Förfarande : 2009/2812(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0031/2010

Ingivna texter :

RC-B7-0031/2010

Debatter :

PV 20/01/2010 - 15
CRE 20/01/2010 - 15

Omröstningar :

PV 21/01/2010 - 7.4

Antagna texter :

P7_TA(2010)0008

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 141kWORD 79k
20.1.2010
PE432.879v01-00}
PE432.880v01-00}
PE432.881v01-00}
PE432.882v01-00}
PE432.884v01-00} RC1
 
B7-0031/2010}
B7-0032/2010}
B7-0033/2010}
B7-0034/2010}
B7-0036/2010} RC1

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

S&D (B7‑0031/2010)

ALDE (B7‑0032/2010)

Verts/ALE (B7‑0033/2010)

GUE/NGL (B7‑0034/2010)

PPE (B7‑0036/2010)


om en europeisk strategi för Donauområdet


Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler för PPE-gruppen
Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis, Ivailo Kalfin för S&D-gruppen
Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu, Filiz Hakaeva Hyusmenova för ALDE-gruppen
Eva Lichtenberger, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om en europeisk strategi för Donauområdet  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 192 och 265.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av frågan till kommissionen av den 3 december 2009 om en europeisk strategi för Donauområdet (O-0150/09 – B7-0240/2009),

–   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 18–19 juni 2009, där kommissionen uppmanades att senast 2010 upprätta en europeisk strategi för Donauområdet,

–   med beaktande av EU‑strategin för Östersjöområdet,

–   med beaktande av rådets arbetsprogram, som utarbetats av de spanska, belgiska och ungerska ordförandeskapen,

–   med beaktande av det Donau-forum som inrättats inom Europaparlamentet och detta forums arbete,

–   med beaktande av sin resolution av den 24 mars 2009 om grönboken om den territoriella sammanhållningen och en lägesanalys av debatten om den framtida reformen av sammanhållningspolitiken,

–   med beaktande av Regionkommitténs yttrande ”En EU-strategi för Donauområdet” från oktober 2009,

–   med beaktande av Esbo-, Århus- och Bernkonventionerna om miljöskydd,

–   med beaktande av ramdirektivet om vatten och Helsingforskonventionen,

–   med beaktande av Belgradkonventionen som reglerar sjöfarten på Donau,

–   med beaktande av det gemensamma uttalande om utvecklingen av transport på inre vattenvägar och miljöskydd i Donauområdet som antagits av Donaukommittén, den internationella kommissionen för skydd av Donau (ICPDR) och den internationella kommissionen för floden Sava (ISBRC),

–   med beaktande av Stockholmkonferensen om makroregionala strategier som anordnades av det svenska ordförandeskapet,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I Lissabonfördraget anges territoriell sammanhållning som ett av EU:s mål (artikel 3 i EU‑fördraget).

B.  Makroregionala strategier syftar till att bättre utnyttja befintliga resurser för att ta itu med frågor som rör territoriell utveckling och hitta gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar.

C. I Östersjöstrategin finns redan en modell för samordning av EU:s strategier och finansiering i geopolitiska territoriella enheter – makroregioner – som fastställs utifrån särskilda kriterier, och EU-strategin för Donau innebär, i linje med modellen för Östersjöstrategin, en potential för bättre regionalt och gränsöverskridande samarbete för fortsatt ekonomisk tillväxt och en kartläggning av gemensamma svar på gemensamma utmaningar.

D. Donau förbinder tio europeiska länder – Tyskland, Österrike, Slovakien, Ungern, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldavien och Ukraina – varav sex är medlemsstater i EU, och i ett vidare territoriellt perspektiv omfattar regionen också Tjeckien, Slovenien, Bosnien och Hercegovina samt Montenegro.

E.  Donauområdet utgör en viktig skärningspunkt mellan EU:s sammanhållningspolitiska program och program för länder som ingår i den europeiska grannskapspolitiken och potentiella kandidatländer, och utgör därför ett område där samverkan mellan olika EU‑strategier kan utvecklas: sammanhållning, transporter, turism, jordbruk, fiske, ekonomisk och social utveckling, energi, miljö, utvidgning och grannskapspolitik.

F.  En EU-strategi för Donauområdet ska tas fram inom följande samarbetsområden: social utveckling och socialt skydd, hållbar ekonomisk utveckling, transport‑ och energiinfrastruktur, miljöskydd samt kultur och utbildning.

G. EU-strategin för Donauområdet skulle kunna innebära ett viktigt bidrag till en bättre samordning mellan regionala och lokala myndigheter och organisationer som är verksamma i Donauområdet. Strategin skulle också ge området välstånd, hållbar utveckling, sysselsättning och säkerhet.

H. Det finns en lång historia av samarbete i Donauområdet. Den europeiska kommissionen för Donau, som grundades den 30 mars 1856 och ursprungligen hade sitt säte i Galaţi (Rumänien), var en av de allra första europeiska institutionerna och har i dag sitt säte i Budapest.

I.   Donau har närmast blivit en inre vattenväg i EU efter utvidgningen 2007, och Donauområdet kan på ett betydande sätt gynna den utveckling som skett efter denna utvidgning.

J.   Donau är en effektiv vattenväg också bortom medlemsstaterna, förbinder tillsammans med Mainkanalen och Rhen Nordsjön med Svarta havet och erbjuder en möjlighet att dra nytta av Svartahavsregionens geostrategiska läge.

K. Donauområdet är en sammanlänkad region med vitt skilda ekonomiska möjligheter. Att betrakta Donauområdet som en enda makroregion skulle hjälpa till att överbrygga de regionala skillnaderna i ekonomisk styrka och främja en integrerad utveckling.

L.  Donaudeltat är sedan 1991 ett av Unescos världsarv, och i Donauområdet finns det flera särskilda skyddsområden och särskilda bevarandeområden inom Natura 2000. Donau och Donaudeltat har ett unikt och sårbart ekosystem med sällsynta växtarter som är hotade på grund av föroreningar.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt inleda breda förhandlingar med alla länder längs Donau för att täcka in olika aspekter av regionalt samarbete, och att senast vid utgången av 2010 lägga fram en EU-strategi för Donauregionen.

2.  Europaparlamentet anser att en EU‑strategi för Donauområdet är ett lämpligt instrument för att förbättra den territoriella utvecklingen genom intensifierat samarbete om tydligt definierade politikområden, där ett verkligt europeiskt mervärde har identifierats av alla regeringsparter. Parlamentet vill att denna strategi ska utarbetas som en del av målet om ett europeiskt territoriellt samarbete.

3.  Europaparlamentet betonar att det är absolut nödvändigt att alla makroregionala strategier införlivas i EU:s regionalpolitik, som en samordnad politik för hela EU. Parlamentet understryker dessutom att man måste undersöka strategins mervärde för genomförandet av målet om territoriell sammanhållning på unionens territorium.

4.  Europaparlamentet betonar behovet av att göra de berörda regionala och lokala aktörerna i Donauområdet delaktiga i förberedelseprocessen, för att tydligt identifiera behoven, både när det gäller välavvägd, hållbar utveckling av territorier och kapacitetsbyggande, så att man kan hitta lösningar på gemensamma utmaningar, effektivt genomföra de konkreta projekten och erbjuda en mekanism för goda styrelseformer. Parlamentet uppmanar enträget regeringarna att stödja och underlätta åtgärder för att informera och rådfråga icke-statliga organisationer, branschorganisationer och det civila samhället, såväl när det gäller fastställandet av strategin som genomförandet av den i framtiden

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydligt identifiera en ”styrelsestruktur” för en framtida politik för Donauområdet, och anser att strategins genomförande inte får inkräkta på det regionala och lokala styrets ansvar.

6.  Europaparlamentet stöder Donauområdets ekonomiska och sociala utveckling som ett prioriterat område för EU och vill se en fördjupad regional integration i Donauområdet, så att det blir en dynamisk del av ett vidare europeiskt ekonomiskt och politiskt område.

7.  Donau är i dag en förorenad flod, och Europaparlamentet kräver att dess ekologiska status förbättras så att föroreningarna minskar och ytterligare utsläpp av olja och andra giftiga och skadliga ämnen förhindras.

8.  Europaparlamentet konstaterar att såväl EU:s medlemsstater som de andra länderna längs floden bär ansvaret för föroreningen av Donauområdet. Parlamentet betonar att miljöskyddet i Donaubäckenet är en viktig aspekt som har betydelse för jordbrukets och landsbygdens utveckling i regionen, och uppmanar länderna längs floden att med högsta prioritet bygga gemensamma hydrologiska anläggningar för prover av vattenkvaliteten.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inom ramen för kampen mot klimatförändringen ägna särskild uppmärksamhet åt, och samarbeta för bevarandet av, de lokala ekosystemen, och uppmanar kommissionen att stödja forskning i och utveckling av ny teknik för att förbättra möjligheten att prognostisera och vidta åtgärder vid översvämning, extrem torka och oavsiktlig förorening.

10. Europaparlamentet understryker behovet att skydda och stärka fiskbestånden i Donau. Kommissionen uppmanas att utarbeta en omfattande plan för att bevara och återställa Donaus naturliga bestånd av stör.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja de operativa erfarenheterna från Östersjöstrategin och efterlyser följaktligen en handlingsplan för att komplettera dokumentet. Parlamentet anser att handlingsplanen bland annat bör innehålla följande: miljövänlig användning av Donau genom sjöfart på inre vattenvägar, blandad transport längs Donau genom förbättring av all infrastruktur (med prioritet för bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur) och genom att upprätta ett system med flera transportmedel längs hela floden, miljövänlig användning av vattenkraft längs Donau, bevarande och förbättring av Donaus vattenkvalitet i enlighet med ramdirektivet om vatten, stränga säkerhetskrav för fartyg, utveckling av miljövänlig turism och förbättringar på områdena utbildning, forskning och social sammanhållning.

12. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att diversifiera energikällorna och uppmanar kommissionen och alla länder längs floden att samarbeta mer på energiområdet, att – med tanke på regionens potential som bioenergikälla – främja och genomföra gemensamma projekt avseende energieffektivitet och förnybara energikällor samt uppmuntra användningen av biomassa samt sol-, vind- och vattenenergi.

13. Europaparlamentet understryker att det bör vara ett krav, för att säkerställa efterlevnaden av internationella miljöskyddsnormer, att alla transport- och energirelaterade infrastrukturprojekt föregås av vederbörliga strategiska och andra miljökonsekvensbeskrivningar som tar fasta på konsekvenserna för flodens alla ekosystem, efter det att de partner hörts som kan beröras av beslut härvidlag.

14. Europaparlamentet pekar på den anmärkningsvärt höga graden av ömsesidigt ekonomiskt beroende som kännetecknar länderna i Donauområdet och stöder bildandet av affärsutvecklingsnätverk och icke-statliga handelsfrämjande organ, vilka kan erbjuda samordning och framtida utvecklingsmöjligheter för framför allt små och medelstora företag, för att garantera en hållbar och effektiv tillväxt och för att stimulera tillväxten av den gröna ekonomin i hela makroregionen kring Donau.

15. Europaparlamentet föreslår att EU:s transportsystem integreras med transportsystemen i EU:s grannländer i Donauområdet och betonar hur viktigt det är att bereda väg för sammodalitetsprojekt.

16. Europaparlamentet anser att navigationssystemet för inre vattenvägar är en viktig aspekt för utvecklingen av transporter i regionen, men erkänner samtidigt att sjöfarten på inre vattenvägar minskat, huvudsakligen på grund av den kraftiga konjunkturnedgången. Parlamentet betonar vikten av att flaskhalsarna undanröjs på vattenleden Rhen/Maas‑Main‑Donau och att hela det intermodala transportsystemet längs Donau förbättras, samtidigt som man fokuserar på kombinationen av förbättrade flodhamnar och logistik, sjöfarten på inre vattenvägar och järnvägstransporter, och tar hänsyn till de ytterligare möjligheter som närsjöfarten erbjuder.

17. Parlamentet föreslår att det transeuropeiska nätet uppgraderas i syfte att förbättra intermodaliteten i hela regionen och utöka förbindelserna till Svarta havet genom vägar och järnvägar (godståglinjer och höghastighetslinjer).

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja en mer utbredd användning av modern informations- och kommunikationsteknik och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att så fort som möjligt åstadkomma ett effektivt enhetligt system för navigeringsregler på Donau.

19. Europaparlamentet anser att hållbar turism är ett viktigt instrument för att främja ekonomisk tillväxt i regionen, och noterar t.ex. de möjligheter som ekoturismen erbjuder och den ekonomiska potentialen hos en cykelled längs nästan hela Donau.

20. Europaparlamentet stöder program som syftar till att stärka den mångkulturella miljön längs Donau genom att främja ökad rörlighet över nationsgränserna, uppmuntra till dialog mellan kulturer, gynna konst och kommunikation, stödja utbildningscentrum och företagsinkubatorer inom dessa sektorer samt värna det kulturella och historiska arvet, liksom att stimulera nya kulturnäringar.

21. Europaparlamentet stöder akademiska utbytesprogram inom regionen, och förslår att universitet i regionen skulle kunna gå samman i nätverk för att skapa centrum med spetskompetens som kan konkurrera på internationell nivå.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra sin förvaltning i syfte att minska den administrativa börda som följer med en effektivare utveckling och av EU-strategin för Donauområdet och genomförandet av den.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ha ett nära samarbete med parlamentet när man fastställer prioriteringarna för utvecklingen av EU-strategin för Donauområdet och att regelbundet informera och rådfråga parlamentet om hur genomförandet av strategin utvecklar sig.

24. Europaparlamentet understryker att det krävs samordnade insatser med syftet att staterna längs Donau ska kunna tillgodogöra sig tillgängliga EU-medel på ett bättre och mer effektivt sätt, om strategins mål ska kunna uppfyllas.

25. Europaparlamentet uppmuntrar till utnyttjande av de nuvarande operativa programmen för att finansiera projekt inom strategin, och uppmanar med kraft alla berörda parter att också utforska andra icke-finansiella instrument som skulle underlätta strategins genomförande och omedelbart få positiv effekt på plats.

26. Europaparlamentet föreslår att EU vartannat år, efter samråd med lokala och regionala intressenter, håller ett toppmöte för Donauområdet och att slutsatserna läggs fram för Europeiska rådet och parlamentet.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén och övriga berörda institutioner.

Senaste uppdatering: 19 maj 2010Rättsligt meddelande