Procedure : 2012/2570(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0160/2012

Indgivne tekster :

RC-B7-0160/2012

Forhandlinger :

OJ 15/03/2012 - 111

Afstemninger :

PV 15/03/2012 - 17.2

Vedtagne tekster :


    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 127kWORD 78k
14.3.2012
PE483.212v01-00}
PE483.214v01-00}
PE483.216v01-00}
PE486.706v01-00}
PE486.709v01-00} RC1
 
B7-0160/2012}
B7-0162/2012}
B7-0164/2012}
B7-0167/2012}
B7-0170/2012}RC1

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

til erstatning af beslutningsforslag af:

Verts/ALE (B7‑0160/2012)

S&D (B7‑0162/2012)

PPE (B7‑0164/2012)

GUE/NGL (B7‑0167/2012)

ALDE (B7‑0170/2012)


om Palæstina: israelske sikkerhedsstyrkers ransagninger af palæstinensiske tv-stationer


Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano for ALDE-Gruppen
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Palæstina: israelske sikkerhedsstyrkers ransagninger af palæstinensiske tv-stationer  

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til den erklæring, der den 3. marts 2012 blev afgivet af EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender Cathrine Ashtons talsmand om lukningen af to palæstinensiske tv-stationer,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 8. december 2009, 13. december 2010 og 18. juli 2011 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–   der henviser til associeringsaftalen EU-Israel, særlig artikel 2,

–   der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–   der henviser til artikel 19 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, som fastslår: "Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser",

–   der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–   der henviser til Oslo-aftalen (Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements) fra 1993 og til de øvrige aftaler mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed,

–   der henviser til Mellemøstkvartettens erklæringer, særlig erklæringen af 23. september 2011 og af 12. marts 2012,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A. der henviser til, at EU gentagne gange har bekræftet sin støtte til en tostatsløsning med oprettelse af en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat, der eksisterer side om side med Israel i fred og sikkerhed;

B.  der henviser til, at soldater fra de israelske sikkerhedsstyrker og tjenestemænd i det israelske kommunikationsministerium den 29. februar 2012 ransagede to palæstinensiske tv-stationer i Ramallah, Wattan TV og Al Quds Educational TV, og beslaglagde sendere, computere, transmissionsudstyr, kasetter samt administrative og finansielle dokumenter, og tilbageholdt ansatte i adskillige timer;

C. der henviser til, at det israelske kommunikationsministerium i en udtalelse anførte, at det gentagne gange havde advaret begge tv-stationer om, at de anvendte frekvenser, som krænkede aftaler indgået mellem Israel og Palæstina, og at dette forstyrrede kommunikations- og transmissionssystemer i Israel; der henviser til, at en talsmand fra det israelske militær udtalte, at interferensen påvirkede flykommunikationen i Ben Gurion International Airport;

D. der henviser til, at Den Palæstinensiske Myndigheds svar herpå var, at de israelske beskyldninger vedrørende forstyrrelsen af flykommunikationen var falske, og at hverken Den Palæstinensiske Myndighed eller de to tv-stationer havde modtaget nogen form for advarsler fra de israelske myndigheder, samt at tv-stationerne ikke havde krænket nogen aftaler mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed, hvorimod Israel med sine ransagninger havde tilsidesat disse aftaler, ifølge hvilke, sådanne spørgsmål skal løses gennem konsultationer;

E.  der henviser til, at EU har samarbejdet med begge tv-stationer, som har transmitteret tv i mange år;

F.  der henviser til, at Oslo-aftalen etablerede et fælles teknisk udvalg mellem Israel og Palæstina med ansvar for at behandle alle spørgsmål vedrørende telekommunikation;

G. der henviser til, at de israelske ransagninger af de to palæstinensiske tv-stationer fandt sted i område A, som hører under palæstinensisk civil- og sikkerhedsmæssig administration og kontrol;

1.  er dybt bekymret over ransagningerne af de palæstinensiske tv-stationer Wattan TV og Al Quds Educational TVi Ramallah, som blev udført af israelske sikkerhedsstyrker;

2.  støtter de palæstinensiske myndigheders og de to tv-stationers bestræbelser på at genetablere tv-transmissionsudstyret og fortsætte de afbrudte tv-transmissioner; opfordrer indtrængende de israelske myndigheder til straks at tilbagelevere det beslaglagte udstyr og gøre det muligt for de to tv-stationer at genoptage deres aktiviteter;

3.  opfordrer de israelske myndigheder til fuldt ud at overholde bestemmelserne i eksisterende aftaler mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed i sager, der vedrører de palæstinensiske medier; opfordrer det palæstinensiske kommunikationsministerium til at arbejde tættere sammen med de israelske myndigheder med henblik på at sikre sikkerheden i alle transmissionanlæg, og at disse opererer inden for lovens rammer;

4.  opfordrer Israel og Den Palæstinensiske Myndighed til at gøre den bedst mulige brug af det fælles tekniske udvalg mellem Israel og Palæstina, som blev etableret ved Oslo-aftalen med henblik på at behandle alle spørgsmål inden for telekommunikationsområdet og hurtigst muligt løse ethvert spørgsmål vedrørende tv-transmissioner fra disse tv-kanaler;

5.  glæder sig over bestræbelserne på at opbygge palæstinensiske institutioner; bemærker, at de israelske styrkers ransagninger i palæstinensiske byer, hvor magtbeføjelserne og ansvaret for den interne sikkerhed og offentlige orden i henhold til Oslo-aftalen påhviler Den Palæstinensiske Myndighed, udgør en tilsidesættelse af disse aftaler;

6.  understreger endnu engang, at fredelige og ikke-voldelige midler er den eneste vej til at skabe en holdbar løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt;

7.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Rådet og Kommissionen til at sætte spørgsmålet vedrørende de grundlæggende rettigheder til adgang til information, pressefrihed og ytringsfrihed på dagsordenen for Associeringsrådet EU-Israel, og gentager i denne sammenhæng EU's forpligtelse til at påse, at der er sammenhæng mellem de forskellige områder inden for dens optræden udadtil og mellem disse og de øvrige politikker, som nævnt i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union;

8.  opfordrer indtrængende EU og dens medlemsstater til at indtage en stærk samlet holdning og spille en mere aktiv rolle, også inden for rammerne af kvartetten, i bestræbelserne på at opnå retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; understreger kvartettens centrale rolle og støtter fuldt ud den højtstående repræsentant i hendes indsats for, at kvartetten kan skabe et troværdigt perspektiv for genoptagelsen af fredsprocessen;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

 

Seneste opdatering: 30. marts 2012Juridisk meddelelse