Postup : 2011/2828(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0525/2011

Predkladané texty :

RC-B7-0525/2011

Rozpravy :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 29/09/2011 - 10.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0429

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 83k
28.9.2011
PE472.708v01-00}
PE472.709v01-00}
PE472.710v01-00}
PE472.711v01-00}
PE472.712v01-00} RC1
 
B7-0525/2011}
B7-0526/2011}
B7-0527/2011}
B7-0528/2011}
B7-0529/2011} RC1

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B7‑0525/2011)

PPE (B7‑0526/2011)

S&D (B7‑0527/2011)

ALDE (B7‑0528/2011)

GUE/NGL (B7‑0529/2011)


o situácii v Palestíne


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Monica Luisa Macovei v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala, Carmen Romero López v mene skupiny S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Jelko Kacin v mene skupiny ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Palestíne  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

–   so zreteľom na závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe z 8. decembra 2009, 13. decembra 2010 a 18. júla 2011,

–   so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–   so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN, rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 181 (1947) a 194 (1948) a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) a 1850 (2008),

–   so zreteľom na vyhlásenia Kvarteta pre Blízky východ, a najmä na jeho vyhlásenie z 23. septembra 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže pri príležitosti 66. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov predseda Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás požiadal o uznanie palestínskej štátnosti a o členstvo v OSN;

B.  keďže Palestína je ako nečlenský subjekt OSN stálym pozorovateľom v jej valnom zhromaždení;

C. keďže Valné zhromaždenie OSN vyzvalo vo svojej rezolúcii č. 181 z 29. novembra 1947 na vytvorenie dvoch štátov na území bývalého mandátu Palestína;

D. keďže EÚ opakovane potvrdila svoju podporu riešeniu založenom na princípe dvoch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by bok po boku žili izraelský štát a nezávislý, demokratický, súvislý a životaschopný štát Palestína; žiada obnovenie priamych mierových rozhovorov medzi Izraelom a Palestínčanmi a prehlasuje, že okrem zmien, na ktorých sa strany vzájomne dohodli, by sa nemali uznať žiadne zmeny hraníc spred roka 1967, ani pokiaľ ide o Jeruzalem;

E.  keďže podľa hodnotení Svetovej banky, MMF a OSN sa Palestínska samospráva v preskúmaných kľúčových oblastiach nachádza nad hranicou, ktorou sa označuje fungujúci štát, a palestínske orgány sa môžu v pozitívnom zmysle porovnávať s orgánmi stabilných štátov;

F.  keďže právo Palestínčanov na sebaurčenie a vlastný štát nemožno spochybniť, rovnako ako ani právo Izraela existovať v rámci bezpečných hraníc;

G. keďže arabská jar ešte viac zvýraznila naliehavosť potreby nájsť riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktoré predstavuje výsostný záujem zainteresovaných strán, všetkých národov v regióne a medzinárodného spoločenstva;

H. keďže ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ na neformálnom stretnutí 2. a 3. septembra 2011 predstavili počas diskusie o mierovom procese na Blízkom východe rôzne pozície a príslušné diplomatické iniciatívy plánované počas septembrového zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov;

1.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vlády členských štátov EÚ, aby pokračovali v úsilí o dosiahnutie spoločnej pozície EÚ, pokiaľ ide o žiadosť Palestínskej samosprávy o členstvo v OSN, a aby sa vyvarovali nejednotnosti medzi členskými štátmi;

2.  podporuje a vyzýva členské štáty, aby sa zjednotili pri riešení legitímnej požiadavky Palestínčanov byť zastúpení v OSN ako štát, a to na základe rokovaní, ktoré sa majú uzavrieť počas prebiehajúceho 66. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN;

3.  vyzýva zároveň medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ a jej členských štátov, aby opätovne potvrdili pevné odhodlanie zaistiť bezpečnosť štátu Izrael;

4.  potvrdzuje svoju pevnú podporu riešeniu na princípe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by vedľa seba nažívali izraelský štát a nezávislý, demokratický, súvislý a životaschopný štát Palestína;

5.  uznáva a víta úspech štátotvorného úsilia palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása a premiéra Saláma Fajjáada, ktorí majú podporu EÚ a súhlas rôznych medzinárodných aktérov;

6.  opätovne zdôrazňuje, že udržateľné riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu možno dosiahnuť jedine pokojnými a nenásilnými prostriedkami;

7.  zdôrazňuje, že by mali byť obnovené priame rokovania medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi vedúce k riešeniu založenom na princípe dvoch štátov, a to bezodkladne a v súlade s lehotami, ktoré požaduje kvarteto, s cieľom prekonať neprijateľné status quo; opätovne zdôrazňuje, že by sa malo zabrániť akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ohroziť vyhliadky na dohodu dosiahnutú prostredníctvom rokovaní, a že by sa nemali uznať žiadne zmeny hraníc spred roka 1967, ani pokiaľ ide o Jeruzalem, okrem tých, na ktorých sa dohodli obe strany; trvá na skutočnosti, že žiadna prijatá rezolúcia by sa nemala dotknúť dôstojnosti jednej zo strán; vyzýva izraelskú vládu, aby zastavila akúkoľvek výstavbu a rozširovanie osád na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme; žiada zastavenie raketových útokov z pásma Gazy namierených proti Izraelu a trvá na tom, že treba dosiahnuť trvalé prímerie;

8.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zaujali jednotný postoj a aj naďalej zohrávali aktívnejšiu úlohu v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, a to aj v rámci kvarteta; zdôrazňuje ústrednú úlohu kvarteta a v plnej miere podporuje vysokú predstaviteľku v jej snahách o to, aby kvarteto vytvorilo dôveryhodné vyhliadky na obnovenie mierového procesu;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

 

Posledná úprava: 28. septembra 2011Právne oznámenie