Διαδικασία : 2010/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0629/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0629/2010

Συζήτηση :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0448

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 160kWORD 97k
24.11.2010
PE450.465v01-00}
PE450.466v01-00}
PE450.467v01-00}
PE450.468v01-00}
PE450.469v01-00}
PE450.484v01-00} RC1
 
B7-0629/2010}
B7-0630/2010}
B7-0631/2010}
B7-0632/2010}
B7-0633/2010}
B7-0648/2010} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFD (B7‑0629/2010)

S&D (B7‑0630/2010)

ALDE (B7‑0631/2010)

ECR (B7‑0632/2010)

Verts/ALE (B7‑0633/2010)

PPE (B7‑0648/2010)


σχετικά με το Ιράκ: η θανατική ποινή (ιδίως στην περίπτωση του Ταρίκ Αζίζ) και οι επιθέσεις εις βάρος χριστιανικών κοινοτήτων


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienÿ, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobiÿska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Bÿsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusÿaw Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera, Bastiaan Belder εξ ονόματος Ομάδας EFD
Cornelis de Jong
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ιράκ: η θανατική ποινή (ιδίως στην περίπτωση του Ταρίκ Αζίζ) και οι επιθέσεις εις βάρος χριστιανικών κοινοτήτων  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρωτοβουλία υπέρ οικουμενικού δικαιοστασίου στις θανατικές εκτελέσεις,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 62/149 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2007, που ζητεί την επιβολή μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, και το ψήφισμα 63/168 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ζητεί την εφαρμογή του ψηφίσματος 62/149 της Γενικής Συνέλευσης του 2007,

–   έχοντας υπόψη την ομιλία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Catherine Ashton, σχετικά με την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οποία εκφώνησε στην Ολομέλεια της 16ης Ιουνίου 2010 και με την οποία υπενθύμισε ότι η παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής είναι προτεραιότητα για την ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη που ενέκρινε το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της Θανατικής Ποινής, που διεξάχθηκε στη Γενεύη από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2010 και ζητεί την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, που εγκρίθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων, στην οποία τονίζεται η στρατηγική σημασία αυτής της ελευθερίας και της καταπολέμησης της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1981 σχετικά με την εξάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Catherine Ashton, σχετικά με το Ιράκ, και συγκεκριμένα τη δήλωση της 1ης Νοεμβρίου 2010 μετά την επίθεση εις βάρος πιστών στο ναό της Θεοτόκου στη Βαγδάτη (Ιράκ),

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις θρησκευτικές μειονότητες στον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

 

Σχετικά με τη θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Ταρίκ Αζίζ)

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Οκτωβρίου 2010 το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράκ καταδίκασε σε θάνατο τον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Ιράκ Ταρίκ Αζίζ, ηλικίας 74 ετών, μαζί με άλλους δύο πρώην αξιωματούχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν η έφεση κατά της ποινής απορριφθεί, η θανατική ποινή είναι πιθανόν να εκτελεστεί εντός 30 ημερών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε προηγούμενη δίκη ο Ταρίκ Αζίζ καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκιση υπό συνθήκες απομόνωσης και ότι η καταδίκη αυτή ισοδυναμεί εμπράκτως με ισόβια κάθειρξη λόγω της εύθραυστης υγείας του Ταρίκ Αζίζ, ο οποίος έχει υποστεί στη φυλακή εγκεφαλικά επεισόδια και προβλήματα υγείας στους πνεύμονες, έχει δε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας θρόμβου στον εγκέφαλο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Ιράκ, Τζαλάλ Ταλαμπανί, δήλωσε ότι δεν θα υπογράψει την εντολή εκτέλεσης του Ταρίκ Αζίζ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ιράκ, ο Πρόεδρος επικυρώνει τις θανατικές καταδίκες, υπάρχουν όμως μηχανισμοί για τις εκτελέσεις οι οποίοι υπόκεινται στην εξουσία του κοινοβουλίου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταδίκη σε θάνατο του Ταρίκ Αζίζ θα συμβάλει ελάχιστα στη βελτίωση του κλίματος βίας στο Ιράκ και ότι το Ιράκ έχει μεγάλη ανάγκη από εθνική συμφιλίωση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί έντονα προς την κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής παντού και ότι αγωνίζεται για να γίνει παγκοσμίως αποδεκτή αυτή η αρχή,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή είναι η πιο βάναυση και απάνθρωπη και ταπεινωτική ποινή, η οποία παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή, όπως διατυπώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι δε πράξη βασανισμού απαράδεκτη για κράτη που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Επιθέσεις εις βάρος χριστιανικών κοινοτήτων

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Νοεμβρίου 2010 σκοτώθηκαν δύο Ιρακινοί Χριστιανοί στη Μοσούλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Νοεμβρίου σειρά βομβιστικών και δολοφονικών επιθέσεων με στόχο χριστιανικές περιοχές προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων στην ιρακινή πρωτεύουσα Βαγδάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι επιθέσεις συνέβησαν αφού ισλαμιστές μαχητές κατέλαβαν καθεδρικό ναό της Συριακής Καθολικής Εκκλησίας στη Βαγδάτη στις 31 Οκτωβρίου 2010, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 50 πιστοί,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα μαχητών Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ, η οποία θεωρείται τμήμα του διεθνούς κινήματος της Αλ Κάιντα, έχει αναλάβει την ευθύνη για τους φόνους και έχει ορκιστεί να εξαπολύσει περισσότερες επιθέσεις εις βάρος Χριστιανών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 του ιρακινού Συντάγματος θεσπίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης στη διασφάλιση και διατήρηση του απαραβιάστου των ιερών ναών και θρησκευτικών τόπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 προβλέπει ότι οι πιστοί όλων των θρησκευτικών ομάδων είναι ελεύθεροι να ασκούν τις θρησκευτικές τους τελετές και να διαχειρίζονται τα θρησκευτικά τους ιδρύματα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες Χριστιανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ενόψει των επανειλημμένων επιθέσεων εις βάρος των κοινοτήτων τους και των εκκλησιών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους εναπομένοντες Ιρακινούς Ασσύριους (Χαλδαίους, πιστούς της συριακής εκκλησίας και άλλες χριστιανικές μειονότητες) είναι σήμερα εσωτερικά εκτοπισμένοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να διαφύγουν από την εξτρεμιστική βία της οποίας ήταν στόχος,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ασσύριοι (Χαλδαίοι, πιστοί της Συριακής Εκκλησίας και άλλες χριστιανικές μειονότητες) αποτελούν έναν αρχαίο και αυτόχθονα λαό, ο οποίος είναι πολύ ευάλωτος σε διώξεις και καταναγκαστική μετανάστευση και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος να αφανιστεί ο πολιτισμός τους στο Ιράκ,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδίως εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων συνεχίζονται στο Ιράκ σε ανησυχητικά υψηλό βαθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ομάδων, πρέπει να γίνονται σεβαστά και να διαφυλάσσονται σε όλες τις κοινωνίες,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εκφράσει επανειλημμένως τη δέσμευσή της στην ελευθερία σκέψης, ελευθερία συνείδησης και ελευθερία θρησκείας, έχει δε τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να εγγυώνται αυτές τις ελευθερίες,

Η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Ταρίκ Αζίζ)

1.  επαναλαμβάνει τη μόνιμη αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και κάτω από όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών, τονίζει δε για μια ακόμη φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της προοδευτικής ανάπτυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  εκφράζει επομένως τη βαθειά του λύπη για την απόφαση του ιρακινού δικαστηρίου να καταδικάσει σε θάνατο τον Ταρίκ Αζίζ και δύο άλλους πρώην αξιωματούχους· υπογραμμίζει ωστόσο τη σημασία που έχει το να ζητείται η λογοδοσία όσων παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων (πρώην) πολιτικών, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και των επιβεβλημένων διαδικασιών·

3.  παροτρύνει τις ιρακινές αρχές να επανεξετάσουν την απόφασή τους και να μην εκτελέσουν τη θανατική ποινή που επέβαλε το Ανώτατο Δικαστήριο· χαιρετίζει τη δήλωση του Προέδρου Ταλαμπανί, ότι δεν θα υπογράψει την εντολή εκτέλεσης·

4.  ενθαρρύνει την ιρακινή κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα όσον αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις και ζητεί το άμεσο μορατόριουμ στις εκτελέσεις·

5.  υπενθυμίζει ότι η πλήρης κατάργηση της θανατικής ποινής παραμένει ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ·

Επιθέσεις εις βάρος χριστιανικών κοινοτήτων

6.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία και καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες επιθέσεις εις βάρος χριστιανικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων στο Ιράκ και την κατάχρηση της θρησκείας από όσους προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις·

7.  καλεί τις ιρακινές αρχές να αυξήσουν δραστικά τις προσπάθειές τους για την προστασία των χριστιανικών και άλλων ευάλωτων μειονοτήτων, να εντείνουν τη δράση τους κατά της βίας μεταξύ εθνοτικών ομάδων και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να προσαγάγουν τους δράστες των εγκλημάτων ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου και τα διεθνή πρότυπα·

8.  επιβεβαιώνει εκ νέου την πλήρη υποστήριξή του στον πληθυσμό του Ιράκ και καλεί όλους τους πολιτικούς φορείς του Ιράκ να εργαστούν από κοινού κατά της απειλής της βίας και της τρομοκρατίας· τονίζει ότι το δικαίωμα όλων των θρησκευτικών ομάδων να συνέρχονται και να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα ελεύθερα πρέπει να διαφυλαχθεί· εκφράζει τη λύπη του για την εσκεμμένη στόχευση τόπων συνάθροισης πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των τόπων λατρείας· καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας κατά εκκλησιών και όλων των τόπων λατρείας και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

9.  εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων και εκφράζει την πεποίθηση ότι ο ιρακινός λαός θα παραμείνει ακλόνητος στη σταθερή απόρριψη κάθε προσπάθειας εξτρεμιστών να προκαλέσουν ένταση μεταξύ θρησκευτικών ομάδων·

10. χαιρετίζει τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράκ, στις 2 Νοεμβρίου 2010, με την οποία καλεί τις αρμόδιες αρχές και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας να σταθούν ακλόνητες ενάντια σε κάθε προσπάθεια διαίρεσης των πολιτών του Ιράκ με βάση τη θρησκευτική τους ομάδα ή τη φυλή και να παρέχουν προστασία στους Ιρακινούς πολίτες και να διασφαλίζουν την άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράκ.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 24 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου