Postup : 2011/2752(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0396/2011

Předložené texty :

RC-B7-0396/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0335

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 129kWORD 76k
5. 7. 2011
PE465.724v01-00}
PE465.738v01-00}
PE465.740v01-00}
PE465.741v01-00}
PE465.742v01-00} RC1
 
B7-0396/2011}
B7-0448/2011}
B7-0450/2011}
B7-0451/2011}
B7-0452/2011} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B7‑0396/2011)

PPE (B7‑0448/2011)

ALDE (B7‑0450/2011)

ECR (B7‑0451/2011)

S&D (B7‑0452/2011)


o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Monica Luisa Macovei za skupinu PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi za skupinu S&D
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin za skupinu ALDE
Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR
Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o přípravách na volby do Státní dumy v prosinci 2011  

Evropský parlament,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací, která vstoupila v platnost roku 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena dohodou novou,

–   s ohledem na probíhající jednání o nové dohodě poskytující nový souhrnný rámec pro vztahy EU– Rusko i na „Partnerství pro modernizaci“ zahájenou v roce 2010,

–   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku a vztazích mezi EU a Ruskem, zejména na svá usnesení ze dne 9. června 2011 o summitu EU-Rusko(1), usnesení ze dne 17. února 2011 o právním státě v Rusku(2), usnesení ze dne 17. června 2010 o závěrech summitu EU-Rusko, usnesení ze dne 12. listopadu 2009(3)přijaté před summitem EU–Rusko, který proběhl ve Stockholmu dne 18. listopadu 2009(4), svá usnesení ze dne 17. září 2009(5) o vraždách obránců lidských práv v Rusku a o vnějších aspektech energetické bezpečnosti(6),

–   s ohledem na konzultace o otázce lidských práv mezi EU a Ruskem, a zejména s ohledem na poslední schůzku, která se konala dne 4. května 2011,

–   s ohledem na zamítavé rozhodnutí, které ruské ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 22. června 2011 v souvislosti se žádostí Strany národní svobody (PARNAS) o oficiální registraci, a s ohledem na předchozí podobné případy, v jehož důsledku se nebudou tyto strany moci zúčastnit voleb;

–   s ohledem na prohlášení, jež učinila dne 22. června 2011 vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová o registraci politických stran v Rusku,

–   s ohledem na závazek dodržovat demokratické zásady, k nimž Rusko zavazuje jeho členství v Radě Evropy a to, že je signatářem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,

–   s ohledem na závěry summitu EU-Rusko, který se konal v Nižním Novgorodu ve dnech 9.–10. června 2011,

 

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že politický pluralismus je základem demokracie a moderní společnosti a zdrojem politické legitimity,

B.  vzhledem k tomu, že se dne 12. dubna 2011 Evropský soud pro lidská práva kriticky vyjádřil k těžkopádným registračním postupům, jež musí politické strany v Rusku absolvovat a které nejsou v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech,

C. vzhledem k tomu, že pozorovatelé Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), kteří navštívili Rusko během parlamentních voleb v roce 2003, doporučili, aby běžná mise OBSE v Rusku zahájila svou činnost šest týdnů před volbami a aby mezi jejími členy bylo 60 dlouhodobých a 400 krátkodobých pozorovatelů,

D. vzhledem k tomu, že stále existuje vážné znepokojení nad vývojem v Ruské federaci s ohledem na ochranu lidských práv a dodržování společně dojednaných demokratických zásad, pravidel a postupů; vzhledem k tomu, že Ruská federace je plnoprávným členem Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a OSN a zavázala se proto k dodržování zásad demokracie a dodržování lidských práv, jež prosazují tyto organizace;

1.  znovu vyjadřuje své přesvědčení, že Rusko zůstává jedním z nejvýznamnějších partnerů Evropské unie při budování strategické spolupráce a sdílí s ní nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale i cíl úzce spolupracovat jak v rámci společných sousedských vztahů, tak na celosvětové úrovni;

2.  znovu potvrzuje své usnesení ze dne 9. června 2011 o summitu EU-Rusko, který se konal v Nižním Novgorodu;

3.  lituje rozhodnutí ruských orgánů odmítnout registraci lidové strany svobody (PARNAS) pro nadcházející volby do Státní dumy v prosinci 2011; vyzývá ruské orgány, aby zajistily svobodný a spravedlivý průběh voleb a zdržely se veškerých rozhodnutí a pravidel, jež této zásadě odporují;

4.  znovu vyjadřuje své obavy, pokud jde o obtíže, jimiž musí politické strany čelit při registraci k volbám, přičemž tyto obtíže prakticky zužují politikou soutěž v Rusku, snižují voličům počet možností a ukazují, že dosud existují skutečné politické překážky kladené politickému pluralismu v této zemi;

5.  zdůrazňuje, že volby do Státní dumy by se měly být založeny na volebních standardech stanovených Radou Evropy a OBSE; vyzývá ruské orgány, aby umožnily volebním pozorovatelům OBSE / Rady Evropy působit v Rusku během voleb dlouhodobě a plně s nimi od nejranější fáze spolupracovaly, a vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Komise, aby trvala na vytvoření mise EU za tímto účelem; vyzývá k úzké spolupráci těchto pozorovatelských misí s občanskou společností a monitorovací skupinou;

6.  vyjadřuje své znepokojení nad návrhem zákona, který má být projednáván ve Státní dumě, jenž by umožňoval ruským soudům v určitých oblastech nebrat ohled na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, přičemž tato iniciativa by odporovala základním zásadám Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod;

7.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Komise, Komisi, vládám a parlamentům členských států, OBSE, Radě Evropy a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0268.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0066.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0234.

(4)

Úř. věst. C 271E, 7.10.2010, s. 2.

(5)

Úř. věst. C 224E, 19.8.2010, s. 27.

(6)

Úř. věst. C 224E, 19.8.2010, s. 23.

Poslední aktualizace: 6. července 2011Právní upozornění