Postup : 2010/2737(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0376/2010

Predkladané texty :

RC-B7-0376/2010

Rozpravy :

PV 17/06/2010 - 11.1

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 12.1

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0244

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 85k
16.6.2010
PE441.958v01-00}
PE441.959v01-00}
PE441.960v01-00}
PE441.962v01-00}
PE441.963v01-00}
PE441.964v01-00} RC1
 
B7-0376/2010}
B7-0377/2010}
B7-0378/2010}
B7-0380/2010}
B7-0381/2010}
B7-0382/2010} RC1

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B7‑0376/2010)

Verts/ALE (B7‑0377/2010)

PPE (B7‑0378/2010)

GUE/NGL (B7‑0380/2010)

ECR (B7‑0381/2010)

ALDE (B7‑0382/2010)


o Konžskej demokratickej republike: prípad Floriberta Chebeyu Bahizira


Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez, Richard Howitt v mene skupiny S&D
Sonia Alfano, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE
Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o Konžskej demokratickej republike: prípad Floriberta Chebeyu Bahizira  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR),

–   so zreteľom na dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú v júni 2000,

–   so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 22. novembra 2007 o situácii v Konžskej demokratickej republike, najmä na východe krajiny, a jej dôsledkoch v regióne,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 60/1 z 24. októbra 2005 o výsledkoch svetového samitu z roku 2005, a najmä na jej odseky 138 až 140 týkajúce sa zodpovednosti za ochranu obyvateľstva,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 3. júna 2010 o násilnej brutálnej smrti Floriberta Chebeyu Bahizireho,

–   so zreteľom na usmernenia EÚ na ochranu obhajcov ľudských práv z roku 2004 a miestnu stratégiu vykonávania týchto usmernení v KDR, ktorú prijali vedúci misií 20. marca 2010,

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1856(2008) o mandáte misie OSN v KDR (MONUC),

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže Floriberta Chebeyu Bahizireho, výkonného riaditeľa organizácie pre ľudské práva La Voix des Sans Voix (VSV), našli mŕtveho v jeho aute v Kinshase v stredu 2. júna 2010 po tom, ako bol predvolaný na políciu,

B.  keďže podľa správ médií Floribert Chebeya Bahizire popoludní 1. júna 2010 dostal telefonát z centrálnej policajnej stanice, v ktorom ho žiadali, aby prišiel na stretnutie s prezidentom policajného zboru KDR inšpektorom generálom Johnom Numbi Banza Tambom; keďže po príchode na policajnú stanicu sa pán Chebeya Bahizire nemohol skontaktovať s inšpektorom generálom a informoval svoju rodinu prostredníctvom SMS správy, že sa vracia do mesta,

C. keďže práca pána Chebeyu Bahizireho v prospech demokracie a ľudských práv v KDR od 90. rokov – týkajúca sa otázok korupcie v ozbrojených silách, prepojenia medzi milíciou a zahraničnými politickými silami, dodržiavania ústavy, nezákonného zadržiavania, svojvoľného väznenia a zlepšenia podmienok vo väzniciach – mu vyslúžila rešpekt a obdiv jeho spoluobčanov a medzinárodného spoločenstva,

D. keďže Fidèle Bazana Edadi, šofér pána Chebeyu Bahizireho, je naďalej nezvestný,

E.  keďže rodina pána Chebeyu Bahizireho nemala povolenie na plný prístup k jeho pozostatkom a existujú protichodné vyhlásenia o stave jeho pozostatkov v čase ich objavenia,

F.  keďže osobitný spravodajca OSN pre mimosúdne, sumárne alebo svojvoľné popravy Philip Alston sa vyjadril, že okolnosti zabitia „silno nasvedčujú oficiálnej zodpovednosti“,

G. keďže inšpektor generál Numbi Banza Tambo bol suspendovaný až do odvolania a zároveň boli v súvislosti so zabitím zadržaní traja ďalší policajní dôstojníci; keďže zástupca prezidenta policajného zboru plukovník Daniel Mukalayi sa údajne priznal k zabitiu pána Chebeyu Bahizireho na príkaz svojho nadriadeného, generála Numbiho Banzu Tamba,

H. keďže pán Chebeya Bahizire pri viacerých príležitostiach pre organizáciu Amnesty International uviedol, že sa cítil prenasledovaný a že bol pod dohľadom bezpečnostných služieb,

I.   keďže podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová, generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, vysoký predstaviteľ OSN pre ľudské práva Navi Pillay, osobitný spravodajca OSN pre mimosúdne, sumárne alebo svojvoľné popravy Philip Alston a vedúci mierových síl OSN v KDR Alan Dos vydali vyhlásenia, v ktorých odsúdili vraždu pána Chebeyu Bahizireho a žiadali nezávislé vyšetrovanie,

J.   keďže toto zabitie je súčasťou rastúceho trendu zastrašovania a obťažovania obhajcov ľudských práv, novinárov, politických oponentov, obetí a svedkov v KDR; keďže za posledných päť rokov bolo v KDR za podozrivých okolností zabitých viacero novinárov a aktivistov za ľudské práva,

K. keďže viaceré mimovládne organizácie za posledný rok v KDR zaznamenali zvýšený útlak obhajcov ľudských práv vrátane nezákonných zadržaní, stíhaní, telefonických vyhrážok a opakovaných predvolaní na pracoviská spravodajských služieb,

L.  keďže vyšetrovanie zabití obhajcu ľudských práv Pascala Kabungulu Kibembiho v roku 2005 a novinárov vrátane Francka Ngykeho Kangundu a jeho manželky Hélène Mpakovej, Sergeho Mahesheho v júni 2007 a Didaceho Namujimba v novembri 2008 bolo vedené konžskými vojenskými útvarmi a vyznačovalo sa vážnymi nedostatkami,

M. keďže v súvislosti so zatykačom Medzinárodného trestného súdu (MTS) z apríla 2008 na Bosca Ntagandu za vojnové zločiny vrátane verbovania detí za vojakov KDR ako signatár Rímskeho štatútu porušuje svoje právne záväzky spolupracovať s MTS okrem iného tým, že zadrží osobu, na ktorú je vydaný zatykač; keďže KDR namiesto toho povýšila Bosca Ntagandu do vysokej funkcie v konžskej armáde, čím zvýšila zdanlivú beztrestnosť v súvislosti s porušeniami ľudských práv a tým prispela k zvýšeniu výskytu takýchto zločinov,

N. keďže stav občianskej vojny, ktorý už roky vládne v niektorých častiach krajiny, prináša masakry, hromadné znásilňovanie a všeobecné verbovanie detí za vojakov,

O. keďže tieto masakry, najmä masakry páchané polovojenskou skupinou Božia armáda odporu (LRA) pochádzajúcou z Ugandy, dnes postihujú všetky krajiny susediace s KDR,

P.  keďže toto prenasledovanie civilného obyvateľstva postihuje aj členov MVO a spôsobuje tak obmedzenie humanitárnej pomoci v KDR,

Q. keďže sa blížia oslavy 50. výročia nezávislosti KDR a keďže ľudské práva a demokracia predstavujú základné prvky pre rozvoj KDR,

1.  rozhodne odsudzuje vraždu pána Floriberta Chebeyu Bahizireho a skutočnosť, že pán Fidèle Bazana Edadi, šofér pána Chebeyu Bahizireho, je nezvestný; vyjadruje svoju plnú podporu ich rodinám;

2.  vyzýva na vytvorenie nezávislej, dôveryhodnej, dôkladnej a transparentnej vyšetrovacej komisie, ktorá vyšetrí smrť pána Chebeyu Bahizireho a miesto pobytu pána Bazanu Edadiho, a na prijatie opatrení na zaistenie ochrany rodín oboch mužov;

3.  žiada, aby boli páchatelia odhalení, postavení pred súd a potrestaní v súlade s konžským právom a medzinárodným právom v oblasti ochrany ľudských práv;

4.  víta skutočnosť, že úrady reagovali na žiadosť rodiny pána Chebeyu Bahizireho, aby sa vykonala nezávislá súdna pitva skupinou holandských forenzných odborníkov pod vedením Dr. Franklina Van de Groota s cieľom zistiť príčinu smrti;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad všeobecným zhoršením situácie obhajcov ľudských práv v KDR; vyzýva úrady KDR, aby plne dodržiavali Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv prijatú Valným zhromaždením OSN v roku 1998 a vykonali odporúčania všeobecného pravidelného preskúmania OSN z roku 2009 ako opatrenia na ochranu práv ochrancov ľudských práv; zdôrazňuje, že potrestanie tých, ktorí sú zodpovední za atentáty na ochrancov ľudských práv a novinárov, ktoré sa udiali za posledné roky, je zásadným prvkom demokratizácie krajiny;

6.  odsudzuje pretrvávajúci útlak aktivistov za ľudské práva, novinárov, politických oponentov, obetí a svedkov v KDR; žiada členské štáty, aby zaistili ich ochranu a poskytli na tento účel logistickú a technickú podporu v súlade s usmerneniami na ochranu obhajcov ľudských práv;

7.  odsudzuje zverstvá spáchané Božou armádou odporu (LRA) a ďalšími ozbrojenými skupinami v KDR;

8.  zdôrazňuje, že je potrebné bojovať proti korupcii a postaviť pred súd páchateľov porušovania ľudských práv v rámci konžskej armády a policajných síl, a zdôrazňuje kľúčovú úlohu misie MONUC v tejto oblasti prostredníctvom spoločného plánovania a vykonávania operácií a riadnych mechanizmov zodpovednosti za zneužitia; predovšetkým naliehavo žiada KDR, aby splnila svoje medzinárodné právne záväzky a zadržala Bosca Ntagandu a vydala ho MTS;

9.  žiada všetky zúčastnené strany, aby posilnili boj proti beztrestnosti a dodržiavali zásady právneho štátu; vyzýva vládu KDR, aby zabezpečila, že tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, sú braní na zodpovednosť, a aby plne spolupracovala s MTS,

10. zdôrazňuje, že EÚ a KDR sú signatármi dohody z Cotonou, ktorá sa vyslovene zmieňuje o povinnostiach všetkých strán v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu; žiada, aby sa týmto otázkam venovala osobitná pozornosť pri hodnotení uvedenej dohody;

11. pri príležitosti osláv 50. výročia nezávislosti žiada vládu KDR, aby sa rozhodne zasadila za presadzovanie politickej praxe, ktorá podporuje ľudské práva a posilňuje právny štát;

12. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, inštitúciám Africkej únie, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vládam a parlamentom regiónu Veľkých jazier.

 

Posledná úprava: 16. júna 2010Právne oznámenie