Menettely : 2012/2581(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0178/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0178/2012

Keskustelut :

OJ 14/03/2012 - 123

Äänestykset :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0112

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 138kWORD 80k
14.3.2012
PE486.717v01-00}
PE486.718v01-00}
PE486.720v01-00}
PE486.721v01-00}
PE486.722v01-00} RC1
 
B7-0178/2012}
B7-0179/2012}
B7-0181/2012}
B7-0182/2012}
B7-0183/2012} RC1

työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

S&D (B7‑0178/2012)

ALDE (B7‑0179/2012)

PPE (B7‑0181/2012)

Verts/ALE (B7‑0182/2012)

ECR (B7‑0183/2012)


Valko-Venäjän tilanteesta (2012/2581(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle, Ria Oomen-Ruijten PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec S&D-ryhmän puolesta
Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta
Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta (2012/2581(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä ja erityisesti 14. helmikuuta 2012(1), 15. syyskuuta 2011(2), 12. toukokuuta 2011(3), 10. maaliskuuta 2011(4), 20. tammikuuta 2011(5), 10. maaliskuuta 2010(6) ja 17. joulukuuta 2009(7) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 1. ja 2. maaliskuuta 2012 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa Eurooppa-neuvosto ilmaisee syvän huolensa Valko-Venäjän tilanteen huononemisesta,

–   ottaa huomioon Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta 28. helmikuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/126/YUTP(8),

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 28. helmikuuta 2012 antaman julkilausuman, joka koskee hänen päätöstään kutsua kotiin EU:n Minskin edustuston päällikkö ja Puolan hallituksen päätöstä kutsua kotiin Puolan Valko-Venäjän suurlähettiläs,

–   ottaa huomioon Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP muuttamisesta 23. tammikuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/36/YUTP,

–   ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteesta 25. tammikuuta 2012 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1857 (2012), jossa tuomitaan opposition edustajien jatkuva vainoaminen sekä kansalaisyhteiskunnan aktivistien, riippumattomien tiedotusvälineiden ja ihmisoikeuksien puolustajien häirintä Valko-Venäjällä,

–   ottaa huomioon Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta 17. kesäkuuta 2011 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 17/24, jossa tuomitaan ennen Valko-Venäjän presidenttivaaleja sekä niiden aikana ja jälkeen tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ja kehotetaan Valko-Venäjän hallitusta lopettamaan oppositiojohtajien "vainoaminen",

–   ottaa huomioon Prahassa 7.–9. toukokuuta 2009 pidetyn itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen julkilausuman sekä Valko-Venäjän tilannetta koskevan julkilausuman, joka hyväksyttiin Varsovassa 30. syyskuuta 2011 pidetyn itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen yhteydessä,

–   ottaa huomioon Visegrad-ryhmän, Viron, Latvian ja Liettuan ulkoasiainministerien 5. maaliskuuta 2012 Prahassa antaman yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumiin kuuluvan Valko-Venäjän kansallisen foorumin 2. maaliskuuta 2012 Minskissä antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n vuosittaisessa kongressissa Bernissä toukokuussa 2009 tehdyn päätöksen pitää vuoden 2014 maailmanmestaruuskisat Valko-Venäjällä huolimatta Aljaksandr Lukašenkan poliittisiin vastustajiin kohdistetusta vainosta ja Valko-Venäjällä esiintyvistä laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A. toteaa, että itäistä kumppanuutta koskevassa Prahan huippukokouksen julkilausumassa vahvistetaan muiden muassa Valko-Venäjän sitoutuminen kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja perusarvoihin, joihin kuuluvat muun muassa demokratia, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen;

B.  toteaa, että Valko-Venäjän poliittinen tilanne on heikentynyt vakavasti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen ja että demokraattisen opposition edustajiin, vapaisiin tiedotusvälineisiin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistetaan tukahduttamistoimia huolimatta kansainvälisen yhteisön toistuvista kehotuksista lopettaa nämä toimenpiteet välittömästi;

C. ottaa huomioon, että 28. helmikuuta 2012 EU:n ulkoasiainministerit, jotka korostivat Valko-Venäjän tilanteen huononemista, päättivät, että 21 Valko-Venäjän hallinnon edustajaa, jotka ovat vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista, lisätään niiden henkilöiden luetteloon, joihin sovelletaan viisumikieltoa ja varojen jäädyttämistä;

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Valko-Venäjän ennennäkemättömän laaja diplomaattinen konflikti kärjistyi Valko-Venäjän viranomaisten vaadittua EU:n ja Puolan suurlähettilästä poistumaan maasta ja Valko-Venäjän kutsuttua omat suurlähettiläänsä kotiin Brysselistä ja Varsovasta 28. helmikuuta 2012 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen johdosta;

E.  ottaa huomioon, että Aljaksandr Lukašenka kävi samassa yhteydessä diplomaattisesta etiketistä piittaamattomaan aggressiiviseen henkilökohtaiseen hyökkäykseen Saksan ulkoasiainministeriä vastaan;

F.  ottaa huomioon, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden Minskin-suurlähettiläät kutsuttiin pääkaupunkeihinsa neuvonpitoa varten ja kaikki EU:n jäsenvaltiot kutsuivat Valko-Venäjän suurlähettiläät ulkoasiainministeriensä puhutteluun;

G. toteaa, että Valko-Venäjän ja Euroopan unionin kahdenvälisten suhteiden parantumisen ehtona on myös kaikkien poliittisten vankien vapauttaminen ja se, että Valko-Venäjän hallitus edistyy Etyj-sitoumustensa täyttämisessä sekä perusluonteisten ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion ja kansanvallan periaatteiden kunnioittamisessa;

H. ottaa huomioon, että suuri joukko Valko-Venäjän demokraattisen opposition edustajia ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, myös entisiä presidenttiehdokkaita, sekä huomattavia ihmisoikeuksien puolustajia on edelleen vangittuina poliittisin perustein;

I.   ottaa huomioon, että nuoret aktivistit ja nuorisojärjestöjen jäsenet ovat olleet jatkuvan painostuksen tai monenlaisen häirinnän kohteena ja että esimerkiksi nuorisorintaman jäsen Ivan Shyla vietti 22 päivää vankilassa osallistuttuaan viime vuonna solidaarisuuskampanjaan Dzmitri Daševitšin kanssa;

J.   ottaa huomioon, että 24. helmikuuta 2012 Vitsebskin aluetuomioistuimen tuomari tuomitsi oppositioaktivisti Sjarhei Kavalenkan kahdeksi vuodeksi ja yhdeksi kuukaudeksi avovankilaan ehdonalaissääntöjen rikkomisesta; ottaa huomioon, että Kavalenka pidätettiin 19. joulukuuta 2011 eli puutteellisesti toimitettujen presidentinvaalien vuosipäivänä; ottaa huomioon, että Kavalenka on ollut 86 päivää nälkälakossa protestina epäoikeudenmukaista tuomiota vastaan ja hänen terveydentilansa on kriittinen;

K. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset rikkovat maan perustuslain 30 pykälää ja rajoittavat kansalaistensa oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen; ottaa huomioon, että 1. maaliskuuta 2012 Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjänvirasto ilmoitti, että valkovenäläisiä, jotka tukevat Valko-Venäjän vastaisia uusia ulkomaisia pakotteita, voidaan estää matkustamasta ulkomaille; ottaa huomioon, että kolmen oppositiojohtajan ja aktivistin (Anatol Ljabedzkan, Aljaksandr Dabravolskin ja Viktar Karnjajenkan) sekä ihmisoikeuksien puolustajan Valjantsin Stefanovitšin ei annettu ylittää Valko-Venäjän ja Liettuan rajaa maaliskuun 7. ja 11. päivän välisenä aikana;

L.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän oikeusministeriö päätti 14. helmikuuta 2012 jo neljättä kertaa kieltäytyä rekisteröimästä Valko-Venäjän kristillisdemokraattista puoluetta ilman mitään laillisia perusteita; ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan puolueen jäseniä uhattiin ensimmäistä kertaa fyysisellä väkivallalla, jos he eivät peruuta allekirjoituksiaan puolueen perustajina;

M. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevassa vuoden 2011 laissa ("Belarus Democracy and Human Rights Act"), jonka presidentti Barack Obama allekirjoitti 3. tammikuuta, Yhdysvallat kehottaa kansainvälistä jääkiekkoliittoa luopumaan suunnitelmastaan pitää vuoden 2014 mestaruuskisat Valko-Venäjällä, kunnes Valko-Venäjän hallitus vapauttaa kaikki poliittiset vangit;

1.  tuomitsee edelleen jyrkästi ihmisoikeus- ja perusvapaustilanteen heikentymisen ja syvällisten demokraattisten ja taloudellisten uudistusten puuttumisen Valko-Venäjällä ja aikoo vastustaa edelleen Valko-Venäjän hallinnon vastustajiin kohdistuvia tukahduttamistoimia Minskissä;

2.  tuomitsee ihmisoikeuksien puolustajien ja demokraattisen opposition edustajien jatkuvan vainoamisen ja kansalaisyhteiskunnan aktivistien sekä Valko-Venäjän riippumattomien tiedotusvälineiden toiminnan häiritsemisen poliittisin perustein;

3.  vaatii vapauttamaan kaikki poliittiset vangit välittömästi ja ehdoitta; toistaa, ettei EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelussa voida edetä, jollei Valko-Venäjällä tapahdu edistystä demokratisoitumisessa sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa, eikä myöskään ennen kuin kaikki poliittiset vangit, myös Viasna-ihmisoikeuskeskuksen johtaja ja FIDH:n varapuheenjohtaja Ales Beljatski, kaksi entistä presidenttiehdokasta Mikalai Statkevitš ja Andrei Sannikau, demokraattisen opposition presidenttiehdokkaiden kampanjapäälliköt Pavel Sevjarynets ja Dzmitry Bandarenka sekä Sjarhei Kavalenka – poliittinen vanki, joka pidätettiin kotiarestin väitetyn rikkomisen vuoksi ja joka on ollut pitkään nälkälakossa, mikä on johtanut hänen terveydentilansa vakavaan heikkenemiseen ja siten välittömään hengenvaaraan – vapautetaan ehdoitta ja heidän kansalaisoikeutensa palautetaan täydellisesti;

4.  painottaa, että päätös vetää kaikki EU:n jäsenvaltioiden suurlähettiläät Valko-Venäjältä osoittaa, että Valko-Venäjän viranomaisten pyrkimykset jakaa Euroopan unioni kahtia pakotepäätösten suhteen ovat epäonnistuneet;

5.  tähdentää, että EU:n kaikkien jäsenvaltioiden sekä muiden demokraattisten maiden päättäväinen sitoutuminen tarpeen tullen yhteiseen toimintaan voi auttaa edistämään yleismaailmallisia arvoja sellaisissa maissa kuin Valko-Venäjä sekä saada nämä maat etenemään kohti demokratiakehitystä;

6.  tuomitsee Aljaksandr Lukašenkan Saksan ulkoasiainministeristä käyttämän loukkaavan retoriikan;

7.  painottaa, että Minskin olisi tehtävä kansalaisten kannalta oikea valinta ja aloitettava demokraattinen avautuminen sen sijaan, että se päättäisi eristäytyä entisestään;

8.  kehottaa EU:n jäsenvaltioiden ja kaikkien muiden demokraattisten maiden kansallisia jääkiekkoliittoja vaatimaan muun muassa toukokuussa Helsingissä järjestettävässä seuraavassa IIHF:n kongressissa kansainvälistä jääkiekkoliittoa keskustelemaan uudelleen aiemmasta päätöksestään ja harkitsemaan mahdollisuutta siirtää vuoden 2014 jääkiekon maailmanmestaruuskisat Valko-Venäjältä toiseen isäntämaahan, kunnes kaikki kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen mielipidevangeiksi tunnustamat poliittiset vangit on vapautettu ja kunnes Valko-Venäjän hallinto antaa selviä merkkejä sitoutumisestaan ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamiseen;

9.  panee tyytyväisenä merkille 28. helmikuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen, jossa vahvistetaan rajoittavia toimenpiteitä ja lisätään 21 kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista vastuussa olevaa henkilöä luetteloon henkilöistä, joihin sovelletaan matkustuskieltoa ja varojen jäädyttämistä;

10. kehottaa neuvostoa arvioimaan EU:n ja Valko-Venäjän diplomaattisuhteiden viimeaikaista kehitystä sekä maan ihmisoikeustilanteen ja perusvapauksien tilan huononemista ja hyväksymään arvioinnin perusteella päätöksen uusista rajoittavista toimenpiteistä ja muun muassa kohdennetuista talouspakotteista;

11. korostaa, että Euroopan unionilla ja Valko-Venäjällä pitäisi olla hyvät naapuruussuhteet ja että näitä suhteita olisi tuettava voimakkaasti EU:n tiiviillä yhteyksillä Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon sekä sen valkovenäläisten demokratiapyrkimyksille antamalla tuella;

12. toistaa komissiolle osoittamansa kehotuksen tukea taloudellisin ja poliittisin keinoin Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan, riippumattomien tiedotusvälineiden (kuten TV Belsat, European Radio for Belarus ja Radio Racja) ja Valko-Venäjällä toimivien kansalaisjärjestöjen ponnisteluja demokratian edistämiseksi;

13. korostaa tarvetta lisätä EU:n ja sen itäisten naapurimaiden yhteistyötä itäisen kumppanuuden puitteissa unohtamatta sen parlamentaarista ulottuvuutta eli EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarista edustajakokousta ja pitäen yhteisenä tavoitteena aidon demokratiakehityksen käynnistämistä Valko-Venäjällä;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille, Itsenäisten valtioiden yhteisön sihteeristölle sekä Valko-Venäjän parlamentille ja hallitukselle.

 

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0063.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0392.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0244.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0099.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0022.

(6)

EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 37.

(7)

EUVL C 286 E, 22.10.2010, s. 16.

(8)

EUVL L 55, 29.2.2012, s. 19.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2012Oikeudellinen huomautus