Procedură : 2011/2752(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0396/2011

Texte depuse :

RC-B7-0396/2011

Dezbateri :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Voturi :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0335

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 127kWORD 80k
5.7.2011
PE465.724v01-00}
PE465.738v01-00}
PE465.740v01-00}
PE465.741v01-00}
PE465.742v01-00} RC1
 
B7-0396/2011}
B7-0448/2011}
B7-0450/2011}
B7-0451/2011}
B7-0452/2011} RC1

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:

Verts/ALE (B7‑0396/2011)

PPE (B7‑0448/2011)

ALDE (B7‑0450/2011)

ECR (B7‑0451/2011)

S&D (B7‑0452/2011)


referitoare la pregătirea alegerilor din decembrie pentru Duma de Stat din Rusia


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Monica Luisa Macovei în numele Grupului PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi în numele Grupului S&D
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin în numele Grupului ALDE
Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski în numele Grupului ECR
Helmut Scholz în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la pregătirea alegerilor din decembrie pentru Duma de Stat din Rusia  

Parlamentul European,

–    având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Federația Rusă, care a intrat în vigoare în 1997 și care a fost prelungit până când va fi înlocuit de un nou acord,

–   având în vedere negocierile în curs pentru un nou acord care să prevadă un cadru nou și cuprinzător pentru relațiile dintre UE și Rusia, precum și „Parteneriatul pentru modernizare” inițiat în 2010,

–   având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia și la relațiile dintre UE și Rusia, în special Rezoluția sa din 9 iunie 2011 referitoare la summitul UE-Rusia(1), Rezoluția sa din 17 februarie 2011 referitoare la statul de drept în Rusia(2), Rezoluția sa din 17 iunie 2010 referitoare la concluziile summitului UE-Rusia(3), Rezoluția sa din 12 noiembrie 2009(4), anterioară summitului UE-Rusia de la Stockholm din 18 noiembrie 2009, Rezoluția sa din 17 septembrie 2009 referitoare la asasinarea unor activiști pentru drepturile omului din Rusia(5) și Rezoluția sa din 17 septembrie 2009 referitoare la aspectele externe ale securității energetice(6),

–   având în vedere consultările UE-Rusia în domeniul drepturilor omului, în special reuniunea cea mai recentă pe această temă de la 4 mai 2011,

–   având în vedere decizia Ministerului Justiției din Rusia din 22 iunie 2011 de a refuza cererea de înregistrare oficială depusă de Partidul Libertății Poporului (PARNAS), precum și alte cazuri similare precedente, ceea ce va împiedica aceste partide să participe la alegeri,

–   având în vedere declarația Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/vicepreședintelui Comisiei (ÎR/VP) Catherine Ashton din 22 iunie 2011 referitoare la înregistrarea partidelor politice în Rusia,

–   având în vedere obligația de a respecta principiile democratice care îi revine Rusiei în calitate de membru al Consiliului Europei și de semnatar al Convenției europene a drepturilor omului,

–   având în vedere rezultatele summitului UE-Rusia care a avut loc la Nijni Novgorod în perioada 9-10 iunie 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât pluralismul politic este o piatră de temelie a democrației și a societății moderne, precum și o sursă de legitimitate politică;

B.  întrucât, la 12 aprilie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a criticat complexitatea excesivă a procedurilor de înregistrare a partidelor politice din Rusia, care nu respectă Convenția europeană a drepturilor omului;

C. întrucât observatorii Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) au vizitat Rusia în timpul alegerilor parlamentare din 2003 și au recomandat ca o misiune a OSCE, formată din 60 de observatori pe termen lung și din 400 de observatori pe termen scurt, să își înceapă activitatea cu șase săptămâni înainte de alegeri;

D. întrucât persistă preocupări legate de evoluția situației din Federația Rusă în ceea ce privește respectarea și protejarea drepturilor omului, precum și respectarea principiilor, normelor și procedurilor democratice convenite de comun acord; întrucât Federația Rusă este membru cu drepturi depline al Consiliului Europei, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și al ONU și s-a angajat, în consecință, să respecte principiile democrației și drepturile omului sub forma promovată de aceste organizații,

1.  își reafirmă convingerea că Rusia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Uniunii Europene pentru dezvoltarea unei cooperări strategice, partener cu care UE are în comun nu doar interese economice și comerciale, ci și obiectivul de a coopera îndeaproape atât în vecinătatea comună, cât și la nivel global;

2.  confirmă din nou textul rezoluției din 9 iunie 2011 referitoare la summitul UE-Rusia de la Nijni Novgorod;

3.  deplânge decizia autorităților ruse de a respinge cererea de înregistrare a Partidul Libertății Poporului (PARNAS) pentru viitoarele alegeri pentru Duma de Stat din decembrie 2011; solicită autorităților ruse să garanteze desfășurarea unor alegeri libere și corecte și să-și retragă toate deciziile și normele care se opun acestui principiu;

4.  își reafirmă preocupările referitoare la dificultățile cu care se confruntă partidele politice pentru a se înregistra pentru alegeri, fapt care restrânge efectiv competiția politică în Rusia, reduce opțiunile electoratului său și arată că încă mai există obstacole reale în calea pluralismului politic în Rusia;

5.  subliniază că alegerile pentru Duma de Stat ar trebui să se bazeze pe aplicarea standardelor electorale stabilite de Consiliul Europei și de OSCE; îndeamnă autoritățile ruse să permită OSCE/Consiliului Europei desfășurarea unei misiuni pe termen lung de observare a alegerilor, precum și să coopereze pe deplin cu aceasta încă de la începutul activității ei, și invită ÎR/VP să insiste asupra instituirii unei misiuni în acest scop; solicită ca misiunea de observare respectivă să coopereze îndeaproape cu societatea civilă și cu grupurile de monitorizare;

6.  își exprimă preocuparea cu privire la propunerea de proiect de lege care urmează să fie discutată în cadrul Dumei de Stat și care ar permite instanțelor din Rusia să ignore hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la anumite aspecte, dat fiind că o asemenea inițiativă ar contrazice principiile de bază ale Convenției europene a drepturilor omului;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintelui Comisiei, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, OSCE, Consiliului Europei, precum și președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse.

(1)

Texte adoptate la data respectivă, P7_TA(2011)0268.

(2)

Texte adoptate la data respectivă, P7_TA(2011)0066.

(3)

Texte adoptate la data respectivă, P7_TA(2010)0234.

(4)

JO C 271E, 7.10.2010, p. 2.

(5)

JO C 224E, 19.8.2010, p. 27.

(6)

JO C 224E, 19.8.2010, p. 23.

Ultima actualizare: 6 iulie 2011Notă juridică