Postup : 2010/2772(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0413/2010

Predkladané texty :

RC-B7-0413/2010

Rozpravy :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 08/07/2010 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0285

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 131kWORD 79k
6.7.2010
PE442.011v01-00}
PE442.027v01-00}
PE442.028v01-00}
PE442.029v01-00}
PE442.030v01-00} RC1
 
B7-0413/2010}
B7-0429/2010}
B7-0430/2010}
B7-0431/2010}
B7-0432/2010} RC1

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B7‑0413/2010)

PPE (B7‑0429/2010)

S&D (B7‑0430/2010)

ALDE (B7‑0431/2010)

GUE/NGL (B7‑0432/2010)


o nadobudnutí platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) a úlohe EÚ


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean v mene skupiny PPE
Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D
Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne, Sonia Alfano v mene skupiny ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE
Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o nadobudnutí platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) a úlohe EÚ  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor o kazetovej munícii (DKM) prijatý 107 krajinami počas diplomatickej konferencie v Dubline, ktorá sa konala v dňoch 19. až 30. mája 2008,

–   so zreteľom na odkaz generálneho tajomníka OSN z 30. mája 2008, v ktorom povzbudil štáty, aby bezodkladne podpísali a ratifikovali túto dôležitú dohodu, a vyjadril nádej, že tento dohovor rýchlo nadobudne platnosť,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2008 o Dohovore o kazetovej munícii(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2010 o vykonávaní európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky(2),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže DKM bol otvorený na podpis od 3. decembra 2008 najskôr v Osle a následne v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku a nadobudne platnosť v prvý deň po uplynutí šiestich mesiacov od jeho ratifikácie tridsiatimi štátmi, t.j. 1. augusta 2010,

B.  keďže DKM vymedzuje kazetovú muníciu ako muníciu, ktorá je určená na rozptýlenie alebo uvoľnenie výbušnej submunície, z ktorej každá váži menej ako 20 kilogramov, a obsahuje túto výbušnú submuníciu,

C. keďže DKM zakáže používanie, výrobu, uskladňovanie a transfer kazetovej munície ako kategórie zbraní,

D. keďže DKM bude od zmluvných štátov vyžadovať zničenie zásob takejto munície,

E.  keďže DKM ustanoví novú humanitárnu normu pre pomoc obetiam a príslušným štátom stanoví povinnosť odstrániť pozostatky nevybuchnutej kazetovej munície, ktoré zostali po konfliktoch,

F.  keďže kazetová munícia predstavuje z dôvodu svojho typicky rozsiahleho smrteľného dosahu vážnu hrozbu pre civilistov, ak sa používa v blízkosti obývaných oblastí, a keďže v období po skončení konfliktov spôsobilo používanie tejto munície mnohé tragické zranenia a úmrtia civilistov, pretože ponechanú nevybuchnutú muníciu často nachádzajú deti a iné nič netušiace nevinné osoby,

G. keďže DKM doteraz podpísalo dvadsať členských štátov EÚ, jedenásť štátov ho ratifikovalo a sedem štátov ho nepodpísalo ani neratifikovalo,

H. keďže po tom, ako DKM nadobudne platnosť 1. augusta 2010, proces pristúpenia k dohovoru bude náročnejší, pretože štáty budú musieť k dohovoru pristupovať v jednej etape,

I.   keďže podpora väčšiny členských štátov EÚ, medziparlamentných iniciatív a veľkého počtu organizácií občianskej spoločnosti bola rozhodujúca pre úspešné ukončenie procesu z Osla, ktorého výsledkom je DKM,

J.   keďže podpis a ratifikácia DKM všetkými 27 členskými štátmi EÚ pred nadobudnutím jeho platnosti 1. augusta 2010 by boli silným politickým signálom pre úsilie o svet bez kazetovej munície a pre ciele EÚ v oblasti boja proti šíreniu zbraní, ktoré zabíjajú bez rozdielu,

1.  víta blízke nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM), ku ktorému dôjde1. augusta 2010;

2.  vyzýva všetky členské štáty EÚ a kandidátske krajiny, aby urýchlene podpísali a ratifikovali DKM, podľa možnosti do konca roku 2010, vrátane Estónska, Fínska, Grécka, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Turecka, ktoré zatiaľ DKM nepodpísali, a Bulharska, Cypru, Českej republiky, Holandska, Litvy, Maďarska, Portugalska, Švédska a Talianska, ktoré ho podpísali, ale zatiaľ neratifikovali;

3.  vyjadruje uznanie všetkým štátom, ktoré podpísali a ratifikovali DKM a prijali aj moratóriá na používanie, výrobu a transfer kazetovej munície a ukončili ničenie zásob tejto munície;

4.  vyzýva všetky členské štáty EÚ, ktoré podpísali DKM, aby pri každej príležitosti podnecovali štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami DKM, a to aj prostredníctvom dvojstranných stretnutí, dialógu na vojenskej úrovni a multilaterálnych fór, aby tento dohovor čo najskôr podpísali a ratifikovali alebo aby k nemu pristúpili, a aby sa v súlade so svojimi záväzkami podľa článku 21 DKM snažili čo najviac odrádzať štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami DKM, od používania kazetovej munície;

5.  vyzýva členské štáty EÚ, aby nepodnikali žiadnu činnosť, ktorá by mohla obchádzať DKM a jeho ustanovenia alebo ohrozovať ich vykonávanie; osobitne vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby neprijali, neschválili ani následne neratifikovali prípadný protokol k Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach (CCW), ktorý by umožňoval používanie kazetovej munície a ktorý by nebol zlučiteľný so zákazom tejto munície podľa článkov 1 a 2 DKM; vyzýva Radu a členské štáty EÚ, aby podľa toho vystupovali na budúcej schôdzi o CCW, ktorá sa uskutoční 30. augusta až 3. septembra 2010 v Ženeve;

6.  naliehavo žiada členské štáty EÚ, ktoré doteraz nepodpísali DKM, aby podnikli kroky smerujúce k pristúpeniu vrátane prijatia moratória na používanie, výrobu a transfer kazetovej munície, a aby urýchlene začali likvidovať zásoby kazetovej munície;

7.  naliehavo žiada všetky štáty, aby sa zúčastnili na nadchádzajúcom prvom stretnutí zmluvných štátov, ktoré sa uskutoční 8. až 12. novembra 2010 vo Vientiane v Laose, ktorý je najviac kontaminovanou krajinou na svete, pokiaľ ide o kazetovú muníciu;

8.  naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby podnikli kroky potrebné na začatie uplatňovania dohovoru vrátane ničenia zásob a odstraňovania kazetovej munície a poskytovania pomoci obetiam a aby prispievali na financovanie alebo rôzne formy pomoci určenej ostatným štátom, ktoré chcú uplatňovať dohovor;

9.  naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, ktoré podpísali dohovor, aby prijali právne predpisy umožňujúce jeho uplatňovanie na vnútroštátnej úrovni;

10. žiada vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vyvinula všetko potrebné úsilie na zabezpečenie pristúpenia Únie k DKM, čo je možné po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, a súčasne aj vypracovanie stratégie pre prvú hodnotiacu konferenciu v podobe rozhodnutia Rady o spoločnej pozícii;

11. žiada Radu a Komisiu, aby zákaz používania kazetovej munície zahrnuli ako štandardnú doložku do dohôd s tretími krajinami spolu so štandardnou doložkou o nešírení zbraní hromadného ničenia;

12. žiada Radu a Komisiu, aby boj proti kazetovej munícii zahrnuli do programov vonkajšej pomoci Spoločenstva s cieľom podporiť tretie krajiny pri ničení zásob a pri poskytovaní humanitárnej pomoci;

13. vyzýva členské štáty EÚ, Radu a Komisiu, aby prijali opatrenia na zabránenie tretím krajinám poskytovať kazetovú muníciu neštátnym subjektom;

14. naliehavo žiada členské štáty EÚ, aby boli transparentné, pokiaľ ide o úsilie vyvíjané na základe tohto uznesenia, a aby verejnosti predložili správy o svojej činnosti vykonávanej v rámci dohovoru;

15. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ a kandidátskych krajín, generálnemu tajomníkovi OSN a Koalícii proti kazetovej munícii.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 16E, 22.1.2010, s. 61.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0061.

Posledná úprava: 7. júla 2010Právne oznámenie