Postup : 2011/2722(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0397/2011

Předložené texty :

RC-B7-0397/2011

Rozpravy :

PV 07/07/2011 - 3
CRE 07/07/2011 - 3

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0338

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 81k
5. 7. 2011
PE465.725v01-00}
PE465.726v01-00}
PE465.727v01-00}
PE465.745v01-00} RC1
 
B7-0397/2011}
B7-0398/2011}
B7-0399/2011}
B7-0455/2011} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B7‑0397)

PPE (B7‑2011)

ALDE (B7‑0398)

GUE/NGL (B7‑0455/2011)


o režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii


Csaba Őry, Czesław Adam Siekierski, Giovanni La Via, Georgios Papastamkos za skupinu PPE
Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro za skupinu S&D
Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel, Jean-Luc Bennahmias, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
Marije Cornelissen, José Bové, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli za skupinu Verts/ALE
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Alfreds Rubiks za skupinu GUE/NGL
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii  

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 27 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)(1), a na nařízení Komise (ES) č. 983/2008 ze dne 3. října 2008, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2009 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství(2),

–   s ohledem na pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady předložený Komisí, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinových produktů nejchudším osobám v Unii (KOM(2010) 486),

–   s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci T-576/08,

–   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 562/2011 ze dne 10. června 2011, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010(3),

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 26. března 2009 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství (KOM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)(4),

–   s ohledem na prohlášení Parlamentu ze dne 4. dubna 2006 o tomto režimu, na jeho usnesení ze dne 22. května 2008, na jeho legislativní usnesení ze dne 26. března 2009 a na návrh Komise KOM(2010)486,

–   s ohledem na doporučení Rady 92/441/EHS o společných kritériích, pokud jde o dostatečné prostředky a sociální pomoc v systémech sociální ochrany,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Komise odhaduje, že v EU je nedostatkem potravin ohroženo 43 milionů osob,

B.  vzhledem k tomu, že hospodářská a finanční krize spolu s prudce rostoucími cenami potravin vystavila více lidí riziku nedostatku potravin,

C. vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise je rizikem chudoby v EU ohroženo 80 milionů lidí a že v důsledku finanční a hospodářské krize by mohlo dojít ke zvýšení počtu lidí zasažených chudobou; vzhledem k tomu, že jednou z pěti priorit strategie Evropa 2020 je omezit chudobu a sociální vyloučení v Evropské unii,

D. vzhledem k tomu, že režim rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii vytvořený v roce 1987 v rámci společné zemědělské politiky (SZP) v současnosti poskytuje potravinovou pomoc 13 milionům lidí postižených chudobou v 19 členských státech a zahrnuje distribuční řetězce 240 potravinových bank a dobročinných organizací,

E.  vzhledem k tomu, že došlo k významnému snížení intervenčních zásob EU,

F.  vzhledem k tomu, že se režim v důsledku změn SZP a z nich plynoucích snížených intervenčních zásob, které jej běžně zásobují, stále více spoléhal na tržní nákupy,

G. vzhledem k rozsudku Soudního dvora o zrušení článku 2 nařízení (ES) č. 983/2008, který se týká dodatečných nákupů potravin na trhu,

H. vzhledem k tomu, že na základě rozsudku Soudního dvora obsahuje návrh Komise týkající se roku 2012 výrazné snížení finančních prostředků, a sice z 500 milionů EUR v roce 2011 na 113 milionů EUR v roce 2012,

I.   vzhledem k tomu, že SZP a od ní odvozené režimy, jakož i strukturální fondy včetně Evropského sociálního fondu (ESF), vstoupí v roce 2014 do nového období financování,

1.  zdůrazňuje, že náhlé zastavení stávajícího a fungujícího režimu pomoci bez předchozího varování nebo přípravy bude mít výrazný dopad na nejzranitelnější občany EU a nepředstavuje spolehlivou metodu financování;

2.  vyzývá proto Komisi a Radu, aby nalezly pro zbývající roky období financování (2012 a 2013) přechodné řešení, které zabrání náhlému a prudkému poklesu potravinové pomoci kvůli snížení rozpočtu z 500 na 113 milionů EUR a zajistí, že osoby závislé na této pomoci nebudou ohroženy nedostatkem potravin;

3.  v dlouhodobém horizontu vyzývá všechny zúčastněné strany, aby v souvislosti s novým obdobím financování od roku 2014 pečlivě zvážily vhodnost režimu potravinové pomoci, zejména coby prvku SZP;

4.  bere na vědomí oznámení komisaře Ciolose ze dne 29. června 2011 týkající se návrhu přesunout režim rozdělování potravin ze SZP a konstatuje, že pro něj bude muset být zajištěno přiměřené financování;

5.  připomíná, že programy pro nejchudší osoby by měly být zaváděny se zřetelem na řízení před Tribunálem, což Komise správně zmiňuje ve svém odhadu příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2012; připomíná, že Soud ve svém rozsudku T-576/08 ze dne 13. dubna 2011 stanoví, že pro potřeby tohoto programu lze využít pouze dodávky potravin pocházející z intervenčních zásob, na rozdíl od výdajů vynaložených na nákup dodávek potravin na trhu; domnívá se, že vzhledem k tomuto rozsudku není článek 2 nařízení 983/2008 možné používat jako právní základ pro rozdělování potravin potřebným osobám;

6.  žádá Komisi, aby navrhla změnu nařízení o režimu rozdělování potravin nejchudším osobám s cílem nalézt řešení současné patové situace v této otázce na úrovni Rady; domnívá se, že pro příští finanční programové období by měl být nalezen nejvhodnější právní základ;

7.  zdůrazňuje, že právo na potraviny je základním a nejdůležitějším lidským právem, kterého je dosaženo, když mají všichni lidé soustavný fyzický a ekonomicky přijatelný přístup k vhodným, nezávadným a výživným potravinám, které splňují jejich potřeby z hlediska stravování a snahy o aktivní a zdravý způsob života; poukazuje na to, že nedostatečná výživa má negativní vliv na zdraví;

8.  zdůrazňuje, že vysoce kvalitní a zdravá výživa je mimořádně důležitá u dětí a přispívá k uspokojení jejich vývojových a výchovných potřeb;

9.  vítá iniciativu Evropské komise a agentur OSN, které se rozhodly spojit v boji proti nedostatečnému zabezpečení potravin a podvýživě na celém světě;

10. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít zaručený důstojný a spravedlivý příjem a odměnu za svoji práci; upozorňuje, že v mnoha regionech se zemědělci potýkají se složitou finanční situací; naléhavě vyzývá Komisi, aby se zabývala otázkou chudoby na venkově a rozpadu venkovských komunit;

11. domnívá se, že v souvislosti s lepším zabezpečením potravin a vytvořením udržitelných systémů výroby a zásobování je v dlouhodobém horizontu zásadní snížit plýtvání potravinami na minimum;

12. zdůrazňuje význam poskytování pomoci na evropské úrovni nejzranitelnějším a nejchudším osobám ve společnosti, zejména s ohledem na stávající hospodářskou, finanční a sociální krizi;

13. připomíná, že jedním z pěti cílů strategie Evropa 2020 je snížit chudobu a sociální vyloučení v Evropské unii; zdůrazňuje, že pro boj s chudobou je třeba vypracovat integrovanou politiku spojující přijatelné příjmy a důstojné pracovní a životní podmínky a přístup ke všem základním právům – politickým, ekonomickým, sociálním a kulturním; domnívá se, že opatření v oblasti potravinové pomoci by mohla představovat jeden prvek v kontextu širší integrované politiky boje proti chudobě; uznává, že chudobu často doprovází podvýživa a nedostatek potravin;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 268, 9.10.2008, s. 3.

(3)

Úř. věst. L 152, 11.6.2011, s. 24.

(4)

Úř. věst. C 117E, 6.5.2010, s. 258.

Poslední aktualizace: 6. července 2011Právní upozornění