Procedura : 2010/2915(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0572/2010

Teksty złożone :

RC-B7-0572/2010

Debaty :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Głosowanie :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0385

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 134kWORD 85k
19.10.2010
PE450.388v01-00}
PE450.389v01-00}
PE450.396v01-00}
PE450.397v01-00}
PE450.398v01-00}
PE450.399v01-00} RC1
 
B7-0572/2010}
B7-0573/2010}
B7-0579/2010}
B7-0580/2010}
B7-0581/2010}
B7-0582/2010} RC1

zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu

zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:

PPE (B7‑0572/2010)

ALDE (B7‑0573/2010)

GUE/NGL (B7‑0579/2010)

Verts/ALE (B7‑0580/2010)

S&D (B7‑0581/2010)

ECR (B7‑0582/2010)


w sprawie przeprowadzonych reform i rozwoju sytuacji w Republice Mołdowy


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu w imieniu grupy politycznej PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Marek Siwiec w imieniu grupy politycznej S&D
Graham Watson, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy politycznej ALDE
Werner Schulz, Tatjana Ždanoka, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański w imieniu grupy politycznej ECR
Jiří Maštálka w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przeprowadzonych reform i rozwoju sytuacji w Republice Mołdowy  

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Porozumienie o partnerstwie i współpracy, podpisane dnia 28 listopada 1994 r. przez Republikę Mołdowy i Unię Europejską, które weszło w życie dnia 1 lipca 1998 r.,

–   uwzględniając wspólne oświadczenie Rady Współpracy UE-Mołdowa przyjęte dnia 21 grudnia 2009 r.,

–   uwzględniając prowadzone obecnie negocjacje w sprawie zawarcia układu o stowarzyszeniu pomiędzy Republiką Mołdowy a Unią Europejską, jak również negocjacje w sprawie liberalizacji procedur wizowych pomiędzy Unią Europejską a Republiką Mołdowy,

–   uwzględniając odnoszący się do Mołdawii komunikat Komisji z dnia 12 maja 2010 r. pt. „Podsumowanie europejskiej polityki sąsiedztwa” (COM(2010) 207),

–   uwzględniając oświadczenia Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie Mołdawii/Naddniestrza z dnia 17 maja 2010 r., w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko przywódcom regionu Naddniestrza z dnia 27 września 2010 r. oraz w sprawie ratyfikacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego przez Republikę Mołdowy z dnia 14 października 2010 r.,

–   uwzględniając wynik wyborów parlamentarnych z dnia 29 lipca 2009 r., wyniki referendum w sprawie reformy konstytucyjnej z dnia 5 września 2010 r. oraz decyzję o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów parlamentarnych w dniu 28 listopada 2010 r.,

–   uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie Republiki Mołdowy i regionu Naddniestrza,

–   uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że europejska polityka sąsiedztwa oraz zapoczątkowane w maju 2009 r. partnerstwo wschodnie uznały europejskie dążenia Mołdawii oraz jej znaczenie jako państwa silnie związanego historycznie, kulturowo i gospodarczo z państwami członkowskimi Unii Europejskiej,

B.  mając na uwadze, że negocjowany obecnie przez UE i Republikę Mołdowy układ o stowarzyszeniu powinien znacznie wzmocnić wspólne ramy instytucyjne UE i Republiki Mołdowy, ułatwić bliższe stosunki we wszystkich dziedzinach oraz umocnić więź polityczną i integrację gospodarczą, które wiążą się z wzajemnymi prawami i obowiązkami,

C. mając na uwadze, że stosunki UE-Mołdawia rozwinęły się znacząco w ostatnim roku, co znalazło odpowiednie odzwierciedlenie w sprawozdaniu okresowym Komisji z dnia 12 maja 2010 r., w którym stwierdzono, że postępy osiągnięto w większości dziedzin objętych planem działań w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa,

D. mając na uwadze, że wejście w życie Traktatu z Lizbony, utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz powołanie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel daje Unii Europejskiej nowy impuls do przyjęcia aktywniejszej roli w rozwiązywaniu zamrożonych konfliktów w krajach ościennych, w tym problemu naddniestrzańskiego,

1.  wyraża zadowolenie z postępów poczynionych przez Republikę Mołdowy w ostatnim roku i ma nadzieję, że proces wyborczy będzie dalej umacniać instytucje demokratyczne oraz poszanowanie praworządności i praw człowieka w Mołdawii; oczekuje, że rząd mołdawski będzie nadal podążał drogą koniecznych reform i wypełniał swe zobowiązania na rzecz utrzymania Republiki Mołdowy na drodze do stopniowej integracji europejskiej;

2.  z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w dniu 12 stycznia 2010 r. negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczących układu o stowarzyszeniu oraz zauważa z zadowoleniem bardzo dobre wyniki tego procesu przekazywane przez Mołdawię Komisji Europejskiej;

3.  wzywa Komisję Europejską do przedstawienia oceny obowiązującej obecnie umowy o ułatwieniach wizowych, podjęcia dalszych działań zmierzających do szybkiego zawarcia porozumienia dotyczącego formalnych wytycznych w zakresie liberalizacji procedur wizowych oraz udzielania władzom mołdawskim ukierunkowanego wsparcia i pomocy w spełnianiu norm niezbędnych do całkowicie bezwizowego przekraczania granic; wzywa Radę, by zwróciła się do Komisji o opracowanie wytycznych w zakresie liberalizacji procedur wizowych, pozwalającego tym samym na przejście do pełnego dialogu wizowego prowadzonego w oparciu o postępy Republiki Mołdowy w następstwie szczegółowych rozmów w sprawie czterech rozdziałów dialogu wizowego;

4.  z zadowoleniem przyjmuje przyznanie Republice Mołdowy pomocy makrofinansowej w formie dotacji w wysokości maksymalnie 90 mln euro z myślą o wsparciu stabilizacji gospodarczej, a także przywróceniu równowagi bilansu płatniczego i zaspokojeniu potrzeb budżetowych, zgodnie z obecnym programem MFW; podkreśla, że Republika Mołdowy musi zintensyfikować wysiłki zmierzające do skutecznego wdrożenia reform strukturalnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o praworządność, zwalczanie korupcji oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania;

5.  popiera inicjatywę „Przyjaciele Mołdawii”, w której uczestniczy wielu ministrów spraw zagranicznych z państw członkowskich UE oraz unijny komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Štefan Füle i której celem jest jasne wyrażenie wsparcia UE dla Republiki Mołdowy oraz solidarności z tym krajem, stanowiące czytelną oznakę zdecydowanego zaangażowania na rzecz wspierania tego kraju w podejmowaniu ogromnych wyzwań, które przed nim stoją; ufa, że inicjatywa ta przyczyni się do skutecznego wdrożenia wewnętrznych reform przez Republikę Mołdowy i pozwoli na zacieśnienie stosunków między tym krajem a Unią Europejską;

6.  stoi na stanowisku, że UE może przyczynić się do rozwiązania problemu naddniestrzańskiego poprzez kształtowanie procesu budowania zaufania, a w szczególności wspieranie realizacji wspólnych projektów dotyczących wspólnych potrzeb społeczeństwa, współpracę ze społecznościami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim oraz poprzez udzielanie wsparcia na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego po obu stronach Dniestru;

7.  podkreśla, że rozwiązanie kwestii Naddniestrza stanowi kluczowy czynnik sprzyjający politycznej stabilizacji i dobrobytowi gospodarczemu Republiki Mołdowy oraz całego regionu; ponownie potwierdza poparcie dla nienaruszalności terytorialnej Republiki Mołdowy oraz zwraca uwagę, że rozwiązanie kwestii naddniestrzańskiej wymaga bardziej zdecydowanej roli UE, ponieważ przedłużanie tego stanu rzeczy nie powinno utrudniać integracji Mołdawii z UE;

8.  pozytywnie ocenia nieformalne spotkania, które odbyły się w ramach układu 5+2 i dotyczyły podejmowanych od czerwca 2009 r. wysiłków na rzecz porozumienia w sprawie Naddniestrza i wzywa strony do jak najszybszego wznowienia formalnych negocjacji w ramach tego układu; z zadowoleniem przyjmuje zaproponowaną przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa inicjatywę z Meseberga w sprawie rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego i wyraża przekonanie, że forum bezpieczeństwa na szczeblu ministrów spraw zagranicznych przy współpracy z partnerami może przyczynić się do wypracowania trwałego rozwiązania konfliktu;

9.  podkreśla potrzebę zwiększenia zaufania społeczeństwa do instytucji krajowych i organów sądowych, zwłaszcza w świetle udziału niektórych funkcjonariuszy i oficerów organów ścigania w aktach przemocy, które miały miejsce w kwietniu 2009 r., i oczekuje, że wszystkie osoby odpowiedzialne za te akty przemocy staną przed sądem;

10. apeluje do wszystkich demokratycznych sił politycznych oraz społeczności etniczno-kulturowych o unikanie niepotrzebnej konfrontacji i skupienie się na stworzeniu szeroko zakrojonej wizji dla Republiki Mołdowy, której celem będzie ukierunkowanie kraju na realizację jego europejskich celów;

11. ma nadzieję, że nadchodzące wybory, które mają się odbyć dnia 28 listopada 2010 r., zostaną przeprowadzone przy pełnym poszanowaniu norm międzynarodowych, oraz przypomina, że kampania wyborcza musi dawać równe szanse wszystkim siłom politycznym; oczekuje, że zostaną podjęte środki gwarantujące obywatelom Mołdawii mieszkającym za granicą skuteczne korzystanie z prawa do głosowania i apeluje do faktycznych władz separatystycznego regionu naddniestrzańskiego, by nie utrudniały obywatelom Mołdawii udziału w wyborach;

12. wzywa parlament Republiki Mołdowy do udziału w Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest, zgodnie z jego aktem założycielskim;

13. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim oraz wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, jak również rządowi i parlamentowi Republiki Mołdowy.

 

Ostatnia aktualizacja: 20 października 2010Informacja prawna