Procedură : 2011/2712(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0353/2011

Texte depuse :

RC-B7-0353/2011

Dezbateri :

OJ 09/06/2011 - 127

Voturi :

PV 09/06/2011 - 13.1

Texte adoptate :


PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 138kWORD 89k
8.6.2011
PE465.658v01-00}
PE465.665v01-00}
PE465.670v01-00}
PE465.671v01-00}
PE465.672v01-00} RC1
 
B7-0353/2011}
B7-0360/2011}
B7-0365/2011}
B7-0366/2011}
B7-0367/2011} RC1

depusă în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:

ECR (B7‑0353/2011)

S&D (B7‑0360/2011)

PPE (B7‑0365/2011)

ALDE (B7‑0366/2011)

Verts/ALE (B7‑0367/2011)


referitoare la situaţia din Madagascar


Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Corina Creţu în numele Grupului S&D
Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber, Anneli Jäätteenmäki în numele Grupului ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden în numele Grupului ECR
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din Madagascar   

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 8 şi 9 din Acordul de la Cotonou, referitoare la dialogul politic şi, respectiv, respectarea drepturilor omului,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la Madagascar, în special Rezoluţia din 7 mai 2009(1) şi Rezoluţia din 11 februarie 2010(2), precum şi misiunea de anchetă efectuată de Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE în Madagascar în perioada 10-11 iulie 2010,

–   având în vedere declaraţia Înaltului Reprezentant al UE, dna Catherine Ashton, din 19 noiembrie 2010,

–   având în vedere Comunicatul din Swaziland din 30 martie 2009 şi decizia adoptată la Livingstone la 31 martie 2011 care, la punctul 6, afirmă că soluţia pentru Madagascar trebuie să fie una democratică, consensuală, exhaustivă şi transparentă;

–   având în vedere Acordurile de la Maputo din 8 şi 9 august 2009 şi Actul suplimentar de la Addis Abeba din 6 noiembrie 2009, semnate de cei patru lideri ai grupărilor politice din Madagascar, acorduri ce au o valoare constituţională, aşa după cum s-a convenit în mod explicit de către părţile interesate, şi recunoscute de comunitatea internaţională,

–   având în vedere suspendarea Madagascarului din Comunitatea de Dezvoltare a Africii de Sud (SADC) şi din Uniunea Africană,

–  având în vedere sancţiunile hotărâte de Uniunea Africană la 17 martie 2010 şi confirmate la 31 ianuarie 2011 împotriva lui Andry Rajoelina şi a peste 100 de aliaţi ai săi;

–   având în vedere recenta foaie de parcurs propusă de echipa de mediere a SADC;

–   având în vedere summitul extraordinar al SADC din Madagascar din 20 mai 2011,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât instabilitatea politică persistentă care s-a instaurat odată cu lovitura de stat a creat o situaţie precară în Madagascar din punct de vedere socioeconomic, umanitar şi al respectării drepturilor omului;

 

B. întrucât la Maputo şi Addis Ababa au fost asumate angajamente privind împărţirea puterii cu celelalte mişcări politice din Madagascar; întrucât aceste acorduri includ, de asemenea, o Cartă a valorilor, bazată pe respectarea principiilor fundamentale şi pe promovarea, în perioada de tranziţie, a non-violenţei, reconcilierii şi respectului reciproc;

 

C. întrucât regimul actual nu respectă drepturile fundamentale, constituţionale şi democratice înscrise în Acordul de la Cotonou şi în acordurile internaţionale;

 

D. întrucât trebuie să se deschidă o anchetă transparentă şi independentă asupra morţilor şi utilizării excesive a forţei în cursul manifestaţiilor din 2009;

 

E. întrucât regimul ilegal actual monopolizează puterile executive, legislative şi judiciare, precum şi mass-media;

 

F. întrucât procesul actual de negocieri, mediat de factori internaţionali, trebuie să continue într-un mod care să permită participarea tuturor părţilor;

 

G. întrucât, la 17 noiembrie 2010, autoritatea de facto a organizat un referendum constituţional inechitabil, boicotat în mod justificat de opoziţie şi ignorat în general de comunitatea internaţională, care a avut drept rezultat adoptarea aşa-numitei noi Constituţii;

 

H. întrucât, la 6 iulie 2009, Uniunea Europeană a lansat un proces de consultare cu Madagascarul în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou, deschizând astfel un dialog care urmăreşte găsirea unor soluţii adecvate pentru problemele politice ale ţării;

 

I. întrucât, la 7 iunie 2010, Uniunea Europeană a decis să pună capăt consultărilor cu Republica Madagascar şi a adoptat măsuri corespunzătoare în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou, în acest caz fiind vorba de suspendarea ajutorului;

 

J. întrucât atacurile deschise la adresa democraţiei, menţionate mai sus, au avut drept efect şi suspendarea ajutorului din partea FMI şi Băncii Mondiale, suspendarea avantajelor aferente AGOA (African Growth and Opportunity Act), precum şi impunerea unor sancţiuni specifice de către Uniunea Africană;

 

K. întrucât, la 17 mai 2011, copreşedinţii Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE au solicitat stabilirea unui guvern de tranziţie neutru, consensual şi de largă deschidere, care să aibă misiunea de a lansa un proces electoral transparent şi independent care să conducă la alegeri democratice monitorizate de comunitatea internaţională, ca un prim pas către o întoarcere durabilă la ordinea constituţională;

 

L. întrucât populaţia are la dispoziţie mai puţin de 1 USD pe zi, iar veniturile gospodăriilor nu ajung decât cu mari eforturi pentru obţinerea alimentelor de bază, a apei, a serviciile de igienă şi a celor din domeniul sănătăţii şi educaţiei; întrucât situaţia s-a deteriorat considerabil de la începutul crizei politice şi din cauza secetei şi a numeroaselor dezastre naturale care au lovit ţara în ultimii doi ani,

 

1. condamnă ferm încă o dată procesul prin care Andry Rajoelina a preluat puterea în Madagascar şi menţine un regim ilegal şi nelegitim şi îşi exprimă în continuare preocuparea faţă de situaţia actuală din Madagascar;

2. condamnă numeroasele încălcări ale drepturilor omului şi abuzurile săvârşite de actualele forţe de securitate din Madagascar împotriva propriului popor şi cere dizolvarea miliţiei politice, respectarea deplină a drepturilor civile, politice, sociale şi economice ale tuturor cetăţenilor şi restaurarea statului de drept în Madagascar; solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici; solicită întoarcerea în siguranţă a tuturor persoanelor exilate şi a liderilor politici;

3. cere efectuarea unei anchete independente asupra acestor fapte, al cărui scop ar trebui să fie acela de a aduce în faţă justiţiei pe cei care încalcă drepturile omului;

4. îşi exprimă îngrijorarea crescândă faţă de jefuirea şi exporturile ilegale constante de esenţe de lemn preţioase, minerale şi specii de animale sălbatice din parcurile naţionale şi din zonele protejate, precum şi faţă de ameninţările din ce în ce mai mari la adresa administrării biodiversităţii la nivelul comunităţilor ca urmare a colapsului ordinii publicii şi sprijină asociaţiile de conservare şi societatea civilă în eforturile lor constante de a împiedica alunecarea către o sărăcire ecologică şi dezordine socială;

5. regretă eşecul negocierilor de la Gaborone şi solicită elaborarea unei strategii satisfăcătoare de ieşire din impasul actual în vederea instalării unui guvern de tranziţie cu adevărat neutru, consensual şi de largă deschidere; ia act de observaţiile şi recomandările din raportul summitului extraordinar al SADC; solicită ca următorul summit extraordinar al SADC din 11 iunie să pună capăt definitiv impasului politic şi să încerce să apere interesele poporului malgaş; îndeamnă toate părţile implicate prin termenii acordurilor semnate să-şi respecte angajamentele;

6. subliniază nevoia urgentă de revenire la o ordine constituţională, lucru ce reprezintă o condiţie pentru revenirea la o normalitate instituţională în Madagascar şi solicită un progres rapid către alegeri libere, deschise şi transparente, care să respecte normelor democratice, sub supravegherea comunităţii internaţionale;

7. subliniază că credibilitatea, inclusiv legalitatea procesului electoral, presupune ca toate mişcările politice şi toţi liderii politici să poată participa la aceste alegeri şi să aibă acces necondiţionat şi în mod echitabil la mass-media;

8. nu acceptă ca autorităţile care au preluat puterea într-un mod neconstituţional să aibă legitimitatea de a organiza alegeri;

9. reaminteşte decizia anunţată de Andry Rajoelina de a nu candida la următoarele alegeri prezidenţiale;

10. subliniază nevoia şi capacitatea poporului malgaş de a-şi alege viitorul şi de a-şi exercita necondiţionat dreptul la autodeterminare;

11. subliniază că Uniunea Africană a confirmat, la Summitul din 31 ianuarie 2011, sancţiunile individuale şi selective convenite la Summitul din 17 martie 2010 împotriva lui Andry Rajoelina şi a peste 100 de alte persoane care sprijină Înalta Autoritate Guvernamentală de Tranziţie (IAGT);

12. solicită Uniunii Europene şi Consiliului de Securitate al ONU să impună în continuare sancţiuni împotriva regimului şi să le extindă până la rezolvarea crizei politice, ţinând seama de consideraţiile de mai sus şi, în special, să extindă interzicerea obţinerii de vize instituită de Uniunea Africană la toate statelor lor membre;

13. subliniază că guvernul lui Andry Rajoelina nu este recunoscut nici de UE, nici de orice alt stat membru al Grupului internaţional de contact pentru Madagascar;

14. sprijină eforturile actuale ale SADC şi solicită Uniunii Africane, SADC şi Grupului internaţional de contact să ducă la bun sfârşit procesul de tranziţie;

15. sprijină în întregime măsurile corespunzătoare luate de UE la 7 iunie 2010, după încheierea procedurii de consultare în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou;

16. îndeamnă comunitatea internaţională şi Uniunea Europeană să sporească ajutoarele umanitare destinate poporului malgaş; reaminteşte că reluarea progresivă a programelor de cooperare cu Madagascarul este condiţionată de respectarea deplină a tuturor principiilor democratice şi libertăţilor fundamentale;

17. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Vicepreşedintelui/Înaltului Reprezentant a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Comisiei, Consiliului Uniunii Europene, Consiliului ACP-UE, Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Comunităţii de Dezvoltare a Africii de Sud, preşedintelui Joaquim Chissano şi Comisiei Uniunii Africane.

(1)

Texte adoptate, P6_TA(2009)0392.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2010)0032.

Ultima actualizare: 9 iunie 2011Notă juridică