Procedūra : 2011/2807(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B7-0505/2011

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0505/2011

Debates :

PV 15/09/2011 - 11.3
CRE 15/09/2011 - 11.3

Balsojumi :

PV 15/09/2011 - 12.3

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0394

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 143kWORD 79k
14.9.2011
PE472.686v01-00}
PE472.688v01-00}
PE472.690v01-00}
PE472.691v01-00}
PE472.692v01-00}
PE472.693v01-00} RC1
 
B7-0505/2011}
B7-0507/2011}
B7-0509/2011}
B7-0510/2011}
B7-0511/2011}
B7-0512/2011} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

Verts/ALE (B7‑0505/2011)

ECR (B7‑0507/*2011)

GUE/NGL (B7‑0509/2011)

ALDE (B7‑0510/2011)

ALDE (B7‑0511/2011)

PPE (B7‑0512/2011)


par Eritreju: Dawit Isaak lieta


Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gabriele Albertini PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā
Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā
Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eritreju: Dawit Isaak lieta  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. un 3. pantu, 6. panta 3. punktu, kā arī 21. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

–   ņemot vērā Āfrikas Hartu par cilvēktiesībām un tautu tiesībām, kurai Eritreja ir pievienojusies, un jo īpaši tās 6., 7. un 9. pantu,

–   ņemot vērā 9. pantu 2005. gadā pārskatītajā ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumā (Kotonū nolīgums), kuru Eritreja ir parakstījusi;

–   ņemot vērā Padomes prezidentūras 2008.gada 22. septembra deklarāciju par politieslodzītajiem Eritrejā un turpmākos Padomes un Komisijas paziņojumus par Eritreju un cilvēktiesību situāciju kopš tā laika,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eritreju un jo īpaši rezolūcijas, kas attiecas uz cilvēktiesībām un Dawit Isaak lietu,

–   ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A. pauž dziļas bažas par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos Eritrejā un šīs valsts iestāžu klajo nesadarbošanos, neskatoties uz Eiropas Savienības un starptautisko cilvēktiesību organizāciju atkārtotiem aicinājumiem,

B.  tā kā ES ir stingri un skaidri apņēmusies aizsargāt cilvēktiesības kā pamatvērtību un tā kā preses un vārda brīvība ir vispārējas un īpaši nozīmīgas tiesības;

C. tā kā tiesiskums ir princips, kuru nedrīkst pārkāpt;

D. tā kā tūkstošiem Eritrejas iedzīvotāju, tostarp valdošās partijas augsta ranga pārstāvji, kuri 2001. gadā pauda kritiku par prezidentu Isayas Afeworki, atrodas apcietinājumā bez apsūdzības, godīgas tiesas un piekļuves advokātiem un ģimenei;

E.  tā kā kopš 2001. gada septembra Asmarā apcietinājumā atrodas 10 neatkarīgie žurnālisti, no kuriem viens ir Zviedrijas pilsonis Dawit Isaak, kas nav tiesāts ne par vienu noziegumu, un Eritrejas iestādes ir attiekušās sniegt jebkādus komentārus par viņa likteni;

F.  tā kā 2011. gada 23. septembrī kādreizējais neatkarīga laikraksta reportieris Eritrejā D. Isaak būs pavadījis apcietinājumā 10 gadus bez apsūdzības, tiesas vai uzklausīšanas un tā kā viņš pasaulē tiek uzskatīts par ieslodzīto pārliecības dēļ;

G. tā kā Parlamenta priekšsēdētājam 2010. gada septembrī iesniegtajā juridiskajā atzinumā ir uzsvērts, ka ES ir juridisks un morāls pienākums aizsargāt savus pilsoņus saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Eiropas Savienības Tiesas judikatūru;

H. ir šokēts par to, ka Eritrejas valdība turpina atteikties sniegt informāciju par ieslodzīto situāciju, tostarp apcietinājuma vietu un to, vai viņi vēl ir dzīvi;

I.   tā kā saskaņā ar kādreizējo cietumsargu ziņojumiem vairāk nekā puse no 2001. gadā arestētajiem ierēdņiem un žurnālistiem ir miruši;

J.   tā kā ES ir būtiska Eritrejas partnere attīstības palīdzības un atbalsta jomā,

1.  ar dziļām bažām norāda uz nepārtraukto un nožēlojamo cilvēktiesību situāciju Eritrejā, jo īpaši vārda brīvības trūkumu un to, ka joprojām pretrunā ar tiesiskuma un Eritrejas konstitūcijas principiem eksistē politiski ieslodzītie;

2.  pauž nožēlu par to, ka Dawit Isaak joprojām nav atguvis brīvību un viņam ir bijis jāpavada 10 gadi cietumā kā par pārliecību ieslodzītajam; pauž bažas par Dawit Isaak dzīvību vispārzināmajos skarbajos apstākļos cietumā Eritrejā bez nepieciešamās piekļuves veselības aprūpei;

3.  aicina Eritrejas iestādes nekavējoties atbrīvot Dawit Isaak un kādreizējās augsta ranga amatpersonas atbilstīgi Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai;

4.  aicina Eritrejas iestādes atcelt aizliegumu valsts neatkarīgās preses darbībai un nekavējoties atbrīvot neatkarīgos žurnālistus un visus pārējos cilvēkus, kas ir ieslodzīti vienīgi par savu vārda brīvības tiesību izmantošanu;

5.  atkārtoti aicina Eritrejas valsti nekavējoties atbrīvot visus politiski ieslodzītos, tostarp Dawit Isaak; prasa – ja viņus nevar atbrīvot uzreiz, Eritrejas valstij ir jāsniedz plašāka medicīniskā un juridiskā palīdzība šiem un citiem ieslodzītajiem; turklāt prasa, lai ES un tās dalībvalstu pārstāvjiem tiktu nodrošināta piekļuve D. Isaak nolūkā noteikt viņa vajadzības veselības aprūpes un cita atbalsta jomā;

6.  aicina priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos pastiprināt ES un tās dalībvalstu centienus, lai nodrošinātu Dawit Isaak atbrīvošanu;

7.  aicina Padomi aktīvāk izmantot dialoga mehānismus saistībā ar ES attīstības palīdzības programmu Eritrejai, lai nekavējoties rastu risinājumus, kas ļautu atbrīvot politiski ieslodzītos un uzlabotu šīs valsts demokrātisko pārvaldību; šajā sakarībā aicina Padomi nodrošināt, lai no ES attīstības palīdzības gūtu labumu nevis Eritrejas valdība, bet tā tiktu skaidri novirzīta Eritrejas tautas vajadzībām;

8.  aicina priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos iezīmēt visus līdzšinējos ES vai tās dalībvalstu centienus, lai nodrošinātu Dawit Isaak atbrīvošanu, un publiskot rezultātus, lai palielinātu pārredzamību un atbildību šajā jomā;

9.  aicina Āfrikas Savienību kā ES partneri, kas ir skaidri apņēmusies ievērot vispārējās demokrātijas un cilvēktiesību vērtības, pastiprināt savu rīcību attiecībā uz nožēlojamo situāciju Eritrejā un strādāt kopā ar ES, lai panāktu Dawit Isaak un citu politisko ieslodzīto atbrīvošanu;

10. ar interesi seko tiesvedībai pēc tam, kad Eiropas juristi 2011. gada jūlijā Eritrejas Augstākajā Tiesā iesniedza habeas corpus apelāciju D. Isaak lietā;

11. atkārtoti prasa sarīkot Eritrejā valsts līmeņa konferenci, pulcējot vienkopus dažādu politisko partiju līderus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, lai rastu risinājumu pašreizējai krīzei un virzītu valsti uz demokrātijas, plurālisma un ilgtspējīgas attīstības ceļa;

12. īpaši stingri uzsver iepriekš minēto jautājumu nozīmi un risināšanas steidzamību;

13. pauž patiesu atbalstu un līdzjūtību šo politiski ieslodzīto ģimenēm;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Eritrejas parlamentam un valdībai, Panāfrikas parlamentam, COMESA, IGAD, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Āfrikas Savienībai.

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 15. septembraJuridisks paziņojums