Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0571/2010

Внесени текстове :

RC-B7-0571/2010

Разисквания :

OJ 20/10/2010 - 148

Гласувания :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 143kWORD 85k
19.10.2010
PE450.387v01-00}
PE450.392v01-00}
PE450.394v01-00}
PE450.395v01-00} RC1
 
B7-0571/2010}
B7-0575/2010}
B7-0577/2010}
B7-0578/2010} RC1

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

ALDE (B7‑0571/2010)

Verts/ALE (B7‑0575/2010)

ECR (B7‑0577/2010)

PPE (B7‑0578/2010)


относно Украйна


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, György Schöpflin, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Jacek Protasiewicz, Inese Vaidere от името на групата PPE
Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Ramon Tremosa i Balcells от името на групата ALDE
Werner Schulz, Rebecca Harms от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock от името на групата ECR
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно Украйна  

Европейският парламент,

 

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Украйна,

–   като взе предвид Резолюция 1755 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно функционирането на демократичните институции в Украйна, приета на 5 октомври 2010 г.,

–   като взе предвид доклада на Комитета за мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, приет на 9 септември 2010 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Украйна от 16 септември 2010 г.,

–   като взе предвид изявлението и препоръките, представени след четиринадесетото заседание на парламентарния комитет за сътрудничество ЕС-Украйна, което се състоя на 22 и 23 март 2010 г. в Брюксел,

–   като взе предвид направените в последната минута промени в украинския избирателен закон, одобрени от украинския парламент през юни 2010 г. малко преди произвеждането на местните избори,

–   като взе предвид съвместната декларация, приета на срещата на високо равнище ЕС-Украйна, проведена в Киев на 4 декември 2009 г.,

–   като взе предвид съвместната декларация относно Източното партньорство, чието начало беше поставено в Прага на 7 май 2009 г.,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейския съюз и Украйна, влязло в сила на 1 март 1998 г., и продължаващите преговори по споразумението за асоцииране, което трябва да замести СПС,

–   като взе предвид Националната индикативна програма за 2011-2013 г. за Украйна,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

 

A. като има предвид, че Украйна е европейска страна със стратегическо значение за ЕС; като има предвид, че големината, ресурсите, населението и географското разположение придават на Украйна особено положение в Европа и я превръщат в ключово действащо лице в региона,

Б.  като има предвид, че новоизбраният президент на Украйна Виктор Янукович и украинският парламент (Върховната рада) потвърдиха решимостта на Украйна да се присъедини към Европейския съюз,

В.  като има предвид твърденията, че демократичните свободи, като свободата на събранията, свободата на изразяване и свободата на медиите, са били застрашени през последните месеци,

Г.  като има предвид, че след президентските избори има все по-тревожни сигнали за ерозията на демокрацията и плурализма, както е видно, по-конкретно, от отношението към някои НПО и отделните жалби от журналисти за натиск от страна на техните редактори или собствениците на медии да отразяват или не определени събития, както и от засилената и политически мотивирана дейност на Украинската служба за сигурност и злоупотребата с административни и съдебни ресурси за политически цели,

Д. като има предвид, че решението на Конституционния съд на Украйна от 1 октомври 2010 г. възстановява президентската система на управление; като има предвид, че установяването на демократична, ефективна и трайна система на взаимен контрол следва да остане приоритет и процесът за постигането на това следва да бъде открит, интегриращ и достъпен за всички политически партии и участници в Украйна,

Е.  като има предвид, че местните и регионалните избори ще се произведат в Украйна на 31 октомври 2010 г.; като има предвид, че бяха отправени критики относно някои аспекти на организацията на тези избори,

Ж. като има предвид, че на 13 октомври 2010 г. представителят на ОССЕ по въпросите на свободата на медиите заяви, че Украйна е постигнала висока степен на медийна свобода, но трябва да предприеме спешни мерки за нейното запазване, и призова украинското правителство да се въздържа от всякакви опити за влияние или цензура на медийното съдържание и да се съобразява с международните стандарти за свобода на медиите и своите ангажименти пред ОССЕ по отношение на свободата на медиите,

1.  подчертава, че Украйна има силни исторически, културни и икономически връзки с Европейския съюз и е основен партньор на ЕС измежду източните съседи на Съюза, като оказва значително влияние върху сигурността, стабилността и благополучието на целия континент;

2.  изразява загриженост относно нарастващия брой твърдения и достоверни сведения, че демократичните свободи и права, като свободата на събранията, свободата на изразяване и свободата на медиите, са били застрашени през последните месеци;

3.  призовава властите да разследват изцяло всички доклади за нарушения на права и свободи, както и да отстранят всички констатирани нарушения и да проучат ролята на Украинската служба за сигурност по отношение на намесата в демократичния процес;

4.  изразява загриженост във връзка със скорошните процеси, които биха могли да подкопаят свободата на медиите и плурализма; призовава държавните органи да предприемат всички необходими мерки за опазването на тези основни аспекти на демократичното общество и да се въздържат от всякакви опити за контролиране, пряко или косвено, на съдържанието на репортажите в националните медии; подчертава неотложната нужда от реформиране на законите в медийния сектор и приветства в тази връзка скорошното предложение относно въвеждането на обществено радио- и телевизионно разпространение в Украйна; приветства дадените от украинските държавни органи пред обществото гаранции, че правната рамка, необходима да установяването на обществен радио- и телевизионен разпространител, ще бъде изготвена до края на годината; призовава държавните органи за гарантират, че съдебните производства не водят до избирателно отнемане на честоти за радио- и телевизионно разпространение и да преразгледат всяко решение или назначение, което би могло да доведе до конфликт на интереси;

5.  призовава украинското правителство да приведе законодателството относно свободата на медиите в съответствие със стандартите на ОССЕ;

6.  изразява своята загриженост относно насилственото прекратяване на проведените през май и юни мирни демонстрации срещу предполагаемото незаконно строителство на път през парка „Горки” в Харков при подготовката на Европейското първенство по футбол през 2012 г., като при тези действия от силите за сигурност и други органи за правоприлагане е упражнено насилие и са били арестувани активисти;

7.  съжалява, че изборните правила продължават да бъдат непрекъснат повод за дискусии и посочва, че ОССЕ/СДИПЧ разглеждат съществуващия закон за изборите, изменен през август 2010 г., като стъпка назад в сравнение с предишния, тъй като води до неясна и непълна правна рамка; призовава държавните органи да гарантират, че администрацията при избори е с балансиран състав на всички равнища, включително на ръководните; призовава държавните органи да обмислят предприемането на допълнителни мерки за засилване на доверието на кандидатите и избирателите в изборния процес, като например допускане в изборния процес на установени политически движения с избраните от тях имена и създаването на ясно разграничение между списъците с кандидати; приветства следователно стъпката, предприета от украинските държавни органи, за поканване на международни наблюдатели, които да проследят изборите и да проучат внимателно какво се случва наистина по места;

8.  подчертава нуждата от засилване на доверието в институциите и на тяхната стабилност, независимост и ефективност, като по този начин се гарантират демокрацията и върховенството на закона и се насърчава постигането на консенсус в рамките на процеса на конституционна реформа, основаващ се на ясно разделение на властите и ефективна система на взаимен контрол между държавните институции; подчертава, че сътрудничеството с Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) е изключително важно за гарантиране на това пакетите за законодателни реформи , които се изготвят понастоящем, съответстват изцяло на европейските стандарти и ценности; призовава всички съответни политически действащи лица, включително правителството и опозицията, да вземат участие в този процес; призовава украинските държавни органи да се допитат до Венецианската комисия за становище относно окончателните текстове на проектозаконите;

9.  призовава Комисията и Съветът да приемат пътна карта за въвеждането на безвизов режим за украинските граждани, включваща междинната цел за премахване на съществуващите визови такси; подчертава обаче, че трябва да бъдат изпълнени изискванията, залегнали във всяко подобно споразумение; изразява увереност, че консолидирането на демократичните процеси в Украйна ще улесни този процес;

10. подчертава жизненоважното значение на продължаването на икономическите, социалните и политическите реформи в Украйна за процеса на европейска интеграция на страната; надява се в тази връзка значителен напредък да се постигне на следващата среща на високо равнище ЕС-Украйна, която ще се състои на 22 ноември 2010 г. в Брюксел, за бързото сключване на споразумение за асоцииране; призовава следователно Комисията и Украйна да увеличат своите усилия за изпълнение на Програмата за асоцииране ЕС—Украйна;

11. изразява загриженост във връзка със случаите на насилие и сплашване на журналисти и във връзка с изчезването на репортера на в. Novy Styl Васил Климентиев на 11 август 2010 г.; изразява увереност, че украинските държавни органи ще предприемат всички необходими мерки за довеждането до край на разследването във връзка с това изчезване;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, президента, правителството и парламента на Украйна, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и ОССЕ.

 

Последно осъвременяване: 20 октомври 2010 г.Правна информация