Процедура : 2010/2916(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0605/2010

Внесени текстове :

RC-B7-0605/2010

Разисквания :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Гласувания :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0402

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 140kWORD 87k
8.11.2010
PE450.423v01-00}
PE450.424v01-00}
PE450.433v01-00} RC1
 
B7-0605/2010}
B7-0606/2010}
B7-0612/2010} RC1

внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника

вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:

PPE (B7‑0605/2010)

S&D (B7‑0606/2010)

ALDE (B7‑0612/2010)


относно кризата в животновъдния сектор на ЕС


Esther Herranz García, Albert Deß от името на групата PPE
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez от името на групата S&D
George Lyon, Liam Aylward от името на групата ALDE
Martin Häusling от името на групата Verts/ALE
James Nicholson, Janusz Wojciechowski от името на групата ECR
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно кризата в животновъдния сектор на ЕС  

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2010 г. относно бъдещето на ОСП след 2013 г.(1),

 

–   като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно справедливи доходи за земеделските производители: по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа(2),

 

–   като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г.(3),

 

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че жизнеспособността на много животновъдни стопанства понастоящем е сериозно застрашена от редица фактори, които включват:

- покачващи се цени на суровини като гориво и торове,

- високи разходи за спазване на регламентите на ЕС,

- по-силна конкуренция от страна на вноса от трети държави,

- зависимост от трети държави по отношение на фуражните суровини,

- неотдавнашния скок на цените на зърнени култури, който се дължи най-вече на непредвидени климатични условия и на отрицателното въздействие на спекулациите и нестабилността на цените,

-  ниските цени, които получават земеделските производители за месни продукти,

Б.     като има предвид, че европейските производители трябва да отговарят на най-строгите правила в света по отношение на безопасността и качеството на храните, околната среда, здравето на животните и хуманното отношение към тях и условията на труд; като има предвид, че спазването на тези изключително високи стандарти повишава значително производствените разходи на европейските производители, като ги поставя в неблагоприятно положение по отношение на конкуренцията с производителите от трети държави,

В.     като има предвид, че настоящата криза в животновъдния сектор може да доведе до значително намаляване на производството на месо в Европейския съюз, което ще има сериозни последствия не само за цените, но също така и за продоволствената сигурност в ЕС, и ще доведе до голяма зависимост от вноса,

Г.     като има предвид, че вносът от трети държави заема все по-големи пазарни дялове в Европейския съюз и упражнява допълнителен натиск върху пазарните цени на животинските продукти,

Д.     като има предвид, че необходимостта от големи инвестиции в животновъдния сектор го прави особено уязвим спрямо пазарните кризи,

Е.     като има предвид, че в някои нови държави-членки твърде малко земеделски производители в рамките на животновъдния сектор са се възползвали от директни плащания и следователно са имали големи затруднения при спазването на строгите европейски стандарти, които изискват скъпи инвестиции,

Ж.    като има предвид, че секторите на свинско и птиче месо не получават никаква пряка подкрепа от страна на ОСП, не разполагат с предпазна мрежа за намаляване на въздействието на нестабилността на пазара и трябва да отговарят на най-строгите правила на ЕС по отношение на околната среда и хуманното отношение към животните,

З.      като има предвид, че разликата между цените, които заплащат потребителите, и цените, които получават производителите, значително се увеличи,

И.     като има предвид, че малките животновъдни стопанства в ЕС са неразделно свързани с икономиките на селските райони на Европа и предоставят значителни ползи за околната среда, и като има предвид, че много от тях са разположени в райони в по-неизгодно положение, в които няма други жизнеспособни алтернативи за производство,

Й.     като има предвид, че положението на пазара на говеждо месо е тясно свързано със събитията в сектора на млечни продукти, като се има предвид че 70% от производството на червено месо в ЕС е от млекодайни крави,

К.     като има предвид, че от 2007 г. насам секторът на млечни продукти на ЕС е изправен пред крайна пазарна нестабилност, която има неблагоприятно въздействие върху доходите на млекопроизводителите и върху тяхната способност да произвеждат по устойчив начин качествена храна за европейските потребители,

Л.     като има предвид, че данните на Комисията относно функционирането на веригата на предлагането на храни показват, че е необходима по-голяма прозрачност и повече информация, свързана с производството и пазарните тенденции,

1.  призовава Комисията и Съвета да гарантират, че след 2013 г. общата селскостопанска политика се финансира по подходящ начин, с цел да се гарантира жизнеспособността на всички земеделски производители в ЕС, включително животновъдите; в този контекст подчертава, че трябва да се гарантира наличието на лоялна конкуренция между земеделските производители в различните държави-членки;

2. призовава Комисията незабавно да въведе ефективни и гъвкави пазарни механизми в животновъдния сектор и да приложи необходимите мерки за ограничаване на въздействието на нестабилността на цените и спекулацията в рамките на целия селскостопански сектор;

3.  призовава Комисията да използва наличните пазарни механизми за преодоляване на настоящата криза в сектора на производството на свинско месо и в другите сектори на животновъдството;

4.  отбелязва намерението на Комисията в срок до края на ноември да предостави посредством тръжна процедура 2,8 милиона тона зърнени култури, съхранявани понастоящем в интервенционни складове;

5.  призовава Комисията да предложи пазарни инструменти за гарантиране на подходящи доставки на зърнени култури за фуражи; счита, че следва да се прилага предпазна мрежа за всички сектори на зърнените култури, с минимална интервенционна цена в рамките на тръжната система;

6.  призовава Комисията да предприеме необходимите стъпки за борба срещу необузданите спекулации на пазарите на Общността, както и на световния пазар, по-специално в рамките на новата директива относно финансовите инструменти;

7.  отправя искане към Комисията да предложи гъвкави пазарни механизми, които да предоставят възможност на Съюза по-бързо да предприеме мерки в отговор на критични ситуации в рамките на единната обща организация на селскостопанските пазари (член 186);

 

8. изразява подкрепа за своевременното въвеждане на план за Европейския съюз в областта на протеините, който да насърчава отглеждането на богати на протеин и зеленчукови култури, които биха могли също да изпълняват важна роля за намаляване на емисиите на парникови газове;

 

9.  отправя искане към Комисията да гарантира, в контекста на увеличената консолидация, че в сектора на суровините и енергията, използвани в земеделието, включително торовете, е налице свободен пазар, като се има предвид, че енергията и торовете са от основно значение за селскостопанското производство и продоволствената сигурност;

 

10. отправя искане към Комисията да вземе предвид в рамките на следващата реформа на общата селскостопанска политика особената уязвимост на определени сектори на животновъдството — например производството на месо от говеда, отглеждани в пасища — и несправедливите условия, при които те се конкурират с трети държави;

11. отправя искане към Комисията да разгледа възможността за въвеждане на специални мерки в рамките на следващата реформа на общата селскостопанска политика, с цел да се избегне значителната загуба на подкрепа от страна на ЕС за животновъдите, които прилагат устойчиви методи на производство;

12.  призовава Комисията да предприема по-активни мерки за оказване на подкрепа на животновъдния сектор в районите в по-неизгодно положение;

13. призовава Комисията да полага активно усилия за опростяване и намаляване на бюрократичната тежест, налагана на земеделските производители в животновъдния сектор;

14.  счита, че е необходимо Европейският съюз да разполага с инструмент за прогнозиране на тенденциите на световния пазар;

15.  отправя искане към Комисията и държавите-членки да вземат предвид високите разходи, свързани със спазването на законодателството в областта на хуманното отношение към животните, особено като се има предвид, че тези разходи не са отразени в продажните цени; поради това призовава Комисията да гарантира, че вносът от трети държави отговаря на стандартите в ЕС в областта на хуманното отношение към животните, с цел да се предотврати нелоялната конкуренция; подчертава, че през идните години секторите на свинско и птиче месо ще трябва да спазват още по-строги изисквания, без каквато и да е финансова подкрепа от страна на Европейския съюз;

16.  призовава Комисията да извърши оценка на икономическото въздействие на въвеждането на нови правила в областта на хуманното отношение към животните и подчертава, че преди изготвянето на каквото и да е ново законодателство следва да се приложат надлежно съществуващите правила, независимо дали те са с общ или специфичен характер;

17. призовава Комисията да предложи да се укрепят организациите на производителите във всички сектори на животновъдството, с цел те да могат да договорят по-добри цени за своите продукти, като същевременно се вземат предвид производствените разходи;

18.  призовава Комисията да защитава изцяло интересите на европейските производители в рамките на двустранните търговски преговори с Меркосур и други трети държави, като избягва компромисните решения, които биха могли да изложат на опасност животновъдството в ЕС;

 

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

 

(1)

Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0286.

(2)

Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0302.

(3)

Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0130.

Последно осъвременяване: 9 ноември 2010 г.Правна информация