Postup : 2011/2753(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0392/2011

Předložené texty :

RC-B7-0392/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 17
CRE 06/07/2011 - 17

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0336

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 142kWORD 88k
5. 7. 2011
PE465.720v01-00}
PE465.721v01-00}
PE465.728v01-00}
PE465.746v01-00} RC1
 
B7-0392/2011}
B7-0393/2011}
B7-0400/2011}
B7-0456/2011} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B7‑0392/2011)

PPE (B7‑0393/2011)

S&D (B7‑0400/2011)

ALDE (B7‑0456/2011)


o změnách schengenských pravidel


Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian‑Jean Marinescu za skupinu PPE
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu za skupinu S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro za skupinu ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o změnách schengenských pravidel  

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 2 Smlouvy o EU a na články 3, 18, 20, 21, 67, 77 a 80 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na článek 45 Listiny základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na Schengenskou dohodu ze dne 14. června 1985,

–   s ohledem na Úmluvu k provedení Schengenské dohody ze dne 19. června 1990,

–   s ohledem na směrnici 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(1),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)(2),

–   s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (KOM(2010)0624) o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis,

–   s ohledem na návrh zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 2. dubna 2009 o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (2008/2184(INI))(3),

–   s ohledem na sdělení Komise o migraci ze dne 4. května 2011 (KOM(2011)0248),

–   s ohledem na závěry Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ze dne 9. června 2011,

–   s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 24. června 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že vytvoření schengenského prostoru a začlenění schengenského acquis do rámce EU patří mezi nejvýznamnější úspěchy procesu evropské integrace, neboť přineslo odstranění hraničních kontrol osob na vnitřních hranicích a nebývalou svobodu pohybu pro více než 400 milionů obyvatel na území o rozloze 4 312 099 km2,

B.  vzhledem k tomu, že svoboda pohybu se stala jedním z pilířů občanství EU a jedním ze základů EU jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva, který zakotvuje právo svobodně se pohybovat a pobývat na území všech členských států a požívat při tom stejných práv, ochrany a záruk, včetně zákazu všech forem diskriminace na základě státní příslušnosti,

C. vzhledem k tomu, že v souladu s Schengenským hraničním kodexem a článkem 45 Listiny základních práv EU lze za určitých podmínek rozšířit svobodu pohybu na území EU i na státní příslušníky třetích zemích, kteří v EU legálně pobývají,

Nedávné události

D. vzhledem k tomu, že zejména v loňském roce došlo k hromadnému vysídlování osob z několika zemí severní Afriky; vzhledem k tomu, že schengenský systém byl v nedávné době vystaven takovému tlaku, že některé členské státy začaly v reakci na náhlý příliv migrantů zvažovat opětovné zavedení kontrol na vnitrostátních hranicích,

E.  vzhledem k tomu, že dne 4. května 2011 Komise představila několik iniciativ umožňujících strukturovanější přístup k migraci, zejména s přihlédnutím k nedávnému vývoji v oblasti Středomoří a včetně návrhu týkajícího se Schengenu; vzhledem k tomu, že Evropská rada zasedající ve dnech 23. a 24. června 2011 ve svých závěrech vyzvala Komisi, aby předložila návrh na „ochranný mechanismus“, který by umožnil reagovat na „mimořádné okolnosti“, jež by mohly ohrozit schengenskou spolupráci,

Schengenský hraniční kodex / přistěhovalecká politika

F.  vzhledem k tomu, že schengenská pravidla upravující pohyb osob přes vnitřní hranice jsou vymezena v Schengenském hraničním kodexu, jehož články 23 až 26 stanovují opatření a postupy pro dočasné obnovení hraničních kontrol na vnitřních hranicích, ale vzhledem k tomu, že tyto kontroly mají jednostranný charakter, neumožňují, aby převládl kolektivní zájem EU,

G. vzhledem k tomu, že vytvořením schengenského prostoru vznikla společná vnější hranice, kterou EU spravuje v rámci sdílené odpovědnosti v souladu s článkem 80 Smlouvy o fungování Evropské unie; vzhledem k tomu, že EU zatím tento požadavek zcela nesplnila, i když se snažila zavést účinné kontroly a postupy spolupráce mezi celními, policejními a soudními orgány a vypracovat společnou přistěhovaleckou, azylovou a vízovou politiku a vytvořit Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) a Vízový informační systém (VIS),

Hodnotící mechanismus

H. vzhledem k tomu, že zrušení kontrol na vnitřních hranicích vyžaduje, aby si členské státy navzájem zcela důvěřovaly, pokud jde o jejich schopnost plně provádět doprovodná opatření k odstranění těchto kontrol; vzhledem k tomu, že bezpečnost v schengenském prostoru závisí na přísnosti a účinnosti kontroly, kterou každý stát provádí na svých vnějších hranicích a také na kvalitě a rychlosti výměny informací prostřednictvím SIS; vzhledem k tomu, že nedostatečné fungování kteréhokoli z těchto prvků představuje riziko pro bezpečnost EU jako celku,

I.   vzhledem k tomu, že je nezbytné vyhodnotit uplatňování schengenského acquisčlenských státech, aby bylo zajištěno bezproblémové fungování schengenského prostoru; vzhledem k tomu, že se ukázalo, že hodnotící mechanismus navržený pracovní skupinou pro hodnocení Schengenu (SCH-EVAL), která je čistě mezivládním subjektem, není dostatečné účinný,

J.   vzhledem k tomu, že by měly být zrušeny dvojí normy, které v současné době existují, pokud jde o Schengen, a které kladou na všechny kandidátské země vysoké požadavky, zatímco k zemím, které jsou již součástí schengenského prostoru, je přistupováno velmi smířlivě,

K. vzhledem k tomu, že v návrhu nařízení o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis je stanoven nový mechanismus hodnocení, který nyní posuzuje Evropský parlament v rámci řádného legislativního postupu; vzhledem k tomu, že tento mechanismus již specifikuje postupy, zásady a nástroje na podporu a posuzování dodržování schengenského acquis členskými státy, a to i v případě nepředvídatelných událostí,

Spolurozhodování

L.  vzhledem k tomu, že článek 77 Smlouvy o fungování EU stanoví, že Parlament a Rada řádným legislativním postupem přijímají opatření týkající se mimo jiné kontrol, jimž podléhají osoby překračující vnější hranice při absenci jakýchkoli kontrol osob bez ohledu na jejich státní příslušnost při překračování vnitřních hranic,

Význam Schengenu

1.  zdůrazňuje, že volný pohyb osob uvnitř schengenského prostoru je jedním z největších úspěchů evropské integrace, že Schengen má pozitivní dopad na život statisíců občanů EU tím, že umožňuje pohodlný přechod hranic a posiluje ekonomiku, a že svoboda pohybu je základním právem a pilířem občanství EU a je uplatňována za podmínek stanovených ve Smlouvách a ve směrnici 2004/38/ES;

Správa Schengenu / hodnotící mechanismus

2.  důrazně doporučuje posílit správu Schengenu a zajistit tak, aby každý členský stát byl schopen účinně kontrolovat svůj úsek vnějších hranic EU, posilovat vzájemnou důvěru a budovat důvěru v účinnost systému řízení migrace EU; rozhodně zdůrazňuje potřebu větší solidarity s těmi členskými státy, které jsou vystaveny největšímu přílivu přistěhovalců s cílem pomoci jim řešit tuto mimořádnou situaci;

3.  je přesvědčen o tom, že součástí reakce na tuto otázku bude mimo jiné i nový mechanismus pro hodnocení Schengenu, který je v současné době projednáván v Parlamentu, neboť zajistí účinné sledování jakékoli snahy o zavedení nelegálních kontrol na vnitřních hranicích a posílí vzájemnou důvěru; domnívá se také, že nový systém hodnocení Schengenu již umožňuje členským státům požadovat a získat podporu k zajištění souladu s schengenským acquis v případě mimořádnému tlaku na vnějších hranicích EU;

4.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby členské státy i po svém přistoupení řádné prováděly a uplatňovaly schengenská pravidla; poukazuje na to, že to také znamená pomoci v rané fázi těm členským státům, které čelí problémům, aby tak mohly odstranit své nedostatky s praktickou podporou agentur EU; je toho názoru, že stávající mechanismus hodnocení by měl být posílen a měl by se stát systémem EU;

5.  je přesvědčen, že účinnost hodnotícího mechanismu spočívá v možnosti uplatnění sankcí v případě, že nedostatky přetrvávají a ohrožují celkovou bezpečnost schengenského prostoru; připomíná, že prvořadým účelem sankcí je odrazovat;

Schengenský hraniční kodex

6.  domnívá se, že nezbytné podmínky pro dočasné obnovení kontrol na vnitřních hranicích za výjimečných okolností jsou již jasně stanoveny v nařízení č. 562/2006 (Schengenský hraniční kodex), jehož články 23, 24 a 25 stanovují možnost obnovení kontrol na vnitřních hranicích pouze v případě, že je vážně ohrožen veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost; vyzývá Komisi, aby předložila iniciativu zaměřenou na definování důsledného uplatňování těchto článků členskými státy;

7.  je proto toho názoru, že jakékoli nové dodatečné výjimky z platných pravidel, jako jsou nové důvody pro „mimořádné“ obnovení kontrol na hranicích, by určitě schengenský systém neposílily; připomíná, že příliv přistěhovalců a žadatelů o azyl na vnějších hranicích nemůže být sám o sobě v žádném případě považován za další důvod k obnovení hraničních kontrol;

8.  vyjadřuje hluboké politování nad pokusem některých členských států znovu zavést hraniční kontroly, což jasně ohrožuje samotnou podstatu schengenského acquis;

9.  je přesvědčen, že nedávné problémy s Schengenem pramení z neochoty provádět společnou evropskou politiku v jiných oblastech, zejména společný evropský azylový a migrační systém (včetně řešení problému nedovoleného přistěhovalectví a boje proti organizovanému zločinu);

10. připomíná, že je nanejvýš důležité, aby bylo dosaženo pokroku v tomto ohledu, a to i vzhledem k tomu, že lhůta pro zavedení společného evropského azylového systému je stanovena na rok 2012;

11. znovu potvrzuje svůj zásadní nesouhlas s jakýmkoli novým schengenským mechanismem, který by měl jiné cíle než rozšíření svobody pohybu a posílení správy schengenského prostoru ze strany EU;

Spolurozhodování

12. zdůrazňuje, že jakékoli pokusy odchýlit se od článku 77 Smlouvy o fungování Evropské unie, který představuje náležitý právní základ pro veškerá opatření v této oblasti, budou považovány za nedodržení Smluv EU, a vyhrazuje si právo v případě potřeby uplatnit veškeré dostupné právní opravné prostředky;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě Evropy a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.

(2)

Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 137 E, 27.5.2010, s. 6.

Poslední aktualizace: 6. července 2011Právní upozornění