Procedure : 2011/2655(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0379/2011

Indgivne tekster :

RC-B7-0379/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2011 - 7.20
CRE 05/07/2011 - 7.20

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0315

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 132kWORD 73k
1.7.2011
PE465.702v01-00}
PE465.705v01-00}
PE465.713v01-00}
 
B7-0379/2011}
B7-0380/2011}
B7-0387/2011}RC1

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

til erstatning af beslutningsforslag af:

ALDE (B7‑0379/2011)

S&D (B7‑0380/2011)

GUE/NGL (B7‑0387/2011)


om den ændrede ungarske grundlov


Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan for S&D-Gruppen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo for ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den ændrede ungarske grundlov  

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), artikel 49, 56, 114, 167 og 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention vedrørende overholdelse, beskyttelse og fremme af de grundlæggende rettigheder,

–    der henviser til den ungarske grundlov, der vedtoges af Den Ungarske Republiks Nationalforsamling den 18. april 2011, og som vil træde i kraft den 1. januar 2012 (herefter benævnt "grundloven"),

–    der henviser til udtalelse nr. CDL(2011)016 og nr. CDL(2011)001 fra Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Lov (Venedig-Kommissionen) om den ny ungarske grundlov og de tre juridiske spørgsmål, der er opstået under udarbejdelsen af den,

–    der henviser til forslag til resolution nr. 12490, der blev forelagt den 25. januar 2011 i Europarådets Parlamentariske Forsamling om alvorlige tilbageskridt vedrørende retsstatsprincippet og menneskerettighederne i Ungarn,

–    der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse nr. 30141/04 (Schalk og Kopf mod Østrig) og navnlig bibemærkningerne,

–    der henviser til forespørgslerne til mundtlig besvarelse, som er blevet forelagt i Europa-Parlamentet om den nye ungarske grundlov, og til Rådets og Kommissionens erklæringer om den ændrede ungarske grundlov og den efterfølgende drøftelse den 8. juni 2011,

–    der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union er baseret på de demokratiske værdier og retsstatsprincippet, som er fastlagt i artikel 2 i TEU-traktaten, på den fuldstændige respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og på anerkendelsen af den juridiske værdi af ovennævnte rettigheder, frihedsrettigheder og principper, som yderligere vil blive bekræftet gennem EU's forestående tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention,

B.   der henviser til, at Ungarn har undertegnet den europæiske menneskerettighedskonvention, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og andre internationale retsakter, der forpligter det til at respektere og gennemføre principperne om magtens deling, sikring af gensidig kontrol og tilsyn mellem institutionerne og fremme af demokrati og menneskerettigheder,

C.  der henviser til, at både de nuværende og kommende medlemsstater og EU som sådan, selv om udarbejdelsen og vedtagelsen af en ny forfatning henhører under medlemsstaternes beføjelser, har pligt til at sikre, at indholdet og procedurerne er i overensstemmelse med EU’s værdier, chartret om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention, og at ånd og bogstav i de vedtagne forfatninger ikke er i modstrid med disse værdier og instrumenter; der endvidere henviser til, at dette klart kommer til udtryk ved, at en række nuværende EU-medlemsstater måtte tage deres forfatninger op til fornyet behandling og ændre disse for at sikre sig adgang til EU eller tilpasse deres forfatninger til efterfølgende krav i EU-traktaterne, navnlig efter anmodning fra Kommissionen,

D.  der henviser til, at den grundlovsgivende proces har været præget af manglende gennemsigtighed, og til, at udarbejdelsen og vedtagelsen af den nye grundlov foregik usædvanligt hurtigt, hvorfor der ikke var tid til en grundig og tilbundsgående offentlig debat om grundlovsforslaget; der endvidere henviser til, at vellykket og legitim grundlov bør være baseret på den størst mulige opbakning,

E.   der henviser til, at forfatningen i vidt omfang er blevet kritiseret af nationale, europæiske og internationale ikke-statslige organisationer og andre organisationer, Venedig-Kommissionen og repræsentanter for medlemsstaternes regeringer og udelukkende er blevet vedtaget med stemmer fra parlamentsmedlemmer fra regeringspartierne, hvorfor der ikke blev opnået bred politisk og samfundsmæssig opbakning,

F.   der henviser til, at Europa-Parlamentet deler den bekymring, som Venedig-kommissionen har givet udtryk for vedrørende åbenhed og bredde i forbindelse med vedtagelsen og svækkelsen af systemet med indbyrdes kontrol og tilsyn, navnlig bestemmelserne om forfatningsdomstolen, domstolene og dommerne, som kan bringe uafhængigheden af det ungarske retssystem i fare,

G.  der henviser til, at grundloven ikke udtrykkelig fastlægger en række principper, som Ungarn på grund af sine internationale juridisk bindende forpligtelser skal respektere og fremme såsom forbud mod dødsstraf og livsvarigt fængsel uden prøveløsladelse, forbud mod forskelsbehandling baseret på seksuel orientering og ophævelse eller begrænsning af grundlæggende rettigheder gennem særlige retsdekreter,

H.  der henviser til, at grundloven gennem de værdier, der er fastlagt i den, og en uklar formulering af definitionen på grundlæggende begreber som f.eks. familie og retten til liv fra undfangelsen, indebærer en risiko for forskelsbehandling af visse samfundsgrupper, nemlig etniske, religiøse og seksuelle mindretal, eneforældre, folk, der lever i registreret partnerskab og kvinder,

I.    der henviser til, at den uklare formulering af præamblet, især vedrørende den ungarske stats forpligtelser over for etniske ungarere, der bor i udlandet, kan udgøre et retsgrundlag for aktioner, som nabolandene kan betragte som indblanding i deres interne forhold, hvilket kan føre til spændinger i området,

J.    der henviser til, at forfatningen giver præamblen retsvirkning, hvilket kan få juridiske og politiske konsekvenser og føre til juridisk usikkerhed,

K.  der henviser til, at indføjelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder kan give anledning til overlappende beføjelser mellem ungarske og internationale domstole, som understreget i udtalelsen fra Venedig-kommissionen,

L.   der henviser til, at forfatningen indeholder bestemmelser om udbredt anvendelse af såkaldte forfatningslove, der skal vedtages med et 2/3 flertal, og som skal dække en lang række spørgsmål vedrørende Ungarns institutionelle system, anvendelsen af grundlæggende rettigheder og vigtige samfundsspørgsmål, der henviser til, at dette i praksis gør deres vedtagelse til en del af den nye ungarske forfatningsprocedure,

M.  der henviser til, at en række spørgsmål som f.eks. bestemte dele af familieretten og skatte- og pensionssystemerne, som normalt henhører under regeringens beføjelser eller under den lovgivende forsamlings almindelige beslutningsbeføjelser, ifølge forfatningen også vil skulle fastlægges ved forfatningslove, hvilket betyder, at fremtidige valg vil få mindre betydning, og at en regering med 2/3 flertal vil få mere råderum til at cementere sine politiske overbevisninger; der henviser til, at vedtagelsen af specifikke og detaljerede bestemmelser gennem forfatningslove derfor kan udgøre en risiko for det demokratiske princip,

N.  der henviser til, at kultur-, religions-, og finanspolitik samt socioøkonomisk politik ikke bør sættes i sten gennem forfatningslove, hvilket Venedig-Kommissionen også har givet udtryk for,

O.  der henviser til, at et ikke-parlamentarisk organ, Budgetrådet, med en begrænset demokratisk legitimitet vil have beføjelse til at nedlægge veto mod vedtagelsen af det almindelige budget, hvorefter statschefen kan opløse Nationalforsamlingen, hvilket udgør en alvorlig begrænsning af den demokratisk valgte lovgivende forsamlings aktionsmuligheder,

P.   der henviser til, at den velfungerede ordning med fire parlamentariske kommissærer vil blive nednormeret til én almindelig ombudsmand og to viceombudsmænd, hvilket risikerer ikke at give den samme beskyttelse af rettigheder, idet deres beføjelser bl.a. ikke vil omfatte de beføjelser, som den tidligere kommissær for persondata og aktindsigt havde; der henviser til, at sidstnævntes beføjelser vil blive overført til en myndighed, hvis arbejdsmetoder ikke nærmere er angivet,

Q.  der henviser til, at Ungarns regering og regeringspartierne samtidig med vedtagelsen af den nye forfatning gennemførte en række udnævnelser af folk i nøglepositioner som f.eks. den nye kammeradvokat, chefen for statens revisionskontor og formanden for Budgetrådet; der henviser til, at det ungarske parlament som krævet af den nye forfatning for nylig valgte de dommere, der skal udgøre den nye ungarske forfatningsdomstol; der henviser til, at indstillingen og valget ikke foregik på grundlag af enighed,

R.   der henviser til, at den nye grundlov indeholder meget generelle bestemmelser vedrørende retsvæsenet og skaber usikkerhed om, hvorvidt højesteret under sit nye navn vil fortsætte under den nuværende formand;

S.   der henviser til, at Europarådets Parlamentariske Forsamling har besluttet at udarbejde en betænkning om den nye ungarske grundlov på grundlag af udtalelsen fra Venedig-kommissionen,

T.   der henviser til, at udarbejdelsen og vedtagelsen af en ny grundlov ikke var nævnt i regeringspartiernes valgprogrammer,

U.  der henviser til, at De Forenede Nationers generalsekretær Ban-ki Moon, har udtalt, at han gerne så, at den ungarske regering indhentede råd og vejledning i sit eget land og hos Europarådet eller De Forenede Nationer, og til, at Ungarn som medlem af Den Europæiske Union burde henvende sig til EU- institutionerne for at få rådgivning og for at få dem til at gennemgå den nye grundlov,

1.   opfordrer de ungarske myndigheder til at tage stilling til de spørgsmål og forbehold, som Venedig-Kommissionen har rejst, og til at gennemføre dens henstillinger enten ved at ændre den nye grundlov eller gennem fremtidige forfatningslove eller almindelige love, navnlig med henblik på:

a)   aktivt at søge enighed, sikre større åbenhed og fremme en bred politisk og samfundsmæssig opbakning og en bred offentlig debat i forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af de kommende forfatningslove i medfør af den nye grundlov;

b)   kun at vedtage meget grundlæggende og klart afgrænsede forfatningslove vedrørende skatte- og pensionssystemer, familiepolitik og kultur-, religions- og socio-økonomisk politik, så fremtidige regeringer og demokratisk valgte lovgivende forsamlinger får mulighed for at træffe deres egne afgørelser om disse politikker; at ændre Budgetrådets nuværende mandat,

c)   i grundloven og præamblen at sikre lige beskyttelse af alle borgeres rettigheder, uanset hvilken religiøs, seksuel, etnisk eller anden samfundsgruppe de tilhører, jf. artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder;

d)   udtrykkeligt i grundloven, herunder i præamblen, at garantere, at Ungarn vil respektere andre landes territoriale integritet, når landet forsøger at støtte etniske ungarere, der bor i udlandet

e)   at bekræfte retssystemets uafhængighed ved at give forfatningsdomstolen ret til at gennemgå budgetrelateret lovgivning uden undtagelser, som krævet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og retspraksis i forbindelse hermed, ved at ændre bestemmelsen om nedsættelse af den obligatoriske pensionsalder for dommere og ved udtrykkeligt at garantere en uafhængig forvaltning af retssystemet,

f)    udtrykkeligt i den nye grundlov at beskytte alle grundlæggende borgerlige og sociale rettigheder i overensstemmelse med Ungarns internationale forpligtelser, at forbyde dødsstraf, livsvarigt fængsel uden prøveløsladelse og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering, i tilstrækkelig grad at garantere beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og at gøre det klart, at grundlæggende rettigheder erhverves ved fødslen og er umistelige,

g)   at sikre, at omorganiseringen af ordningen med parlamentariske kommissærer ikke kommer til at indebære en udvanding af de nuværende garantier med hensyn til beskyttelse og fremme af nationale mindretals rettigheder, beskyttelsen af persondata og offentlighedens adgang til relevante oplysninger og en trussel mod de forskellige ansvarlige organers uafhængighed på disse områder,

h)   at sikre at indarbejdningen af charteret om grundlæggende rettigheder i den nye grundlov ikke kommer til at skabe problemer vedrørende fortolkning og overlappende beføjelser mellem nationale domstole, den nye ungarske forfatningsdomstol og EU-Domstolen,

2.   opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig og dybtgående undersøgelse og analyse af den ungarske forfatning og de forfatningslove, der skal vedtages i fremtiden, for at kontrollere, om de er i overensstemmelse med EU's regelsæt og navnlig charteret om grundlæggende rettigheder og ånd og bogstav i traktaterne,

3.   pålægger sit kompetente udvalg at følge denne sag i samarbejde med Venedig-Kommissionen og Europarådet og evaluere, om og i hvilket omfang dets henstillinger er blevet fulgt;

4.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Europarådet, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, OSCE og FN's generalsekretær.

 

Seneste opdatering: 4. juli 2011Juridisk meddelelse