Postup : 2012/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0277/2012

Předložené texty :

RC-B7-0277/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/06/2012 - 9.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0247

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 1361k
12. 6. 2012
PE489.306v01-00}
PE489.311v01-00}
PE489.312v01-00}
PE489-313v01-00}
PE489.323v01-00}
PE489.324v01-00} RC1
 
B7-0277/2012}
B7-0282/2012}
B7-0283/2012}
B7-0284/2012}
B7-0293/2012}
B7-0294/2012} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B7‑0277/2012)

ALDE (B7‑0282/2012)

PPE (B7‑0283/2012)

S&D (B7‑0284/2012)

GUE/NGL (B7‑0293/2012)

Verts/ALE (B7‑0294/2012)


o vojenském převratu v Guineji-Bissau (2012/2660(RSP))


Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra za skupinu S&D
Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake za skupinu ALDE
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock za skupinu ECR
Marisa Matias, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o vojenském převratu v Guineji-Bissau (2012/2660(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na prezidentské volby v Guineji-Bissau, jejichž první kolo se konalo 18. března 2012 a druhé kolo bylo plánováno na 29. dubna 2012,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 31. března, 13. a 21. dubna a 8. května 2012 a na její rezoluci 2048 ze dne 18. května 2012 o Guineji-Bissau,

–   s ohledem na prohlášení předsedy komise Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) ze dne 6., 12. a 19. dubna 2012,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 12. a 14. dubna 2012,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 13. a 16. dubna 2012,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropské komise ze dne 13. dubna 2012,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví Společenství portugalsky hovořících zemí (CPLP) ze dne 13. dubna 2012,

–   s ohledem na usnesení 8. a 9. mimořádné schůze rady ministrů CPLP ze dne 14. dubna a 5. května 2012 o situaci v Guineji-Bissau,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka Mezinárodní organizace frankofonie (Organisation internationale de la Francophonie, OIF) ze dne 16. dubna 2012,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady Africké unie (AU) pro mír a bezpečnost ze dne 17. a 24. dubna 2012,

–   s ohledem na rozhodnutí stálé rady OIF ze dne 18. dubna 2012,

–   s ohledem na společné prohlášení Skupiny Africké rozvojové banky (African Development Bank Group, AfDB) a Skupiny Světové banky (World Bank Group, WBG) ze dne 19. dubna 2012,

–   s ohledem na závěry ze zasedání Rady EU ze dne 23. dubna a 3. května 2012,

–   s ohledem na závěrečné komuniké mimořádné vrcholné schůzky hlav států a vlád Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) ze dne 26. dubna 2012 a 3. května 2012,

–   s ohledem na diplomatické, hospodářské a finanční sankce, které na Guineu-Bissau uvalilo Hospodářské společenství států západní Afriky dne 29. dubna a 31. května 2012,

–   s ohledem na zvláštní zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 30. dubna 2012,

–   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau a na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 458/2012 ze dne 31. května 2012 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví učiněné jménem Evropské unie dne 18. května 2012, které se týká nedávného vývoje v Guineji-Bissau,

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 12. března 2009 o Guineji-Bissau(1), ze dne 10. března 2010 o uplatňování evropské strategie v oblasti bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politiky(2) a ze dne 11. května 2011 o výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky za rok 2009(3),

–   s ohledem na Dohodu z Cotonou, konkrétně její články 1, 8, 9, 10, 11, 20 a 33,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2012 ozbrojené složky násilně převzaly moc v Guneji-Bissau a zadržely prozatímního prezidenta Raimunda Pereiru a předsedu vlády Carlose Gomese mladšího;

B.  vzhledem k tomu, že k tomuto nezákonnému činu došlo den před zahájením volební kampaně spojené s druhým kolem prezidentských voleb v Guineji-Bissau;

C. vzhledem k tomu, že transparentnost volebního procesu v Guineji-Bissau, v němž předseda vlády Gomes ml. obdržel v prvním kole 48,7 % hlasů, byla uznána na národní i mezinárodní úrovni;

D. vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství z velké části odsoudilo vojenský převrat;

E.  vzhledem k tomu, že se vůdcové ozbrojených složek a zástupci některých opozičních politických stran pod záštitou společenství ECOWAS dohodli na ustavení přechodné národní rady a přechodné vlády, aniž by s tím dobrovolně souhlasily legitimní orgány země;

F.  vzhledem k tomu, že desetiletí politické nestability v Guineji-Bissau zemi přivedly do hluboké politické, správní a humanitární krize;

G. vzhledem k tomu, že vedení ozbrojených složek Guineje-Bissau se opakovaně a neospravedlnitelně vměšovalo do politického života země a že tyto zásahy měly výrazně negativní dopad na institucionalizaci demokracie, budování právního státu, bezpečnost obyvatelstva a rozvoj hospodářství;

H. vzhledem k tomu, že nestabilita v Guineji-Bissau nejen maří účinný boj proti obchodování s drogami, ale zároveň ohrožuje upevňování míru v zemi a stabilitu západní Afriky;

I.   vzhledem k tomu, že celková částka vyčleněná Evropskou unií na Guineu-Bissau v rámci 10. Evropského rozvojového fondu (ERF) (2008–2013) činí 102,8 milionu EUR;

J.   vzhledem k tomu, že hospodářství Guineji-Bissau odpovídá skutečnosti, že se jedná o jednu z nejchudších a nejzávislejších zemí západní Afriky, a že mezinárodní pomoc představuje 80 % rozpočtu země;

K. vzhledem k tomu, že současná politická situace země odlákává pozornost od potřeb obyvatel a od zhoršující se humanitární krize v zemi;

L.  vzhledem k tomu, že mise EU „reforma bezpečnostního sektoru Guinea-Bissau“, jež byla zahájena v červnu 2008 a probíhala v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, uznala dne 30. září 2010 svůj mandát za ukončený a opustila zemi;

1.  co nejostřeji odsuzuje neústavní převzetí moci vojenskými složkami Guineje-Bissau dne 12. dubna 2012;

2.  bere na vědomí skutečnost, že byli dne 27. dubna 2012 propuštěni prozatímní prezident a předseda vlády, a skutečnost, že byli nuceni opustit zemi, a žádá, aby bylo oběma umožněno opět plně vykonávat svá občanská a politická práva;

3.  vyžaduje bezpodmínečné dodržování fyzické nedotknutelnosti všech veřejných činitelů a dalších občanů, jež jsou zadržování ozbrojenými rebely, a vyzývá k jejich bezpodmínečnému propuštění a k ukončení násilí, drancování a zastrašování;

4.  odsuzuje násilné potlačení pokojných manifestací požadujících obnovení právního státu, a zejména manifestace k níž došlo v Bissau dne 25. května;

5.  naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby okamžitě zastavily svou násilnou a nelegální činnost, a připomíná, že armáda přísahala, že se bude řídit ústavou Guineje-Bissau;

6.  vyzývá mezinárodní společenství, aby využilo svého veškerého vlivu a poskytlo veškerou potřebnou pomoc s cílem důkladně vyšetřit tyto protizákonné činy a postavit všechny odpovědné osoby před soud;

7.  odmítá ustavení samozvaného „vojenského velení“, „přechodné národní rady“ a „přechodné vlády“, zdůrazňuje, že neuznává samozvané vojenské a přechodné orgány, a naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby zaujalo stejný postoj;

8.  připomíná zásadu „nulové tolerance“ vůči moci získané či udržované protiústavními a nedemokratickými prostředky a přijímá ji za svou a je přesvědčen, že přechodná dohoda v Guineji-Bissau je očividně v rozporu s touto zásadou, porušuje ústavu země a legitimizuje státní převrat;

9.  požaduje okamžité znovunastolení ústavního pořádku a právního státu a dokončení volebního procesu, včetně parlamentních voleb, což lidu Guineje-Bissau umožní rozhodovat o své budoucnosti ve svobodných a spravedlivých volbách;

10. odmítá jakékoli vnější pokusy zneužít stávající situaci, a oslabit tak svrchovanost lidu Guineje-Bissau a územní celistvost a nezávislost této země;

11. požaduje úplné obnovení a zaručení základních svobod, včetně svobody projevu a tisku, svobody shromažďování a sdružování a svobody pohybu;

12. požaduje, aby byly spory řešeny politickou a mírovou cestou v rámci legitimně vytvořených orgánů Guineje-Bissau;

13. vyzývá politické strany, aby dosáhly shody ohledně komplexního reformního procesu, pokud jde o armádu, policii, bezpečnostní sektor a justiční systém, což by bylo prvním krokem k dosažení politické stability;

14. podporuje národní a mezinárodní úsilí zaměřené na obnovení důvěry mezi politickými aktéry, vojenskými a bezpečnostními složkami a občanskou společností a návrat země k ústavnímu pořádku;

15. znovu opakuje své pevné přesvědčení, že existuje riziko, že dokud bude mít Guinea-Bissau strukturálně slabé orgány, zůstane nestabilní zemí s armádním vlivem a nebude schopna vypořádat se rozbujelou korupcí nebo změnit svou pozici klíčového překladiště drog;

16. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit „krizovou kontaktní skupinu“ pro Guineu-Bissau koordinovanou OSN, v níž budou zastoupeny Africká unie, Hospodářské společenství západoafrických států a Společenství portugalsky hovořících zemí, jak doporučuje zvláštní zpráva generálního tajemníka OSN ze dne 30. dubna 2012 o situaci v Guineji-Bissau, a vyzývá EU, aby se do této skupiny zapojila;

17. podporuje snahu EU o spolupráci se západoafrickými zeměmi a jejími regionálními a mezinárodními partnery, včetně OSN, Africké unie, Společenství portugalsky mluvících zemí a Hospodářského společenství západoafrických států s cílem vytvořit účinné partnerství, jež bude moci přispět k upevnění míru a dlouhodobé stabilizaci Guineje-Bissau;

18. vítá politováníhodné, avšak nezbytné diplomatické, hospodářské a finanční sankce, které na Guineu-Bissau uvalilo Hospodářské společenství států západní Afriky, restriktivní opatření namířená proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau, která přijala Rada Evropské unie, a zákaz cestování, který některým jedincům udělila Rada bezpečnosti OSN;

19. vyzývá všechny mezinárodní partnery, aby situaci v Guineji-Bissau věnovali náležitou pozornost a aby byli připraveni přehodnotit vhodnost přijatých opatření a případně je posílit, zároveň však udělali všechno proto, aby zamezili negativním dopadům na obyvatele země;

20. bere na vědomí rozhodnutí společenství ECOWAS o rozmístění svých pohotovostních sil, ukončení mise pro technickou vojenskou pomoc v Angole (MISSANG) a zajištění přesunu prvního kontingentu do Guineje-Bissau;

21. vítá návrh Společenství portugalsky hovořících zemí spolu s Hospodářským společenstvím států západní Afriky, Africkou unií a EU vytvořit v rámci OSN stabilizační složky pro Guineu-Bissau s mandátem Rady bezpečnosti OSN, jež by využily zkušenosti mise MISSANG;

22. vyzývá Radu, aby při nezbytně nutné reformě sektoru obrany a bezpečnosti v Guineji-Bissau poskytla poradenství a pomoc a aby zvážila účinnou podporu při zahájení mezinárodní stabilizační operace v rámci SBOP;

23. vyzývá EU, OSN, Africkou unii, společenství ECOWAS a Společenství portugalsky hovořících zemí, aby společně koordinovaly vojenské síly sousedních zemí, které se již zapojily, včetně vojenských sil Angoly, Nigérie, Senegalu a Burkina Fasa;

24. vyzývá EU, aby požádaly orgány zemí, které poskytují vojenské a bezpečnostní síly, všechny partnerské země AKT, aby zajistily, že tyto síly nebudou použity pro podporu nezákonných nařízení ze strany aktérů státního převratu a samozvaných přechodných orgánů nebo se dopouštět porušování lidských práv občanů Guineje-Bissau;

25. vyjadřuje politování nad ukončením mise „reforma bezpečnostního sektoru“ v Guineji-Bissau v roce 2010;

26. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a Radu, aby zvážily možnost vyslání nové mise týkající se reformy bezpečnostního sektoru do Guineje-Bissau s posíleným mandátem s cílem napomoci reformě sektoru obrany a bezpečnosti, podpořit vytváření kapacit, reformu veřejné správy a podpořit zásady právního státu, jakmile se legitimní orgány opět plně ujmou vlády v Guineji-Bissau a o takovou misi požádají;

27. opět naléhavě žádá Radu a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby hledaly nové způsoby, jak pomoci legitimní vládě Guineje-Bissau v boji proti organizovanému zločinu a jak zabránit tomu, aby se z této země stal další narkostát;

28. připomíná, že obchod s drogami v Guineji-Bissau je nasměrován na evropský trh a je propojen s jinými zločineckými sítěmi, které v regionu působí, včetně teroristických sítí zejména v Sahelu a v Nigérii;

29. žádá, aby EU a mezinárodní společenství zvýšilo své odhodlání vybudovat demokratickou a stabilní Guineu-Bissau;

30. upozorňuje na humanitární situaci v Guineji-Bissau, zejména pak na situaci vnitřně vysídlených osob a uprchlíků, a na hrozbu epidemií, ohrožení dodávek potravin a zdravotní péče, a vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby neodkladně přijaly konkrétní a přiměřená opatření humanitární pomoci;

31. vyzývá Komisi, aby pokračovala v poskytování humanitární pomoci a přímé pomoci obyvatelům země;

32. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a společenství ECOWAS, orgánům Africké unie, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU, sekretariátu Společenství portugalsky hovořících zemí a vládě a parlamentu Guineje-Bissau.

 

 

(1)

Přijaté texty, P6_TA(2009)0143.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0061.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0227.

Poslední aktualizace: 12. června 2012Právní upozornění