Postup : 2010/2665(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0278/2010

Předložené texty :

RC-B7-0278/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Hlasování :

PV 20/05/2010 - 13.2

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0195

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 133kWORD 84k
19. 5. 2010
PE441.872v01-00}
PE441.873v01-00}
PE441.874v01-00}
PE441.875v01-00}
PE441.885v01-00} RC1
 
B7-0278/2010}
B7-0279/2010}
B7-0280/2010}
B7-0281/2010}
B7-0289/2010} RC1

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ALDE (B7‑0278/2010)

PPE (B7‑0279/2010)

S&D (B7‑0280/2010)

Verts/ALE (B7‑0281/2010)

ECR (B7‑0289/2010)


o Thajsku


Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Thomas Mann, Csaba Sógor, Martin Kastler za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella za skupinu S&D
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Edvard Kožušník za skupinu ECR
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Lorenzo Fontana za skupinu EFD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Thajsku  

Evropský parlament,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–   s ohledem na základní zásady Organizace spojených národů pro užití síly a střelných zbraní úředními osobami prosazujícími zákon z roku 1990,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dnů 8. a 13. dubna 2010 o politické situaci v Thajsku,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka sdružení ASEAN ze dne 12. dubna 2010 o situaci v Thajsku,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v Thajsku došlo u násilným srážkám mezi demonstranty z řad tzv. „rudých košil“ a vládou a armádou, podporovanými hnutím tzv. „žlutých košil“, které si dosud vyžádalo životy více než 60 osob a přes 1700 zraněných,

B.  vzhledem k tomu, že byl vyhlášen ve více než 20 provinciích po celé zemi výjimečný stav,

C. vzhledem k tomu, že dne 10. dubna 2010 došlo v Bankoku k výbuchu násilí mezi demonstranty a bezpečnostními silami,

D. vzhledem k tomu, že dne 3. května 2010 předseda vlády Apchisit Vedžadžíva představil harmonogram pětibodového plánu, který by měl vést k všeobecným volbám dne 14. listopadu 2010,

E.  vzhledem k tomu, že od 13. května 2020 došlo k novému rozšíření násilí v Bankoku mezi militantními demonstranty a bezpečnostními silami,

F.  vzhledem k tomu, že výjimečný stav vyhlášený thajskou vládou vedl k cenzuře televizního satelitního vysílání, několika rozhlasových a televizních stanic a internetových stránek; vzhledem k tomu, že Evropská unie je hluboce znepokojena ohrožením svobody sdělovacích prostředků, a znovu potvrdila, že svoboda projevu je základním právem zakotveným ve Všeobecné deklaraci lidských práv;

G. vzhledem k tomu, že při armádní operaci zahájené dne 19. května 2010 na zúžení bezpečnostního koridoru kolem hlavních táborů demonstrantů zahynulo několik osob, včetně italského novináře, a desítky lidí byly zraněny,

H. vzhledem k tomu, že generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun vyjádřil znepokojení nad probíhajícím násilím a vyzval demonstranty i thajské orgány, aby učinili vše, co je v jejich silách, k zamezení dalšího násilí a ztrát na životech; vzhledem k tomu, že Vietnam předsedající sdružení ASEAN vyjádřil nad zhoršováním situace v Thajsku své znepokojení a vyzval všechny strany konfliktu, aby se zdržely násilí a usilovaly o usmíření;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad násilnými střety mezi demonstranty a bezpečnostními silami v Thajsku, které ohrožují demokracii v této zemi, a vyjadřuje solidaritu thajskému lidu a všem rodinám, které v uplynulých týdnech ztratily své blízké;

2.  připomíná, že v základních zásadách OSN pro užití síly a střelných zbraní úředními osobami prosazujícími zákon se stanoví, že tyto orgány musí využít vždy, když to je možné, všech nenásilných prostředků předtím, než se uchýlí k použití síly a střelných zbraní, a že pokud je zákonné použití síly a střelných zbraní nevyhnutelné, musí je využívat pouze omezeně a jednat přiměřeně vzhledem k závažnosti porušení práva;

3.  vyzývá všechny zúčastněné strany k maximální zdrženlivosti a aby se přestaly uchylovat k politickému násilí;

4.  vítá rozhodnutí thajské vlády zřídit komisi zahrnující soudní znalce a zástupce akademických institucí na vyšetření úmrtí při incidentech dne 10. dubna 2010 a vyzývá vládu, aby tato vyšetřování rozšířila na případy nedávných úmrtí; podporuje iniciativu ministerstva pro sociální rozvoj a bezpečnost osob otevřít středisko pomoci zraněným a příbuzným obětí usmrcených ve srážkách mezi státními orgány a příznivci Sjednocené fronty demokracie proti diktatuře;

5.  vítá plán, který představil předseda vlády Apchisit Vedžadžíva dne 3. května 2010;

6.  vyzývá thajskou vládu k zajištění toho, aby vyhlášení výjimečného stavu nevedlo k nepřiměřeným omezením základních práv a osobních svobod; vyzývá thajskou vládu, aby ukončila cenzuru a omezování práva svobody projevu;

7.  naléhavě vyzývá zúčastněné strany, aby zahájily okamžitě konstruktivní dialog s cílem dosáhnout rychlého urovnání konfliktu na základě jednání a vyřešit současnou krizi mírovými a demokratickými prostředky;

8.  vítá iniciativu Národního výboru pro lidská práva na svolání poradní schůze za účasti intelektuálů, zástupů společenských hnutí, náboženských představitelů a čtyř bývalých předsedů vlády, Ananda Panyarachuna, Banharna Silapa-achy, Chavalita Yongchaiyudha a Chuana Leekpaie, na níž by mělo být nalezeno a navrženo řešení současné krize;

9.  zdůrazňuje své odhodlání podpořit demokracii v Thajsku, s ohledem na vynikající vztahy mezi EU a Thajskem a úlohou Thajska jako zdroje prosperity a stability v tomto regionu;

10. naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby vyvinulo veškeré úsilí na zastavení násilí; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby úzce monitorovala politickou situaci a koordinovala své kroky se sdružením ASEAN s cílem podpořit dialog a upevnit demokracii v Thajsku;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, thajské vládě, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

 

Poslední aktualizace: 25. května 2010Právní upozornění