Procedūra : 2010/2553(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0105/2010

Pateikti tekstai :

RC-B7-0105/2010

Debatai :

PV 11/02/2010 - 10.3
CRE 11/02/2010 - 10.3

Balsavimas :

PV 11/02/2010 - 11.3
CRE 11/02/2010 - 11.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0033

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 141kWORD 88k
10.2.2010
PE432.959v01-00}
PE432.960v01-00}
PE432.961v01-00}
PE432.962v01-00}
PE432.963v01-00}
PE432.964v01-00} RC1
 
B7-0105/2010}
B7-0106/2010}
B7-0107/2010}
B7-0108/2010}
B7-0109/2010}
B7-0110/2010} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

ALDE (B7‑0105/2010)

S&D (B7‑0106/2010)

PPE (B7‑0107/2010)

GUE/NGL (B7‑0108/2010)

ECR (B7‑0110/2010)

Verts/ALE (B7‑0110/2010)


dėl Birmos


Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu
Leonidas Donskis, Louis Michel, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Graham Watson ALDE frakcijos vardu
Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

GUE/NGL frakcijos vardu

Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Birmos  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 27 d. Tarybos išvadas dėl Birmos (Mianmaro) ir į Tarybos bendrąją poziciją, pagal kurią atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas – deklaraciją dėl Birmos (Mianmaro),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 11 d. pirmininkaujančios valstybės narės deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl iš Birmos (Mianmaro) bėgančių Karen valstijos civilių gyventojų,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 23 d. ES pirmininkaujančios valstybės narės deklaraciją, kurioje raginama pradėti visuotinį Birmos (Mianmaro) valdžios institucijų ir demokratinių pajėgų dialogą,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 23 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 64/235 dėl žmogaus teisių padėties Mianmare,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 14 d. pirmininkaujančios valstybės narės deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl Daw Aung San Suu Kyi arešto,

–   atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) pirmininko 2009 m. rugpjūčio 11 d. deklaraciją dėl Mianmaro,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Birmos (Mianmaro),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi žmogaus teisių padėtis Birmoje (Mianmare) ir toliau blogėja, vis dažniau susiduriama su politinėmis represijomis ir nuolat pažeidinėjamos pagrindinės Birmos gyventojų laisvės,

B.  kadangi Birmos karinės valdžios atstovai toliau vykdo etninių konfliktų zonose gyvenančių civilių žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant neteisminius žudymus, priverstinį darbą ir seksualinę prievartą,

C. kadangi Birmos režimas toliau dažnai ir sistemingai prievarta samdo kariais vaikus,

D. kadangi pranešama, kad Birmoje yra apie 2 177 politinių kalinių, įskaitant 14 žurnalistų, ir kadangi vis dar kalinama daugiau kaip 230 budistų vienuolių, dalyvavusių 2007 m. vykusiose protesto akcijose,

E.  kadangi tikimasi, kad 2010 m. rudenį Birmoje (Mianmare) bus surengti pirmieji per du dešimtmečius parlamento rinkimai,

F.  kadangi rinkimai bus grindžiami kariuomenės atstovų parengta konstitucija, kurios teisėtumu labai abejojama; kadangi, siekiant pateisinti penkis dešimtmečius karinės valdžios, pagal šią naująją konstituciją numatoma 2010 m. surengti rinkimus ir karinės valdžios atstovams suteikiama 25 proc. vietų parlamente,

G. kadangi pagal naująją konstituciją Nacionalinės demokratijos lygos (NDL) lyderei ir Nobelio taikos premijos laureatei Aung San Suu Kyi draudžiama užimti pareigas valstybės tarnyboje; kadangi kai kurios opozicijos partijos ir tautinių mažumų grupės pareiškė, kad jos boikotuos rinkimus, o NDL nepripažins jų rezultatų, jeigu prieš tai nevyks dialogas dėl konstitucijos persvarstymo,

H. kadangi 2010 m. sausio 28 d. Ngwe Soe Lin nuteistas 13 metų kalėti už tai, kad dirbo užsienio žinių agentūroje „Demokratinis Birmos balsas“, o 2009 m. gruodžio 30 d. Hla Hla Win nuteista 27 metus kalėti pateikus panašius kaltinimus,

I.   kadangi politiniams disidentams nuolat taikomos griežtos priemonės turi būti traktuojamos kaip Birmos chuntos bandymas įtvirtinti didesnę žiniasklaidos kontrolę prieš šių metų pabaigoje planuojamus surengti nacionalinius rinkimus,

J.   kadangi Daw Aung San Suu Kyi 2009 m. rugpjūčio 11 d. nuteista trejus metus kalėti ir vėliau šią bausmę Birmos valdžios institucijos sušvelnino skirdamos 18 mėnesių namų arešto; kadangi jos advokatai Birmos aukščiausiajam teismui pateikė apeliaciją dėl šios bausmės; kadangi nepagrįstą Daw Aung San Suu Kyi teismo procesą ir nuosprendį pasmerkė visa tarptautinė bendruomenė,

K. kadangi dėl 2009 m. gegužės mėn. vykdytų Birmos kariuomenės ir Karen valstijos demokratinės budistų kariuomenės puolimų perkelta tūkstančiai civilių gyventojų ir apytikriai 5 000 pabėgėlių buvo priversti išvykti į Tailandą; kadangi esama didelio pavojaus, kad Karen valstijos pabėgėliai grįžę turės kęsti sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant priverstinį darbą ir Birmos kariuomenės karių vykdomus žaginimus,

L.  kadangi rytinėje Birmos dalyje esama apie pusė milijono šalies viduje perkeltų gyventojų, 140 000 pabėgėlių lieka apsistoję devyniose Tailando ir Birmos pasienyje įrengtose stovyklose ir daugiau kaip 200 000 rohingų tautybės asmenų gyvena pabėgėlių stovyklose arba pasklido Bangladešo pietrytinėje dalyje; kadangi milijonai Birmos migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašančių asmenų gyvena Tailande, Indijoje, Bangladeše ir Malaizijoje ir kartais tampa prekybos žmonėmis aukomis,

M. kadangi 2010 m. sausio 2 d. Bangladešo teisėsaugos institucijos pradėjo taikyti precedento neturinčias griežtas priemones neregistruotiems rohingų tautybės pabėgėliams, kurie įsikūrė ne Koks Bazaro (angl. Cox’s Bazar) miesto apygardoje esančiose dviejose pabėgėlių stovyklose; kadangi nuo to laiko suimta daugiau kaip 500 rohingų tautybės asmenų ir kai kurie iš suimtųjų buvo priversti grįžti atgal į Birmos teritoriją, o kitiems pateikti kaltinimai pagal imigracijos įstatymą ir jie buvo įkalinti,

N. kadangi daugiau kaip 5 000 savarankiškai Bangladeše įsikūrusių rohingų tautybės asmenų jau pabėgo iš savo namų ir ieškodami saugios vietos suplūdo į laikiną Kutupalongo stovyklą Ukhia vietovėje; kadangi šios stovyklos gyventojų skaičius jau padidėjo iki beveik 30 000 asmenų, kurie negauna pagalbos maistu ir dabar jiems atsisakoma suteikti prieigą prie pragyvenimo šaltinio, nes jie būtų suimami, jei ieškodami darbo paliktų stovyklą,

1.  griežtai smerkia tebesitęsiančius nuolatinius Birmos (Mianmaro) gyventojų žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir svarbiausių demokratinių teisių pažeidimus;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl neseniai įvykusio Daw Aung San Suu Kyi teismo proceso, jai paskelbto nuosprendžio ir paskirtos bausmės ir ragina ją nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti; ragina užtikrinti jai teisę dalyvauti artėjančiuose rinkimuose;

3.  atkreipia dėmesį į Birmos (Mianmaro) vyriausybės sprendimą surengti rinkimus ir atkakliai tvirtina, kad esamomis sąlygomis jie negali būti pripažinti laisvais ir demokratiškais; ypač kritiškai vertina draudimą Aung San Sui Kyi būti kandidate rinkimuose;

4.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę nedelsiant pradėti tikrą dialogą su NDL, visomis kitomis opozicijos partijomis ir etninėmis grupėmis; šiuo atžvilgiu džiaugiasi JT Generalinio Sekretoriaus ir jo specialiojo pranešėjo žmogaus teisių klausimais Birmoje (Mianmare) pastangomis tarpininkauti;

5.  primygtinai ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę nedelsiant imtis veiksmų, kurių reikia užtikrinti laisvą, sąžiningą, skaidrų ir visuotinį rinkimų procesą, atitinkantį tarptautinius standartus, taip pat priimti reikiamus rinkimų įstatymus, pagal kuriuos visiems rinkėjams ir visoms politinėms partijoms būtų suteikiama teisė dalyvauti rinkimų procese ir būtų leidžiama dalyvauti tarptautiniams stebėtojams;

6.  smerkia savavališkai pateikiamus kaltinimus suimant Birmos režimo politinius oponentus arba disidentus, ypač besitęsiančias budistų vienuolių represijas ir bauginimus; ragina Birmos valdžios institucijas liautis toliau suiminėti asmenis dėl politinių motyvų ir nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus sąžinės kalinius, taip pat ir vienuolius, ir grąžinti visas jų politines teises;

7.  smerkia tai, kad Birmoje (Mianmare) ribojama susirinkimų, asociacijų, judėjimo ir žodžio laisvė; ragina Birmos valdžios institucijas panaikinti šiuos apribojimus, įkaitant tuos apribojimus, kurie taikomi laisvai ir nepriklausomai žiniasklaidai;

8.  reiškia savo susirūpinimą besitęsiančiu diskriminavimu, žmogaus teisių pažeidinėjimu, prievarta, vaikų ir prievartiniu darbu, asmenų perkėlimu ir represijomis, nuo kurių kenčia daugelis tautinių ir religinių mažumų, ir ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę nedelsiant imtis veiksmų siekiant pagerinti atitinkamą jų padėtį;

9.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad nuolat taikomos tokios priemonės, kaip savavališkas kalinimas, prievartinis dingimas, žaginimas ir kiti seksualinės prievartos būdai, kankinimas ir nuožmus, nežmoniškas ir žeminamas elgesys; primygtinai ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę užtikrinti, kad būtų atliktas visiškas, skaidrus, efektyvus, nešališkas ir nepriklausomas visų žmogaus pažeidimo atvejų tyrimas ir atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn siekiant panaikinti nebaudžiamumą už tokius nusikaltimus;

10. primygtinai ragina Birmos karinę chuntą nedelsiant nutraukti sistemingai vykdomą vaikų kareivių samdymą ir naudojimą, intensyvinti vaikų apsaugos nuo karinių konfliktų priemones ir siekti bendradarbiauti su JT Generalinio Sekretoriaus specialiąja įgaliotine vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais;

11. labai griežtai smerkia Birmos (Mianmaro) vyriausybės vadovaujamas etninio valymo kampanijas, vykdomas prieš mažumas ir asmenis, siekiančius gauti prieglobstį kaimyninėse šalyse;

12. ragina karališkąją Tailando vyriausybę ir toliau teikti pastogę ir apsaugą karenų pabėgėliams, siekiantiems išvengti Birmoje (Mianmare) patiriamos prievartos, ir bendradarbiauti su Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro institucija, Tailando ir Birmos pasienio konsorciumo dalyviais ir tarptautine bendruomene, kad būtų galima rasti alternatyvų sprendimą, kaip užtikrinti 3000 karenų pabėgėlių saugumą;

13. atsižvelgdamas į Tailando ir Birmos pasienyje besitęsiantį konfliktą, ragina Komisiją, kad 2010 m. EB humanitarinės pagalbos biuras ir toliau teiktų paramą pabėgėliams šiame regione;

14. ragina Bangladešo vyriausybę nedelsiant nutraukti neregistruotų rohingų tautybės atstovų, esančių Koks Bazaro ir Bandarbano regionuose, sulaikymus, prievartinį perkėlimą ir repatriaciją ir pripažinti, kad neregistruoti rohingų tautybės atstovai yra pilietybės neturintys prieglobsčio prašytojai, kurie pabėgo nuo persekiojimo Birmoje (Mianmare) ir kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, ir suteikti jiems deramą apsaugą, pragyvenimo šaltinį ir kitas pagrindines paslaugas;

15. ragina Kinijos, Indijos ir Rusijos vyriausybes pasinaudoti savo didžiule ekonomine ir politine įtaka Birmos institucijoms siekiant, kad padėtis šalyje išties pagerėtų, ir sustabdyti ginklų ir kitokių strateginių išteklių tiekimą Birmos režimui;

16. ragina Tarybą ir toliau taikyti Birmos režimui skirtas ribojamąsias priemones, kol nebus padaryta akivaizdi pažanga vykdant demokratizaciją; tuo pačiu metu ragina Tarybą įvertinti ribojamųjų priemonių veiksmingumą;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei Catherine Ashton, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ES specialiajam pasiuntiniui Birmoje, Birmos valstybės taikos ir plėtros tarybai, ASEAN ir ASEM valstybių narių vyriausybėms, Bangladešo ir Rusijos vyriausybėms, ASEM sekretoriatui, ASEAN tarpparlamentinei grupei Mianmaro klausimais, Daw Aung San Suu Kyi, Nacionalinei demokratijos lygai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Vyriausiajai žmogaus teisių komisarei ir JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių klausimais Birmoje.

Atnaujinta: 2010 m. gegužės 19 d.Teisinis pranešimas