Procedura : 2010/3009(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0709/2010

Teksty złożone :

RC-B7-0709/2010

Debaty :

OJ 16/12/2010 - 217
CRE 16/12/2010 - 10.2

Głosowanie :

PV 16/12/2010 - 12.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0495

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 127kWORD 77k
15.12.2010
PE450.541v01-00}
PE450.542v01-00}
PE450.543v01-00}
PE450.550v01-00}
PE450.559v01-00}
PE455.835v01-00} RC1
 
B7-0709/2010}
B7-0710/2010}
B7-0711/2010}
B7-0718/2010}
B7-0727/2010}
B7-0729/2010} RC1

złożony zgodnie z art. 122 ust. 5

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:

S&D (B7‑0709/2010)

ECR (B7‑0710/2010)

ALDE (B7‑0711/2010)

Verts/ALE (B7‑0718/2010)

PPE (B7‑0727/2010)

GUE/NGL (B7‑0729/2010)


w sprawie Ugandy: tak zwana ustawa Bahatiego i dyskryminacja wobec osób LGBT


Michèle Striffler, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Dominique Baudis w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Corina Creţu w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Louis Michel w imieniu grupy politycznej ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, w imieniu grupy politycznej ECR
Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Ugandy: tak zwana ustawa Bahatiego i dyskryminacja wobec osób LGBT  

Parlament Europejski,

–   uwzględniając międzynarodowe zobowiązania i instrumenty dotyczące praw człowieka, w tym te zawarte w konwencjach ONZ w sprawie praw człowieka oraz w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gwarantujące prawa człowieka i podstawowe wolności oraz zakazujące dyskryminacji,

–   uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2001 r. (umowę z Kotonu), a także klauzule dotycząc praw człowieka w niej zawarte, w szczególności art. 9,

–   uwzględniając art. 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), które zobowiązują Unię Europejską i państwa członkowskie do stania na straży praw człowieka i podstawowych wolności oraz umożliwiają przeciwdziałanie dyskryminacji i łamaniu praw człowieka na szczeblu UE,

–   uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej art. 21, zakazujący dyskryminacji ze względu na orientację seksualną,

–   uwzględniając wszystkie działania UE w zakresie zwalczania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje na temat homofobii, ochrony mniejszości i strategii walki z dyskryminacją,

–   uwzględniając swoją poprzednią rezolucję z dnia 17 grudnia 2009 r. pt. Uganda: projekt ustawy przeciwko homoseksualizmowi(1),

–   uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel, Catherine Ashton, w sprawie Międzynarodowego Dnia przeciw Homofobii, z dnia 17 maja 2010 r.,

–   uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie integracji społecznej i kulturowej oraz udziału w niej ludzi młodych,

–   uwzględniając art. 122 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze ustawę przeciwko homoseksualizmowi, którą we własnym imieniu złożył poseł David Bahati w dniu 25 września 2009 r. w parlamencie ugandyjskim, przewidującą za stosunki homoseksualne karę więzienia od siedmiu lat do dożywocia, a także karę śmierci; mając na uwadze, że ustawa przewiduje karę do trzech lat więzienia w przypadku nieujawnienia homoseksualizmu dziecka lub pacjenta; mając na uwadze, że ustawa jest nadal rozpatrywana,

B.  mając na uwadze, że międzynarodowa wspólnota w znakomitej większości potępiła proponowane prawo, a niektóre państwa członkowskie UE zagroziły wstrzymaniem pomocy rozwojowej dla Ugandy w przypadku uchwalenia ustawy,

C. mając na uwadze, że w dniu 9 października i 15 listopada 2010 r. lokalna gazeta „Rolling Stone” opublikowała nazwiska i dane osobowe osób podejrzanych o homoseksualizm, nawołując czytelników do ich atakowania lub powieszenia; mając na uwadze, że Sąd Najwyższy w Ugandzie tymczasowo zakazał gazecie publikacji,

D. mając na uwadze, że w Afryce homoseksualizm jest legalny w jedynie 13 krajach, a w 38 krajach stanowi przestępstwo; mając na uwadze, że w Mauretanii, Sudanie i północnej Nigerii za homoseksualizm grozi kara śmierci,

1.  ponownie stwierdza, że orientacja seksualna jest zagadnieniem indywidualnym, powiązanym z prawem do prywatności, gwarantowanym na mocy międzynarodowego prawa praw człowieka, zgodnie z którym należy chronić równe traktowanie oraz traktowanie wolne od dyskryminacji, jak również gwarantować wolność wypowiedzi;

2.  przypomina władzom Ugandy o zobowiązaniach wynikających z prawa międzynarodowego oraz umowy z Kotonu, która wzywa do poszanowania uniwersalnych praw człowieka;

3.  ponownie deklaruje swoje przywiązanie do uniwersalnych praw człowieka; zauważa w związku z tym, że ochronę podstawowych praw osób LGBT należy kwalifikować nie jako narzucanie europejskich wartości, lecz jako ochronę i promowanie wspólnych uniwersalnych praw człowieka, co jest jednym z celów UE, we wszystkich działaniach zewnętrznych UE;

4.  potępia wszelkie próby nawoływania do nienawiści i zalecania przemocy wobec którejkolwiek z mniejszości, w tym ze względu na płeć lub orientację seksualną; w tym kontekście potępia złożenie ustawy przeciwko homoseksualizmowi w parlamencie ugandyjskim i wzywa władze Ugandy do odrzucenia ustawy i zmiany obowiązującego prawa krajowego celem depenalizacji homoseksualizmu oraz depenalizacji marginalizowanych grup, w tym aktywistów LGBT; podkreśla, że taka ustawa przeciw homoseksualizmowi poważnie zaszkodziłaby walce z HIV/AIDS;

5.   po raz kolejny zdecydowanie sprzeciwia się, niezależnie od okoliczności, wszelkim działaniom mającym na celu wprowadzenie kary śmierci oraz procedur ekstradycyjnych dla obywateli Ugandy, którzy utrzymują stosunki homoseksualne za granicą;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Sąd Najwyższy Ugandy zakazał gazecie „Rolling Stone” publikacji; jest jednak nadal zaniepokojony faktem, że wielu Ugandyjczyków zostało zaatakowanych bezpośrednio z powodu artykułu, a wielu nadal obawia się ataków, oraz wzywa władze do ochrony tych osób;

7.  wzywa Komisję, Radę Unii Europejskiej i Służby Działań Zewnętrznych do pełnego wykorzystania zestawu narzędzi służących promowaniu i ochronie wszystkich praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, biseksualistom i osobom transgenderowym (LGBT) w kontaktach z Ugandą, kontynuując jednocześnie walkę, na szczeblu międzynarodowym, z prześladowaniem osób na podstawie ich orientacji seksualnych, która powinna być filarem mapy drogowej UE w zakresie walki z homofobią i ochrony praw lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz prezydentowi Republiki Ugandy, marszałkowi Parlamentu Ugandy, Zgromadzeniu Legislacyjnemu Afryki Wschodniej oraz Komisji Unii Afrykańskiej i jej instytucjom.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0119.

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2011Informacja prawna