Διαδικασία : 2010/2965(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0637/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0637/2010

Συζήτηση :

PV 25/11/2010 - 12.2
CRE 25/11/2010 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0449

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 143kWORD 94k
24.11.2010
PE450.473v01-00}
PE450.474v01-00}
PE450.476v01-00}
PE450.478v01-00}
PE450.479v01-00}
PE450.480v01-00} RC1
 
B7-0637/2010}
B7-0638/2010}
B7-0640/2010}
B7-0642/2010}
B7-0643/2010}
B7-0644/2010} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFD (B7‑0637/2010)

S&D (B7‑0638/2010)

ALDE (B7‑0640/2010)

ECR (B7‑0642/2010)

Verts/ALE (B7‑0643/2010)

PPE (B7‑0644/2010)


σχετικά με το Θιβέτ και τα σχέδια να καταστεί κύρια γλώσσα της διδασκαλίας η κινεζική


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera εξ ονόματος Ομάδας EFD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Θιβέτ και τα σχέδια να καταστεί κύρια γλώσσα της διδασκαλίας η κινεζική  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Κίνα και το Θιβέτ, και ιδίως το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με το Θιβέτ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της ταυτότητας, της κουλτούρας και της θρησκείας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει εκφράσει επιθυμία για αρμονικές εθνοτικές σχέσεις μεταξύ και των 56 εθνοτικών μειονοτήτων της,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Οκτωβρίου 2010 περίπου 1000 σπουδαστές θιβετιανής εθνοτικής καταγωγής έκαναν πορεία δια μέσου της Tongren (γνωστής επίσης ως Rebkong), διαδηλώνοντας ειρηνικά την αντίθεσή τους στο σχέδιο να ορισθεί η κινεζική γλώσσα ως βασική γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία της περιφέρειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Οκτωβρίου 2010 οι διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν στην επαρχία Qingai και στο Πεκίνο, όπου 400 Θιβετιανοί σπουδαστές που φοιτούν στο πανεπιστήμιο Minsu οργάνωσαν διαδήλωση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θιβετιανή γλώσσα, ως μια από τις τέσσερις παλαιότερες και πιο πρωτότυπες γλώσσες της Ασίας, αποτελεί θεμελιώδη καταλύτη της θιβετιανής ταυτότητας, κουλτούρας και θρησκείας αλλά και ότι, μαζί με το σύνολο της θιβετιανής κουλτούρας, αντιπροσωπεύει ένα αναντικατάστατο κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θιβετιανή γλώσσα, τεκμήριο ενός ιστορικά πλούσιου πολιτισμού, είναι θεμελιώδες και αναντικατάστατο στοιχείο της θιβετιανής ταυτότητας, κουλτούρας και θρησκείας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλώσσα εκφράζει τις κοινωνικές και πολιτισμικές τάσεις μιας κοινότητας, ότι η κοινή γλώσσα μιας κοινότητας παρέχει μια θεμελιώδη παράμετρο κουλτούρας και ότι οι γλώσσες μεταφέρουν πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτισμικές συμπεριφορές και τρόπους σκέψης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διαπιστωθεί ότι η δίγλωσση εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό δρόμο για την επιτυχία της διγλωσσίας για τους Θιβετιανούς και ότι το λεγόμενο "πρότυπο 1" της δίγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής έχει συστηματικά οδηγήσει στα υψηλότερα ποσοστά εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των Θιβετιανών μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την περιφέρεια του Θιβέτ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια, σε όλες τις περιοχές που διέπονται από την κυβέρνηση της Αυτόνομης Περιφέρειας του Θιβέτ, η θιβετιανή γλώσσα σταδιακά αντικαθίσταται από την κινεζική και τα επίσημα έγγραφα συνήθως δεν διατίθενται στα θιβετιανά,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική θα περιόριζαν την χρήση της θιβετιανής γλώσσας στα σχολεία, δεδομένου ότι όλα τα διδακτικά βιβλία και τα μαθήματα θα είναι στην κινεζική γλώσσα με εξαίρεση τα μαθήματα θιβετιανής και αγγλικής γλώσσας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, μαζί με 142 άλλες χώρες, ψήφισε στις 13 Σεπτεμβρίου 2007 υπέρ της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα στο άρθρο 14 ότι "οι αυτόχθονες λαοί έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν και να ελέγχουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση στις γλώσσες τους, κατά τρόπο αρμόζοντα με τις πολιτισμικές μεθόδους τους διδασκαλίας και εκμάθησης",

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της κυριαρχίας της κινεζικής γλώσσας αυξάνεται η ανησυχία για τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στις περιοχές του Θιβέτ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την έκκληση που υπογράφεται από εκπαιδευτικούς και σπουδαστές, οι περισσότεροι Θιβετιανοί σπουδαστές ουδέποτε έχουν βρεθεί σε κινεζόγλωσσο περιβάλλον και κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να επικοινωνούν στα κινεζικά,

1.   καταδικάζει την αυξανόμενη καταστολή στην άσκηση των πολιτισμικών, γλωσσικών, θρησκευτικών και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών των Θιβετιανών, και τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας της ξεχωριστής πολιτισμικής, θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας των έξη εκατομμυρίων Θιβετιανών και αντιμετώπισης των ανησυχιών για την καταστολή και την περιθωριοποίηση της θιβετιανής γλώσσας, η οποία αποτελεί τη βάση της θιβετιανής ταυτότητας·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τις ανησυχίες για τις προσπάθειες υποβάθμισης της θιβετιανής γλώσσας και τονίζει ότι για μια επιτυχημένη δίγλωσση εκπαίδευση, τα θιβετιανά πρέπει να είναι η βασική γλώσσα·

3.  καλεί τις κινεζικές αρχές να εφαρμόσουν το άρθρο 4 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και το άρθρο 10 του Νόμου για την Περιφερειακή Εθνική Αυτονομία, το οποίο εγγυάται "την ελευθερία όλων των εθνοτήτων να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν τις δικές τους προφορικές και γραπτές γλώσσες"·

4.  παροτρύνει τις κινεζικές αρχές να υποστηρίξουν μια γνήσια δίγλωσση γλωσσική πολιτική, στην οποία θα υπάρχει δυνατότητα όλα τα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, να διδάσκονται στη θιβετιανή γλώσσα, θα ενισχυθεί η διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας, οι δε τοπικές αρχές και κοινότητες θα έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις ως προς τη γλώσσα διδασκαλίας·

5.  θεωρεί ότι κάθε εθνοτική μειονότητα έχει δικαίωμα διαφύλαξης της γλώσσας και των γραπτών της· θεωρεί ότι ένα δίκαιο σύστημα δίγλωσσης εκπαίδευσης θα συμβάλει στην καλύτερη συνεργασία και κατανόηση όταν οι Θιβετιανοί μαθαίνουν κινεζικά, ενώ ταυτόχρονα οι Κινέζοι που ζουν στις περιοχές του Θιβέτ ενθαρρύνονται να μάθουν τη θιβετιανή γλώσσα·

6.  τονίζει ότι με την καθιέρωση της κινεζικής ως βασικής γλώσσας διδασκαλίας, η ποιότητα της εκπαίδευσης για τη συντριπτική πλειοψηφία των Θιβετιανών μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μειωθεί σημαντικά και κατά συνέπεια πιστεύει ότι οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται μόνο στα θιβετιανά, τη μητρική τους γλώσσα, που είναι η καταλληλότερη·

7.  καλεί τις κινεζικές αρχές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αμβλύνουν τα γλωσσικά και πολιτισμικά μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι Θιβετιανοί κατά την απασχόλησή τους στις πόλεις, αλλά με τρόπους που να μην υπονομεύουν τη θιβετιανή γλώσσα και κουλτούρα·

8.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και τα κράτη μέλη να ζητήσουν επιμόνως από την κινεζική κυβέρνηση να εξασφαλίσει, πρώτον, ότι γίνεται σεβαστό το δικαίωμα της ειρηνικής έκφρασης των σπουδαστών και ότι οι αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν ουσιαστικά και κατάλληλα τα παράπονά τους και, δεύτερον, να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των "διατάξεων για τη μελέτη, χρήση και ανάπτυξη της θιβετιανής γλώσσας" του 2002, σύμφωνα με το Νόμο για την Περιφερειακή Εθνική Αυτονομία·

9.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη χρήση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί προς υποστήριξη της θιβετιανής κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα και στην εξορία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2009 (1 εκατ. ευρώ) και τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης της θιβετιανής κουλτούρας, ιδίως στην εξορία·

10. καλεί για μια ακόμη φορά την Κίνα να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και αποδοκιμάζει την συχνά διακριτική μεταχείριση των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην Κίνα·

11. καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την πρόσβαση των ξένων μέσων ενημέρωσης στο Θιβέτ, συμπεριλαμβανομένων των θιβετιανών περιοχών που βρίσκονται εκτός της Αυτόνομης Περιφέρειας του Θιβέτ, και να καταργήσουν το σύστημα ειδικών αδειών που απαιτούνται·

12. καλεί τους διπλωματικούς αντιπροσώπους της ΕΕ στο Πεκίνο να επισκεφθούν την περιοχή και να υποβάλουν έκθεση στο Συμβούλιο και στην ΥΕ/ΑΠ σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ζήτημα της εκπαίδευσης και της γλώσσας·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτικής ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και την Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα.

 

Τελευταία ενημέρωση: 24 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου