Procedure : 2011/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0133/2011

Indgivne tekster :

RC-B7-0133/2011

Forhandlinger :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Afstemninger :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0074

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 143kWORD 82k
16.2.2011
PE459.665v01-00}
PE459.675v01-00}
PE459.677v01-00}
PE459.678v01-00}
PE459.681v01-00}
PE459.682v01-00} RC1
 
B7-0133/2011}
B7-0143/2011}
B7-0145/2011}
B7-0146/2011}
B7-0149/2011}
B7-0150/2011} RC1

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

til erstatning af beslutningsforslag af:

Verts/ALE (B7‑0133/2011)

ALDE (B7‑0143/2011)

ECR (B7‑0145/2011)

GUE/NGL (B7‑0146/2011)

PPE (B7‑0149/2011)

S&D (B7‑0150/2011)


om Uganda: drabet på David Kato


Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Alain Cadec, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen
Michael Cashman, Corina Creţu, Ana Gomes for S&D-Gruppen
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber, Leonidas Donskis, Jens Rohde, Louis Michel, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexandra Thein for ALDE-Gruppen
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Keith Taylor, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock for ECR-Gruppen‑{}‑
Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Uganda: drabet på David Kato     

Europa-Parlamentet,

 

- der henviser til de internationale menneskerettighedsforpligtelser og –instrumenter, herunder dem, som indgår i FN-konventionerne om menneskerettigheder og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der garanterer menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og forbyder forskelsbehandling,

 

- der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2001 (Cotonouaftalen) og ændret i Ouagadougou den 23. juni 2010, og de menneskerettighedsklausuler, der indgår heri, navnlig artikel 8,

 

- der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), artikel 6, 7 og 21, der forpligter såvel EU som medlemsstaterne til at holde menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i hævd og danner grundlag for bekæmpelsen af forskelsbehandling og menneskerettighedskrænkelser på EU-plan,

 

- der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21, der forbyder forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering,

 

- der henviser til alle EU’s aktiviteter til bekæmpelse af homofobi og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering,

 

- der henviser til sine tidligere beslutninger om homofobi, beskyttelse af mindretal og antidiskriminationspolitikker,

 

- der henviser til sin beslutning af 17. december 2009 om Uganda: lovforslag om kriminalisering af homoseksualitet og af 16. december 2010 om Uganda: det såkaldte Bahati-lovforslag og diskriminationen mod LGBT-personer,

 

- der henviser til erklæringen af 17. maj 2010 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen, Catherine Ashton, og formanden for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek, på Den Internationale Dag Mod Homofobi,

 

- der henviser til erklæringen af 28. september 2010 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om religionernes fredelige sameksistens og den vægt, der lægges på fænomenet homoseksualitet i AVS-partnerskabet,

- der henviser til den udtalelse, som EU-medlemmer af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU fra hhv. Europa-Parlamentets PPE-Gruppe, S&D-Gruppe, ALDE-Gruppe, Verts/ALE-Gruppe og GUE/NGL-Gruppe kom med den 6. december 2010 som reaktion på AVS-erklæringen,

- der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU’s beslutning af 3. december 2009 om unges sociale og kulturelle integration og deltagelse,

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

 

A.  der henviser til, at David Kato Kisule, menneskerettighedsforkæmper og frontfigur i ”Sexual Minorities Uganda”, en aktivistgruppe for bøsser og lesbiskes rettigheder, og frontkæmper for ugandiske lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT) i det hele taget, blev brutalt myrdet i Uganda den 26. januar,

 

B.  der henviser til, at David Kato tidligere havde sagsøgt og vundet sagen mod det lokale sensationsblad “Rolling Stone”, som hhv. den 9. oktober og den 15. november 2010 offentliggjorde navne og personlige oplysninger om samt fotografier af mere end 100 angiveligt homoseksuelle personer, inklusive David Kato, med en opfordring til læserne om at skade eller hænge dem;

 

C.  der henviser til, at Ugandas Højesteret den 3. januar 2011 afsagde dom om, at sensationsbladet “Rolling Stone” krænkede alle borgeres grundlæggende og grundlovsfæstede ret til værdighed og privatlivets fred og præciserede, at selv den nuværende ugandiske antihomoseksualitetslovgivning ikke kunne fortolkes således, at vold mod eller drab på homoseksuelle kunne accepteres; der henviser til, at Kato Kisule efter at have vundet retssagen tog stærkt afstand fra stigende trusler og chikane,

 

D.  der henviser til, at medformanden i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, formanden for Underudvalget om Menneskerettigheder, Europa-Parlamentets formand, EU's missionschefer i Kampala, USA’s præsident og udenrigsminister, FN's højkommissær for menneskerettigheder og andre ledere fra det internationale samfund har hyldet David Kato som menneskerettighedsforkæmper og opfordret de ugandiske myndigheder til at bringe gerningsmanden/mændene for retten,

E.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i lighed med internationale ngo’er og repræsentanter for den amerikanske regering og regeringerne i EU gentagne gange har udtrykt bekymring over LGBT-personers stilling i Uganda, den vedvarende diskrimination og forfølgelse samt opfordringer til had mod LGBT-personer fremsat af offentlige personer, private personer og organisationer i Uganda,

 

F.  der henviser til, at den gruppe, som David Kato var medlem af, offentligt modsatte sig antihomoseksualitetslovforslaget, et lovforslag som David Bahati, medlem af parlamentet, fremsatte på eget initiativ den 25. september 2009 i det ugandiske parlament, i medfør af hvilket homoseksuelle handlinger ville kunne straffes med mellem syv års fængsel og livstid eller med døden; der henviser til, at manglende angivelse af et barns eller en patients homoseksualitet i henhold til lovforslaget kan straffes med op til tre års fængsel; der henviser til, at lovforslaget stadig er under behandling,

 

G.  der henviser til, at LGBT-personer i Uganda samt de personer, hvis billeder og personlige oplysninger blev bragt i ”Rolling Stone” og efterfølgende blev læst op i radio og tv, nu er i reel fare for at blive forfulgt og for de flestes vedkommende nu er hjemløse, arbejdsløse, tvunget til at holde sig væk fra offentlige steder og er nødt til at gemme sig for offentligheden,

H.  der henviser til, at homoseksualitet i Afrika kun er lovligt i 13 lande, mens det i 38 lande udgør en strafbar handling; der henviser til, at homoseksualitet i Mauretanien, Sudan og det nordlige Nigeria straffes med døden; der henviser til, at bl.a. politiske og ekstremistiske religiøse ledere opfordrer til vold mod LGBT-personer, mens myndighederne tolererer og undlader at straffe forbrydelser begået på grundlag af seksuel orientering, og til, at diskrimination, vilkårlige anholdelser og mishandling på grundlag af seksuel orientering er konstant stigende;

1.  fordømmer på det kraftigste det voldelige drab på den ugandiske menneskerettighedsforkæmper, David Kato Kisule;

2.  opfordrer de ugandiske myndigheder til at foretage en tilbundsgående og upartisk efterforskning af drabet og bringe gerningsmændene for retten, og til at gøre det samme i forbindelse med enhver form for forfølgelse og diskrimination af og vold mod LGBT-personer og alle andre minoritetsgrupper; opfordrer de ugandiske myndigheder til at undersøge de personer, der offentligt har opfordret til drab på David Kato, deres organisationer, rolle og finansiering;

3.  beklager, at de ugandiske myndigheder ikke har nogen kommentarer til de diskriminerende holdninger til homoseksuelle, der er kommet til udtryk, og påpeger deres forpligtelser i henhold til folkeretten og Cotonouaftalen, navnlig forpligtelsen til at beskytte alle mennesker – uanset deres seksuelle orientering eller kønsidentitet – mod trusler eller vold;

4.  gentager med sigte på det parlaments‑ og præsidentvalg, der skal finde sted den 18. februar 2011, nødvendigheden af at fordømme ethvert indgreb imod homoseksualitet og vedtage foranstaltninger, der er egnede til at få sat en stopper for homofobiske pressekampagner og enhver form for kommunikation, der ansporer til had mod en minoritetsgruppe eller enhver retfærdiggørelse af sådanne handlinger på grundlag af køn eller seksuel orientering;

5.  opfordrer Ugandas regering til at sikre, at LGBT-personer og alle andre minoritetsgrupper i Uganda i tilstrækkelig grad er beskyttet mod vold, og til omgående at skride ind over for enhver form for trusler eller hadske udtalelser, som med stor sandsynlighed vil kunne anspore til vold, diskrimination eller fjendtlighed imod dem;

6.  fordømmer i denne forbindelse og på ny Bahatis antihomoseksualitetslovforslag og opfordrer Ugandas parlament til at afkriminalisere homoseksualitet og afvise brugen af dødsstraf under nogen som helst omstændigheder; tilslutter sig FN-generalsekretær Ban Ki-moons appel af 10. december 2010 om universel afkriminalisering af homoseksualitet;

7.  fordømmer ethvert forsøg på at anspore til had og opfordre til vold mod minoritetsgrupper, herunder på grund af køn eller seksuel orientering; støtter opfordringen fra David Katos organisation (SMUG) og andre organisationer til myndighederne, de politiske og religiøse ledere og medierne om at standse dæmoniseringen af seksuelle minoriteter og skabelsen af et voldsklima imod LGBT-personer;

8.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage LGBT-aktivister i deres støtteprogrammer for menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer alle ngo’er i Uganda til at samarbejde med den ugandiske menneskerettighedskoalition (Ugandan Human Rights Coalition), inklusive LGBT-organisationerne;

9.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre, at deres udenrigspolitik, herunder deres samarbejds‑ og udviklingspolitik, over for tredjelande – i relation til både myndigheder og ngo’er – tager behørigt hensyn til menneskerettighedssituationen for alle minoritetsgrupper, herunder LGBT-personer, for at sikre, at der gøres konkrete fremskridt på dette område; opfordrer Kommissionen, Rådet og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til, når de har med Uganda at gøre, fuldt ud at anvende ”værktøjssættet til fremme og beskyttelse af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle personers ret til at nyde godt af alle deres menneskerettigheder”, give fuld beskyttelse til LGBT-aktivister i Uganda og støtte deres aktiviteter; opfordrer Kommissionen til at medtage disse spørgsmål i den køreplan mod homofobi, som Parlamentet har anmodet den om at udarbejde(1),

10.  er ekstremt bekymret over, at internationale donorer, internationale organisationer og ngo’er, humanitære organisationer og læger vil være nødt til at genoverveje eller standse deres aktiviteter inden for bestemte områder, hvis lovforslaget bliver vedtaget, og bemærker, at Tyskland har besluttet at tilbageholde halvdelen af de 33 mio. dollars i udviklingsbistand, som det havde lovet Malawi, på grund af kriminaliseringen af homoseksualitet og begrænsningen af pressefriheden, hvilket er blevet fulgt op af USA's afvisning af at overdrage 350 mio. dollars i udviklingsbistand til Malawi uden yderligere drøftelser af de love, der begrænser den enkelte borgers frihedsrettigheder;

11.  gentager sin tilslutning til de universelle menneskerettigheder og minder om, at seksuel orientering falder inden for rammerne af den enkeltes ret til privatlivets fred, som garanteres af international menneskerettighedslovgivning, i henhold til hvilken ligestilling og ikke-diskrimination skal fremmes og ytringsfriheden garanteres, og minder de ugandiske myndigheder om deres forpligtelser i henhold til folkeretten og Cotonouaftalen, der opfordrer til overholdelse af de universelle menneskerettigheder;

12.  opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at gentage princippet om, at personer, der er i risiko for forfølgelse eller i risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling, bør kunne komme under overvejelse med hensyn til tildeling af flygtningestatus;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, Republikken Ugandas præsident, formanden for Ugandas parlament, Den Østafrikanske Lovgivende Forsamling samt til Den Afrikanske Union og dennes institutioner.

 

 

 

(1)

Pkt. 7 i beslutning P7_TA-PROV(2011)0019 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0019+0+DOC+XML+V0//EN.

Seneste opdatering: 17. februar 2011Juridisk meddelelse