Процедура : 2011/2717(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0349/2011

Внесени текстове :

RC-B7-0349/2011

Разисквания :

OJ 07/06/2011 - 132

Гласувания :

PV 09/06/2011 - 8.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 148kWORD 86k
7.6.2011
PE465.654v01-00}
PE465.655v01-00}
PE465.659v01-00}
PE465.660v01-00}
PE465.661v01-00} RC1
 
B7-0349/2011}
B7-0350/2011}
B7-0354/2011}
B7-0355/2011}
B7-0356/2011} RC1

съгласно член 110, параграф 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B7‑0349/2011)

S&D (B7‑0350/2011)

ALDE (B7‑0354/2011)

ECR (B7‑0355/2011)

Verts/ALE (B7‑0356&2011)


относно Судан и Южен Судан: положението след референдума през 2011 г.


Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Joachim Zeller, Надежда Нейнски от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Richard Howitt, Vincent Peillon, Pino Arlacchi от името на групата S&D
Ivo Vajgl, Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexandra Thein, Marietje Schaake от името на групата ALDE
Nirj Deva, Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski от името на групата ECR
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно Судан и Южен Судан: положението след референдума през 2011 г.  

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Судан,

–   като взе предвид всестранното мирно споразумение (ВМС), подписано на 9 януари 2005 г.,

–   като взе предвид Резолюция № 1978(2011) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации,

–   като взе предвид декларацията на Африканския съюз от 31 януари 2011 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Судан от 31 януари 2011 г., и Решение 9953/11 на Съвета от 17 май 2011 г.,

–   като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 3 юни 2011 г.,

–   като взе предвид декларацията от 7 февруари 2011 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Катрин Аштън, от името на Съюза, относно окончателните резултати от референдума относно правото на Южен Судан на самоопределение и изявлението на баронеса Аштън от 24 май 2011 г. относно положението в Судан,

–   като взе предвид заключенията от консултациите с подкрепата на Организацията на обединените нации относно мирния процес в Дарфур, проведени в Доха, Катар (27–31 май 2011 г.);

–   като взе предвид окончателното изявление на мисията на Европейския съюз за наблюдение на референдума, представено на 2 юни 2011 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че референдумът за Южен Судан беше проведен между 9 и 15 януари 2011 г. и че по-голямата част от гласоподавателите гласуваха за създаването на независима държава, наречена Южен Судан,

Б.  като има предвид, че се очаква Южен Судан да обяви независимостта си на 9 юли 2011 г., което съвпада с изтичането на срока на ВМС,

В.  като има предвид, че въпреки че Южен Судан е богат на природни ресурси, като например нефт, мед, желязо, а също така гори и плодородни земи, по-голямата част от неговото население живее в бедност, с един от най-високите проценти на детска смъртност и едни от най-ниските показатели в областта на образованието в света, и че всичко това ще насърчава появата на социално-икономически, хуманитарни и свързани със сигурността предизвикателства,

Г.  като има предвид, че някои аспекти на ВМС не бяха осъществени своевременно или все още не са изпълнени и че са необходими значителни усилия за постигането на споразумение за преговори след референдума относно въпроси като например разпределянето на приходите от добива на нефт, определянето на границите, гражданството и поделянето на дългове и активи,

Д. като има предвид, че референдумът за определяне дали Абией да бъде част от Северен или Южен Судан, който трябваше да се проведе едновременно с референдума за Южен Судан, не се състоя, и че това доведе до тежка ескалация на насилието в района,

Е.  като има предвид, че статутът на оспорваните области все още не е уреден и че влошаването на положението в Абией води до смъртта на стотици и изселването на хиляди хора и че това излага хората на риск от продоволствена несигурност, болести, липса на достъп до основни услуги като здравеопазване и питейна вода,

Ж. като има предвид, че положението в Дарфур продължава да бъде източник на загриженост и че неотдавна мисията на ООН в Дарфур съобщи за бомбардировки от страна на правителството, както и че няколко хуманитарни работници в региона са били взети за заложници; като има предвид, че мисията е изправена редовно пред прояви на тормоз, отвличания и заплахи за сигурността в общ план,

1.  приветства мирното и пораждащо доверие поведение на Судан и на Южен Судан по време на референдума в Южен Судан през 2011 г. и усилията и ангажираността, показана от всички страни по ВМС; счита това за решаваща стъпка в изпълнението на ВМС и като положителен знак за мирното съвместно съществуване на двете държави;

2.  припомня, че зачита изцяло резултатите от референдума като израз на демократичната воля на народа на Южен Судан; призовава както Северен, така и Южен Судан да се ангажират активно с насърчаването на демократично управление и установяването на дълготраен мир, сигурност и благоденствие за двете държави, при зачитане на човешките, социалните и икономическите права;

3.  призовава южносуданските органи да насърчават развитието на Южен Судан като модерна, плуралистична и демократична държава, основана на принципите на правовата държава и при зачитане на правата на човека, по-специално правата на жените и децата, и върховенството на правото на гражданите да избират своето правителство чрез редовни и свободни избори, като се защитават свободата на движение, свободата на сдружаване и свободата на изразяване на политически възгледи, залегнали както в конституцията, така и в законодателството;

4.  решително осъжда преднамереното нападение срещу мисията на ООН в Судан (МОНС) на 10 май 2011 г. в района на Абией и осъжда милитаризирането на тази област както от Северен, така и от Южен Судан; настоятелно призовава двете страни по ВМС да продължат да гарантират безопасността и сигурността на цялото население в Судан, и по-специално в район Абией, без да се изменя демографският състав на региона; призовава суданските и южносуданските въоръжени сили да се оттеглят от Абией и двете страни да проявят въздържаност, като започнат незабавно конструктивен диалог за мирно решаване на въпроса за статута на Абией, в рамките на ВМС;

5.  подчертава своята подкрепа за усилията на групата на високо равнище на Африканския съюз по изпълнението на споразумението за Судан под ръководството на Табо Мбеки за улесняване на преговорите между страните по ВМС, както и за усилията от страна на специалния представител на генералния секретар на ООН за Судан, Хайле Менкериос, за посредничество между двете страни в района Абией; отново потвърждава, че ЕС трябва да има готовност при необходимост да предоставя допълнителна помощ;

6.  настоятелно призовава всички страни по ВМС да се ангажират с непрекъснат и конструктивен диалог, за да решат нерешените въпроси след референдума, включително общите граници, споразуменията относно гражданството на жителите в северните и южните райони, разпределянето на приходите от добива на нефт и използването на тръбопроводите и провеждането на народни допитвания в Сини Нил и Южен Кордофан;

7.  подчертава, че е важно да се осигури ефективното и сигурно управление на завръщащите се на юг лица по отношение на транзита, техническия капацитет (липса на урбанисти и геодезисти), инфраструктурата, разпределянето на земя и достъпа до основни услуги;

8.  приветства съобщението на Съвета от 17 май 2011 г. за разпределянето на 200 милиона евро за Южен Судан в допълнение към 150-те милиона евро, които бяха разпределени миналата година за подпомагане на най-уязвимите групи от населението на територията на Судан; отбелязва готовността на ЕС да предоставя помощ за развитието и на двете страни; подчертава, че новите средства следва да бъдат използвани в подкрепа на основните услуги, а именно образованието, здравеопазването, селското стопанство, продоволствената сигурност и изграждането на институционален капацитет; призовава за спешното присъединяване на Южен Судан към Споразумението от Котону и за предприемането от страна на ЕС на всички необходими стъпки за осигуряване във възможно най-кратък срок на достъп до финансиране от Европейския фонд за развитие;

9.  подчертава, че ЕС трябва да играе водеща роля по време на конференцията на донорите на Южен Судан, която ще се проведе по-късно през 2011 г., и активно да насърчава други донори да действат по същия начин; призовава международните кредитори да намалят международния дълг на Судан и на Южен Судан;

10. призовава правителството на Южен Судан да прилага политики в областта на чуждестранните инвестиции в интерес на населението и по такъв начин, че чуждестранните инвестиции в природни ресурси да благоприятстват развитието на национална икономика с цел борба срещу бедността; подчертава, че ЕС трябва да направи всичко възможно, за да гарантира, че мултинационалните образувания и чуждестранни предприятия, които извършват дейност в региона, са достатъчно регулирани и че те декларират по прозрачен начин своята дейност и приходи;

11. приветства решението на Съвета за сигурност на ООН за удължаване на мандата на мисията на ООН в Судан (МОНС) и за изпращане на допълнителни мироопазващи сили в Судан; счита, че едно трайно присъствие на ООН е от изключително значение за мирното развитие на две жизнеспособни държави; призовава както Судан, така и Южен Судан да приветстват присъствието на ООН и да гарантират безопасността на нейните представители;

12. подчертава, че е важно ЕС да продължи да предоставя хуманитарна помощ за Судан и Южен Судан след 9 юли 2011 г.; насърчава съществено хуманитарно присъствие и капацитет в региона с достатъчни средства за гарантиране на безопасността на хуманитарните организации;

13. приветства заключенията от консултациите с подкрепата на ООН относно мирния процес в Дарфур; призовава всички страни да спазват вече подписаните споразумения за прекратяване на огъня и на враждебните действия; припомня важността на наличието на пълна прозрачност по време на преговорите по въпросите, свързани с Дарфур и Абией, както и във връзка с общия диалог Север–Юг; призовава за представителство на всички страни по споровете, а също и на гражданското общество и политическите водачи на местно, регионално, национално и международно равнище;

14. настоятелно призовава правителството на Южен Судан да възприеме прозрачен, отговорен и всеобхватен подход спрямо управлението чрез процеса на преразглеждане на конституцията; подчертава, че е важно всички политически партии да работят заедно, за да представляват напълно всички хора в страната и да спомогнат за изграждането на стабилни демократични политически институции;

15. призовава двете страни с оглед на предстоящия ден на независимостта на 9 юли 2011 г. да представят конкретни планове за създаване и/или реформиране на институциите, така че двете държави да могат да функционират още от този ден; призовава делегациите на ЕС в Судан и Южен Судан да популяризират проактивно и да прилагат препоръките, направени в резултат на неотдавна проведените мисии на ЕС за наблюдение на изборите и референдума;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета за сигурност на ООН и на генералния секретар на ООН, на специалния представител на ЕС за Южен Судан, на правителството на Судан, на правителството на Южен Судан, на институциите на Африканския съюз и на председателя на групата на високо равнище на Африканския съюз за Судан, на Парламентарната асамблея АКТБ-ЕС и на правителствата на държавите-членки на ЕС.

 

Последно осъвременяване: 8 юни 2011 г.Правна информация