Procedură : 2012/2571(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0171/2012

Texte depuse :

RC-B7-0171/2012

Dezbateri :

OJ 15/03/2012 - 112

Voturi :

PV 15/03/2012 - 17.3

Texte adoptate :


PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 147kWORD 98k
14.3.2012
PE486.710v01-00}
PE486.711v01-00}
PE486.712v01-00}
PE486.713v01-00}
PE486.715v01-00} RC1
 
B7-0171/2012}
B7-0172/2012}
B7-0173/2012}
B7-0174/2012}
B7-0176/2012} RC1

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:

Verts/ALE (B7‑0171/2012)

S&D (B7‑0172/2012)

PPE (B7‑0173/2012)

ECR (B7‑0174/2012)

ALDE (B7‑0176/2012)


referitoare la încălcarea drepturilor omului în Bahrain


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Alf Svensson în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la încălcarea drepturilor omului în Bahrain  

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluţiile sale anterioare din 7 iulie 2011(1) referitoare la situaţia din Siria, Yemen şi Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord şi din 27 octombrie 2011 referitoare la situaţia din Bahrain(2),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 24 martie 2011 referitoare la relaţiile Uniunii Europene cu Consiliul de Cooperare al Golfului(3),

–   având în vedere declaraţia din 12 aprilie 2011 a preşedintelui Regatului Bahrain referitoare la moartea a doi activişti civili din această ţară şi declaraţia din 28 aprilie 2011, care dezaproba condamnarea la moarte a patru cetăţeni din Bahrain pentru participarea la proteste paşnice pro-democraţie,

–   având în vedere audierea din 3 octombrie 2011 privind Regatul Bahrain din cadrul Subcomisiei pentru drepturile omului din Parlamentul European,

–   având în vedere declaraţiile Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (VP/ÎR) privind Bahrain din 2011 şi, în special, declaraţia din 24 noiembrie 2011 privind publicarea raportului Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain, declaraţia purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, cu ocazia comemorării revoltelor din Bahrain din data de 13 februarie 2012, precum şi declaraţiile în Parlamentul European din 12 octombrie 2011 ale VP/ÎR privind situaţia din Egipt, Siria, Yemen şi Bahrain,

–   având în vedere Concluziile Consiliului referitoare la Bahrain din 21 martie, 12 aprilie şi 23 mai 2011,

–   având în vedere declaraţiile din 23 iunie şi 30 septembrie 2011 ale Secretarului General al ONU privind sentinţele de lungă durată pronunţate în cazul a 21 de activişti politici, apărători ai drepturilor omului şi lideri ai opoziţiei din Bahrain, inclusiv condamnarea la închisoare pe viaţă a unora dintre ei, precum şi declaraţia din 15 februarie 2012 a purtătorului de cuvânt al Secretarului General cu privire la Bahrain,

–   având în vedere declaraţia privind Bahrainul din 29 septembrie 2011 a celei de a 66-a Adunări Generale a ONU,

–   având în vedere declaraţia de presă a Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Bahrain din 5 octombrie 2011 şi declaraţia Ministerului Sănătăţii din Bahrain privind condamnările din 30 septembrie 2011 ale unor medici, asistente medicale şi cadre sanitare,

–   având în vedere declaraţia din 23 octombrie 2011 a procurorului general al Bahrainului privind rejudecarea unor medici judecaţi anterior în cadrul unor procese militare,

–   având în vedere raportul din 23 noiembrie 2011 al Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain,

–   având în vedere Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 1966, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva torturii şi a altor tratamente şi pedepse crude, inumane şi degradante, precum şi Carta arabă a drepturilor omului, la care Bahrainul este parte,

–   având în vedere articolul 19 litera (d) din Constituţia Bahrainului,

–   având în vedere Orientările UE privind apărătorii drepturilor omului din 2004, astfel cum au fost actualizate în 2008,

–   având în vedere Raportul Human Rights Watch de la 28 februarie 2012,

–   având în vedere Convenţia de la Geneva din 1949,

–   având în vedere Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât data de 14 februarie 2012 a marcat prima aniversare a mişcării populare pentru pace, care militează pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi reforme democratice; întrucât autorităţile guvernamentale au reţinut persoane şi au împiedicat adunarea protestatarilor paşnici; întrucât forţele guvernamentale au reprimat violent protestatarii; întrucât în zonele rezidenţiale s-au folosit gaze lacrimogene, grenade paralizante şi arme cu alice şi, conform unor relatări, poliţia a intrat cu forţa în mai multe case;

B.  întrucât reprimarea violentă a protestelor continuă; întrucât persecutarea, arestarea şi torturarea apărătorilor drepturilor omului, avocaţilor, profesorilor, personalului sanitar şi bloggerilor care au luat parte la protestele paşnice pro-democraţie continuă; întrucât, conform organizaţiilor pentru drepturile omului, peste 100 de cetăţeni au fost reţinuţi în mod arbitrar în ultimele două luni;

C. întrucât economia ţării, care se bazează pe sectorul bancar şi cel al turismului, slăbite deja de criza financiară mondială, face eforturi pentru a se redresa;

D. întrucât, la 29 ianuarie 2012, aproximativ 250 de prizonieri politici au iniţiat o grevă a foamei la nivel naţional, ca urmare a reţinerii arbitrare a 14 importanţi activişti politici şi din domeniul drepturilor omului începând cu luna martie 2011;

E.  întrucât, de la începutul anului 2012, autorităţile din Bahrain refuză accesul în ţară al organizaţiilor internaţionale pentru drepturile omului şi al jurnaliştilor, limitând vizitele acestora, ceea ce constituie un impediment grav în calea abilităţii lor de a-şi exercita profesia;

F.  întrucât, conform raportului Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain, comandat de rege în iunie anul trecut şi publicat în noiembrie 2011, 35 de persoane şi-au pierdut viaţa în timpul revoltelor de anul trecut, inclusiv cinci agenţi de securitate şi cinci deţinuţi torturaţi până la moarte în timp ce se aflau în arest; întrucât raportul Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain a concluzionat că au existat cazuri de utilizare a forţei excesive împotriva protestatarilor paşnici, a activiştilor politici, a apărătorilor drepturilor omului şi a jurnaliştilor, că tortura este folosită la scară largă şi că multe persoane sunt judecate sau au fost condamnate la închisoare pentru exercitarea drepturilor lor la libertatea de exprimare şi de întrunire; întrucât, în raportul său, Comisia independentă de anchetă a Regatului Bahrain şi-a exprimat opinia conform căreia procesele nu respectă nici normele internaţionale în ceea ce priveşte dreptul la un proces echitabil, nici propriul Cod penal al Bahrainului;

G. întrucât Regele Bahrainului a acceptat concluziile raportului şi a numit o Comisie naţională alcătuită din 19 persoane pentru a supraveghea procesul de punere în aplicare; întrucât Comisia naţională urmează să-şi prezinte concluziile la 20 martie 2012 în ceea ce priveşte gestionarea poliţiei, a sistemului judiciar, a educaţiei şi a departamentelor de presă; întrucât Regele Bahrainului, Hamad Ben Issa Al Khalifa, s-a angajat în mod public să iniţieze reforme pentru a realiza reconcilierea la nivel naţional;

H. întrucât, ca urmare a recomandărilor Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain, Bahrain a înfiinţat o unitate specială de anchetă în cadrul departamentului procurorului, dedicat stabilirii responsabilităţii celor care au comis fapte ilegale sau de neglijenţă care au condus la pierderea de vieţi, tortură sau tratamentul necorespunzător al civililor pe parcursul anului trecut;

I.   întrucât punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain este în continuare lentă; întrucât a fost iniţiat un dialog la nivel naţional pentru reconciliere;

J.   întrucât, conform unei serii de rapoarte ale ONG-urilor, unul dintre elementele centrale ale represiunii mişcării de protest pro-democraţie din Bahrain este reprezentat de procesele inechitabile care au loc în cadrul instanţelor militare şi civile; întrucât una dintre recomandările Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain este ca toţi cetăţenii judecaţi de instanţe militare să beneficieze de o revizuire a cazurilor lor de o instanţă ordinară, însă aceasta nu a fost încă pusă în practică în toate cazurile;

K. întrucât autorităţile din Bahrain şi-au exprimat în mod repetat angajamentul de a pune în aplicare reforme ale drepturilor omului şi de a colabora cu organizaţiile internaţionale pentru drepturile omului;

L.  întrucât Guvernul Bahrainului a fost invitat în mai multe rânduri să adreseze o invitaţie permanentă procedurilor speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU;

M. întrucât Raportorul special al ONU pentru tortură şi alte tratamente şi pedepse crude, inumane şi degradante, Juan Mendez, trebuia să viziteze Bahrainul în perioada 8-17 martie 2012, însă autorităţile din Bahrain i-au solicitat în mod oficial să-şi amâne călătoria până după luna iulie 2012;

N. întrucât, conform relatărilor, peste 4 000 de persoane au fost concediate sau exmatriculate din universităţi pentru că au luat parte la proteste; întrucât, conform sindicatelor din Bahrain, peste 1 000 dintre aceste persoane nu şi-au reluat activitatea la locul de muncă şi zeci de studenţi aşteaptă să li se permită să-şi reia studiile; întrucât mulţi dintre cei care au fost reprimiţi la locul de muncă au fost obligaţi să semneze declaraţii prin care s-au angajat să nu mai întreprindă nicio activitate sindicală şi au acceptat alte posturi decât cele pe care le ocupau iniţial;

O. întrucât, ca urmare a evenimentelor de anul trecut, Reporteri fără Frontiere a identificat Bahrainul drept unul dintre „inamicii internetului”,

1.  salută recomandările Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain şi îndeamnă guvernul din Bahrain să ia toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare rapid şi pe deplin recomandările sale pentru a aborda cele mai importante aspecte, pentru a pune capăt impunităţii, pentru a restabili consensul social, pentru a îmbunătăţi protecţia drepturilor omului în conformitate cu standardele internaţionale în materie de drepturi ale omului şi pentru a pune în aplicare reforme majore;

2.  îşi exprimă solidaritatea faţă de toate victimele unor astfel de represiuni şi faţă de familiile lor;

3.  condamnă continuarea încălcării drepturilor omului în Bahrain şi îndeamnă autorităţile şi forţele de securitate din Bahrain să pună capăt utilizării excesive a violenţei, inclusiv utilizării excesive a gazelor lacrimogene, a represiunii, a torturii, precum şi reţinerii şi punerii sub acuzare ilegale a protestatarilor paşnici şi să dea dovadă de cea mai mare reţinere în încercarea de a controla protestele; îndeamnă autorităţile să acţioneze în strictă conformitate cu legislaţia din ţara lor şi cu obligaţiile lor internaţionale; subliniază dreptul la un proces echitabil pe care Bahrain s-a angajat să-l respecte;

4.  îşi reiterează solicitarea în vederea eliberării imediate şi necondiţionate a tuturor protestatarilor paşnici, a activiştilor politici, a apărătorilor drepturilor omului, a medicilor şi a paramedicilor, a bloggerilor şi a jurnaliştilor, îndeosebi a lui Abdulhadi al-Khawaja, preşedintele Centrului pentru Drepturile Omului din Bahrain şi a lui Mahdi Abu Dheeb, preşedintele Asociaţiei profesorilor din Bahrain, care au fost reţinuţi sau condamnaţi pentru exercitarea drepturilor lor la libertatea de exprimare, de asociere şi de întrunire paşnică sau pentru că şi-au îndeplinit obligaţiile profesionale;

5.  subliniază că demonstranţii şi-au exprimat aspiraţiile democratice îndreptăţite şi îndeamnă autorităţile din Bahrain să realizeze procesul de consiliere prin intermediul unui dialog incluziv şi constructiv, esenţial pentru stabilitatea democratică a societăţii diverse a Bahrainului, unde drepturile fiecărui cetăţean ar trebui să fie garantate în aceeaşi măsură atât de lege, cât şi în practică;

6.  îndeamnă autorităţile din Bahrain să realizeze investigaţii aprofundate, imparţiale şi independente ale cazurilor de încălcare a drepturilor omului de către poliţie şi forţele de securitate şi ca urmare a prezenţei militare în Bahrain în timpul protestelor pro-democraţie şi după acestea în scopul reprimării protestatarilor şi cetăţenilor paşnici, să asigure asumarea responsabilităţii şi să prevină situaţiile în care cei responsabili beneficiază de impunitate, indiferent de poziţia sau rangul lor, precum şi să adopte măsuri în vederea împiedicării cazurilor de încălcare a drepturilor omului în viitor;

7.  solicită guvernului din Bahrain să retragă toate acuzaţiile şi să suspende toate condamnările pronunţate din februarie 2011 în instanţele pentru siguranţa naţională sau în instanţele civile ca urmare a exercitării drepturilor la libertatea de exprimare, de asociere şi de întrunire paşnică, precum şi toate condamnările pronunţate numai în baza mărturisirilor;

8.  invită autorităţile din Bahrain să se asigure că autorităţile oferă tuturor avocaţilor apărării acces rapid şi deplin la consiliere juridică, astfel cum prevede dreptul Bahrainului şi cel internaţional, inclusiv în ceea ce priveşte interogările şi pregătirea proceselor, pentru a investiga acuzaţiile de tortură şi de tratament necorespunzător credibile din timpul interogării şi să tragă la răspundere toţi funcţionarii care nu îndeplinesc cerinţele privind asigurarea unui proces echitabil;

9.  solicită VP/ÎR să se asigure că guvernul din Bahrain îşi respectă promisiunile de a respecta drepturile omului, de a implementa reformele necesare, de a iniţia anchete independente ale cazurilor de încălcare a drepturilor omului şi de a se asigura că cei responsabili sunt traşi la răspundere; îndeamnă guvernul din Bahrain să renunţe la acuzaţiile împotriva medicilor şi cadrelor medicale şi să-i elibereze pe toţi cei aflaţi în arest pentru participarea la proteste paşnice pro-democraţie;

10. solicită autorităţilor din Bahrain să reinstaureze şi să respecte drepturile omului şi libertăţile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, atât online, cât şi offline, libertatea de întrunire, libertatea religioasă, drepturile femeilor şi egalitatea de gen, pentru a combate discriminarea şi pentru a pune capăt tuturor restricţiilor în ceea ce priveşte accesul la tehnologiile de informare şi comunicare; solicită autorităţilor din Bahrain să suspende toate restricţiile în ceea ce priveşte accesul în ţară al jurnaliştilor străini şi al organizaţiilor internaţionale pentru drepturile omului şi să permită monitorizarea anchetelor independente ale cazurilor de încălcare a drepturilor omului prevăzute şi implementarea reformelor anunţate;

11. salută înfiinţarea unui Minister pentru Drepturile Omului şi Dezvoltare Socială în Bahrain şi îi cere ministrului să acţioneze în conformitate cu normele şi obligaţiile internaţionale în materie de drepturi ale omului;

12. îndeamnă atât autorităţile naţionale, cât şi întreprinderile europene implicate să ia măsurile necesare pentru a asigura reprimirea la locul de muncă a persoanelor concediate;

13. salută suspendarea de către Statele Unite a exportului de armament, arme şi alte instrumente care pot fi utilizate pentru represiunea violentă a cetăţenilor şi pentru încălcarea drepturilor omului şi solicită, de asemenea, statelor membre să asigure respectarea Poziţiei comune a Consiliului European care stabileşte standardele comune care guvernează controlul exporturilor de tehnologie şi echipament militar;

14. îşi reiterează opoziţia faţă de utilizarea pedepsei cu moartea şi îndeamnă autorităţile din Bahrain să instaureze fără întârziere un moratoriu;

15. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi guvernului şi parlamentului Regatului Bahrain.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0333.

(2)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0475.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0109.

Ultima actualizare: 15 martie 2012Notă juridică