Förfarande : 2011/2909(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0595/2011

Ingivna texter :

RC-B7-0595/2011

Debatter :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Omröstningar :

PV 17/11/2011 - 12.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0518

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 130kWORD 83k
16.11.2011
PE472.807v01-00}
PE472.809v01-00}
PE472.812v01-00}
PE472.814v01-00}
PE472.815v01-00}
PE472.817v01-00}
PE472.819v01-00} RC1
 
B7-0595/2011}
B7-0597/2011}
B7-0600/2011}
B7-0602/2011}
B7-0603/2011}
B7-0605/2011}
B7-0607/2011} RC1

i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ECR (B7‑0595/2011)

EFD (B7‑0597/2011)

GUE/NGL (B7‑0600/2011)

S&D (B7‑0602/2011)

PPE (B7‑0603/2011)

ALDE (B7‑0605/2011)

Verts/ALE (B7‑0607/2011)


om Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fattah


Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen
Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil‑Nielsen för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška för EFD-gruppen

Europaparlamentets resolution om Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fattah  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner, i synnerhet resolutionerna av den 17 februari 2011(1) om situationen i Egypten och 27 oktober 2011(2) om situationen i Egypten och Syrien, särskilt för de kristna samfunden,

–   med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Egypten, särskilt artikel 2,

–   med beaktande av artiklarna 10, 18 och 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av artiklarna 14.1 och 18 i den internationella konventionen från 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter, som Egypten är part i,

–   med beaktande av artiklarna 6 och 9 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950,

–   med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på religion eller övertygelse,

–   med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare,

–   med beaktande av uttalandet av den 10 oktober 2011 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, om våldet i Egypten,

–   med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 21 februari 2011, i vilka Catherine Ashton (den höga representanten) uppmanades att avlägga rapport om antagna åtgärder och konkreta förslag när det gäller att ytterligare stärka Europeiska unionens insatser för främjande av och respekt för religion och religionsfrihet,

–   med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 10 oktober 2011 och Europeiska rådets slutsatser av den 23 oktober 2011 om Egypten,

–   med beaktande av sina årliga rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i världen och särskilt sin resolution av den 16 december 2010 om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2009,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 30 oktober 2011 kallade den militära åklagaren bloggaren Alaa Abd El Fattah till förhör och beordrade därefter ett preliminärt frihetsberövande i två veckor i fängelset i Bab al-Khalq i Kairo. Han anklagades för att ha ”uppviglat till våld mot de väpnade styrkorna” och för att ha ”angripit militär personal” i samband med den senaste tidens sammandrabbningar i Maspero, som startade med en fredlig demonstration för koptiska kristnas rättigheter den 9 oktober 2011 i Kairo, där minst 25 egyptier dödades och mer än 300 sårades. Ytterligare 30 civila har frihetsberövats i samma mål.

B.  Den 3 november 2011 bekräftade militärdomstolen att Alaa Abd El Fattah skulle frihetsberövas i 115 dagar och därefter överfördes han till Tora-fängelset. Den 13 november förlängdes hans frihetsberövande med 15 dagar i väntan på ytterligare utredning.

C. Alaa Abd El Fattah vägrade att svara på militärdomstolens frågor om händelserna. Han förklarade att han endast tänkte svara inför en opartisk civil domstol, eftersom han ansåg att militärdomstolen inte hade legitimitet och behörighet att förhöra civila.

D. Var och en ska vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en behörig, oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.

E.  Alaa Abd El Fattah har tidigare varit frihetsberövad under Mubarakregimen i 45 dagar 2006 efter att ha deltagit i protester till stöd för ett oberoende rättsväsende.

F.  Den frihetsberövade bloggaren Maikel Nabil Sanad fortsätter sin hungerstrejk och hans hälsotillstånd är kritiskt. Den 11 oktober 2011 beslutade den militära appellationsdomstolen att upphäva hans dom på tre års fängelse och beordrade en ny rättegång. Vid den andra förhandlingen den 1 november 2011 i denna nya process sköts hans rättegång upp till den 13 november 2011 och vid detta datum ytterligare en gång till den 27 november, eftersom han på nytt vägrade att samarbeta med den militära domstolen då han motsatte sig att civila ställs inför militära domstolar.

G. Egypten befinner sig i en kritisk period i samband med övergången till demokrati och brottas med stora utmaningar och svårigheter i denna process.

H. Sociala medier har spelat en viktig roll i den arabiska våren, även i Egypten. Bloggare, journalister och människorättsförsvarare fortsätter att vara måltavlor för trakasserier och skrämseltaktik i Egypten.

I.   Enligt olika människorättsorganisationer har sedan mars 2011 över 12 000 civila ställts inför rätta i militärdomstolar i Egypten. De civila som gripits enligt undantagslagarna ställs fortfarande inför rätta i militärdomstolar i landet, vilket bryter mot miniminormerna för rättvisa rättegångar och rätten till försvar. En stor majoritet av Egyptens icke-statliga människorättsorganisationer, advokatsamfund och politiker från alla partigrupper har krävt att civila ska ställas inför rätta i civila domstolar för att säkerställa en korrekt rättegång.

J.   Europeiska unionen har gång på gång upprepat sitt engagemang för yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet och betonat att regeringar är skyldiga att garantera dessa friheter över hela världen.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de egyptiska myndigheterna att omedelbart frisläppa Alaa Abd El Fattah, som fängslades på grund av att han vägrade att svara på militärdomstolens frågor om händelserna den 9 oktober 2011, eftersom han anser att militärdomstolen inte är en opartisk och legitim domstol. Parlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att garantera att inga bloggare, journalister eller människorättsförsvarare utsätts för direkta eller indirekta trakasserier och hot i landet.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt militärdomstolens juridiska trakasserier gentemot Alaa Abd El Fattah. Parlamentet upprepar sin uppmaning till det styrande militärrådet att utan dröjsmål upphäva undantagslagen och avbryta rättegångarna mot civila i militära domstolar, samt att omedelbart frisläppa alla samvetsfångar och politiska fångar som frihetsberövats av militära domstolar. Parlamentet betonar att civila inte bör ställas inför militära domstolar, som inte uppfyller grundläggande rättegångsstandarder.

3.  Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att garantera opartiska domstolar i enlighet med artikel 10 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948: ”Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott”.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att en oavhängig och opartisk civil rättsenhet tillåts göra en oberoende, ingående och transparent utredning av Masperohändelserna, som startade med en fredlig demonstration till stöd för de koptiska kristnas rättigheter den 9 oktober 2011 i Kairo, i syfte att ställa alla ansvariga till svars, och uttrycker på nytt sitt deltagande med offren och deras anhöriga. Parlamentet uppmanar med kraft de egyptiska myndigheterna att se till att de olika utredningarna genomförs på ett oavhängigt och opartiskt sätt genom att tillåta ordentlig kontroll.

5.  Europaparlamentet uttrycker återigen sin solidaritet med den egyptiska befolkningen i denna kritiska och svåra övergång till demokrati i landet, och upprepar sitt stöd för folkets legitima demokratiska strävanden. Parlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att fullt ut respektera grundläggande rättigheter, däribland tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet och frihet att använda internet, friheten att hålla fredliga sammankomster och föreningsfrihet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Arabrepubliken Egyptens regering.

 

(1)

Antagna texter, P7_TA(2011)0064.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2011)0471.

Senaste uppdatering: 17 november 2011Rättsligt meddelande