Eljárás : 2010/3008(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0708/2010

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0708/2010

Viták :

OJ 16/12/2010 - 218
CRE 16/12/2010 - 10.1

Szavazatok :

PV 16/12/2010 - 12.1
CRE 16/12/2010 - 12.1

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0494

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 129kWORD 79k
15.12.2010
PE450.540v01-00}
PE450.545v01-00}
PE450.549v01-00}
PE450.557v01-00}
PE450.558v01-00}
PE455.836v01-00} RC1
 
B7-0708/2010}
B7-0713/2010}
B7-0717/2010}
B7-0725/2010}
B7-0726/2010}
B7-0730/2010} RC1

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

S&D (B7‑0708/2010)

ALDE (B7‑0713/2010)

Verts/ALE (B7‑0717/2010)

ECR (B7‑0725/2010)

PPE (B7‑0726/2010)

GUE/NGL (B7‑0730/2010)


Malajziáról: a vesszőzés gyakorlata


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Barbara Weiler az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása Malajziáról: a vesszőzés gyakorlata  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés abszolút tilalmára, amely minden körülményre és valamennyi államra vonatkozó nemzetközi jogi norma,

–   tekintettel e tilalom számos nemzetközi és regionális emberi jogi eszközben és dokumentumban – többek között az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányában és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményében (kínzás elleni egyezmény) történő gyakorlati kifejezésére,

–   tekintettel az ENSZ fogvatartottakkal való bánásmódra vonatkozó minimumszabályaira,

–   tekintettel a menekültek jogállásáról szóló ENSZ-egyezményre,

–   tekintettel az emberi jogok és az alapvető szabadságok előmozdításáról és védelméről szóló ASEAN Chartára, amely 2008. december 15-én lépett hatályba, valamint az ASEAN Emberi Jogi Kormányközi Bizottságának 2009. október 23-i létrehozására,

–   tekintettel az ASEAN 2007. január 13-i nyilatkozatára a migráns munkavállalók jogainak védelméről és előmozdításáról,

–   tekintettel az EU harmadik országok felé irányuló, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos politikájáról szóló, 2001-ben elfogadott és 2008-ban felülvizsgált iránymutatásokra,

–   tekintettel az EU Malajziával kapcsolatos, a 2007–2013-as időszakra szóló stratégiai dokumentumára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel a nemzetközi jog értelmében minden körülmények között tilos a testi fenyítés minden formája,

B. mivel a malajziai törvények legalább 66 szabálysértés esetében rendelkeznek a vesszőzés (más szóval: korbácsolás) általi büntetésről, és mivel az Amnesty International becslései szerint évente mintegy tízezer malajziai állampolgárt és egyre nagyobb számú menekültet és migránst vesszőznek meg a malajziai börtönökben,

C. mivel a malajziai hatóságok az elmúlt években az ország területére történő illegális belépésre és kábítószerrel való visszaélésre is kiterjesztették a vesszőzéssel büntetendő szabálysértések listáját,

D. mivel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa – amelynek Malajzia tagja – által elfogadott 8/8 sz. határozat megállapítja, hogy „a testi fenyítés egyenértékű a kínzással”, és mivel a vesszőzés gyakorlata súlyos fájdalmat és szenvedést, illetve hosszú távú fizikai és pszichés traumát okoz,

E.  mivel ugyan a vesszőzést – a gyarmati korszak maradványaként – még mindig alkalmazzák néhány országban, ezek között Malajzia az egyetlen jelentős népességű és az emberi fejlődés magas szintjén álló ország, ahol a büntetés e formája fennmaradt,

F.  mivel a vesszőzés külföldi áldozatait gyakran nem tájékoztatják az ellenük felhozott vádakról, és megtagadják tőlük a tolmácsoláshoz és a jogi képviselethez való jogot, megsértve ezzel az objektív és pártatlan bírósági eljáráshoz való jogukat,

G. mivel az eljárásban érintett orvosok – akiknek a szerepe pusztán arra terjed ki, hogy megállapítsák, hogy a foglyok alkalmasak a vesszőzésre, illetve eszméletvesztésük esetén magukhoz térítsék őket – megszegik az orvosi etikát,

H. mivel a 8000 ügyvédet képviselő Malajziai Ügyvédi Kamara felszólított a büntetés e formájának megszüntetésére, arra hivatkozva, hogy ez sérti az összes nemzetközi emberi jogi normát és számos kínzás elleni egyezményt,

1.  határozottan elítéli a vesszőzést, valamint a testi fenyítés és a foglyokkal szembeni rossz bánásmód minden formáját; szilárdan hisz abban, hogy Malajzia nem hivatkozhat belföldi jogszabályaira a kínzással felérő gyakorlatának indokolásaként, amely a nemzetközi jog alapján egyértelműen jogellenes;

2. sürgeti Malajziát, hogy minden esetben vezessen be moratóriumot a vesszőzésre és a testi fenyítés minden formájára, annak jogszabályokban és a gyakorlatban történő megszüntetése érdekében;

3. felszólítja a malajziai hatóságokat, hogy haladéktalanul szüntessék be a börtöntisztviselőkre és orvosokra gyakorolt jelenlegi nyomást, amely arra irányul, hogy a vesszőzések végrehajtása során bűnrészesek legyenek a fogvatartottakkal szembeni visszaélésekben;

4. felszólítja a malajziai parlamentet, hogy ratifikálja az ENSZ kínzás elleni egyezményét és annak fakultatív jegyzőkönyvét, valamint a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát és annak jegyzőkönyveit, illetve úgy módosítsa a malajziai törvényeket, hogy az illegális bevándorlás közigazgatási vétségnek, s ne bebörtönzéssel vagy testi fenyítéssel járó bűncselekménynek minősüljön, valamint hogy a kábítószerrel kapcsolatos vétségeket ne büntessék vesszőzéssel;

5. felszólítja a malajziai emberi jogi bizottságot (SUHAKAM) és a malajziai jogalkotási reformbizottságot, hogy tegyenek megfelelő ajánlásokat a kormánynak a testi fenyítés jogszabályban történő megszüntetéséről;

6. felszólítja a malajziai hatóságokat, hogy tartsák be a migránsok, menekültek és menedékkérők védelmére vonatkozó nemzetközi normákat – többek között az ellenük folytatott büntetőeljárások során – a kínzással és bántalmazással szembeni eredményes védelmük biztosítása érdekében;

7. felszólítja az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az országgal folytatott politikai kapcsolatuk során rendszeresen vessék fel az emberi jogok malajziai helyzetét, és különösen a migránsokkal és a menedékkérőkkel szembeni visszaélésről és rossz bánásmódról szóló állításokat;

8. sürgeti az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folytassák az Európai Unió valamennyi nemzetközi partnere felé tett diplomáciai lépéseket, amelyek a kínzás és a megalázó bánásmód alkalmazását tiltó nemzetközi egyezmények ratifikálására és végrehajtására szólítja fel e partnereket; felszólítja az Európai Uniót, hogy tekintse a kínzás és a megalázó bánásmód elleni küzdelmet az emberi jogi politikája fő prioritásának, különösen az uniós iránymutatások és az összes többi uniós eszköz, mint pl. az Európai Kezdeményezés a Demokráciáért és Emberi Jogokért végrehajtása útján;

9.  az ASEAN Emberi Jogi Kormányközi Bizottságának létrehozását egy átfogóbb megközelítés és az emberi jogi normáknak az egész régióra kiterjedő hatékonyabb alkalmazása felé tett üdvözlendő lépésnek tekinti; hiszi, hogy az ASEAN-országokból érkező migránsokat és a menedékkérőket gyakran sújtó vesszőzés kérdésével ez a szerv hivatott foglalkozni;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Malajzia kormányának és parlamentjének, az ASEAN-tagállamok kormányainak, az ENSZ kínzásokat vizsgáló különmegbízottjának és az ENSZ főtitkárának.

 

Utolsó frissítés: 2010. december 16.Jogi nyilatkozat