Procedūra : 2010/2848(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0511/2010

Pateikti tekstai :

RC-B7-0511/2010

Debatai :

OJ 09/09/2010 - 141

Balsavimas :

PV 09/09/2010 - 11.2

Priimti tekstai :


BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 130kWORD 80k
8.9.2010
PE446.594v01-00}
PE446.595v01-00}
PE446.596v01-00}
PE446.597v01-00}
PE446.598v01-00}
PE446.599v01-00} RC1
 
B7-0511/2010}
B7-0512/2010}
B7-0513/2010}
B7-0514/2010}
B7-0515/2010}
B7-0516/2010} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

ALDE (B7‑0511/2010)

Verts/ALE (B7‑0512/2010)

GUE/NGL (B7‑0513/2010)

S&D (B7‑0514/2010)

PPE (B7‑0515/2010)

ECR (B7‑0516/2010)


dėl žmogaus teisių Sirijoje, ypač dėl Haythano Al-Maleh atvejo


Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Martin Kastler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Potito Salatto, Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt S&D frakcijos vardu
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Renate Weber, Leonidas Donskis ALDE frakcijos vardu
Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Heidi Hautala, Jean-Paul Besset, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Jacek Włosowicz ECR frakcijos vardu
Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių Sirijoje, ypač dėl Haythano Al-Maleh atvejo  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl politinių kalinių padėties Sirijoje(1), į 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių pažeidimų Sirijoje(2), į 2007 m. gegužės 24 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių Sirijoje(3) ir į 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl Sirijos. Muhannado al-Hassani atvejis(4),

–   atsižvelgdamas į pranešimą su Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos sudarymo, kurį Europos Parlamentas priėmė 2006 m. spalio 10 d.,

–   atsižvelgdamas į savo pranešimą dėl žmogaus teisių gynėjams palankių ES politikos priemonių, priimtą 2010 m. birželio 17 d.,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. paskelbtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Sirija ratifikavo,

–   atsižvelgdamas į 1975 m. JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kurią Sirija ratifikavo 2004 m. rugsėjo 18 d.,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. paskelbtą Jungtinių Tautų žmogaus teisių gynėjų deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos žmogaus teisių gynėjų gaires,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 13 d. Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikimo Viduržemio jūros regiono tema bendrąją deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2010 m. liepos 27 d. deklaraciją dėl žmogaus teisių pažeidimo atvejų Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. suvokdamas Europos Sąjungą ir Siriją siejančių politinių, ekonominių ir kultūrinių ryšių svarbą;

B.  kadangi Haythaną Al-Maleh, 80 metų amžiaus Sirijos teisininką ir žmogaus teisių specialistą, bendrosios žvalgybos tarnybos pareigūnai suėmė 2009 m. spalio 14 d., jis buvo kalinamas vienutėje iki apklausos, kurią 2009 m. spalio 20 d. atliko karinis prokuroras, ir 2010 m. liepos 4 d. Antrasis karinis Damasko teismas pagal Sirijos baudžiamojo kodekso 285 ir 286 straipsnius nuteisė jį trejus metus kalėti dėl melagingų ir perdėtų naujienų, kurios silpnina nacionalinius jausmus, platinimo, nepaisant to, kad karinių teismų kompetencijai nepriklauso civilių bylų nagrinėjimas;

C. kadangi, remiantis teismo proceso stebėjimo misijų, kurias rengė tarptautinės pilietinės visuomenės organizacijos, ataskaitomis H. Al-Maleh teismo proceso metu nebuvo laikomasi tarptautinių nešališkumo standartų, įskaitant teisę į nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą,

D. kadangi H. Al-Malehas, sergantis artritu, diabetu ir turintis skydliaukės sutrikimų, negauna reguliarios medicininės priežiūros; kadangi jo sveikata 2010 m. vasarą itin pablogėjo,

E.  kadangi kiti žymūs Sirijos žmogaus teisių gynėjai, taip pat ir Muhannadas Al-Hassani ir Ali Al-Abdullah, vis dar laikomi šalies kalėjime,

F.  kadangi H. Al-Maleh teisminis persekiojimas ir nuosprendis pateikus kaltinimus, susijusius su jo viešais pareiškimais apie Sirijos teisinę ir politinę sistemą, o Muhannado Al- Hassani – pateikus kaltinimus, susijusius su jo profesine teisininko veikla, įskaitant jo vykdomą Valstybės saugumo teismo viešai svarstomų bylų stebėseną ir pranešimus apie jas, prilygsta bausmei už teisėtą teisę į žodžio laisvę, nustatytą Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte (TPPTP), kurį Sirija ratifikavo,

G. kadangi Sirijos valdžios institucijos prieš šalies žmogaus teisių gynėjus nuolat naudoja tokias priemones, kaip priekabiavimas, judėjimo laisvės apribojimas ir savavališki suėmimai; kadangi šie veiksmai nesuderinami su svarbiu Sirijos vaidmeniu regione,

H. kadangi besitęsiantis Nepaprastosios padėties įstatymo nuostatų taikymas labai trukdo piliečiams veiksmingai naudotis išraiškos, asociacijų ir susirinkimų laisve,

I.   kadangi vis dar turi būti pasirašytas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos asociacijos susitarimas; kadangi šio susitarimo pasirašymas Sirijos prašymu atidėtas nuo 2009 m. spalio mėn.; kadangi pagarba žmogaus teisėms yra esminė šio susitarimo dalis,

J.   kadangi Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos šalių partnerystė grindžiama įsipareigojimu visiškai laikytis demokratijos principų, gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, kaip įtvirtinta tarptautinėse žmogaus teisių nuostatose,

1.  reiškia savo didelį susirūpinimą Haythano Al-Maleh padėtimi ir ragina Sirijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai jį išlaisvinti bei visomis aplinkybėmis užtikrinti jo fizinę ir psichologinę gerovę;

2.  ragina Sirijos vyriausybę, vadovaujantis valstybės konstitucija ir atsižvelgiant į tarptautinius šalies įsipareigojimus, persvarstyti visus sąžinės kalinių atvejus ir nedelsiant išlaisvinti visus sąžinės kalinius, įskaitant Muhannadą Al-Hassani, Ali Al-Abdullah, Anourą Al-Bunni ir Kamalą Labwani;

3.  ragina Sirijos valdžios institucijas nutraukti žmogaus teisių gynėjų ir jų šeimų persekiojimą ar priekabiavimą prie jų ir užtikrinti, kad žmogaus teisių gynėjai be kliūčių ar bauginimų nevaržomai galėtų vykdyti savo veiklą;

4.  ragina Sirijos valdžios institucijas tvirtai laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų ir tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos šalis savo noru prisiėmė ir pagal kuriuos užtikrinama nuomonės ir išraiškos laisvė ir teisė į nešališką teismą, ir užtikrinti, kad su sulaikytaisiais būtų gerai elgiamasi ir kad jie nebūtų kankinami ar kitaip žalojami ir kad jiems būtų garantuojama galimybė greitai, reguliariai ir neribotai matytis su savo šeimomis, advokatais ir gydytojais;

5.  ragina Sirijos valdžios institucijas užtikrinti skaidrų teismų sistemos funkcionavimą ir ypač daug dėmesio skirti Aukščiausiojo valstybės saugumo teismo veiklai;

6.  primena savo raginimą atšaukti nepaprastąją padėtį Sirijoje, kuri įvesta prieš daugiau kaip 40 metų;

7.  įžvelgia, kad dėl numatomo pasirašyti asociacijos susitarimo rasis didelių galimybių spręsti tebesitęsiančių žmogaus teisių pažeidimų klausimus ir stiprinti reformų procesą Sirijoje; ragina Tarybą ir Komisiją visapusiškai pasinaudoti šiuo itin svarbiu svertu priimant dvišalį žmogaus teisių ir demokratijos veiksmų planą, kuriame būtų aiškiai nustatyta, kokios konkrečios pažangos žmogaus teisių srityje jos tikisi iš Sirijos valdžios institucijų;

8.  pabrėžia, kad, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsniu, Parlamentas visais derybų dėl tarptautinių susitarimų etapais turėtų būti visapusiškai informuojamas; taigi ragina Komisiją pateikti Parlamentui diskusijų su Sirijos valdžios institucijomis dėl asociacijos susitarimo pasirašymo padėties ataskaitą;

9.  palankiai vertina tęsiamą Europos Sąjungos ir Sirijos dialogą ir tikisi, kad nuolatinės pastangos leis pagerinti ne tik ekonominę ir socialinę (ji jau pagerėjo), bet ir politinę bei žmogaus teisių padėtį Sirijoje;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

 

(1)

Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2005)0340.

(2)

Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2006)0279.

(3)

Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2007)0217.

(4)

Tą dieną priimti tekstai, P7_TA(2009)0024.

Atnaujinta: 2010 m. rugsėjo 8 d.Teisinis pranešimas