Процедура : 2011/2571(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0132/2011

Внесени текстове :

RC-B7-0132/2011

Разисквания :

PV 17/02/2011 - 10.1
CRE 17/02/2011 - 10.1

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 11.1

Приети текстове :

P7_TA(2011)0072

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 143kWORD 82k
16.2.2011
PE459.664v01-00}
PE459.666v01-00}
PE459.669v01-00}
PE459.670v01-00}
PE459.671v01-00}
PE459.672v01-00} RC1
 
B7-0132/2011}
B7-0134/2011}
B7-0137/2011}
B7-0138/2011}
B7-0139/2011}
B7-0140/2011} RC1

внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

Verts/ALE (B7‑0132/2011)

ALDE (B7‑0134/2011)

GUE/NGL (B7‑0137/2011)

PPE (B7‑0138/2011)

S&D (B7‑0139/2011)

ECR (B7‑0140/2011)


относно пограничните сблъсъци между Тайланд и Камбоджа


Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Martin Kastler, Csaba Sógor от името на групата PPE
Marc Tarabella от името на групата S&D
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Heidi Hautala от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan от името на групата ECR
Helmut Scholz от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно пограничните сблъсъци между Тайланд и Камбоджа  

Европейският парламент,

–    като взе предвид своите резолюции от 13 януари 2005 г., 10 март 2005 г., 19 януари 2006 г., 15 март 2007 г. и 21 октомври 2010 г. относно Камбоджа, както и своите резолюции от 20 май 2010 г. и 1 декември 2005 г. относно положението на правата на човека в Камбоджа, Лаос и Виетнам,

–    като взе предвид решението на Международния съд от 15 юни 1962 г. относно случая с храма Преах Вихеар (Камбоджа с/у Тайланд),

–    като взе предвид Конвенцията за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт от 1954 г., която е подписана както от Тайланд, така и от Камбоджа,

–    като взе предвид изявлението на генералния секретар на АСЕАН от 5 февруари 2011 г.,

–    като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 7 февруари 2011 г.,

–    като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун от 7 февруари 2011 г.,

–    като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че от началото на м. февруари 2011 г. по границата между Тайланд и Камбоджа се водят сражения между въоръжените сили на двете страни, включително в близост до храма Преах Вихеар,

Б.   като има предвид, че пограничните сблъсъци започнаха, след като камбоджански съд осъди двама тайландски граждани на осем години затвор по обвинение в шпионаж и незаконно навлизане в оспорваната територия през м. декември миналата година, както и че присъдата беше произнесена непосредствено след успешното приключване на Седмото заседание на съвместната комисия относно двустранното сътрудничество между Тайланд и Камбоджа на 3 и 4 февруари 2011 г., на което двете държави се договориха да разширят сътрудничеството си във всички области и да проведат в близко бъдеще в Тайланд заседание на съвместната комисия относно определянето на сухоземната граница,

В.   като има предвид, че през миналия век храмът Преах Вихеар беше в центъра на периодични погранични спорове между Тайланд и Камбоджа,

Г.   като има предвид, че Международният съд постанови на 15 юни 1962 г., че храмът Преах Вихеар се намира в територия, попадаща под суверенитета на Камбоджа,

Д.  като има предвид, че за храма Преах Вихеар, който беше вписан на 7 юли 2008 г. в списъка на ЮНЕСКО за обекти на световното културно наследство, има предположения, че е бил увреден от обстрела по време на скорошните сблъсъци по границата,

Е.   като има предвид, че международната общност носи особена отговорност за съхранението на паметниците, вписани в списъка на ЮНЕСКО за обекти на световното културно наследство,

Ж.  като има предвид, че се докладва за жертви и ранени войници и граждани и от двете страни, както и че в околните области се е наложила евакуацията на хиляди граждани,

З.   като има предвид, че според няколко съобщения в медиите може би са били използвани касетъчни боеприпаси, както и че нито Тайланд, нито Камбоджа са ратифицирали Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси,

И.  като има предвид, че влошаването на положението по границата между Тайланд и Камбоджа заплашва мира и сигурността в региона,

Й.  като има предвид, че Индонезия, която понастоящем председателства АСЕАН, засили своите дипломатически усилия да подпомогне двете страни да стигнат до временно решение за задействане на двустранните механизми за постигане на целта за определяне на границата и за общо примирие в областта; като има предвид, че председателят на АСЕАН насърчава двете държави да водят преговори в рамките на съществуващата тайландско-камбоджанска съвместна комисия относно определянето на сухоземната граница,

К.  като има предвид, че в Хартата на АСЕАН се предвижда създаването на механизъм за разрешаване на спорове, който би разширил обхвата на оказването на помощ при решаването на двустранни спорове,

Л.  като има предвид, че генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова изрази своето намерение да изпрати мисия за оценка на състоянието на храма Преах Вихеар,

1.   осъжда пограничните сблъсъци между въоръжените сили на Кралство Камбоджа и Кралство Тайланд и призовава всички страни да проявят възможно най-голяма сдържаност и да предприемат необходимите мерки за ограничаване на напрежението, да възобновят диалога с оглед намирането на мирно решение на различията, както и да приемат помощта на АСЕАН и на ООН;

2.   изразява своето съжаление във връзка с човешките жертви при последните погранични сблъсъци и предава своите искрени съболезнования на семействата на жертвите;

3.   призовава правителствата на двете държави да гарантират, че на гражданското население, разселено вследствие въоръжените сблъсъци, се оказва съответната помощ;

4.   призовава двете държави да се съобразяват с решението на Международния съд от 1962 г. и да стигнат до мирно решение на спора относно граничната област в близост до храма Преах Вихеар;

5.   призовава двете държави да гарантират, че със своите действия не нарушават член 4, параграф 1 от Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, който забранява всякакво използване на културни ценности, намиращи се в рамките на техните територии, както и на територията на другите високодоговарящи се страни, което може да ги изложи на разрушение или увреждане при въоръжен конфликт, както и да се въздържат от всякакви враждебни действия, насочени срещу такива ценности;

6.   призовава държавните органи в Тайланд и Камбоджа са спазват Договора за приятелство и сътрудничество в Южна Азия, и по-специално неговите основни принципи за решаване на различия или спорове чрез мирни средства, за отказ от използването на заплахи или на сила, както и за ефективно сътрудничество между високодоговарящите се страни;

7.   приветства усилията на председателстващия АСЕАН индонезийски външен министър Marty Natalegawa за улесняване на диалога между двете държави, така че спорът да бъде решен по мирен път;

8.   приветства факта, че Тайланд и Камбоджа се съгласиха да присъстват на свиканото по спешност заседание на народите от Югоизточна Азия, за да обсъдят пограничния конфликт;

9.   приветства решението на генералния директор на ЮНЕСКО да изпрати специален пратеник за посредническа мисия в Банкок и Пном Пен; призовава и двете страни по спора да сътрудничат с мисията на ЮНЕСКО, за да се оценят причинените на храма Преах Вихеар щети;

10. призовава двете страни да постигнат решение, което ще позволи пряк достъп от съответните им територии до храма Преах Вихеар, както и да не възпрепятстват взаимно достъпа на граждани на другата страна до храма или до граничната зона;

11. изразява своята загриженост във връзка с предполагаемата употреба на касетъчни боеприпаси и призовава и двете държави при всякакви обстоятелства да се въздържат от използването на такива боеприпаси;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Европейската комисия/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и парламентите на държавите-членки на ЕС, на правителството на Кралство Камбоджа, на правителството на Кралство Тайланд, на генералния секретар на ООН, на генералния директор на ЮНЕСКО, както и на правителствата на държавите членки на АСЕАН.

Последно осъвременяване: 17 февруари 2011 г.Правна информация