Postup : 2012/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0017/2012

Předložené texty :

RC-B7-0017/2012

Rozpravy :

OJ 01/02/2012 - 59

Hlasování :

PV 02/02/2012 - 12.8
CRE 02/02/2012 - 12.8

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0024

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 88k
30.1.2012
PE479.455v01-00}
PE479.457v01-00}
PE479.458v01-00}
PE479.459v01-00}
PE479.460v01-00} RC1
 
B7-0017/2012}
B7-0019/2012}
B7-0020/2012}
B7-0041/2012}
B7-0042/2012} RC1/rev.1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ALDE (B7‑0017/2012)

S&D (B7‑0019/2012)

ECR (B7‑0020/2012)

Verts/ALE (B7‑0041/2012)

PPE (B7‑0042/2012)


o Íránu a jeho jaderném programu


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michael Gahler, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek, Gabriele Albertini, Elena Băsescu za skupinu PPE
María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes za skupinu S&D
Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Alvaro, Charles Goerens, Frédérique Ries za skupinu ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Íránu a jeho jaderném programu  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové za skupinu zemí E3+3 ze dne 22. ledna 2011 po jednáních s Íránem, která proběhla v Istanbulu ve dnech 21. a 22. ledna 2011,

–   s ohledem na dopis vysoké představitelky EU ze dne 21. října 2011, který zaslala tajemníkovi Nejvyšší národní bezpečnostní rady Íránské islámské republiky Saídu Džalílímu,

–   s ohledem na zprávu generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ze dne 8. listopadu 2011 o plnění dohody o bezpečnostních zárukách Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a příslušných ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN v Íránské islámské republice,

–   s ohledem na rezoluci Rady guvernérů MAAE ze dne 18. listopadu 2011,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU ze dne 18. listopadu 2011 o rezoluci Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU ze dne 29. listopadu 2011 o útoku na velvyslanectví Spojeného království v Teheránu a drancování, jež s ním bylo spojeno,

–   s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 9. prosince 2011,

–   s ohledem na závěry Rady o Íránu ze dne 14. listopadu 2011, 1. prosince 2011 a 23. ledna 2012,

–   s ohledem na závazek Íránu ohledně plnění Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a nutnosti, aby všechny státy, které jsou její smluvní stranou, plnily veškeré své povinnosti, a s ohledem na právo všech smluvních stran této smlouvy bez rozdílu na provádění výzkumu, na výrobu a využívání jaderné energie k mírovým účelům podle článků I a II zmíněné smlouvy,

–   s ohledem na doporučení, které Výbor pro zahraniční věci Parlamentu adresoval Radě a jež se týkalo konzistentní politiky uplatňované vůči režimům, proti nimž EU zavedla restriktivní opatření, pokud jejich vedoucí činitelé mají v EU své osobní a obchodní zájmy,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se Írán ratifikací Smlouvy o nešíření jaderných zbraní zřekl získávání jaderných zbraní a je právně vázán povinností informovat o veškeré své jaderné činnosti, včetně jaderného materiálu, a zajistit, aby se na tuto činnost vztahovaly bezpečnostní záruky MAAE;

B.  vzhledem k tomu, že Írán musí ještě splnit své závazky podle všech příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, z nichž poslední je rezoluce č. 1929 (2010), a všechny požadavky Rady guvernérů MAAE, jež stanovují úplný a bezpodmínečný přístup agentury ke všem místům, zařízením, osobám a dokumentům, které by dovolily řádnou inspekci íránských jaderných programů a umožnily by MAAE plnit její funkci dozoru v oblasti jaderné energie;

C.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve své zprávě za rok 2011 vyjadřuje vážné znepokojení v souvislosti s možným vojenským rozměrem iránského jaderného programu, neboť určité činnosti relevantní z hlediska vyvíjení jaderného výbušného zařízení mohou stále ještě probíhat;

D. vzhledem k tomu, že dne 27. prosince 2011 íránský viceprezident Réza Rahímí pohrozil, že pro uzavření Hormuzské úžiny použije vojenskou sílu, pokud budou na vývoz íránské ropy uvaleny sankce; vzhledem k tomu, že v reakci na toho ohrožení je i nadále vysíláno námořnictvo Evropské unie a Spojených států amerických a vojenský status regionu stoupl na úroveň „vysoké pohotovosti“;

E.  vzhledem k tomu, že Írán tajně vybudoval v lokalitě Fordou u města Kóm zařízení na obohacování uranu, čímž porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, a že o existenci tohoto zařízení uvědomil agenturu MAAE až dlouho po zahájení stavebních prácí; vzhledem k tomu, že toto tajné počínání dále podkopává důvěru v ujišťování Íránu o tom, že jeho jaderný program má čistě civilní charakter;

F.  vzhledem k tomu, že dne 5. ledna 2012 turecký ministr zahraničních věcí Ahmet Davutoğlu tlumočil Íránu výzvu vysoké představitelky EU k obnovení jednání o jaderném programu se skupinou E3+3; vzhledem k tomu, že během návštěvy tureckého ministra zahraničních věcí íránský ministr zahraničních věcí Alí Akbar Salehí uvedl, že Írán je připraven jednání obnovit;

G. vzhledem k tomu, že se ministři zahraničních věcí dohodli na dalších restriktivních opatřeních vůči Íránu, a to v odvětví energetiky, mimo jiné na postupném uvalení embarga na dovoz ropy z Íránu do EU, ve finančním odvětví, včetně opatření proti íránské centrální bance, a v odvětví dopravy, a zároveň se dohodli i na dalších omezeních vývozu, zejména pokud jde o zlato a citlivé zboží a technologie dvojího užití; v souvislosti s omezujícími opatřeními pak byly označeny další osoby a subjekty včetně několika subjektů ovládaných Islámskými revolučními gardami (IRGC);

H.  vzhledem k tomu, že Rada znovu potvrdila, že je ve věci íránské jaderné otázky odhodlána usilovat o diplomatické řešení v souladu s přístupem ve dvou rovinách;

I.   vzhledem k tomu, že Rada znovu potvrdila, že cílem EU i nadále zůstává dosažení komplexního a dlouhodobého řešení, jež by při respektování legitimních práv Íránu na mírové využití jaderné energie v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní vybudovalo na mezinárodní úrovni důvěru v ryze mírovou povahu íránského jaderného programu;

1.  opakuje, že riziko šíření jaderných zbraní v souvislosti s íránským jaderným programem je i nadále zdrojem vážného znepokojení EU a má velké obavy z tvrzení zprávy MAAE, že existují důvěryhodné informace o tom, že Írán provádí aktivity související s vývojem výbušných jaderných zařízení;

2.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že Írán urychlil obohacování uranu v rozporu s šesti rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a jedenácti rezolucemi Rady guvernérů MAAE, jak ukazuje nedávné zahájení prací na obohacování uranu až na hodnotu 20 % v podzemním zařízení ve Fordou nedaleko města Kóm;

3.  znovu vyzývá Írán, aby přestal vyvíjet technologii obohacování uranu, která značně překračuje míru toho, co je nezbytné k zajištění stálých dodávek paliva pro civilní účely, a nerespektuje znepokojení mezinárodní veřejnosti nad utajovanými vojenskými záměry;

4.  podporuje dodatečná omezující opatření, jež Rada přijala vůči Íránu v odvětví energetiky a ve finančním odvětví i dodatečné sankce proti osobám a subjektům, včetně několika subjektů ovládaných Islámskými revolučními gardami (IRGC); uznává, že sankce a diplomatická opatření by mohla napomoci přimět íránskou vládu, aby přijala a dodržovala rezoluce OSN, aniž by bylo zapotřebí případné vojenské intervence; konstatuje, že sankce nejsou samy o sobě cílem a že k dnešnímu dni sankce EU proti Íránu nedosáhly stanovených cílů;

5.  bere na vědomí, že dojde k postupnému uvalení embarga na dovoz íránské ropy do EU a že již uzavřené dohody mohou být nadále až do 1. července 2012 prováděny; vyzývá Radu, aby rozhodla o opatřeních potřebných ke kompenzaci důsledků embarga u různých členských států EU;

6.  žádá, aby sankční či restriktivní opatření byla cílená a přiměřená sledovanému zájmu, byla zaměřena pouze na ovlivnění odpovědných elit represivních nebo zločineckých režimů a odpovědných nestátních činitelů států, které nedodržují závazky, a aby byl v rámci možného zajištěn minimální negativní dopad na civilní obyvatelstvo, zvláště pokud se jedná o nejzranitelnější skupiny;

7.  podporuje úsilí Rady snažící se nalézt diplomatické řešení íránského jaderného problému v souladu s přístupem ve dvou rovinách a v souladu s cílem EU zaměřeným na dosažení komplexního a dlouhodobého řešení; vyzývá íránské orgány, aby vyhověly nabídce na důležitá jednání, jak bylo uvedeno v dopise vysoké představitelky EU dne 21. října 2011, a jasně ukázaly, že jsou připraveny přijmout opatření na budování důvěry bez předběžných podmínek a jednat o současných jaderných problémech v rámci smysluplného jednání;

8.  znovu vyzývá íránské orgány, aby plnily povinnosti, které pro Írán vyplývají ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní; vyzývá íránský parlament a vládu, aby ratifikovaly a provedly dodatkový protokol a plně provedly i ustanovení komplexní Dohody o uplatňování záruk;

9.  naléhavě žádá Írán, aby plně spolupracoval s MAAE na veškerých nevyřešených otázkách, především pak na těch, které vzbuzují obavy ohledně možných vojenských rozměrů íránského jaderného programu, včetně toho, že neprodleně umožní neomezený a bezpodmínečný přístup na všechna místa, k veškerým zařízením, osobám a dokumentům, o které MAAE požádá, a nebude vznášet námitky proti jmenování inspektorů; zdůrazňuje význam zajištění toho, aby MAAE měla k plnění svých úkolů v Íránu k dispozici všechny potřebné zdroje a veškerou pravomoc;

10. podporuje úsilí agentury MAAE o sledování vývoje íránského jaderného programu s cílem poskytovat mezinárodnímu společenství přesný přehled o situaci;

11. je si vědom toho, že dialog a spolupráce s Tureckem mohou hrát důležitou úlohu v úsilí o nalezení řešení;

12. důrazně odsuzuje íránskou hrozbu, že uzavře Hormuzskou úžinu; naléhavě vyzývá íránské orgány, aby Hormuzskou úžinu neblokovaly; domnívá se, že takový krok by mohl vést k regionálnímu konfliktu a vyvolat odvetná opatření ze strany mezinárodního společenství;

13. vyjadřuje politování nad tím, že Čína i Rusko v Radě bezpečnosti OSN i nadále odmítají podpořit sankce vůči Íránu; vyzývá Rusko, aby přestalo poskytovat íránskému jadernému programu pomoc do té doby, než Írán splní všechny své povinnosti vyplývající z příslušných rezolucí OSN;

14. ostře odsuzuje útok na velvyslanectví Velké Británie v Teheránu dne 29. listopadu 2011; vyzývá íránskou vládu, aby plnila své mezinárodní závazky, včetně Vídeňské úmluvy, a poskytla ochranu diplomatům i velvyslanectvím;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, vládě a parlamentu Turecka, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a parlamentu Ruské federace, generálnímu řediteli MAAE, generálnímu tajemníkovi OSN, Úřadu nejvyššího vůdce a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.

 

Poslední aktualizace: 17. dubna 2012Právní upozornění