Postup : 2012/2655(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0241/2012

Predkladané texty :

RC-B7-0241/2012

Rozpravy :

OJ 24/05/2012 - 118

Hlasovanie :

PV 24/05/2012 - 16.3
CRE 24/05/2012 - 16.3

Prijaté texty :


NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 139kWORD 94k
23.5.2012
PE489.263v01-00}
PE489.282v01-00}
PE489.283v01-00}
PE489.285v01-00}
PE489.286v01-00} RC1
 
B7-0241/2012}
B7-0260/2012}
B7-0261/2012}
B7-0263/2012}
B7-0264/2012} RC1

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku

ktorý nahrádza návrhy skupín:

EFD (B7‑0241/2012)

Verts/ALE (B7‑0260/2012)

ALDE (B7‑0261/2012)

PPE (B7‑0263/2012)

ECR (B7‑0264/2012)


o situácii severokórejských utečencov (2012/2655(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Herbert Reul, Frank Engel, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Tokia Saïfi v mene poslaneckého klubu PPE
Jelko Kacin, Fiona Hall, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE
Gerald Häfner, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR
Fiorello Provera v mene skupiny EFD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii severokórejských utečencov (2012/2655(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predošlé uznesenia o Severnej Kórei (Kórejská ľudovodemokratická republika – KĽDR), a najmä na uznesenie prijaté 8. júla 2010(1),

–   so zreteľom na samit EÚ – Čína, ktorý sa konal 14. februára 2012, a na 29. dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Čínou, ktorý sa konal 29. júna 2010 v Madride a na ktorom sa rokovalo o otázke severokórejských utečencov,

–   so zreteľom na správu o KĽDR predloženej na 6. zasadnutí pracovnej skupiny o všeobecnom pravidelnom preskúmavaní Rady OSN pre ľudské práva (30. novembra – 11. decembra 2009),

–   so zreteľom na správu osobitného spravodajcu o situácii ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike predloženú 21. februára 2011, v ktorej vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že „Kórejská ľudovodemokratická republika doposiaľ nepreukázala žiadne snahy o plnenie odporúčaní a záverov všeobecného pravidelného preskúmavania“,

–   so zreteľom na rezolúciu A/HRC/19/L.29, ktorú Rada OSN pre ľudské práva prijala konsenzom 19. marca 2012 a v ktorej vyjadruje veľmi vážne obavy z pretrvávajúceho vážneho, rozsiahleho a systematického porušovania ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike; a na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/66/174 prijatú 29. marca 2012,

–   so zreteľom na správu Juhokórejskej národnej komisie pre ľudské práva o porušovaní ľudských práv v Severnej Kórei z mája 2012, ktorá vychádza z približne 800 rozhovorov s utečencami, medzi ktorými bolo niekoľko stoviek prebehlíkov, ktorí prežili väznenie v táboroch,

–   so zreteľom na výnos Ministerstva pre verejnú bezpečnosť KĽDR, v ktorom sa útek z krajiny označuje za trestný čin „národnej zrady“,

–   so zreteľom na vyhlásenie orgánov KĽDR z decembra 2011, v ktorom oznamujú svoj zámer „vyhladiť“ až tri generácie každej rodiny, ktorej rodinný príslušník utiekol z krajiny počas 100-dňového štátneho smútku nad smrťou Kima Jonga Ila,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže rezolúcia Rady OSN pre ľudské práva odsudzuje vážne, rozsiahle a systematické porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei, najmä využívanie mučenia a pracovných táborov v prípade politických väzňov a repatriovaných občanov KĽDR, keďže štátne orgány systematicky vykonávajú popravy bez súdneho procesu, svojvoľné zatýkanie a spôsobujú nútené zmiznutia a napomáhajú im;

B.  keďže veľké skupiny obyvateľstva trpia hladom a keďže podľa správy Svetového potravinového programu zo septembra 2009 tretina severokórejských žien a detí trpí podvýživou;

C. keďže priamym dôsledkom politík vlády KĽDR je to, že podľa odhadov aj napriek tomu, že je to nebezpečné, z krajiny v priebehu rokov utieklo až 400 000 Severokórejčanov, pričom mnohí z nich žijú v susednej Číne ako „nezákonní migranti“;

D. keďže väčšina utečencov z KĽDR nemá v úmysle zostať v Číne, ale musia cez krajinu prejsť, aby sa dostali do Južnej Kórey alebo iných častí sveta;

E.  keďže na základe repatriačnej dohody z roku 1986 so Severnou Kóreou bráni Čína severokórejským občanom v prístupe k azylovým postupom UNHCR, a tým porušuje Dohovor OSN o utečencoch z roku 1951 a jeho protokol 1967, ku ktorému Čínska ľudová republika (ČĽR) pristúpila; keďže podľa odhadov mimovládnych organizácií ČĽR ročne zatkne a prinúti k návratu do KĽDR až 5000 severeokórejských utečencov;

F.  keďže veľké množstvo severokórejských utečencov v Číne sú ženy, z ktorých mnohé sú často obeťami obchodovania s ľuďmi, sexuálneho otroctva a nútených manželstiev, a keďže deti počaté pri takýchto znásilneniach sú v Číne považované za osoby bez štátnej príslušnosti a sú pohodené alebo vystavené rovnakému osudu ako ich matky

G. keďže 29. marca 2012 boli Kim Young Hwan a traja ďalší aktivisti zo Siete pre severokórejskú demokraciu a ľudské práva so sídlom v Soule zatknutí v čínskom meste Daliane (provincia Liaoning) a čelia obvineniam z toho, že predstavujú „hrozbu pre národnú bezpečnosť“, pretože sa údajne snažili pomôcť severokórejským prebehlíkom;

H. keďže utečenci, ktorí sú prinútení k návratu do Severnej Kórei, sú podľa očitých svedkov systematicky mučení, väznení v koncentračných táboroch a dokonca môžu byť popravení, tehotné ženy sú údajne nútené k prerušeniu tehotenstva a novorodencom, ktorých otcovia sú Číňania, hrozí zabitie; keďže štátny postup prisudzovania viny príbuzným osobám vedie k uväzňovaniu celých rodín vrátane detí a starých rodičov,

I.   keďže satelitné zábery a viaceré výpovede utečencov zo Severnej Kórey svedčia o tom, že KĽDR prevádzkuje minimálne šesť koncentračných táborov a množstvo reedukačných táborov, v ktorých zadržiava možno až 200 000 väzňov, z ktorých väčšinu tvoria politickí väzni,

1.  opakuje svoju výzvu, aby KĽDR okamžite ukončila pretrvávajúce vážne, rozsiahle a systematické porušovanie ľudských práv páchané na jej vlastných občanoch, v dôsledku ktorého Severokórejčania utekajú zo svojej krajiny;

2.  vyzýva orgány KĽDR, aby sa riadili odporúčaniami správy pracovnej skupiny o všeobecnom pravidelnom preskúmavaní Rady OSN pre ľudské práva a aby ako prvý krok povolili nezávislým medzinárodným odborníkom inšpekciu všetkých druhov väzenských zariadení;

3.  naliehavo žiada členské štáty EÚ, aby zaujali systematickejší prístup k organizovaniu európskej a medzinárodnej ochrany pre Severokórejčanov utekajúcich zo svojej vlasti, a vyzýva Európsku komisiu, aby naďalej podporovala organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pomáhajú severokórejským utečencom;

4.  považuje sa nesmierne poľutovaniahodné, že v prípade Kima Younga Hwana a jeho kolegov aktivistov čínske orgány údajne po prvý raz vzniesli obvinenie z „ohrozenia národnej bezpečnosti“, ktoré môže viesť k trestu smrti; vyzýva orgány, aby juhokórejským orgánom a právnym zástupcom poskytli plný konzulárny prístup k uvedeným štyrom zadržaným aktivistom a aby ich urýchlene prepustili;

5.  vyzýva ČĽR, aby splnila svoje záväzky, ktoré jej plynú z medzinárodných právnych predpisov, najmä z Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967, ako aj z Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984, a aby prestala deportovať severkórejských občanov naspäť do KĽDR, pretože navrátencom a ich rodinám hrozí týranie a dokonca poprava;

6.  preto nalieha na ČĽR, aby vypovedala dohodu o repatriácii utečencov, ktorú v roku 1986 uzavrela so Severnou Kóreou, a víta nedávne správy o tom, že Čína má zrejme v úmysle zmenu politiky; pripomína, že severokórejskí občania sú považovaní za plnoprávnych občanov Kórejskej republiky a vyzýva ČĽR, aby im umožnila bezpečný tranzit do Južnej Kórey alebo iných tretích krajín;

7.  vyzýva čínske orgány, aby k severokórejským prebehlíkom pristupovala ako k utečencom „sur place“, aby umožnila UNHCR prístup s cieľom určiť ich postavenie a pomôcť im pri bezpečnom presídlení, aby prepustili všetkých prebehlíkov, ktorých v súčasnosti zadržiavajú, aby prestali stíhať tých, ktorí sa snažia pomôcť utečencom z humanitárnych dôvodov, a aby udelila severokórejským ženám vydatým za čínskych občanov štatút osôb s riadnym pobytom;

8.  zároveň vyzýva Čínu, aby prestala spolupracovať s pracovníkmi severokórejskej bezpečnostnej služby pri pátraní po severokórejských utečencoch s cieľom zatknúť ich; namiesto toho naliehavo žiada ČĽR, aby umožnila mimovládnym organizáciám a poskytovateľom verejnoprospešných služieb humanitárny prístup k severokórejským utečencom a žiadateľom o azyl v Číne a povolili im okrem iného dodávky potravín, zdravotnú starostlivosť, prístup k vzdelávaniu, právnym a iným službám;

9.  vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby nastolila otázku situácie ľudských práv v KĽDR a otázku severokórejských utečencov v ČĽR na všetkých rokovaniach na vysokej úrovni medzi EÚ a Čínou a počas dialógu EÚ a Číny o ľudských právach;

10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom, Rade, Komisii, vládam Kórejskej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a Čínskej ľudovej republiky, Vysokému komisárovi OSN pre utečencov, Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, osobitnému spravodajcovi OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 351E, 2.12.2011, s. 132.

Posledná úprava: 24. mája 2012Právne oznámenie