Διαδικασία : 2012/2655(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0241/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0241/2012

Συζήτηση :

OJ 24/05/2012 - 118

Ψηφοφορία :

PV 24/05/2012 - 16.3
CRE 24/05/2012 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 149kWORD 94k
23.5.2012
PE489.263v01-00}
PE489.282v01-00}
PE489.283v01-00}
PE489.285v01-00}
PE489.286v01-00} RC1
 
B7-0241/2012}
B7-0260/2012}
B7-0261/2012}
B7-0263/2012}
B7-0264/2012} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFD (B7‑0241/2012)

Verts/ALE (B7‑0260/2012)

ALDE (B7‑0261/2012)

PPE (B7‑0263/2012)

ECR (B7‑0264/2012)


σχετικά με την κατάσταση των Βορειοκορεατών προσφύγων (2012/2655(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Herbert Reul, Frank Engel, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Tokia Saïfi εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jelko Kacin, Fiona Hall, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Gerald Häfner, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Βορειοκορεατών προσφύγων (2012/2655(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βόρειο Κορέα (Λαοκρατική Δημοκρατία Κορέας - DPRK) , και ειδικότερα εκείνο της 8ης Ιουλίου 2010(1),

-    έχοντας υπόψη τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας της 14ης Φεβρουαρίου 2012 και τον 29ο Διάλογο ΕΕ-Κίνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 29 Ιουνίου 2010 και όπου συζητήθηκε το θέμα των Βορειοκορεατών προσφύγων,

-    έχοντας υπόψη την έκθεση για τη Λαoκρατική Δημοκρατία της Κορέας που υποβλήθηκε στην 6η σύνοδο της Ομάδας Εργασίας της Οικουμενικής Περιοδικής Εξέτασης που υπάγεται στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (30 Νοεμβρίου - 11 Δεκεμβρίου 2009),

-    έχοντας υπόψη την έκθεση που υπέβαλε στις 21 Φεβρουαρίου ο Ειδικός Εισηγητής για την Κατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, όπου εκφράζει ανησυχία επειδή "η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας μέχρι στιγμής δεν ανέλαβε καμία δέσμευση ότι θα εφαρμόσει τις συστάσεις και τα συμπεράσματα της Οικουμενικής Περιοδικής Εξέτασης",

-    έχοντας υπόψη το Ψήφισμα A/HRC/19/L.29 που ενέκρινε με συναίνεση το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 19 Μαρτίου 2012, και όπου εκφράζει την πολύ σοβαρή ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες σοβαρές, εκτενείς και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, και έχοντας υπόψη το Ψήφισμα A/RES/66/174 που εγκρίθηκε στις 29 Μαρτίου 2012 από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

-    έχοντας υπόψη την έκθεση του Μαΐου 2012 της Νοτιοκορεατικής Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρειο Κορέα, που είναι βασισμένη σε κάπου 800 συνεντεύξεις με πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών εκατοντάδων λιποτακτών που επέζησαν των στρατοπέδων κρατουμένων,

-    έχοντας υπόψη το διάταγμα του 2010 του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, που καθιστά τη λιποταξία έγκλημα "προδοσίας κατά του έθνους",

-    έχοντας υπόψη τη δήλωση του Δεκεμβρίου 2011 των Αρχών της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας ότι είχαν την πρόθεση να "εκμηδενίσουν" μέχρι και τρεις γενεές οποιασδήποτε οικογένειας της οποίας ένα μέλος θα διέφευγε από τη χώρα κατά το διάστημα των 100 ημερών πένθους για το θάνατο του Kim Jong-il,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερόμενο Ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποδοκιμάζει τη σοβαρή, εκτενή και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρειο Κορέα, και ειδικότερα τη χρήση βασανιστηρίων και στρατοπέδων εργασίας κατά των πολιτικών κρατουμένων και των επαναπατρισμένων πολιτών της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας· ότι οι κρατικές αρχές συστηματικά εκτελούν και προωθούν εξωδικαστικούς φόνους, αυθαίρετες φυλακίσεις και βίαιες εξαφανίσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού πάσχουν από ασιτία, κι ότι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ανέφερε το Σεπτέμβριο 2009 ότι το εν τρίτον των γυναικών και των παιδιών στη Βόρειο Κορέα είναι υποσιτισμένο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως άμεση απόρροια της πολιτικής της Κυβέρνησης της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και παρά τους κινδύνους, εκτιμάται ότι με τα χρόνια μέχρι και 400.000 Βορειοκορεάτες έχουν διαφύγει από τη χώρα, εκ των οποίων πολλοί ζουν στη γειτονική Κίνα ως "λαθρομετανάστες"·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας δεν προτίθενται να παραμείνουν στην Κίνα, αλλά είναι αναγκασμένοι να περάσουν από εκεί για να φθάσουν στη Νότιο Κορέα ή σε άλλα μέρη του πλανήτη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της συμφωνίας επαναπατρισμού του 1986 με τη Βόρειο Κορέα, η Κίνα εμποδίζει τους Βορειοκορεάτες πολίτες να τύχουν των διαδικασιών ασυλίας της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, κατά παράβαση της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1951 για τους Πρόσφυγες και του Πρωτοκόλλου της του 1967, όπου η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει προσχωρήσει· ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις από ΜΚΟ, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας συλλαμβάνει και επαναπροωθεί δια της βίας στην Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας μέχρι και 5.000 Βορειοκορεάτες πρόσφυγες το χρόνο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός Βορειοκορεατών προσφύγων στην Κίνα είναι γυναίκες, εκ των οποίων πολλές πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, σεξουαλικής δουλείας και αναγκαστικών γάμων, κι ότι τα παιδιά που γεννιούνται από αυτές τις καταστάσεις θεωρούνται απάτριδες στην Κίνα και εγκαταλείπονται ή έχουν την ίδια μοίρα με τις μητέρες τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Μαρτίου 2012 ο Kim Young-hwan και άλλοι τρεις ακτιβιστές του εδρεύοντος στη Σεούλ Δικτύου για τη Βορειοκορεατική Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα συνελήφθησαν στην κινεζική πόλη του Dalian (Επαρχία Liaoning) και αντιμετωπίζουν κατηγορίες ότι συνιστούν "απειλή για την ασφάλεια της εθνικής ασφάλειας της Κίνας", επειδή σύμφωνα με πληροφορίες προσπάθησαν να βοηθήσουν Βορειοκορεάτες λιποτάκτες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι πρόσφυγες που επαναπροωθούνται δια της βίας στη Βόρειο Κορέα υφίστανται συστηματικά βασανιστήρια, φυλακίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, μέχρι και που εκτελούνται ενώ, βάσει των καταγγελιών, οι έγκυες γυναίκες υποχρεώνονται να κάνουν έκτρωση, τα δε μωρά από Κινέζους πατέρες διατρέχουν κίνδυνο να φονευθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρατική τακτική της καταδίκης λόγω σχέσεων οδηγεί στη φυλακή ολόκληρες οικογένειες, μαζί με τα παιδιά και τους παππούδες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δορυφορικές εικόνες και οι διάφορες διηγήσεις Βορειοκορεατών λιποτακτών στηρίζουν τις καταγγελίες ότι στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας λειτουργούν τουλάχιστον έξη στρατόπεδα συγκέντρωσης και πολλά στρατόπεδα αναμόρφωσης, όπου κρατούνται πιθανόν μέχρι και 200.000 άτομα, τα περισσότερα εξ αυτών πολιτικοί κρατούμενοι·

1.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να θέσει άμεσο τέλος τις συνεχιζόμενες σοβαρές, εκτενείς και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει κατά του ιδίου της του πληθυσμού, και που αναγκάζουν τους Βορειοκορεάτες να δραπετεύουν από τη χώρα τους·

2.  καλεί τις Αρχές της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να ανταποκριθούν στις συστάσεις της έκθεσης της Ομάδας Εργασίας της Οικουμενικής Περιοδικής Εξέτασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και, σαν ένα πρώτο βήμα, να επιτρέψουν την επιθεώρηση κάθε είδους εγκαταστάσεων κράτησης από ανεξάρτητους διεθνείς εμπειρογνώμονες·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια πιο συστηματική στάση για την οργάνωση της ευρωπαϊκής και διεθνούς προστασίας των Βορειοκορεατών που δραπετεύουν από τη χώρα τους, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που βοηθούν Βορειοκορεάτες πρόσφυγες·

4.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι, στην περίπτωση του Kim Young-hwan και των ακτιβιστών συντρόφων του, οι Κινεζικές Αρχές σύμφωνα με πληροφορίες απήγγειλαν σε μια πρώτη φάση κατηγορία ότι συνιστά "απειλή για την εθνική ασφάλεια", πράγμα που μπορεί να επιφέρει καταδίκη σε θάνατο· καλεί τις Κινεζικές Αρχές να χορηγήσουν στους τέσσερις κρατουμένους ακτιβιστές πλήρη πρόσβαση στις Νοτιοκορεατικές Προξενικές Αρχές και νομική εκπροσώπηση, και να τους απελευθερώσουν σύντομα·

5.  καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να τιμήσει τις υποχρεώσεις που έχει δυνάμει του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα της Σύμβασης του 1951 για την Ιδιότητα του Πρόσφυγα και του Πρωτοκόλλου της του 1967, καθώς και της Σύμβασης του 1984 κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, και να παύσει να επαναπροωθεί Βορειοκορεάτες πολίτες στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, δεδομένου ότι οι επαναπατριζόμενοι και οι οικογένειές τους διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να υποστούν κακομεταχείριση και ακόμη και να εκτελεσθούν·

6.  καλεί κατά συνέπεια τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να θέσει τέλος στη Συμφωνία της του 1986 με τη Βόρειο Κορέα σχετικά με τον επαναπατρισμό των προσφύγων, και χαιρετίζει τις πρόσφατες αναφορές ότι η Κίνα θα μπορούσε να επιχειρήσει μια αλλαγή πολιτικής· υπενθυμίζει ότι οι Βορειοκορεάτες πολίτες θεωρούνται πλήρεις πολίτες της Δημοκρατίας της Κορέας, και καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να τους παρέχει ασφαλή διέλευση προς τη Νότιο Κορέα ή άλλες τρίτες χώρες·

7.  καλεί τις Κινεζικές Αρχές να αντιμετωπίζουν τους Βορειοκορεάτες λιποτάκτες ως πρόσφυγες "επί τόπου", να επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προκειμένου να διευκρινίζει το καθεστώς τους και να τους βοηθάει για την ασφαλή επανεγκατάστασή τους, να απελευθερώσουν όλους αυτούς τους λιποτάκτες που σήμερα βρίσκονται υπό κράτηση, να αποποινικοποιήσει όσους προσπαθούν να βοηθήσουν πρόσφυγες για ανθρωπιστικούς λόγους, και να χορηγήσει καθεστώς νόμιμου κατοίκου στις Βορειοκορεάτισσες που είναι παντρεμένες με Κινέζους πολίτες·

8.  καλεί επίσης την Κίνα να διακόψει τη συνεργασία με τους πράκτορες της βορειοκορεατικής ασφάλειας για τον εντοπισμό των Βορειοκορεατών προσφύγων με σκοπό τη σύλληψή τους· καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να επιτρέψει αντιθέτως στις ΜΚΟ και στους παρόχους υπηρεσιών κοινότητας να έχουν ανθρωπιστική πρόσβαση στους Βορειοκορεάτες πρόσφυγες και ικέτες ασύλου που βρίσκονται στην Κίνα, ακόμη και για την παροχή τροφίμων, ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και νομικών και λοιπών υπηρεσιών·

9.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής καθώς και την ίδια την Επιτροπή να θέσουν το θέμα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και το θέμα των Βορειοκορεατών προσφύγων στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας κατά τις συνομιλίες υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κίνας και στο πλαίσιο του Διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις Κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Κορέας, της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την Κατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

 

(1)

ΕΕ C 351Ε, 2.12.2011, σ. 132.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου