Förfarande : 2010/2518(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0072/2010

Ingivna texter :

RC-B7-0072/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/02/2010 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0015

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 132kWORD 77k
9.2.2010
PE432.924v01-00}
PE432.925v01-00}
PE432.927v01-00}
PE432.928v01-00}
PE432.929v01-00}
PE432.940v01-00} RC1
 
B7-0072/2010}
B7-0073/2010}
B7-0074/2010}
B7-0075/2010}
B7-0076/2010}
B7-0087/2010} RC1

i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

PPE (B7‑0072/2010)

S&D (B7‑0073/2010)

ALDE (B7‑0074/2010)

Verts/ALE (B7‑0075/2010)

ECR (B7‑0076/2010)

GUE/NGL (B7‑0087/2010)


om den jordbävning som nyligen drabbade Haiti


Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler för PPE-gruppen
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis för S&D-gruppen
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries för ALDE-gruppen
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Nirj Deva för ECR-gruppen
Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om den jordbävning som nyligen drabbade Haiti  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av G7-toppmötet i Iqaluit, Kanada, den 6 februari 2010,

–   med beaktande av slutsatserna från den internationella givarkonferensen i Montreal den 25 januari 2010,

–   med beaktande av Europaparlamentets debatt om jordbävningen i Haiti med unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton den 20 januari 2010,

–   med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikesfrågor) extrainsatta möte i Bryssel den 18 januari 2010,

–   med beaktande av det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd,

–   med beaktande av FN:s fredsbevarande styrka i Haiti (Minustah),

–   med beaktande av Michel Barniers förslag av den 9 maj 2006 om en europeisk räddningstjänststyrka med namnet Europe aid,

–   med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen och av följande skäl:

A. Den 12 januari drabbades Haiti av en jordbävning som uppmättes till 7,3 på Richterskalan. Tillsammans med flera stora efterskalv som fortsätter att drabba landet orsakade jordbävningen förödande skada i Port-au-Prince, Jacmel och på andra orter i området.

B.  Enligt uppgift kan upp till 200 000 personer ha omkommit och 250 000 skadats, och fler än tre miljoner är direkt drabbade av jordbävningen.

C. FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) har rapporterat att upp till en miljon människor i hela landet står utan tak över huvudet och att upp till 600 000 är på flykt inom landet.

D. Enligt Haitis regering har uppskattningsvis 235 000 personer lämnat Port-au-Prince och upp till en miljon människor kan komma att fly städerna för landsbygden, vilket blir en stor belastning för redan ansträngda samhällen.

E.  Redan före jordbävningen var livsmedelsförsörjningen osäker för 1,8 miljoner människor i Haiti, ett land där nära 60 procent av befolkningen bor på landsbygden och 70 procent lever på mindre än två dollar om dagen.

F.  Årtionden av politisk instabilitet har bidragit till att försvaga de statliga institutionerna och statens förmåga att tillhandahålla grundläggande offentliga tjänster före jordbävningen. De skador jordbävningen orsakat har gjort staten oförmögen att reagera aktivt på hjälpinsatserna, vilket förvärrat situationen.

G. Europeiska kommissionen har beslutat att bistå med 137 miljoner euro för omedelbara behov och minst 200 miljoner euro för behov på medellång och lång sikt. Medlemsstaterna bidrar med ytterligare 92 miljoner euro.

H. Haiti är förlamat av en utlandsskuld som uppgår till cirka en miljard dollar, vilket hämmade landets utveckling redan före jordbävningen och kan hindra återuppbyggnadsarbetet.

I.   Att omedelbart återupprätta Haitis kapacitet som en fungerande demokrati med ett fungerande styre är mycket viktigt när man går över från det inledande akuthjälpsskedet till den enorma uppgiften att återuppbygga landet.

1.  Europaparlamentet framför sina kondoleanser och uttrycker sin sympati och sitt stöd för de drabbade människorna från Haiti och andra länder och för utsända från internationella organisationer, däribland FN och Europeiska kommissionen, för de enorma förlusterna av människoliv och den förödelse som jordbävningen har orsakat.

2.  Europaparlamentet värdesätter de insatser som görs av myndigheter och civila i Haiti, FN, icke-statliga organisationer och andra bilaterala givare för att hjälpa människorna i Haiti och uppskattar det arbete som hjälporganisationer och enskilda från hela EU utför.

3.  Europaparlamentet efterlyser en omfattande bedömning för att utreda befolkningens behov på kort och lång sikt och för att fastställa EU:s insatser i återuppbyggnadsprocessen, som ska täcka de tre faserna katastrofbistånd, återhämtning och återuppbyggnad. Parlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att så snart som möjligt utvärdera EU:s svar på den humanitära katastrofen i Haiti och lägga fram förslag på hur EU:s åtgärder kan förbättras ytterligare i liknande situationer i framtiden.

4.  Europaparlamentet betonar att EU nu måste prioritera att ge stöd till återuppbyggnadsarbetet och att förbättra den humanitära situationen. Insatserna bör främst inriktas på utsatta grupper, såsom kvinnor och barn, och på att tillhandahålla tak över huvudet, sjukvård, logistiskt stöd och livsmedel. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vara beredda att tillmötesgå begäran om ytterligare hjälp från FN.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin oro för utsatta grupper, i synnerhet kvinnor. Parlamentet uppmanar Europeiska kommissionen och FN att särskilt beakta kvinnornas del i återuppbyggnadsarbetet genom att involvera dem i rehabiliterings-, återuppbyggnads- och utvärderingsfaserna i alla stöd- och återuppbyggnadsprogram.

6.  Europaparlamentet betonar att ensamma barn måste få hjälp att återförenas med sina föräldrar eller vårdnadshavare så snart som möjligt. Parlamentet uppmanar EU och det internationella samfundet att omedelbart utvärdera behovet av en samordningsplan för att ta hand om de tusentals barn som har förlorat sina föräldrar i jordbävningen och påpekar att risken för människosmuggling är överhängande.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU att stödja ett tillfälligt stopp för nya adoptioner av barn från Haiti i upp till två år efter att försöken att hitta anhöriga har påbörjats. Parlamentet uppmanar EU att skyndsamt se till att barnens grundläggande behov tillfredsställs och att inrätta tillfälliga skolor och ge psykologiskt stöd till barn.

8.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska kommissionens preliminära åtaganden om 30 miljoner euro i humanitärt bistånd, men är oroat över att OCHA:s begäran om att möta ett omedelbart behov på 575 miljoner dollar till Haiti hittills bara har täckts till 87 procent. Parlamentet understryker att detta stöd är nödvändigt för att insatserna ska kunna bli långsiktiga och uppmanar Europeiska kommissionen och alla medlemsstater att fullt ut uppfylla sina åtaganden.

9.  Europaparlamentet välkomnar G7-gruppens beslut att skriva av Haitis internationella skuld och förväntar sig att alla andra länder och internationella långivare följer detta exempel. Parlamentet uppmanar också Internationella valutafonden att skriva av alla övriga skulder, inklusive det akuta lån på 102 miljoner dollar som Haiti fick i januari 2010. Parlamentet betonar att allt akutstöd efter jordbävningen måste ges i form av bidrag och inte som lån med krav på återbetalning.

10. Europaparlamentet upprepar begäran från FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor om fordon för bränsletransporter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge extra stöd till förnödenhetstransporter till tillfälliga läger, distributionspunkter och avlägsna städer och byar.

11. Europaparlamentet understryker att säkerheten måste garanteras för hjälpkonvojerna så att förnödenheter kan levereras under lugna och rättvisa former, framför allt till de svagaste och mest behövande.

12. Europaparlamentet välkomnar rådets beslut att skicka 350 militärpoliser som under FN:s ledning kommer att hjälpa till i Haiti, och välkomnar också beslutet att inrätta en samordningscentral (EUCO Haiti) i Bryssel för att EU ska kunna agera handlingskraftigt på militär- och säkerhetsområdet och för att kunna samordna medlemsstaternas bidrag till hjälparbetet.

13. Europaparlamentet uppmanar FN att se över Minustahs uppdrag tillsammans med de haitiska myndigheterna för att anpassa det till landets behov efter katastrofen, och särskilt uppmärksamma säkerhetsfrågorna.

14. Europaparlamentet stöder EU:s insatser för att öka den lokala livsmedelsproduktionen, reparera skadad infrastruktur och förse små jordbrukare med nödvändigt material (utsäde, gödselmedel och redskap), vilket bör ske innan vårsådden inleds i mars eftersom denna står för 60 procent av landets livsmedelsproduktion.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra allt den kan för att få bankväsendet på fötter och för att stödja de program där lokalbefolkningen erbjuds pengar för att arbeta, vilket är viktigt för att få ut pengar i samhället.

16. Europaparlamentet betonar behovet av långsiktiga investeringar för att bygga jordbävningssäkra byggnader och grundläggande infrastruktur, såsom vattenförsörjning, vägar och el, vilket saknades eller var mycket bristfälligt före jordbävningen. Sådana brister förvärrar kraftigt effekterna av naturkatastrofer.

17. Europaparlamentet vill se en internationell konferens och en samordnad bedömning av behoven efter katastrofen under ledning av FN och Världsbanken för att få till stånd en långsiktig återuppbyggnad efter de akuta insatserna.

18. Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att se till att Haitis befolkning och regering blir de huvudsakliga aktörerna i återuppbyggnadsprocessen och låta dem själva ta ansvar för sin gemensamma framtid.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en omfattande bedömning av behoven efter katastrofen och en framstegsrapport om återuppbyggnaden för parlamentet.

20. Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med Haitis myndigheter för att få till stånd ett långsiktigt katastrofförebyggande och kapacitetsuppbyggande. Återuppbyggnadsarbetet måste utgå från nationella prioriteringar men samtidigt följa principerna om biståndseffektivitet och hjälpa Haitis institutioner att fungera effektivt.

21. Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att fortsätta att ha Haiti högt på dagordningen, att se detta som en chans att en gång för alla ta itu med de underliggande orsakerna till den utbredda fattigdomen i Haiti, och att hjälpa landet att resa sig ur katastrofen som en fullt fungerande demokrati med en ekonomi som kan försörja befolkningen.

22. Europaparlamentet uppskattar det arbete som Europeiska unionens enskilda medlemsstater gör genom unionens räddningstjänstsmekanism. Bara några timmar efter jordbävningen inrättade övervaknings- och informationscentret och ECHO insatsgrupper som har gjort ett bra arbete med att samordna insatsen.

23. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska kommissionen för första gången använde två moduler som ställdes till förfogande genom en förberedande åtgärd för en europeisk snabbinsatsstyrka som hade genomförts med parlamentets stöd.

24. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att så snart som möjligt lägga fram ett förslag för Europaparlamentet om att inrätta en europeisk räddningstjänststyrka som bygger på EU:s räddningstjänstmekanism och som gör de möjligt för EU att mobilisera de medel som krävs för att inom 24 timmar efter en katastrof kunna erbjuda ett första humanitärt stöd.

25. Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionsledamoten för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering att använda det ansvar de gavs under Lissabonfördraget för att bättre samordna Europeiska unionens åtgärder vid framtida kriser och samtidigt bygga vidare på det som redan har uppnåtts.

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Europeiska kommissionens ordförande, Haitis president och regering, FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälp samt medlemsstaternas regeringar.

 

Senaste uppdatering: 19 maj 2010Rättsligt meddelande