Процедура : 2010/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0134/2010

Внесени текстове :

RC-B7-0134/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2010 - 7.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0055

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 168kWORD 93k
9.3.2010
PE432.993v01-00}
PE433.014v01-00}
PE433.019v01-00}
PE433.023v01-00}
PE433.025v01-00} RC1
 
B7-0134/2010}
B7-0152/2010}
B7-0157/2010}
B7-0161/2010}
B7-0163/2010} RC1

съгласно член 110, параграф 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

ECR (B7‑0134/2010)

S&D (B7‑0152/2010)

Verts/ALE (B7‑0157/2010)

ALDE (B7‑0161/2010)

PPE (B7‑0163/2010)


относно положението на гражданското общество и националните малцинства в Беларус


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andrzej Grzyb, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski от името на групата PPE
Adrian Severin, Кристиан Вигенин, Marek Siwiec от името на групата S&D
Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland от името на групата ALDE
Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението на гражданското общество и националните малцинства в Беларус  

Европейският парламент,

–    като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Беларус, и по-специално тази от 17 декември 2009 г.(1),

 

–    като взе предвид заключенията относно Беларус на Съвета по общи въпроси и външни отношения от заседанието му, проведено на 17 ноември 2009 г., включващи продължаване на временното прекратяване на прилагането на забраната за издаване на визи на определени държавни служители от Беларус, включително на президента Александър Лукашенко, както и удължаването на ограничителните мерки до октомври 2010 г.,

 

–    като взе предвид резултата от 2996-то заседание на Съвета по външни работи, проведено на 22 февруари 2010 г. и изявлението на върховния представител, лейди Ashton, от 16 февруари 2010 г. относно положението на Съюза на поляците в Беларус,

 

–    като взе предвид декларацията на Европейския съвет относно Източното партньорство от заседанието му, проведено на 19 март 2009 г., както и съвместната декларация от посветената на Източното партньорство среща на високо равнище в Прага на 7 май 2009 г.,

 

–    като взе предвид Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства от 1 февруари 1995 г.,

 

–    като взе предвид международните принципи и стандарти в областта на правата на националните малцинства, особено тези, съдържащи се в международните конвенции относно правата на човека, като Заключителния акт от Хелзинки от 1 август 1975 г. (Раздел 1.VII), Документа от срещата в Копенхаген от 29 юни 1990 г. относно човешкото измерение и Парижката харта за нова Европа от 21 ноември 1990 г.,

 

–    кат взе предвид своето разискване от 24 февруари 2010 г. относно Беларус, както и посещението на делегация за конкретната цел на Европейския парламент в Беларус през периода 25-27 февруари 2010 г. и нейните констатации,

 

–    като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

 

A.  като има предвид, че на 15 февруари 40 активисти, основно членове на Съюза на поляците в Беларус (СПБ) , бяха арестувани в Беларус, в това число Angelika Borys (председател на СПБ), Igor Bancer (говорител на СПБ), Mieczyslaw Jaskiewicz (заместник-председател), Andrzej Poczobut (председател на надзорния съвет на СПБ) и Anatol Lebedzka, лидерът на опозицията на Обединената гражданска партия на Беларус, за да им бъде забранено да участват в процеса, свързан с „Полския дом“ в Ivyanets; като има предвид, че до 20 февруари всички активисти бяха освободени,

 

Б.   като има предвид, че Съюзът на поляците в Беларус, под председателството на Angelika Borys, която беше демократично избрана на два пъти, през 2005г. и през 2009 г., не е признат от държавните органи и е редовно подлаган на тормоз и преследвания от 2005 г. насам и че неговите членове непрестанно биват обвинявани в незаконни действия, като срещу тях се предявяват обвинения за извършени престъпления,

 

В.   като има предвид, че беларуските органи използваха полицейските сили срещу членовете на СПБ в Hrodna през 2005 г. и в Ivyanets през 2010 г.,

 

Г.   като има предвид, че беларуските органи попречиха на представителите на СПБ, които бяха призовани да се явят на заседание на съда като свидетели на г-жа Teresa Sobol, председател на местния клон на СПБ в Ivyanets, да присъстват на процеса,

 

Д.  като има предвид, че дискриминацията срещу Съюза на поляците, ръководен от Angelika Borys, в качеството на най-голямата НПО, действаща в Беларус, е показателна за принципното отношение към гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус,

 

Е.   като има предвид, че "Polonica", фирма, помещаваща се в Hrodna, ръководена от Angelika Borys, която е единственият източник на средства за СПБ, е осъдена на 71 милиона рубли поради обвинение в нарушаване на данъчните разпоредби и сега е изправена пред опасност от фалит,

 

Ж.  като има предвид, че органите на Беларус считат Stanislaw Siemaszko за законен лидер на Съюза на поляците и заявяват подкрепата си за организацията, ако тя бъде под негово ръководство, което се счита за незаконно от страна на полската общност,

 

З.   като има предвид, че представителите на Европейските институции, включително г-н Йежи Бузек, председател на Европейския парламент, баронеса Аштън, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и г-жа Сесилия Малстрьом, член на Комисията, отговарящ за вътрешните работи, както и полският парламент и френското министерство на външните работи изразиха своята загриженост относно предприетите наскоро действия на беларуските органи срещу СПБ и осъдиха използването на полиция срещу неговите членове,

 

И.  като има предвид, че тези действия на беларуските органи противоречат на международните стандарти за защита на националните малцинства, установени, наред с другото, в Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства от 1 февруари 1995 г., докато Беларус засили действията си срещу членуването в тази организация,

 

Й.  като има предвид, че в параграф 1 на съвместната декларация от срещата на високо равнище в Прага, посветената на Източното партньорство, подписана също от Беларус, се заявява, че: "Участниците в срещата на високо равнище в Прага са съгласни, че Източното партньорство ще се основава на ангажимент към принципите на международното право и на фундаментални ценности, включително демокрацията, върховенството на закона и зачитането на правата на човека и основни свободи",

 

К.  като има предвид, че в своите заключения от 17 ноември 2009 г. Европейският съвет признава, че са се открили нови възможности за диалог и задълбочено сътрудничество между Европейския съюз и Беларус с цел насърчаване на действителен напредък по пътя към демокрацията и зачитането на правата на човека, и потвърждава в тази връзка своята готовност да задълбочи отношенията на Европейския съюз с Беларус в зависимост от осъществения в бъдеще напредък по пътя на демокрацията, зачитането на права на човека и правова държава, както и да подпомогне тази държава в постигането на изброените цели,

 

1.   Изразява своята сериозна загриженост във връзка с последните прояви на нарушаване на правата на човека в Република Беларус спрямо членове на гражданското общество, по-специално на членове на Съюза на поляците, и заявява своята солидарност с гражданите, които не са в състояние да се ползват изцяло от гражданските си права;

 

2.   осъжда полицейските и съдебните действия срещу Съюза на поляците и всеки един опит от страна на белоруските органи за налагане на ново ръководство на полската общност; призовава органите на Беларус да отново да признаят официално Съюза на поляците в Беларус, ръководен от Angelika Borys, и да гарантира, че техните недвижими имоти ще им бъдат своевременно възстановени;

 

3.   отново заявява своята заинтересованост от провеждането на открит и структуриран диалог с Беларус, при условие, че демократизацията на политическата система в Беларус води до конкретни резултати и отразява зачитането на правата на човека и принципа на правовата държава;

 

4.   настоятелно призовава Беларус да спазва ангажиментите, поети към ОССЕ и международната общност, свързани със защитата и насърчаване правата на нейните малцинства; същевременно призовава органите да подобрят условията за функционирането на гражданското общество, по-специално във връзка със свободата на изразяване и на събиране, положението на независимите медии и регистрацията на НПО, с оглед на подготовката и осигуряването на възможност за провеждането на свободни и справедливи общинските избори на 25 април;

 

5.   повтаря своя призив, изразен в последните резолюции, в частност в тези от 15 януари и 17 декември 2009 г., да бъде гарантирана свободата на словото и на сдружаване и да се гарантира свободата на регистриране на политически партии като например "Беларуска християндемокрация" (БХД), религиозната свобода и създаването на условия, благоприятстващи дейността на организации на гражданското общество, НПО (като центъра"Viasna") и независимите медии в Беларус;

 

6.   настоятелно призовава беларуските органи да освободят активисти като Andrei Bandarenko и лица, лишени от свобода заради убежденията си, като Ivan Mikhailau и Aristyom Dubski, да оттеглят ограничителните мерки срещу активисти на гражданското общество като Tatiana Shaputsko, участник във Форума на гражданското общество на „Източното партньорство“, и да се въздържат от мерки, целящи контрол върху съдържанието на беларуските сайтове в световната мрежа;

 

7.   подчертава, че диалогът на ЕС с Беларус може да бъде взаимноизгоден и вярва, че Беларус може да бъде подкрепен, за да извлече максимални ползи от Източното партньорство, в частност за най-ефективно усвояване на финансовите средства, отпуснати по тази програма за проекти в областта на инфраструктурата и енергетиката и социалната област и чрез прилагане на други инструменти и политики на ЕС, при условие, че беларуските органи се ангажират с реални промени в областта на свободите, демокрацията, принципа на правовата държава и зачитането на правата на човека, и в частност правата на националните малцинства;

 

8.   припомня, че Европейският съюз вече е проявил значителна готовност за ангажиране с Беларус, изразена също така във включването на Беларус в Източното партньорство; припомня, че успехът на този ангажимент зависи от постъпките, които ще бъдат направени за демократизация и зачитане на правата на човека, в това число на правата на малцинствата, от страна на правителството на Беларус;

 

9.   подчертава, че ако беларуските органи зачитат основните права на човека и критериите, свързани с демокрацията, Беларус ще се ползва от следното:

 

–  сключването и ратифицирането на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Беларус (СПС),

 

–  ефективното използване на финансовите инструменти на ЕС, като например инструментите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП),

 

–  разширяването на обхвата на финансирането от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), така че да включва проекти в Беларус, в които участват държавни структури,

 

–  възстановяване на Общата система на преференции (ОСП+) за Беларус,

 

–  получаване на друг транш от стабилизационния заем от Международния валутен фонд (МВФ),

 

–  възобновяването на преговорите за присъединяване на Беларус към СТО,

 

–  подкрепа за включване на Беларус в програмата на ОИСР;

 

10. придава голямо значение на либерализирането на политическия и обществения живот в Беларус и подчертава, че бъдещи нарушения на правата на човека и принципа на правовата държава в Беларус могат да доведат до преразглеждане на позицията на ЕС по отношение на Беларус, включително повторно налагане на санкциите;

 

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите-членки, на генералния секретар на ООН, на Парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа, на секретариата на Общността на независимите държави и на парламента и правителството на Беларус.

 

(1)

Приети текстове, P6_TA(2009)0117

Последно осъвременяване: 20 май 2010 г.Правна информация