiä;

8.  kehottaa komissiota valmistelemaan suosituksia, jotta edellytysten täyttyessä voidaan antaa direktiivejä, jotka koskevat viisumien saannin helpottamista ja Valko-Venäjän kanssa tehtäviä takaisinottosopimuksia; katsoo, että tällaiset toimet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan saavuttaa EU:n Valko-Venäjään soveltaman politiikan keskeiset tavoitteet eli lisätä kansalaisten välisiä yhteyksiä, saattaa Valko-Venäjä eurooppalaisten ja alueellisten prosessien osaksi ja tehdä maan demokratisointiprosessi peruuttamattomaksi;

9.  kehottaa neuvostoa ja komissiota tässä yhteydessä harkitsemaan mahdollisuutta alentaa Schengenin alueelle tuleville Valko-Venäjän kansalaisille myönnettävien viisumien kustannuksia ja yksinkertaistamaan viisuminsaantimenettelyä; painottaa, että pitkän aikavälin tavoitteena on viisumivapaus Euroopan unionin ja Valko-Venäjän välillä; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia allekirjoittamaan sopimukset EU-naapurimaiden kanssa raja-alueiden asukkaiden viisumittomista matkoista;

10. tuomitsee jyrkästi TV Belsatin toimitusjohtajan Agnieszka Romaszewskan, Bialystokin yliopiston professorien, Kyproksen parlamentin jäsenen Christos Pourgouridesin ja Liettuan parlamentin jäsenen Emanuelis Zingerisin äskettäisten viisumihakemusten hylkäämisen;

11. kehottaa neuvostoa ja komissiota siinä tapauksessa, että Valko-Venäjä edistyy merkittävästi ja täyttää asiaan liittyvät edellytykset ensi vuonna, harkitsemaan matkustuskiellon poistamista pysyvästi sekä toimenpiteitä, joilla helpotetaan taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä ja nopeutetaan Valko-Venäjän integroitumista demokraattisten kansakuntien muodostamaan eurooppalaiseen perheeseen;

12. toteaa, että Euronestin puitteissa tehtävän parlamentaarisen yhteistyön avulla olisi annettava uutta pontta Valko-Venäjän ja Euroopan unionin väliseen, molempien kannalta hedelmälliseen vuoropuheluun; toteaa, että Valko-Venäjää pyydetään osallistumaan täysimääräisesti ja tasavertaisesti itäiseen kumppanuuteen kuuluvaan parlamentaariseen Euronest-edustajakokoukseen heti kun Valko-Venäjällä järjestetään vapaat ja oikeudenmukaiset parlamenttivaalit; katsoo, että siihen asti on sovellettava väliaikaisia määräyksiä;

13. katsoo, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ja niiden hallitusten olisi määriteltävä suhteensa kolmansiin maihin johdonmukaisesti neuvoston yhteisten kantojen perusteella; katsoo lisäksi, että yhteisön toimielinten olisi noudatettava yhteistä strategiaa ja toimittava yhdessä konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi EU:n ja Valko-Venäjän suhteissa; kehottaa kaikkia EU:n ja jäsenvaltioiden edustajia järjestämään poliittisia tapaamisia demokraattisen opposition edustajien kanssa erityisesti Valko-Venäjälle tehtävien vierailujen yhteydessä;

14. kannustaa jatkamaan Valko-Venäjän yhteistyötä Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston kanssa vaalilainsäädännön alalla; olettaa, että uusi vaalilaki on kansainvälisten vaatimusten mukainen ja tulee voimaan ennen seuraavia kevääksi 2010 suunniteltuja paikallisvaaleja;

15. vaatii, että demokratisoitumisen on edistyttävä selvästi ja merkittävästi ensi vuonna, jotta pakotteet voidaan täysin poistaa; katsoo, että täysimääräinen sitoutuminen Valko-Venäjän kanssa on jälleen mahdollista, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 

      –  sananvapautta kunnioitetaan muuttamalla tiedotusvälineitä koskevaa lakia Valko-Venäjän tasavaltaan 20.–24. syyskuuta 2009 tehdyn kansainvälisen tiedonkeruumatkan pohjalta laaditun raportin suositusten mukaisesti

      –  yhdistymis- ja kokoontumisvapaus taataan kumoamalla Valko-Venäjän rikoslain 193‑1 pykälä, jonka mukaan toiminta rekisteröimättömien julkisten yhdistysten, poliittisten puolueiden ja säätiöiden nimissä on rikos

      –  poliittisten puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen rekisteröityminen sallitaan

      –  uskonnonvapaus turvataan myös muille uskontokunnille kuin ortodoksiselle kirkolle, erityisesti antamalla uuden elämän kirkon toimia vapaasti

      –  Valko-Venäjällä jo toimivien organisaatioiden toimintaa ei vaikeuteta esimerkiksi korottamalla vuokria (esim. Valko-Venäjän kansanrintama) tai määräämällä perusteettomia veroja EU:n tuella toteutetuille hankkeille (esim. Valko-Venäjän Helsinki-komitea)

      –  kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien tiedotusvälineiden toiminnalle luodaan otolliset olosuhteet

      –  poliittiset oikeudet ja vapaudet taataan lopettamalla ihmisten ahdistelu poliittisista syistä, erityisesti irtisanomiset ja yliopistoista erottamiset (Tatsyana Shaputskan erotettiin yliopistosta, koska hän oli osallistunut itäiseen kumppanuuteen liittyvään kansalaisyhteiskuntafoorumiin Brysselissä)

      –  lopetetaan asevelvollisuuden välttelemistä koskeviin aiheettomiin syytöksiin perustuvien syytteiden nostaminen sellaisia opiskelijoita vastaan, jotka on erotettu yliopistoista kansalaisaktiivisuuden vuoksi ja jotka joutuvat hankkimaan koulutuksensa ulkomailta

      –  tutkitaan uudelleen kaikki tapaukset, joissa useita nuoria aktivisteja, kuten Franak Viačorka, Ivan Šyla ja Zmiter Fedaruk, on heidän oikeuksiensa vastaisesti määrätty asepalvelukseen, mikä vastaa tilannetta, jossa valtio ottaa panttivankeja;

 

16. pitää valitettavana, että Valko-Venäjän hallituksen myönteisten alkutoimien jälkeen ihmisoikeus- ja perusvapausasioissa ei ole enää merkittävästi edistytty; muistuttaa tässä yhteydessä poliittisten vastustajien jatkuvasta sortamisesta sekä poliittisten puolueiden (Valko-Venäjän kristillisdemokraatit), kansalaisjärjestöjen ("Viasna") ja riippumattomien tiedotusvälineiden (TV Belsat) rekisteröinnin kieltämisestä; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia tarkistamaan tammikuussa 2008 järjestettyyn rauhanomaiseen mielenosoitukseen osallistuneille määrättyjä vapausrangaistuksia sekä Artsjom Dubskin vangitsemista; korostaa, että Amnesty International pitää kaikkia näitä henkilöitä mielipidevankeina; vaatii välittömästi vapauttamaan liikemiehet Mikalai Autuhovitšin ja Uladzimer Asipenkan, joita on pidetty tutkintavankeudessa kahdeksan kuukauden ajan;

17. kehottaa Valko-Venäjän hallitusta välittömästi keskeyttämään kaikkien kuolemantuomioiden ja teloitusten täytäntöönpanon kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseksi (kuten kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon lykkäämisestä 18. joulukuuta 2007 annetussa YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa 62/149 edellytetään), muuttamaan viipymättä kaikkien kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa odottavien vankien tuomiot vankeusrangaistuksiksi, saattamaan kansallisen lainsäädännön maan kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuvien velvoitteiden mukaiseksi ja varmistamaan, että oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia kansainvälisesti tunnustettuja vaatimuksia noudatetaan täysimääräisesti;

18. kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia kunnioittamaan kansallisten vähemmistöjen oikeuksia 1. helmikuuta 1995 tehdyn Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen mukaisesti; kehottaa tässä mielessä Valko-Venäjän viranomaisia tunnustamaan Valko-Venäjän puolalaisten liiton, jonka johtaja Angelika Borys valittiin uudelleen puheenjohtajaksi puolalaisten liiton kongressissa 15. maaliskuuta 2009;

19. kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia kehittämään aitoa vuoropuhelua demokraattisen opposition edustajien kanssa; korostaa siksi neuvoa-antavan neuvoston roolin ja työmenetelmien määrittelemisen tärkeyttä;

20. kehottaa komissiota käyttämään täysimääräisesti ja tehokkaasti mahdollisuuksia Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja demokratiakehityksen tukemiseen Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiavälineen (EIDHR) avulla; korostaa samalla, että demokraattisen opposition tukemisen on oltava olennainen osa asteittaista uudelleensitoutumista Valko-Venäjään;

21. kehottaa komissiota ja EU:n jäsenvaltioiden hallituksia myöntämään taloudellista tukea Belsat-televisiokanavalle ja pyytämään Valko-Venäjän hallitusta rekisteröimään Belsatin virallisesti Valko-Venäjälle; pyytää Valko-Venäjän hallitukselta hyvän tahdon ja myönteisten muutosten eleenä, että Vilnassa (Liettuassa) maanpaossa toimivan Valko-Venäjän eurooppalaisen humanistisen yliopiston sallitaan palata laillisesti Valko-Venäjälle siten, että sille annetaan aidot takuut siitä, että se voi toimia vapaasti ja luoda uudelleen edellytykset tulevalle toiminnalleen Minskissä, erityisesti sallimalla yliopiston avata uudelleen kirjastonsa Minskissä vuoden 2009 aikana siten, että sille annetaan tilat ja luodaan edellytykset, joiden avulla sen mittavat valkovenäjän-, venäjän-, englannin-, saksan- ja ranskankieliset kokoelmat saadaan kaikille avoimiksi ja kaikkien käytettäviksi;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille, Itsenäisten valtioiden yhteisön sihteeristölle sekä Valko-Venäjän parlamentille ja hallitukselle.

 

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2010Oikeudellinen huomautus