Eljárás : 2011/2909(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0595/2011

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0595/2011

Viták :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Szavazatok :

PV 17/11/2011 - 12.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0518

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 137kWORD 95k
16.11.2011
PE472.807v01-00}
PE472.809v01-00}
PE472.812v01-00}
PE472.814v01-00}
PE472.815v01-00}
PE472.817v01-00}
PE472.819v01-00} RC1
 
B7-0595/2011}
B7-0597/2011}
B7-0600/2011}
B7-0601/2001}
B7-0603/2011}
B7-0605/2011}
B7-0607/2011} RC1

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B7‑0595/2011)

EFD (B7‑0597/2011)

GUE/NGL (B7‑0600/2011)

S&D (B7‑0602/2001)

PPE (B7‑0603/2011)

ALDE (B7‑0605/2011)

Verts/ALE (B7‑0607/2011)


Egyiptomról, különösen Aláa Abdelfattáh blogger ügyéről


Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries az ALDE képviselőcsoport nevében
Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil‑Nielsen a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška az EFD képviselőcsoport nevében

 


Az Európai Parlament állásfoglalása Egyiptomról, különösen Aláa Abdelfattáh blogger ügyéről  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen az egyiptomi helyzetről szóló 2011. február 17-i állásfoglalására(1) és „az egyiptomi és szíriai helyzetről, különös tekintettel a keresztény közösségekre” című, 2011. október 27-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel az EU és Egyiptom közötti társulási megállapodásra, és különösen annak 2. cikkére,

–   tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 10., 18. és 19. cikkére,

–   tekintettel az 1966-os Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (PPJE) 14. cikkének (1) bekezdésére és 18. cikkére, amely egyezségokmánynak Egyiptom részes fele,

–   tekintettel az 1950-ben elfogadott Emberi Jogok Európai Egyezményének (EJEB) 6. és 9. cikkére,

–   tekintettel az ENSZ 1981-ben elfogadott, a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Unió emberi jogok védelmezőiről szóló iránymutatásaira,

–   tekintettel Catherine Ashton, az EU főképviselőjének az Egyiptomban elkövetett erőszakos cselekményekről szóló 2011. október 10-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Külügyek Tanácsának 2011. február 21-i következtetéseire, amelyekben arra kérte Catherine Ashton főképviselőt, hogy tegyen jelentést az elfogadott intézkedésekről, illetve a vallás és a meggyőződés szabadsága előmozdításával és védelmével kapcsolatos európai uniós intézkedések további javítására irányuló konkrét javaslatokról;

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa 2011. október 10-i következtetéseire, és az Európai Tanács Egyiptomról szóló 2011. október 23-i következtetéseire;

–   tekintettel az emberi jogok nemzetközi helyzetéről szóló éves jelentéseire és különösen „Az emberi jogok helyzete a világban” című, 2009. évi éves jelentésről szóló 2010. december 16-i állásfoglalására,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel 2011. október 30-án a katonai ügyész Aláa Abdelfattáh blogger kihallgatását kérte, majd elrendelte 15 napra terjedő ideiglenes letartóztatását és a kairói Báb el-Halk fogdában őrizetbe vették, a közelmúltban az állami televízió épületénél (a Masperónál) lezajlott összecsapások során elkövetett „fegyveres erők elleni erőszakra való uszítás” és „katonai személy bántalmazása és katonai vagyonban való károkozás” vádjával, amely összecsapások 2011. október 9-én a kopt keresztények jogaiért szervezett békés tüntetéssel indultak Kairóban, legalább 25 egyiptomi halálát okozták és több mint 300 személyt megsebesítettek; mivel ugyane bírósági ügyben 30 más polgári személyt vettek őrizetbe;

B.  mivel 2011. november 3-án a Katonai Fellebbviteli Bíróság jogerősnek nyilvánította Aláa Abdelfattáh 15 napos előzetes letartóztatását, ami után a Tora börtönbe szállították, és letartóztatásának idejét a további vizsgálatok lezárultáig újabb 15 nappal meghosszabbították;

C. mivel Aláa Abdelfattáh megtagadta a válaszadást a katonai bíróságon az eseményekkel kapcsolatosan feltett kérdésekre arra hivatkozva, hogy azokra csak pártatlan polgári bíróságon válaszol, valamint azzal érvelve, hogy a katonai bíróság nem rendelkezik a polgári személyek kihallgatásához szükséges felhatalmazással és joghatósággal;

D. mivel mindenkinek joga van az illetékes, független és pártatlan, törvényben meghatározott bíróságon való tisztességes és nyilvános kihallgatáshoz;

E.  mivel Aláa Abdelfattahot korábban, 2006-ban a Mubarak-rezsim 45 napra őrizetbe vette azután, hogy a független igazságszolgáltatást szorgalmazó tiltakozásban vett részt;

F.  mivel a bebörtönzött blogger, Majkel Nabíl Szanad folytatja éhségsztrájkját, és állapota válságos; mivel 2011. október 11-én a Katonai Fellebbviteli Bíróság úgy határozott, hogy a rá vonatkozó, három éves börtönbüntetéssel járó ítéletet megsemmisíti, és perújrafelvételt rendelt el; mivel 2011. november 1-jén, az ezen új eljárásban tartott második meghallgatás során a tárgyalását 2011. november 13-ra, majd e napon november 27-re halasztották, mivel ismételten megtagadta a katonai bírósággal való együttműködést, tiltakozva az ellen, hogy polgári személyeket katonai bíróság elé állítsanak;

G. mivel Egyiptom a demokratikus átmenet kritikus időszakát éli, és ebben a folyamatban jelentős kihívásokkal és nehézségekkel szembesül;

H. mivel a közösségi média fontos szerepet játszott az arab tavasz eseményeiben, többek között Egyiptomban is; mivel bloggerek, újságírók és emberi jogi aktivisták Egyiptomban továbbra is a zaklatás és megfélemlítés célpontjai;

I.   mivel emberi jogi szervezetek beszámolói szerint 2011 márciusa óta Egyiptomban több mint 12 000 polgári személy ügyét tárgyalták katonai bíróságok előtt; mivel a rendkívüli állapotról szóló törvény értelmében letartóztatott polgári személyek ügyét továbbra is katonai bíróságok előtt tárgyalják az országban, és nem tesznek eleget a tisztességes eljárást és a védelemhez való jogot érintő minimumkövetelményeknek sem; mivel az egyiptomi emberi jogi nem kormányzati szervezetek, jogászegyesületek és a különböző politikai csoportokhoz tartozó politikai személyiségek nagy többsége ragaszkodik hozzá, hogy a polgári személyek ügyeit polgári bíróságok előtt tárgyalják a jogszerű eljárás biztosítása érdekében;

J.   mivel az Európai Unió több alkalommal is kifejezte a véleménynyilvánítás szabadsága, a gondolatszabadság, a lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság melletti elkötelezettségét, és hangsúlyozta, hogy a kormányok kötelessége e szabadságjogok világszerte történő biztosítása;

1.  sürgeti az egyiptomi hatóságokat, hogy haladéktalanul engedjék szabadon Aláa Abdelfattáhot, akit azért tartanak börtönben, mert megtagadja a válaszadást azokra a kérdésekre, amelyeket a 2011. október 9-i eseményekkel kapcsolatban a katonai bíróság tett fel neki, amely bíróságot nem tartja sem pártatlannak, sem pedig legitimnek; felhívja az egyiptomi hatóságokat annak biztosítására, hogy az országban egyetlen blogger, újságíró vagy emberi jogi aktivista se legyen kitéve közvetlen vagy közvetett zaklatásnak vagy megfélemlítésnek;

2.  határozottan elítéli, hogy a katonai igazságszolgáltatási hatóságok Aláa Abdelfattáhot bírósági zaklatásnak teszik ki; ismételten felszólítja a Fegyveres Erők Legfőbb Tanácsát, hogy haladéktalanul számolja fel a rendkívüli állapotot és a polgári személyek elleni katonai bíráskodást, valamint késedelem nélkül bocsássa szabadon a katonai bíróságok által elítélt valamennyi meggyőződése miatt bebörtönzött személyt és politikai foglyot; hangsúlyozza, hogy polgári személyek nem állíthatók katonai bíróság elé, mert az sérti a jogszerű eljárás alapvető normáit;

3.  felhívja az egyiptomi hatóságokat, hogy az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 10. cikkében foglaltak szerint biztosítsa pártatlan bíróságok működését: „Minden személynek teljesen egyenlő joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja, s ez határozzon egyrészt jogai és kőtelezettségei felől, másrészt minden ellene emelt bűnügyi vád megalapozottsága felől”;

4.  ismételten kéri, hogy a Masperónál bekövetkezett, 2011. október 9-én, Kairóban a kopt keresztény jogaiért szervezett békés tüntetésként induló összecsapásokat egy független és pártatlan polgári bírói testületnek független, alapos és átlátható módon kell kivizsgálnia annak érdekében, hogy valamennyi felelőst felelősségre vonják, és ismételten részvétét fejezi ki az áldozatoknak és családjaiknak; sürgeti az egyiptomi hatóságokat, hogy a megfelelő ellenőrzés lehetővé tételével biztosítsák a különböző vizsgálatok függetlenségét és pártatlanságát;

5.  ismét kifejezi szolidaritását az egyiptomi néppel az ország demokratikus átmenetének e kritikus időszakában, és továbbra is támogatja demokratikus törekvéseiket; felszólítja az egyiptomi hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben valamennyi alapvető jogot, beleértve a gondolatszabadságot, a lelkiismereti és vallásszabadságot, a véleménynyilvánítás és az internet szabadságát, a békés gyülekezés szabadságát és az egyesülés szabadságát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Egyiptomi Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0064.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0471.

Utolsó frissítés: 2011. november 17.Jogi nyilatkozat